Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # VIJFDE DEEL: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP # TITEL I : BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN # HOOFDSTUK 1 : DE INSTELLINGEN # DERDE AFDELING: DE COMMISSIE # ARTIKEL 158

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # VIJFDE DEEL: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP # TITEL I : BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN # HOOFDSTUK 1 : DE INSTELLINGEN # DERDE AFDELING: DE COMMISSIE # ARTIKEL 158

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP - VIJFDE DEEL: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP - TITEL I : BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN - HOOFDSTUK 1 : DE INSTELLINGEN - DERDE AFDELING: DE COMMISSIE - ARTIKEL 158 /* GECODIFICEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP */

Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0059


Artikel 158

1. De leden van de Commissie worden volgens de procedure van lid 2 voor een periode van vijf jaar benoemd, behoudens, in voorkomend geval, artikel 144.

Zij zijn herbenoembaar.

2. De Regeringen van de Lid-Staten dragen, na raadpleging van het Europees Parlement, in onderlinge overeenstemming de persoon voor die zij voornemens zijn tot Voorzitter van de Commissie te benoemen.

In overleg met de voorgedragen Voorzitter dragen de Regeringen van de Lid-Staten de overige personen voor die zij voornemens zijn tot leden van de Commissie te benoemen.

De aldus voorgedragen Voorzitter en overige leden van de Commissie worden als college ter goedkeuring onderworpen aan een stemming van het Europees Parlement. Na goedkeuring door het Europees Parlement worden de Voorzitter en de overige leden van de Commissie door de Regeringen van de Lid-Staten in onderlinge overeenstemming benoemd.

3. Lid 1 en lid 2 zijn voor het eerst van toepassing op de Voorzitter en de overige leden van de Commissie wier ambtsperiode op 7 januari 1995 aanvangt.

De Voorzitter en de overige leden van de Commissie wier ambtsperiode op 7 januari 1993 aanvangt, worden in onderlinge overeenstemming door de Regeringen der Lid-Staten benoemd. Hun ambtsperiode verstrijkt op 6 januari 1995.