Home

erdrag betreffende de Europese Unie (geconsolideerde versie)#Titel VI: Bepalingen inzake politiële en justitiële samenwerking in strafzaken#Artikel 41

erdrag betreffende de Europese Unie (geconsolideerde versie)#Titel VI: Bepalingen inzake politiële en justitiële samenwerking in strafzaken#Artikel 41

erdrag betreffende de Europese Unie (geconsolideerde versie) - Titel VI: Bepalingen inzake politiële en justitiële samenwerking in strafzaken - Artikel 41

Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0168 - Geconsolideerde versie


Verdrag betreffende de Europese Unie (geconsolideerde versie)

Artikel 41

1. De artikelen 189, 190, 195, 196 tot en met 199, 203, 204, 205, lid 3, 206 tot en met 209, 213 tot en met 219, 255 en 290 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap zijn van toepassing op de bepalingen betreffende de in deze titel bedoelde gebieden.

2. De administratieve uitgaven die voor de instellingen voortvloeien uit de bepalingen betreffende de in deze titel genoemde gebieden, komen ten laste van de begroting van de Europese Gemeenschappen.

3. De beleidsuitgaven die voortvloeien uit de uitvoering van die bepalingen komen eveneens ten laste van de begroting van de Europese Gemeenschappen, tenzij de Raad met eenparigheid van stemmen anders besluit. In de gevallen waarin de uitgaven niet ten laste komen van de begroting van de Europese Gemeenschappen, komen zij ten laste van de lidstaten volgens de bruto nationaal product-verdeelsleutel, tenzij de Raad met eenparigheid van stemmen anders besluit.

4. De begrotingsprocedure van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap is van toepassing op de uitgaven die ten laste komen van de begroting van de Europese Gemeenschappen.