Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE I: LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 26 VAN DE TOETREDINGSAKTE

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE I: LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 26 VAN DE TOETREDINGSAKTE

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE I: LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 26 VAN DE TOETREDINGSAKTE

Publicatieblad Nr. L 302 van 15/11/1985 blz. 0230


++++

XIII . STATISTIEKEN

1 . Verordening ( EEG ) nr . 1445/72 van de Raad van 24 april 1972 ( PB nr . L 161 van 17 . 7 . 1972 , blz . 1 ) , gewijzigd bij :

- Verordening ( EEG ) nr . 3065/75 van de Raad van 24 november 1975 ( PB nr . L 307 van 27 . 11 . 1975 , blz . 1 ) ,

- Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ) .

In artikel 5 , lid 2 , wordt " vijfenveertig " vervangen door " vierenvijftig " .

2 . Verordening ( EEG ) nr . 546/77 van de Commissie van 16 maart 1977 ( PB nr . L 70 van 17 . 3 . 1977 , blz . 13 ) , gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ) .

Aan artikel 1 wordt toegevoegd :

" Spanje : - Trafico de perfeccionamiento activo

Portugal : - Regime de aperfeiçoamento activo " .

Aan artikel 2 wordt toegevoegd :

" Spanje : - Trafico de perfeccionamiento pasivo

Portugal : - Regime de aperfeiçoamento activo " .

3 . Verordening ( EEG ) nr . 3537/82 van de Commissie van 20 december 1982 ( PB nr . L 371 van 30 . 12 . 1982 , blz . 7 ) , gewijzigd bij :

- Verordening ( EEG ) nr . 3655/83 van de Commissie van 23 december 1983 ( PB nr . L 361 van 24 . 12 . 1983 , blz . 31 ) ,

- Verordening ( EEG ) nr . 3104/84 van de Commissie van 7 november 1984 ( PB nr . L 291 van 8 . 11 . 1984 , blz . 25 ) .

In de bijlage :

- wordt na " 009 Griekenland " , ingevoegd :

" 010 Portugal Met inbegrip van de Azoren en Madeira

011 Spanje Met inbegrip van de Balearen

Spaanse grondgebieden buiten het douanegebied en het statistische gebied

021 Canarische Eilanden

022 Ceuta en Melilla " ,

- worden de punten 040 , 042 , 202 en 205 geschrapt .

4 . Richtlijn 64/475/EEG van de Raad van 30 juli 1964 ( PB nr . 131 van 13 . 8 . 1964 , blz . 2193/64 ) , gewijzigd bij :

- Toetredingsakte van 1972 ( PB nr . L 73 van 27 . 3 . 1972 , blz . 14 ) ,

- Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ) .

In artikel 1 wordt na : " ... in 1965 zal plaatshebben " toegevoegd :

" en voor nieuwe Lid-Staten zal in het jaar dat volgt op dat van de toetreding een eerste enquête plaatsvinden die betrekking heeft op het jaar van toetreding . " .

5 . Richtlijn 72/211/EEG van de Raad van 30 mei 1972 ( PB nr . L 128 van 3 . 6 . 1972 , blz . 28 ) , gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ) .

De tweede alinea van artikel 1 wordt vervangen door :

" Voor nieuwe Lid-Staten is het in de eerste alinea vastgestelde tijdstip het einde van het jaar van toetreding . " .

6 . Richtlijn 72/221/EEG van de Raad van 6 juni 1972 ( PB nr . L 133 van 10 . 6 . 1972 , blz . 57 ) , gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ) .

De tweede alinea van artikel 1 wordt vervangen door :

" Voor nieuwe Lid-Staten worden deze gegevens voor het eerst verzameld tijdens het jaar van toetreding ; zij hebben betrekking op het voorgaande jaar . " .

Het slot van de eerste alinea van artikel 4 wordt vervangen door :

" ... genoemde variabelen ; voor nieuwe Lid-Staten worden gegevens over alle in de bijlage genoemde variabelen verzameld op basis van de enquête die tijdens het jaar volgende op dat van de toetreding met betrekking tot het jaar van toetreding is verricht . " .

7 . Richtlijn 78/166/EEG van de Raad van 13 februari 1978 ( PB nr . L 52 van 23 . 2 . 1978 , blz . 17 ) , gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ) .

De tweede alinea van artikel 4 , lid 1 , wordt vervangen door :

" Wat nieuwe Lid-Staten betreft , worden de gegevens uiterlijk in de loop van het vierde kwartaal volgend op de toetreding voor de eerste maal verzameld ; zij hebben betrekking op de voorgaande maand of het voorgaande kwartaal . " .

De tweede alinea van artikel 4 , lid 3 , wordt vervangen door :

" Voor nieuwe Lid-Staten gaat de in de eerste alinea bedoelde termijn in bij de toetreding . " .