Home

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - VIJFDE DEEL : BEPALINGEN BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN DEZE AKTE - TITEL I : HET IN WERKING STELLEN VAN DE INSTELLINGEN - Artikel 156

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - VIJFDE DEEL : BEPALINGEN BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN DEZE AKTE - TITEL I : HET IN WERKING STELLEN VAN DE INSTELLINGEN - Artikel 156

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - VIJFDE DEEL : BEPALINGEN BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN DEZE AKTE - TITEL I : HET IN WERKING STELLEN VAN DE INSTELLINGEN - Artikel 156

Publicatieblad Nr. C 241 van 29/08/1994 blz. 0048


Artikel 156

1. Onmiddellijk bij de toetreding wordt de Commissie aangevuld door de benoeming van vier extra leden. Het mandaat van de aldus benoemde leden eindigt terzelfder tijd als het mandaat van de leden die op het tijdstip van toetreding in functie zijn.

2. De Commissie brengt in haar Reglement van Orde de aanpassingen aan welke door de toetreding noodzakelijk zijn geworden.