Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE XXXII: LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 378 VAN DE TOETREDINGSAKTE

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE XXXII: LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 378 VAN DE TOETREDINGSAKTE

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, AKTE BETREFFENDE DE TOETREDINGSVOORWAARDEN VOOR HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK EN DE AANPASSING VAN DE VERDRAGEN, BIJLAGE XXXII: LIJST BEDOELD IN ARTIKEL 378 VAN DE TOETREDINGSAKTE

Publicatieblad Nr. L 302 van 15/11/1985 blz. 0380


++++

II . RECHT VAN VESTIGING EN VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN

1 . Richtlijn 77/780/EEG van de Raad van 12 december 1977 ( PB nr . L 322 van 17 . 12 . 1977 , blz . 30 ) , gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1979 ( PB nr . L 291 van 19 . 11 . 1979 , blz . 17 ) .

a ) Tot en met 31 december 1992 mogen de nieuwe Lid-Staten het in artikel 3 , lid 3 , sub b ) , bedoelde criterium van de economische behoeften van de markt blijven toepassen overeenkomstig het bepaalde in die richtlijn en met inachtneming van het voorschrift van non-driscriminatie .

b ) Tijdens een periode die op 31 december 1992 verstrijkt , legt het Koninkrijk Spanje geleidelijk de maatregelen ten uitvoer die nodig zijn om te voldoen aan het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van deze richtlijn , zulks onder de onderstaande voorwaarden :

- De huidige regeling op grond waarvan de afgifte van een vergunning op basis van de economische behoeften van de markt plaatsvindt naar rato van één dochteronderneming plus twee andere bedrifszetels of één bijkantoor plus twee andere bedrijfszetels wordt gehandhaafd .

- Kredietinstellingen , die zijn gevestigd in een andere Lid-Staat en ten minste één dochteronderneming of bijkantoor hebben , welke voor de toetreding in Spanje zijn opgericht of waarvoor na de toetreding vergunning tot prichting wordt verleend , zulks ongeacht de datum van deze vergunning , mogen extra bijkantoren oprichten volgens onderstaande regeling :

- per 1 januari 1990 , één extra bijkantoor ,

- op 1 januari 1991 , twee extra bijkantoren ,

- op 1 januari 1992 , twee extra bijkantoren ,

- op 1 januari 1993 , zoveel bijkantoren als zij willen , op gelijke voet als Spaanse kredietinstellingen en met inachtneming van het voorschrift van non-discriminatie .

- Het percentage waarin op de nationale Spaanse markt buiten de banksector door de hierboven genoemde kredietinstellingen middelen worden opgenomen ten opzichte van het totaal van de op die markt opgenomen middelen , wordt als volgt vastgesteld :

- bij de toetreding : 40 % ,

- op 1 januari 1988 : 50 % ,

- op 1 januari 1989 : 60 % ,

- op 1 januari 1990 : 70 % ,

- op 1 januari 1991 : 80 % ,

- op 1 januari 1992 : 90 % ,

- op 1 januari 1993 : 100 % , een en ander zonder discriminatie tussen Spaanse kredietinstellingen en de dochterondernemingen of bijkantoren in Spanje van kredietinstellingen gevestigd in een andere Lid-Staat .

- Tijdens de duur van de hierboven bedoelde tijdelijke afwijkingen worden de algemene of bijzondere faciliteiten voortvloeiend uit Spaanse wettelijke bepalingen of uit overeenkomsten die voor de toetreding al bestonden tussen Spanje en één of meer andere Lid-Staten , gehandhaafd en op niet discriminerende wijze toegepast jegens alle andere Lid-Staten . De behandeling door Spanje van kredietinstellingen van derde landen mag niet gunstiger zijn dan de behandeling van kredietinstellingen van de andere Lid-Staten .

c ) Tijdens een periode die op 31 december 1992 verstrijkt , legt de Portugese Republiek geleidelijk de maatregelen ten uitvoer die nodig zijn om te voldoen aan de artikelen 3 en 4 van deze richtlijn , zulks onder de onderstaande voorwaarden :

- Kredietinstellingen die in een andere Lid-Staat zijn gevestigd en ten minste één dochteronderneming of bijkantoor hebben , in Portugal opgericht voor de toetreding , of waarvoor na de toetreding vergunning tot oprichting wordt verleend , zulks ongeacht de datum van deze vergunning , mogen extra bijkantoren oprichten volgens onderstaande regeling :

- per 1 januari 1988 , één extra bijkantoor ,

- op 1 januari 1990 , twee extra bijkantoren ,

- op 1 januari 1993 , zoveel bijkantoren als zij willen , zulks op gelijke voet met Portugese kredietinstellingen en met inachtneming van het voorschrift van non-discriminatie .

