Home

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage VI: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Estland - 9. Milieu - D. Industriële verontreiniging en risicobeheersing

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage VI: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Estland - 9. Milieu - D. Industriële verontreiniging en risicobeheersing

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage VI: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Estland - 9. Milieu - D. Industriële verontreiniging en risicobeheersing

Publicatieblad Nr. L 236 van 23/09/2003 blz. 0818 - 0818


D. INDUSTRIËLE VERONTREINIGING EN RISICOBEHEERSING

32001 L 0080: Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties (PB L 309 van 27.11.2001, blz. 1).

In afwijking van artikel 4, lid 3, en deel A van de bijlagen III en VII van Richtlijn 2001/80/EG, zijn de emissiegrenswaarden voor zwaveldioxide en stof niet van toepassing in Estland:

- tot en met 31 december 2010 op de stookinstallatie bij Ahtme;

- tot en met 31 december 2015 op de stookinstallaties bij Narva (Eesti/Balti) en Kohtla Järve. Wel zullen bij Narva (Eesti/Balti) uiterlijk op 31 december 2004 4 verwarmingsinstallaties, en uiterlijk op 31 december 2010 nog eens 4 verwarmingsinstallaties aan de richtlijn voldoen. Per 1 januari 2008 gaan alle verwarmingsinstallaties van het type "TP-17" van de Balti-installatie dicht.

Tijdens de overgangsperiode wordt in deze installaties een ontzwavelingspercentage van minimaal 65 % gehaald en zijn de emissiegrenswaarden voor stof niet hoger dan 200 mg/Nm3.

Uiterlijk op 1 januari 2008 legt Estland aan de Commissie een plan (inclusief investeringsplan) voor voor de geleidelijke aanpassing van de resterende niet-conforme verwarmingsinstallaties bij Narva (Eesti/Balti) en Kohtla Järve in de periode 2010-2015.

Estland stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de SO2-uitstoot van met olieschalies gestookte installaties in 2012 niet hoger is dan 25000 t en daarna geleidelijk wordt verminderd.

--------------------------------------------------