Home

Verdrag betreffende de Europese Unie - Titel I: Gemeenschappelijke bepalingen - Artikel C

Verdrag betreffende de Europese Unie - Titel I: Gemeenschappelijke bepalingen - Artikel C

Verdrag betreffende de Europese Unie - Titel I: Gemeenschappelijke bepalingen - Artikel C

Publicatieblad Nr. C 191 van 29/07/1992 blz. 0004


Artikel C

De Unie beschikt over één institutioneel kader dat de samenhang en de continuïteit van het optreden gericht op het verwezenlijken van de doelstellingen van de Unie verzekert, en tegelijk het acquis communautaire in acht neemt en ontwikkelt.

De Unie zorgt in het bijzonder voor de samenhang van haar gehele externe optreden in het kader van haar beleid op het gebied van externe betrekkingen, veiligheid, economie en ontwikkeling. De Raad en de Commissie zijn verantwoordelijk voor het verzekeren van deze samenhang. Zij dragen, overeenkomstig hun onderscheiden bevoegdheden, zorg voor de tenuitvoerlegging van dat beleid.