Home

Verdrag betreffende de Europese Unie - Verklaring betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie

Verdrag betreffende de Europese Unie - Verklaring betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie

Verdrag betreffende de Europese Unie - Verklaring betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie

Publicatieblad Nr. C 191 van 29/07/1992 blz. 0100


VERKLARING betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie

De Conferentie acht het van belang een grotere betrokkenheid van de nationale parlementen bij de werkzaamheden van de Unie te stimuleren.

Daartoe dient de uitwisseling van informatie tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement te worden geïntensiveerd. In dit verband zien de Regeringen van de Lid-Staten er onder andere op toe dat de nationale parlementen tijdig, ter informatie of voor eventuele bespreking, de beschikking kunnen krijgen over alle wetgevingsvoorstellen van de Commissie.

De Conferentie acht het tevens van belang dat de contacten tussen de nationale parlementen en het Europees Parlement worden geïntensiveerd, met name door het toekennen van passende wederzijdse faciliteiten en door regelmatige ontmoetingen tussen parlementsleden die voor dezelfde vraagstukken belangstelling hebben.