Home

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - DEEL I - TITEL V - UITOEFENING VAN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE UNIE - HOOFDSTUK I - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN - Artikel I-34

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - DEEL I - TITEL V - UITOEFENING VAN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE UNIE - HOOFDSTUK I - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN - Artikel I-34

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - DEEL I - TITEL V - UITOEFENING VAN DE BEVOEGDHEDEN VAN DE UNIE - HOOFDSTUK I - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN - Artikel I-34

Publicatieblad Nr. 310 van 16/12/2004 blz. 0027 - 0027


Artikel I-34

De wetgevingshandelingen

1. Europese wetten en kaderwetten worden op voorstel van de Commissie door het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk vastgesteld overeenkomstig de in artikel III-396 bedoelde gewone wetgevingsprocedure. Indien deze twee instellingen geen overeenstemming bereiken, is de wetgevingshandeling niet vastgesteld.

2. In de bij de Grondwet bepaalde specifieke gevallen worden de Europese wetten en kaderwetten volgens bijzondere wetgevingsprocedures vastgesteld door het Europees Parlement met deelneming van de Raad, dan wel door de Raad met deelneming van het Europees Parlement.

3. In de bij de Grondwet bepaalde specifieke gevallen kunnen Europese wetten en kaderwetten op initiatief van een groep lidstaten of van het Europees Parlement, op aanbeveling van de Europese Centrale Bank of op verzoek van het Hof van Justitie of van de Europese Investeringsbank worden vastgesteld.

--------------------------------------------------