Home

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, SLOTAKTE, GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN INTENTIE BETREFFENDE DE ONTWIKKELING EN INTENSIVERING VAN DE BETREKKINGEN MET DE LANDEN VAN LATIJNS-AMERIKA

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, SLOTAKTE, GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN INTENTIE BETREFFENDE DE ONTWIKKELING EN INTENSIVERING VAN DE BETREKKINGEN MET DE LANDEN VAN LATIJNS-AMERIKA

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, SLOTAKTE, GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING VAN INTENTIE BETREFFENDE DE ONTWIKKELING EN INTENSIVERING VAN DE BETREKKINGEN MET DE LANDEN VAN LATIJNS-AMERIKA

Publicatieblad Nr. L 302 van 15/11/1985 blz. 0479


DOCUMENTEN betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschappen, SLOTAKTE, VERKLARINGEN, Gemeenschappelijke verklaring van intentie betreffende de ontwikkeling en intensivering van de betrekkingen met de landen van Latijns- Amerika

De Gemeenschap:

- bevestigt het belang dat zij hecht aan de traditionele banden die zij met de landen van Latijns-Amerika onderhoudt en aan de nauwe samenwerking die zij met deze landen tot stand heeft gebracht;

- herinnert in dit verband aan de recente ontmoeting op ministerieel niveau te San-José de Costa- Rica;

- bevestigt, ter gelegenheid van de toetreding van Spanje en Portugal, nogmaals haar wil om haar economische en commerciële betrekkingen en haar samenwerking met die landen uit te breiden en te versterken;

- is vastbesloten haar inspanningen te intensiveren ten einde alle mogelijkheden te benutten om deze doelstellingen te bereiken en aldus met name bij te dragen tot de economische en sociale ontwikkeling van de Latijns-Amerikaanse regio en de inspanningen van die regio tot regionale integratie;

- zal zich er meer in het bijzonder op toeleggen, een concrete inhoud te geven aan de middelen die het mogelijk maken de bestaande betrekkingen te versterken, het handelsverkeer zoveel mogelijk te ontwikkelen, uit te breiden en te diversifiëren en op gebieden die van gemeenschappelijk belang zijn op een zo ruim mogelijke grondslag samen te werken, met gebruikmaking van passende middelen en het passende kader, om de doeltreffendheid van de onderscheiden vormen van samenwerking op te voeren;

- is tegen deze achtergrond bereid ter bevordering van de handelsstromen, vanaf de toetreding de problemen die op commercieel gebied kunnen rijzen, te bestuderen ten einde naar passende oplossingen te zoeken met inachtneming in het bijzonder van de draagwijdte van het stelsel van algemene tariefpreferenties, alsmede van de toepassing van de overeenkomsten voor economische samenwerking die met sommige Latijns-Amerikaanse landen of groepen Latijns-Amerikaanse landen zijn gesloten of zullen worden gesloten.