Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # VIJFDE DEEL: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP # TITEL I : BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN # HOOFDSTUK 1 : DE INSTELLINGEN # EERSTE AFDELING: HET EUROPESE PARLEMENT # ARTIKEL 138C

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # VIJFDE DEEL: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP # TITEL I : BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN # HOOFDSTUK 1 : DE INSTELLINGEN # EERSTE AFDELING: HET EUROPESE PARLEMENT # ARTIKEL 138C

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP - VIJFDE DEEL: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP - TITEL I : BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN - HOOFDSTUK 1 : DE INSTELLINGEN - EERSTE AFDELING: HET EUROPESE PARLEMENT - ARTIKEL 138C /* GECODIFICEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP */

Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0056


Artikel 138 C

In het kader van de vervulling van zijn taken kan het Europees Parlement op verzoek van een vierde van zijn leden een tijdelijke enquêtecommissie instellen om, onverminderd de bij dit Verdrag aan andere Instellingen of organen verleende bevoegdheden, vermeende inbreuken op het Gemeenschapsrecht of gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het Gemeenschapsrecht te onderzoeken, behalve wanneer de vermeende feiten het voorwerp van een gerechtelijke procedure uitmaken en zolang deze procedure nog niet is voltooid.

De tijdelijke enquêtecommissie houdt op te bestaan zodra zij haar verslag heeft ingediend.

De nadere bepalingen betreffende de uitoefening van het enquêterecht worden in onderlinge overeenstemming vastgesteld door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.