Home

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage XI: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Malta - 3. Mededingingsbeleid

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage XI: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Malta - 3. Mededingingsbeleid

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage XI: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Malta - 3. Mededingingsbeleid

Publicatieblad Nr. L 236 van 23/09/2003 blz. 0859 - 0861


3. MEDEDINGINGSBELEID

1. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Titel VI, Hoofdstuk 1 — Regels betreffende de mededinging.

Onverminderd de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag, mag Malta tot en met 31 december 2008 steun voor de bedrijfsvoering handhaven die is toegekend uit hoofde van de belastingregelingen krachtens de voorschriften 4 en 6 in het kader van de Wet betreffende de bevordering van de handel, op voorwaarde dat:

- het jaarbedrag van de steun die wordt toegekend aan één bedrijf niet meer bedraagt dan 7200 Maltese lira per werknemer, of

- indien de steun is berekend op basis van de voor steun in aanmerking komende winst, het jaarbedrag wordt beperkt tot een maximum van 25000 Maltese lira per werknemer, indien het toegepaste verlaagde belastingpercentage 5 % bedraagt (krachtens voorschrift 4 of 6), en tot een maximum van 28000 Maltese lira per werknemer indien het verlaagde percentage 10 % of 15 % bedraagt (krachtens voorschrift 4 of 6).

2. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Titel VI, Hoofdstuk 1 — Regels betreffende de mededinging.

a) Onverminderd de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag, mag Malta onder de volgende voorwaarden vrijstellingen van vennootschapsbelasting toepassen die tot en met 30 november 2000 uit hoofde van de Wet op de industriële ontwikkeling (IDA) en de Wet op de Maltese vrijhavens (MFA) zijn toegekend:

i) voor kleine en middelgrote ondernemingen, zoals die zijn omschreven in de Gemeenschapswetgeving [1], en conform de praktijk van de Commissie, tot en met 31 december 2011;

Bij een fusie, overname of soortgelijke ontwikkeling die gevolgen heeft voor de begunstigde van een belastingvrijstelling in het kader van bovengenoemde wetgeving, wordt de vrijstelling van vennootschapsbelasting stopgezet.

ii) voor grote ondernemingen, zoals die zijn omschreven overeenkomstig de praktijk van de Commissie, op voorwaarde dat de volgende beperkingen van het steunbedrag in het kader van bovengenoemde wetgeving worden nageleefd:

aa) staatssteun voor regionale investeringen:

- de steun blijft beperkt tot maximaal 75 % van de in aanmerking komende investeringskosten, indien het bedrijf het recht op belastingvrijstelling vóór 1 januari 2000 heeft verkregen. De totale steun wordt beperkt tot maximaal 50 % van de in aanmerking komende investeringskosten, indien het bedrijf het recht op belastingvrijstelling in 2000 heeft verkregen;

- de periode voor de berekening van de steun waarmee, onder de bovenstaande plafonds van 75 %, respectievelijk 50 %, rekening moet worden gehouden, start op 1 januari 2001; alle steun die op basis van winsten vóór deze datum is aangevraagd en ontvangen, wordt bij de berekening buiten beschouwing gelaten;

- indien bedrijven de van toepassing zijnde plafonds op de datum van toetreding reeds overschreden, hoeft de steun niet te worden terugbetaald;

- om de totale steun te berekenen wordt rekening gehouden met alle aan de begunstigde verleende steun voor de in aanmerking komende kosten, met inbegrip van de steun uit andere programma's en ongeacht of de steun komt uit lokale, regionale, nationale of communautaire bronnen;

- de in aanmerking komende kosten worden omschreven op basis van de richtsnoeren inzake en regionale steunmaatregelen [2];

- de in aanmerking komende kosten waarmee rekening kan worden gehouden, zijn de kosten die tussen 1 januari 1995 en 31 december 2006 zijn gemaakt in het kader van een investeringsprogramma waartoe door de begunstigde officieel uiterlijk op 31 december 2002 was besloten en dat uiterlijk op 31 maart 2003 ter kennis van het ministerie van Economische Zaken van de Republiek Malta is gebracht.

bb) staatssteun voor opleiding, onderzoek en ontwikkeling, en milieu-investeringen:

- de steun mag niet meer bedragen dan de plafonds die van toepassing zijn op dergelijke steundoelstellingen;

- de periode voor de berekening van de steun die onder de toepasselijke plafonds valt, begint op 1 januari 2001; alle steun die is aangevraagd en ontvangen op basis van winsten van vóór die datum, vallen buiten de berekening;

