Home

Verdrag betreffende de Europese Unie (Geconsolideerde Versie Nice)#Titel V: Bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid#Artikel 27 C

Verdrag betreffende de Europese Unie (Geconsolideerde Versie Nice)#Titel V: Bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid#Artikel 27 C

Verdrag betreffende de Europese Unie (Geconsolideerde Versie Nice) - Titel V: Bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Artikel 27 C

Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0020 - 0020


Verdrag betreffende de Europese Unie (Geconsolideerde Versie Nice)

Titel V: Bepalingen betreffende een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Artikel 27

Artikel 27 C

De lidstaten die voornemens zijn onderling nauwere samenwerking krachtens artikel 27 B aan te gaan, richten een verzoek aan de Raad.

Het verzoek wordt aan de Commissie en ter kennisgeving aan het Europees Parlement toegezonden. De Commissie brengt met name advies uit over de samenhang van de beoogde nauwere samenwerking met het beleid van de Unie. De machtiging wordt verleend door de Raad, die overeenkomstig artikel 23, lid 2, tweede en derde alinea, en met inachtneming van de artikelen 43 tot en met 45 een besluit neemt.