Home

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - DEEL I - TITEL IV - INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE UNIE - HOOFDSTUK II - OVERIGE INSTELLINGEN EN ADVIESORGANEN VAN DE UNIE - Artikel I-32

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - DEEL I - TITEL IV - INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE UNIE - HOOFDSTUK II - OVERIGE INSTELLINGEN EN ADVIESORGANEN VAN DE UNIE - Artikel I-32

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - DEEL I - TITEL IV - INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE UNIE - HOOFDSTUK II - OVERIGE INSTELLINGEN EN ADVIESORGANEN VAN DE UNIE - Artikel I-32

Publicatieblad Nr. 310 van 16/12/2004 blz. 0026 - 0026


Artikel I-32

De adviesorganen van de Unie

1. Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie worden bijgestaan door een Comité van de Regio's en een Economisch en Sociaal Comité, die een adviserende taak hebben.

2. Het Comité van de Regio's bestaat uit vertegenwoordigers van de regionale en lokale gemeenschappen die in een regionaal of lokaal lichaam gekozen zijn of politiek verantwoording verschuldigd zijn aan een gekozen vergadering.

3. Het Economisch en Sociaal Comité bestaat uit vertegenwoordigers van de organisaties van werkgevers, werknemers en andere representanten van het maatschappelijk middenveld, met name sociaal-economische en culturele organisaties en burger- en beroepsorganisaties.

4. De leden van het Comité van de Regio's en van het Economisch en Sociaal Comité zijn niet gebonden door enig imperatief mandaat. Zij oefenen hun ambt volkomen onafhankelijk uit in het algemeen belang van de Unie.

5. De samenstelling van deze comités, de benoeming van hun leden, alsmede de bevoegdheden en de werking ervan zijn geregeld in de artikelen III-386 tot en met III-392.

De in de leden 2 en 3 bedoelde regels betreffende de aard van hun samenstelling worden door de Raad op gezette tijden getoetst aan de economische, sociale en demografische evolutie in de Unie. De Raad stelt daartoe op voorstel van de Commissie Europese besluiten vast.

--------------------------------------------------