Home

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage XII: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Polen - 10. Sociaal beleid en werkgelegenheid

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage XII: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Polen - 10. Sociaal beleid en werkgelegenheid

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage XII: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Polen - 10. Sociaal beleid en werkgelegenheid

Publicatieblad Nr. L 236 van 23/09/2003 blz. 0890 - 0890


10. SOCIAAL BELEID EN WERKGELEGENHEID

31989 L 0655: Richtlijn 89/655/EEG van de Raad van 30 november 1989 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het gebruik door werknemers van arbeidsmiddelen op de arbeidsplaats (tweede bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 393 van 30.12.1989, blz. 13), laatstelijk gewijzigd bij:

- 32001 L 0045: Richtlijn 2001/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27.6.2001 (PB L 195 van 19.7.2001, blz. 46).

Richtlijn 89/655/EEG is in Polen tot en met 31 december 2005 niet van toepassing op arbeidsmiddelen die voor 31 december 2002 zijn geïnstalleerd.

Vanaf het tijdstip van toetreding tot aan het einde van de bovengenoemde periode zal Polen de Commissie regelmatig bijgewerkte informatie verstrekken over het tijdschema en de maatregelen voor de naleving van de richtlijn.

--------------------------------------------------