Home

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - I. EXTERNE BEREKKINGEN

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - I. EXTERNE BEREKKINGEN

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - I. EXTERNE BEREKKINGEN

Publicatieblad Nr. C 241 van 29/08/1994 blz. 0054


I. EXTERNE BETREKKINGEN

1. 370 L 0509: Richtlijn 70/509/EEG van de Raad van 27 oktober 1970 betreffende de invoering van een gemeenschappelijke kredietverzekeringspolis voor transacties op middellange en lange termijn met overheidsafnemers (PB nr. L 254 van 23.11.1970, blz. 1), als gewijzigd bij:

- 172 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen - Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (PB nr. L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

- 179 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen - Toetreding van de Helleense Republiek (PB nr. L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 185 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen - Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB nr. L 302 van 15.11.1985, blz. 23).

In Bijlage A wordt het volgende toegevoegd aan de voetnoot op de eerste bladzijde:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>

".

2. 393 R 3030: Verordening (EEG) nr. 3030/93 van 12 oktober 1993 betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielprodukten uit derde landen (PB nr. L 275 van 8.11.1993, blz. 1), als gewijzigd bij:

- 393 R 3617: Verordening (EEG) nr. 3617/93 van de Commissie van 22 december 1993 (PB nr. L 328 van 29.12.1993, blz. 22),

- 394 R 0195: Verordening (EEG) nr. 195/94 van 12 januari 1994 (PB nr. L 29 van 2.2.1994, blz. 1).

Tweede streepje van artikel 28, lid 6, van Bijlage III wordt als volgt gelezen:

"- twee letters ter identificatie van de Lid-Staat van beoogde bestemming:

AT = Oostenrijk

BL = Benelux

DE = Bondsrepubliek Duitsland

DK = Denemarken

EL = Griekenland

ES = Spanje

FI = Finland

FR=Frankrijk

GB = Verenigd Koninkrijk

IE = Ierland

IT = Italië

NO = Noorwegen

PT = Portugal

SE = Zweden".

3. 370 L 0510: Richtlijn 70/510/EEG van de Raad van 27 oktober 1970 betreffende de invoering van een gemeenschappelijke kredietverzekeringspolis voor transacties op middellange en lange termijn met particuliere afnemers (PB nr. L 254 van 23.11.1970, blz. 26), als gewijzigd bij:

- 172 B: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen - Toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (PB nr. L 73 van 27.3.1972, blz. 14),

- 179 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen - Toetreding van de Helleense Republiek (PB nr. L 291 van 19.11.1979, blz. 17),

- 185 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen - Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB nr. L 302 van 15.11.1985, blz. 23).

In Bijlage A wordt het volgende toegevoegd aan de voetnoot op de eerste bladzijde:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

"

.

4. 373 D 0391: Beschikking 73/391/EEG van de Raad van 3 december 1973 betreffende de raadplegings- en informatieprocedures op gebied van kredietverzekeringen, garanties en financieringskredieten (PB nr. L 346 van 17.12.1973, blz. 1) als gewijzigd bij:

- 376 D 0641: Beschikking 76/641/EEG van de Raad van 27 juli 1976 (PB nr. L 223 van 16.8.1976, blz. 25),

- 185 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen - Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB nr. L 302 van 15.11.1985, blz. 23).

In Artikel 3, lid 2 en artikel 10, lid 2 van de Bijlage wordt "zes" vervangen door "acht".

5. Beschikking van de Raad van 4 april 1978 betreffende de toepassingen van bepaalde richtsnoeren op het gebied van door de overheid gesteunde exportkredieten (niet gepubliceerd), zoals laatst uitgebreid bij:

- 393 D 0112: Beschikking 93/112/EEG van de Raad van 14 december 1992 (PB nr. L 44 van 22.2.1993, blz. 1).

In Bijlage I "Lijst van deelnemers", worden Oostenrijk, Finland, Noorwegen en Zweden geschrapt van de lijst van derde landen en opgenomen in de voetnoot die de Lid-Staten van de Gemeenschap vermeld.