- voor de berekening van het totale steunbedrag wordt rekening gehouden met alle steun die aan de begunstigde is verleend in relatie tot de in aanmerking komende kosten, met inbegrip van steun die uit hoofde van andere regelingen is verleend, en ongeacht de vraag of de steun uit lokale, regionale, nationale of communautaire bronnen afkomstig is;

- de in aanmerking komende kosten worden omschreven op basis van de communautaire voorschriften die van toepassing zijn op de betreffende steundoelstelling;

- de steun behoeft niet te worden terugbetaald indien de onderneming op de datum van toetreding de toepasselijke plafonds reeds heeft overschreden;

- de in aanmerking komende kosten waarmee rekening kan worden gehouden, zijn de kosten die tussen 1 januari 1995 en 31 december 2006 zijn gemaakt in het kader van een investeringsprogramma waartoe door de begunstigde officieel uiterlijk op 31 december 2002 was besloten en dat uiterlijk op 31 maart 2003 ter kennis van het ministerie van Economische Zaken van de Republiek Malta is gebracht.

b) Elke steun die wordt verleend onder één van bovengenoemde regelingen en die op de toetredingsdatum niet in overeenstemming is gebracht met de onder a) vermelde voorwaarden, wordt vanaf de datum van toetreding overeenkomstig het bestaande steunmechanisme, dat is vastgelegd in bijlage, hoofdstuk 3, inzake het mededingingsbeleid, als nieuwe steun beschouwd.

c) Malta brengt de volgende elementen ter kennis van de Commissie:

- binnen twee maanden na de toetredingsdatum, informatie over de naleving van de onder a) vermelde voorwaarden;

- uiterlijk eind september 2007, informatie over de in aanmerking komende kosten van de investeringen die de begunstigden daadwerkelijk hebben verricht uit hoofde van bovengenoemde wetgeving, alsmede over de totale steunbedragen die de begunstigden hebben ontvangen.

3. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Titel VI, Hoofdstuk 1 — Regels betreffende de mededinging.

a) Onverminderd de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag en onder de volgende voorwaarden, mag Malta herstructureringssteun verlenen aan Malta Drydocks en Malta Shipbuilding Company Limited, of de rechtsopvolgers daarvan (hierna "de scheepswerven" genoemd), tot een maximum van 419,491 miljoen Maltese lira, tijdens de herstructureringsperiode van 2002 tot eind 2008, welke steun als volgt zal worden verdeeld:

- afschrijving van leningen tot een bedrag van 300 miljoen Maltese lira;

- investeringssteun tot een bedrag van 9,983 miljoen Maltese lira, in overeenstemming met het kapitaalinvesteringsplan van het herstructureringsprogramma;

- subsidie voor scholing tot een bedrag van 4,530 miljoen Maltese lira;

- compensatie voor de sociale kosten van de herstructurering tot een bedrag van 32,024 miljoen Maltese lira;

- steun voor financiële kosten tot een bedrag van 17,312 miljoen Maltese lira;

- andere steun in verband met financiële kosten van subsidies voor scholing en subsidie voor kapitaalinvesteringen tot een bedrag van 3,838 miljoen Maltese lira;

- subsidie voor bedrijfskapitaal tot een bedrag van 51,804 miljoen Maltese lira. Dit operationele steungedeelte dient geleidelijk te worden beperkt zodat niet meer dan 25 % van het uitbetaalde bedrag tijdens de laatste vier jaren van het herstructureringsplan wordt uitgekeerd.

De steun voor elk onderdeel mag de te dekken kosten niet te boven gaan en blijft in elk geval beperkt tot het minimale bedrag dat nodig is om de doelstellingen van het herstructureringsprogramma te verwezenlijken.

b) Malta voert de herstructurering van de scheepswerven uit op basis van een herstructureringsplan waarmee wordt beoogd om uiterlijk aan het einde van de herstructureringsperiode volledige levensvatbaarheid te verwezenlijken, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

i) de steun wordt slechts éénmaal toegekend. Na 31 december 2008 wordt geen verdere steun verleend aan het bedrijf dat de scheepswerven in bezit heeft;

ii) binnen de scheepswerven zijn voor scheepsbouw, scheepsreparatie en scheepsverbouw 2,4 miljoen manuren per jaar beschikbaar voor het geplande productiepersoneel van 1410 personen (na de herstructurering);

iii) het aantal verkochte manuren voor scheepsreparatie en scheepsverbouwing mag niet meer bedragen dan 2035000 voor elk van de tien jaar na het begin van de herstructureringsperiode;

