Home

Verdrag betreffende de Europese Unie - Titel V: Bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Artikel J.2

Verdrag betreffende de Europese Unie - Titel V: Bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Artikel J.2

Verdrag betreffende de Europese Unie - Titel V: Bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Artikel J.2

Publicatieblad Nr. C 191 van 29/07/1992 blz. 0058


Artikel J.2

1. Tussen de Lid-Staten vindt wederzijdse informatie en onderling overleg plaats in de Raad over elk vraagstuk van algemeen belang op het gebied van het buitenlands en veiligheidsbeleid, opdat hun gezamenlijke invloed zo doeltreffend mogelijk wordt uitgeoefend door middel van een onderling afgestemd en convergent optreden.

2. De Raad bepaalt telkens wanneer hij zulks nodig acht een gemeenschappelijk standpunt.

De Lid-Staten verzekeren dat hun nationaal beleid met de gemeenschappelijke standpunten overeenstemt.

3. De Lid-Staten cooerdineren hun optreden in internationale organisaties en op internationale conferenties. Zij verdedigen in deze fora de gemeenschappelijke standpunten.

In internationale organisaties en op internationale conferenties waaraan niet alle Lid-Staten deelnemen, verdedigen de wel deelnemende Lid-Staten de gemeenschappelijke standpunten.