Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # VIJFDE DEEL: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP # TITEL I: BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN # HOOFDSTUK 1: DE INSTELLINGEN # VIERDE AFDELING: HET HOF VAN JUSTITIE # ARTIKEL 175

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # VIJFDE DEEL: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP # TITEL I: BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN # HOOFDSTUK 1: DE INSTELLINGEN # VIERDE AFDELING: HET HOF VAN JUSTITIE # ARTIKEL 175

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP - VIJFDE DEEL: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP - TITEL I: BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN - HOOFDSTUK 1: DE INSTELLINGEN - VIERDE AFDELING: HET HOF VAN JUSTITIE - ARTIKEL 175 /* GECODIFICEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP */

Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0062


Artikel 175

Ingeval het Europees Parlement, de Raad of de Commissie, in strijd met dit Verdrag, nalaten een besluit te nemen, kunnen de Lid-Staten en de overige Instellingen van de Gemeenschap zich wenden tot het Hof van Justitie om deze schending te doen vaststellen.

Dit beroep is slechts ontvankelijk indien de betrokken Instelling vooraf tot handelen is uitgenodigd. Indien deze Instelling na twee maanden, te rekenen vanaf de uitnodiging, haar standpunt nog niet heeft bepaald, kan het beroep worden ingesteld binnen een nieuwe termijn van twee maanden.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan onder de in de voorgaande alinea's vastgestelde voorwaarden bij het Hof van Justitie zijn bezwaren indienen tegen het feit dat een der Instellingen van de Gemeenschap heeft nagelaten te zijnen aanzien een andere handeling te verrichten dan het geven van een aanbeveling of een advies.

Het Hof van Justitie is onder dezelfde voorwaarden bevoegd uitspraak te doen inzake de door de ECB ingestelde beroepen op de onder haar bevoegdheid vallende gebieden of inzake de beroepen die tegen haar zijn ingesteld.