Home

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - XI. INTERNE MARKT EN FINANCIËLE DIENSTEN - B. RECHTSTREEKSE BELASTINGEN, VERZEKERING EN KREDIETINSTELLINGEN - III. KREDIETINSTELLINGEN

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - XI. INTERNE MARKT EN FINANCIËLE DIENSTEN - B. RECHTSTREEKSE BELASTINGEN, VERZEKERING EN KREDIETINSTELLINGEN - III. KREDIETINSTELLINGEN

AKTE betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Noorwegen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, BIJLAGE I - Lijst als bedoeld in artikel 29 van het Toetredingsverdrag - XI. INTERNE MARKT EN FINANCIËLE DIENSTEN - B. RECHTSTREEKSE BELASTINGEN, VERZEKERING EN KREDIETINSTELLINGEN - III. KREDIETINSTELLINGEN

Publicatieblad Nr. C 241 van 29/08/1994 blz. 0199


III. KREDIETINSTELLINGEN

1. 377 L 0780: Eerste Richtlijn 77/780/EEG van de Raad van 12 december 1977 tot cooerdinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (PB nr. L 322 van 17.12.1977, blz. 30) als gewijzigd bij:

- 179 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen-Toetreding van de Helleense Republiek (PB nr. L 291 van 19.11.1979, blz. 17)

- 385 L 0345: Richtlijn 83/345/EEG van de Raad (PB nr. L 183 van 16.7.1985, blz. 19)

- 185 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen-Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB nr. L 302 van 15.11.1985, blz. 23).

- 386 L 0524: Richtlijn 86/524/EEG van de Raad van 27 oktober 1986 (PB nr. L 309 van 4.11.1986, blz. 15)

- 389 L 0646: Richtlijn 89/646/EEG van de Raad van 15 december 1989 (PB nr. L 386 van 30.12.1989, blz. 1).

Aan artikel 2, lid 2, wordt toegevoegd:

"- In Oostenrijk: ondernemingen die zijn erkend als bouwbedrijven voor openbaar nut,

- In Finland: 'Teollisen yhteistyoen rahasto Oy/Fonden foer industriellt samarbete Ab`, 'Suomen Vientiluotto Oy/ Finlands Exportkredit Ab`, 'Kera Oy/Kera Ab`

- In Zweden: de 'Svenska Skeppshypotekskassan`."

2. 389 L 0299: Richtlijn 89/299/EEG van de Raad van 17 april 1989 betreffende het eigen vermogen van kredietinstellingen (PB nr. L 124 van 5.5.1989, blz. 16), als gewijzigd bij:

- 391 L 0633: Richtlijn 91/633/EEG van de Raad van 3 december 1991 (PB nr. L 339 van 11.12.1991, blz. 33),

- 392 L 0016: Richtlijn 92/16/EEG van 16 maart 1992 (PB nr. L 75 van 21.3.1992, blz. 48).

In artikel 4 bis wordt ingevoegd: "en Noorwegen".

3. 389 L 0647: Richtlijn 89/647/EEG van de Raad van 18 december 1989 betreffende een solvabiliteitsratio voor kredietinstellingen (PB nr. L 386 van 30.12.1989, blz. 14) als gewijzigd bij:

- 391 L 0031: Richtlijn 91/31/EEG van de Commissie van 19 december 1990 (PB nr. L 17 van 23.1.1991, blz. 20)

- 392 L 0030: Richtlijn 92/30/EEG van de Raad van 6 april 1992 (PB nr. L 110 van 28.4.1992, blz. 52)

a) Aan artikel 6, lid 1, onder c), 1, wordt toegevoegd:

"en leningen die, ten genoege van de bevoegde autoriteiten, volledig zijn gegarandeerd door aandelen in Finse bedrijven voor de bouw van residentiële woningen, die werkzaam zijn volgens de Finse Wet op de Woningbouwverenigingen van 1991 of latere gelijkwaardige wetgeving ten aanzien van residentiële eigendommen die zullen worden bewoond of verhuurd door de leningnemer.".

b) In artikel 11, lid 4, wordt "Duitsland, Denemarken en Griekenland" vervangen door "Duitsland, Denemarken, Griekenland en Oostenrijk".

4. 392 L 0121: Richtlijn 92/121/EEG van de Raad van 21 december 1992 betreffende het toezicht op en de beheersing van grote risico's van kredietinstellingen (PB nr. L 29 van 5.2.1993, blz. 1)

a) Artikel 4, lid 7, onder p), wordt vervangen door:

"p) leningen die ten genoege van de bevoegde autoriteiten zijn gegarandeerd door een hypotheek op residentiële eigendom of door aandelen in Finse bedrijven voor de bouw van residentiële woningen, die werkzaam zijn volgens de Finse Wet op de Woningbouwverenigingen van 1991 of latere gelijkwaardige wetgeving en transacties inzake financieringshuur voor woningen krachtens welke de lessor de volledige eigendom van de gehuurde residentiële woning behoudt zolang de huurder zijn koopoptie niet heeft uitgeoefend, in alle gevallen tot 50 % van de waarde van de betrokken residentiële woning.";

b) aan artikel 6, lid 9, wordt de volgende alinea toegevoegd:

"Dezelfde behandeling geldt voor leningen die ten genoege van de bevoegde autoriteiten zijn gegarandeerd door aandelen in Finse bedrijven voor de bouw van residentiële woningen, die werkzaam zijn volgens de Finse Wet op de Woningbouwverenigingen van 1991 of latere gelijkwaardige wetgeving, die gelijk zijn aan de in de vorige alinea bedoelde hypothecaire leningen."