- Het percentage waarin op de nationale Portugese markt buiten de banksector door de hierboven genoemde kredietinstellingen middelen worden opgenomen ten opzichte van het totaal van de op die markt opgenomen middelen , wordt als volgt vastgesteld :

- bij de toetreding : 40 % ,

- op 1 januari 1990 : 70 % ,

- op 1 januari 1991 : 80 % ,

- op 1 januari 1993 : 100 % , een en ander zonder discriminatie tussen Portugese kredietinstellingen en dochterondernemingen en bijkantoren in Portugal van kredietinstellingen gevestigd in een andere Lid-Staat .

f ) Met het oog op de toepassing in Portugal van artikel 2 , lid 4 , sub a ) , van deze richtlijn , kunnen de " Caixas de Crédito Agricola Mutuo " worden vrijgesteld van de in dat artikel gestelde eisen voor zover zij permanent en uiterlijk op 1 januari 1993 zijn aangesloten bij een centraal orgaan dat hen controleert en mits de Portugese autoriteiten voor die datum in hun nationale recht de noodzakelijke wijzigingen hebben aangebracht waardoor het centrale orgaan voldoet aan de in artikel 2 , lid 4 , sub a ) , vermelde kenmerken .

e ) Voor de toepassing van artikel 2 , lid 6 , van deze richtlijn kan de Portugese Republiek binnen een termijn van zes maanden , te rekenen vanaf de toetreding , overgaan tot kennisgeving van de kredietinstellingen die in aanmerking kunnen komen voor een tijdelijke afwijking van de toepassing van deze richtlijn . Deze tijdelijke afwijking loopt uiterlijk tot 1 januari 1993 .

2 . Richtlijn 78/473/EEG van de Raad van 30 mei 1978 ( PB nr . L 151 van 7 . 6 . 1978 , blz . 25 ) .

a ) Het Koninkrijk Spanje kan uiterlijk tot en met 31 december 1991 voor op zijn grondgebied gelegen risico's een gedeelte van de in de richtlijn bedoelde co-assurantiecontracten reserveren voor in Spanje gevestigde assuradeurs , zulks volgens de onderstaande degressieve percentages en het volgende tijdschema :

- tot en met 31 december 1988 : 100 % ,

- met ingang van 1 januari 1989 : 75 % ,

- met ingang van 1 januari 1990 : 40 % ,

- met ingang van 1 januari 1991 : 20 % .

b ) Tijdens de duur van de hierboven bedoelde tijdelijke afwijkingen worden de algemene of bijzondere faciliteiten voortvloeiend uit Spaanse wettelijke bepalingen of uit overeenkomsten die voor de toetreding al bestonden tussen Spanje en een of meer andere Lid-Staten , gehandhaafd en op niet discriminerende wijze toegepast jegens alle andere Lid-Staten . De behandeling door Spanje van verzekeraars van derde landen mag niet gunstiger zijn dan de behandeling van verzekeraars van de andere Lid-Staten .

3 . Richtlijn 78/686/EEG van de Raad van 25 juli 1978 ( PB nr . L 233 van 24 . 8 . 1978 , blz . 1 )

De vrijheid van vestiging en het vrij verrichten van diensten worden in Spanje voor beoefenaars der tandheelkunde die een diploma in een andere Lid-Staat hebben behaald , en in de andere Lid-Staten voor Spaanse gediplomeerde artsen die de tandheelkunde beoefenen , uitgesteld tot het tijdstip waarop in Spanje de opleiding van beoefenaars der tandheelkunde volledig volgens het bepaalde in Richtlijn 78/687/EEG verloopt en uiterlijk tot en met 31 december 1990 .

Tijdens de duur van de hierboven bedoelde tijdelijke afwijking worden de algemene of bijzondere faciliteiten betreffende het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten die eventueel bestaan uit hoofde van Spaanse wettelijke voorschriften of overeenkomsten tussen het Koninkrijk Spanje en een andere Lid-Staat , gehandhaafd en op niet discriminerende wijze toegepast jegens alle andere Lid-Staten .