iv) scheepsbouw volgens de definitie van Verordening (EG) nr. 1540/98 betreffende de steunverlening aan de scheepsbouw [3] blijft beperkt tot een maximum jaarproductie van 10000 gbt. De scheepswerven mogen de volgende verrichtingen aftrekken van hun gerapporteerde productie wanneer kan worden aangetoond dat die verrichtingen zijn uitbesteed: steigerbouw, intern transport, tijdelijke dienstverleningen, bewakingsdiensten, constructie van inbouwvoorzieningen en matrijzen, scheepsreinigingsdiensten, isolatie en laminering, lens- en ballastsystemen, brandblus- en sprinklersystemen, kabelgoten (indien geen onderdeel van e-installatie), e-installatie (wegens de over het algemeen hoge materiaalkosten hiervan mag slechts 40 % van de aangerekende kosten voor deze verrichtingen in aanmerking worden genomen), tuigage, slotenmakerij, mechanische processing, sanitaire voorzieningen (met uitzondering van sanitaire cellen) en verwarming;

De totale gbt van het betreffende scheepsbouwcontract mag worden verminderd met het percentage dat de bovengenoemde uitbestede werkzaamheden daarvan uitmaken.

v) dok 1 van Malta Drydocks is vanaf de datum van aanvang van de herstructureringsperiode voor ten minste tien jaar gesloten voor scheepsbouw, scheepsverbouwing en scheepsreparatie. Als het gesloten dok voor andere activiteiten in gebruik wordt genomen, moeten deze los staan van de bedrijven die thans eigenaar van de scheepswerven zijn, en mogen ze niets te maken hebben met scheepsbouw, scheepsverbouwing en scheepsreparatie;

vi) wat de vereiste personeelsinkrimping betreft, dient Malta ervoor te zorgen dat het noodzakelijke kernpersoneel met de essentiële niveaus van bekwaamheid behouden blijft;

vii) de opleidingsprogramma's in het kader van het herstructureringsplan moeten verenigbaar zijn met de algemeen toepasselijke communautaire voorschriften;

viii) in strijd met bovenstaande voorwaarden verleende steun dient te worden terugbetaald.

c) Indien de levensvatbaarheid van de scheepswerven niet kan worden hersteld wegens uitzonderlijke omstandigheden die bij de opstelling van het herstructureringsplan niet voorzien waren, kan de Commissie de onder b) uiteengezette voorwaarden herzien overeenkomstig de procedure van artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag. Alvorens deze procedure in te leiden, houdt de Commissie ten volle rekening met de standpunten van de lidstaten over de vraag of er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Die standpunten worden naar voren gebracht op basis van een aanbeveling van de Commissie en van de beschikbare gegevens.

Het in punt 1 bedoelde totale steunbedrag mag in geen geval worden overschreden.

d) Tijdens de herstructureringsperiode verleent Malta volledige medewerking aan de door de Commissie ingestelde toezichtregelingen, met inbegrip van inspecties ter plaatse door onafhankelijke deskundigen.

Malta dient bij de Commissie jaarverslagen over de uitvoering van het programma in. Die verslagen omvatten alle relevante informatie aan de hand waarvan de Commissie de stand van de uitvoering van het herstructureringsplan kan beoordelen, met inbegrip van de prijsstelling door de werven voor nieuwe contracten inzake scheepsherstelling en scheepsbouw. In het jaarverslag over de productie van elke scheepswerf moet worden aangegeven hoeveel de gbt van de in aanmerking komende uitbestede werkzaamheden bedroeg, alsmede de feitelijke tijdsduur waarin deze werkzaamheden door derde partijen zijn verricht. Dit moet worden verwerkt in de berekening van de gbt van het scheepsbouwcontract. Voor schepen waarvan de bouw zich uitstrekt over twee jaar, wordt het gbt-cijfer aan het eind van het jaar bevroren om correcties met terugwerkende kracht te voorkomen. De scheepswerf moet alle contracten betreffende de uitbesteding van werkzaamheden die worden opgesomd onder b), punt iv), voor controledoeleinden kunnen overleggen.

Malta dient deze verslagen in binnen de twee maanden na het einde van elk jaar, te beginnen in maart 2003. Het laatste verslag wordt ingediend tegen eind maart 2009, tenzij tussen de Commissie en Malta anders wordt overeengekomen.

[1] Aanbeveling 96/280/EG van de Commissie van 3 april 1996 betreffende de definitie van de kleine en middelgrote ondernemingen (PB L 107 van 30.4.1996, blz. 4).

[2] PB C 74 van 10.3.1998, blz. 9.

[3] PB L 202 van 18.7.1998, blz. 1.

--------------------------------------------------