Home

EUROPESE AKTE, TITEL II: BEPALINGEN HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, HOOFDSTUK II: EEG, AFDELING II: BEPALINGEN INZAKE DE GRONDSLAGEN EN HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP, ONDERAFDELING III: SOCIALE POLITIEK, ARTIKEL 21

EUROPESE AKTE, TITEL II: BEPALINGEN HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, HOOFDSTUK II: EEG, AFDELING II: BEPALINGEN INZAKE DE GRONDSLAGEN EN HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP, ONDERAFDELING III: SOCIALE POLITIEK, ARTIKEL 21

EUROPESE AKTE, TITEL II: BEPALINGEN HOUDENDE WIJZIGING VAN DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, HOOFDSTUK II: EEG, AFDELING II: BEPALINGEN INZAKE DE GRONDSLAGEN EN HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP, ONDERAFDELING III: SOCIALE POLITIEK, ARTIKEL 21

Publicatieblad Nr. L 169 van 29/06/1987 blz. 0009


++++

ARTIKEL 21

HET EEG-VERDRAG WORDT AANGEVULD MET DE VOLGENDE BEPALINGEN :

" ARTIKEL 118 A

1 . DE LID-STATEN BEIJVEREN ZICH OM DE VERBETERING VAN MET NAME HET ARBEIDSMILIEU TE BEVORDEREN , TEN EINDE DE VEILIGHEID EN DE GEZONDHEID VAN DE WERKNEMERS TE BESCHERMEN , EN STELLEN ZICH DE HARMONISATIE BIJ DE VERBETERING VAN DE OP DIT GEBIED BESTAANDE OMSTANDIGHEDEN TEN DOEL .

2 . TEN EINDE BIJ TE DRAGEN TOT DE VERWEZENLIJKING VAN DE IN LID 1 BEOOGDE DOELSTELLING , STELT DE RAAD OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE , IN SAMENWERKING MET HET EUROPESE PARLEMENT EN NA RAADPLEGING VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE , MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN DOOR MIDDEL VAN RICHTLIJNEN DE MINIMUMVOORSCHRIFTEN VAST DIE GELEIDELIJK ZULLEN WORDEN TOEGEPAST , MET INACHTNEMING VAN DE IN ELK VAN DE LID-STATEN BESTAANDE OMSTANDIGHEDEN EN TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN .

IN DEZE RICHTLIJNEN WORDT VERMEDEN ZODANIGE ADMINISTRATIEVE , FINANCIELE EN JURIDISCHE VERPLICHTINGEN OP TE LEGGEN DAT ZIJ OPRICHTING EN ONTWIKKELING VAN KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN ZOUDEN KUNNEN HINDEREN .

3 . DE UIT HOOFDE VAN DIT ARTIKEL VASTGESTELDE BEPALINGEN BELETTEN NIET DAT EEN LID-STAAT MAATREGELEN VOOR EEN HOGERE GRAAD VAN BESCHERMING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN HANDHAAFT EN TREFT WELKE MET DIT VERDRAG VERENIGBAAR ZIJN . " .