Home

Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, ondertekend te Nice, 26 februari 2001#Inhoud

Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, ondertekend te Nice, 26 februari 2001#Inhoud

Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, ondertekend te Nice, 26 februari 2001 - Inhoud

Publicatieblad Nr. C 080 van 10/03/2001 blz. 0001 - 0087


Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, ondertekend te Nice, 26 februari 2001

EERSTE DEEL - INHOUDELIJKE WIJZIGINGEN

/* 101C000 */

- Artikel 1: punten 1) tot en met 15) (EU-Verdrag)

/* 101C001 */

- Artikel 2: punten 1) tot en met 47) (EG-Verdrag)

/* 101C002 */

- Artikel 3: punten 1) tot en met 25) (EGA-Verdrag)

/* 101C003 */

- Artikel 4: punten 1) tot en met 19) (EGKS-Verdrag)

/* 101C004 */

- Artikel 5: Protocol betreffende de statuten van het Europees stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank

/* 101C005 */

- Artikel 6: Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen

/* 101C006 */

TWEEDE DEEL - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

- Artikelen 7 tot en met 13

/* 101C007 - 101C013 */

PROTOCOLLEN

- Protocol betreffende de uitbreiding van de Europese Unie

/* 101C/PRO/01 */

- Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie

/* 101C/PRO/02 */

- Protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het Verdrag tot oprichting van de EGKS en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal

/* 101C/PRO/03 */

- Protocol betreffende artikel 67 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

/* 101C/PRO/04 */

SLOTAKTE

/* 101C/AFI */

VERKLARINGEN DIE DOOR DE CONFERENTIE ZIJN AANGENOMEN

/* 101C/DCL/01 - 101C/DCL/24 */

VERKLARINGEN WAARVAN DE CONFERENTIE AKTE HEEFT GENOMEN

/* 101C/DCL/25 - 101C/DCL/27 */