Home

Verdrag betreffende de Europese Unie (Geconsolideerde Versie Nice)#Titel V: Bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid#Artikel 27 A

Verdrag betreffende de Europese Unie (Geconsolideerde Versie Nice)#Titel V: Bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid#Artikel 27 A

Verdrag betreffende de Europese Unie (Geconsolideerde Versie Nice) - Titel V: Bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Artikel 27 A

Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0020 - 0020


Verdrag betreffende de Europese Unie (Geconsolideerde Versie Nice)

Titel V: Bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Artikel 27

Artikel 27 A

1. Nauwere samenwerking op een van de gebieden die vallen onder deze titel heeft tot doel de waarden van de Unie veilig te stellen en de belangen van de Unie in haar geheel te dienen, door haar identiteit als coherente kracht in de wereld tot uitdrukking te brengen. Nauwere samenwerking moet geschieden met inachtneming van:

- de beginselen, de doelstellingen, de algemene richtsnoeren en de samenhang van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, alsmede de in het kader van dat beleid genomen besluiten;

- de bevoegdheden van de Europese Gemeenschap;

- de samenhang tussen het algehele beleid van de Unie en haar externe optreden.

2. De artikelen 11 tot en met 27 en de artikelen 27 B tot en met 28 zijn van toepassing op de in dit artikel bedoelde nauwere samenwerking, tenzij in artikel 27 C en in de artikelen 43 tot en met 45 anders is bepaald.