Home

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # VIJFDE DEEL: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP # TITEL I: BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN # HOOFDSTUK 1: DE INSTELLINGEN # VIJFDE AFDELING: DE REKENKAMER # ARTIKEL 188C

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP # VIJFDE DEEL: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP # TITEL I: BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN # HOOFDSTUK 1: DE INSTELLINGEN # VIJFDE AFDELING: DE REKENKAMER # ARTIKEL 188C

VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP - VIJFDE DEEL: DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP - TITEL I: BEPALINGEN INZAKE DE INSTELLINGEN - HOOFDSTUK 1: DE INSTELLINGEN - VIJFDE AFDELING: DE REKENKAMER - ARTIKEL 188C /* GECODIFICEERDE VERSIE VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP */

Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0065


Artikel 188 C

1. De Rekenkamer onderzoekt de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschap. Zij onderzoekt tevens de rekeningen van alle ontvangsten en uitgaven van elk door de Gemeenschap ingesteld orgaan, voor zover het instellingsbesluit dit onderzoek niet uitsluit.

De Rekenkamer legt aan het Europees Parlement en aan de Raad een verklaring voor waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de regelmatigheid en de wettigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd.

2. De Rekenkamer onderzoekt de wettigheid en de regelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven, en gaat tevens na of een goed financieel beheer werd gevoerd.

De controle van de ontvangsten geschiedt aan de hand van de vaststellingen en van de stortingen van ontvangsten aan de Gemeenschap.

De controle van de uitgaven geschiedt aan de hand van betalingsverplichtingen en van betalingen.

Deze controles kunnen plaatsvinden vóór de afsluiting van de rekeningen van het betrokken begrotingsjaar.

3. De controle geschiedt aan de hand van stukken, en, zo nodig, ter plaatse bij de overige Instellingen van de Gemeenschap en in de Lid-Staten. De controle in de Lid- Staten geschiedt in samenwerking met de nationale controle- instanties of, indien deze laatste niet over de nodige bevoegdheden beschikken, in samenwerking met de bevoegde nationale diensten. Deze instanties of diensten delen aan de Rekenkamer mee of zij voornemens zijn aan de controle deel te nemen.

Alle bescheiden en inlichtingen die nodig zijn voor de vervulling van de taak van de Rekenkamer, worden haar op haar verzoek verstrekt door de overige Instellingen van de Gemeenschap en door de nationale controle-instanties of, indien deze niet over de nodige bevoegdheden beschikken, door de bevoegde nationale diensten.

4. De Rekenkamer stelt na afsluiting van elk begrotingsjaar een jaarsverslag op. Dit verslag wordt toegezonden aan de overige Instellingen van de Gemeenschap en te zamen met de antwoorden van deze Instellingen op de opmerkingen van de Rekenkamer, in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen gepubliceerd.

De Rekenkamer kan voorts te allen tijde met betrekking tot bijzondere vraagstukken opmerkingen maken, met name in de vorm van speciale verslagen, en kan op verzoek van één van de overige Instellingen van de Gemeenschap adviezen uitbrengen.

De Rekenkamer neemt haar jaarverslagen, speciale verslagen of adviezen aan met meerderheid van stemmen van haar leden.

De Rekenkamer staat het Europees Parlement en de Raad bij bij de controle op de uitvoering van de begroting.