Home

Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten#Verklaringen Die Door De Conferentie Zijn Aangenomen#PREFIX>Verklaring ad artikel 100 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten#Verklaringen Die Door De Conferentie Zijn Aangenomen#PREFIX>Verklaring ad artikel 100 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

Verdrag van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten - Verklaringen Die Door De Conferentie Zijn Aangenomen - PREFIX> Verklaring ad artikel 100 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

Publicatieblad Nr. 080 van 10/03/2001 blz. 0078 - 0078


6. Verklaring ad artikel 100 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

De Conferentie herinnert eraan dat de in artikel 100 bedoelde besluiten inzake financiële bijstand, die verenigbaar zijn met de in artikel 103 van het Verdrag neergelegde no-bail-out-regel, moeten stroken met de financiële vooruitzichten 2000-2006, en in het bijzonder met punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure, alsmede de corresponderende bepalingen van toekomstige interinstitutionele akkoorden en financiële vooruitzichten.