Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # DERDE DEEL : HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP # TITEL III : HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL # HOOFDSTUK 4 : KAPITAAL EN BETALINGSVERKEER # ARTIKEL 73D

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # DERDE DEEL : HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP # TITEL III : HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL # HOOFDSTUK 4 : KAPITAAL EN BETALINGSVERKEER # ARTIKEL 73D

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP - DERDE DEEL : HET BELEID VAN DE GEMEENSCHAP - TITEL III : HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL - HOOFDSTUK 4 : KAPITAAL EN BETALINGSVERKEER - ARTIKEL 73D /* GECODIFICEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP */

Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0025


Artikel 73 D

1. Het bepaalde in artikel 73 B doet niets af aan het recht van de Lid-Staten:

a) de ter zake dienende bepalingen van hun belastingwetgeving toe te passen die onderscheid maken tussen belastingplichtigen die niet in dezelfde situatie verkeren met betrekking tot hun vestigingsplaats of de plaats waar hun kapitaal is belegd;

b) alle nodige maatregelen te nemen om overtredingen van de nationale wetten en voorschriften tegen te gaan, met name op fiscaal gebied en met betrekking tot het bedrijfseconomisch toezicht op financiële instellingen, of te voorzien in procedures voor de kennisgeving van kapitaalbewegingen ter informatie van de overheid of voor statistische doeleinden, dan wel maatregelen te nemen die op grond van de openbare orde of de openbare veiligheid gerechtvaardigd zijn.

2. De bepalingen van dit hoofdstuk doen geen afbreuk aan de toepasbaarheid van beperkingen inzake het recht van vestiging welke verenigbaar zijn met dit Verdrag.

3. De in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen en procedures mogen geen middel tot willekeurige discriminatie vormen, noch een verkapte beperking van het vrije kapitaalverkeer en betalingsverkeer als omschreven in artikel 73 B.