Home

Verdrag betreffende de Europese Unie - Titel IV: Bepalingen tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor atoomenergie - Artikel I.23

Verdrag betreffende de Europese Unie - Titel IV: Bepalingen tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor atoomenergie - Artikel I.23

Verdrag betreffende de Europese Unie - Titel IV: Bepalingen tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor atoomenergie - Artikel I.23

Publicatieblad Nr. C 191 van 29/07/1992 blz. 0057


23) Artikel 180 ter wordt vervangen door:

"Artikel 180 ter

1. Op aanbeveling van de Raad, die besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, verleent het Europees Parlement aan de Commissie kwijting voor de uitvoering van de begroting. Te dien einde onderzoekt het, na de Raad, de rekeningen en de financiële balans genoemd in artikel 179 bis, het jaarverslag van de Rekenkamer te zamen met de antwoorden van de gecontroleerde Instellingen op de opmerkingen van de Rekenkamer, alsmede de relevante speciale verslagen van de Rekenkamer.

2. Alvorens kwijting te verlenen aan de Commissie of voor enig ander doel in verband met de uitoefening van de bevoegdheden van de Commissie inzake de uitvoering van de begroting, kan het Europees Parlement de Commissie verzoeken verantwoording af te leggen ter zake van de uitvoering van de uitgaven of de werking van de financiële controlestelsels. De Commissie verstrekt het Europees Parlement op verzoek alle nodige inlichtingen.

3. De Commissie stelt alles in het werk om gevolg te geven aan de opmerkingen in de kwijtingsbesluiten en aan de andere opmerkingen van het Europees Parlement over de uitvoering van de uitgaven, alsmede aan de opmerkingen waarvan de door de Raad aangenomen aanbevelingen tot kwijting vergezeld gaan.

Op verzoek van het Europees Parlement of de Raad brengt de Commissie verslag uit over de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van deze opmerkingen, met name over de instructies die zijn gegeven aan de diensten die met de uitvoering van de begrotingen zijn belast. Deze verslagen worden ook aan de Rekenkamer toegezonden.".