Home

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - DEEL III - BELEID EN WERKING VAN DE UNIE - TITEL VII - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN - Artikel III-424

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - DEEL III - BELEID EN WERKING VAN DE UNIE - TITEL VII - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN - Artikel III-424

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - DEEL III - BELEID EN WERKING VAN DE UNIE - TITEL VII - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN - Artikel III-424

Publicatieblad Nr. 310 van 16/12/2004 blz. 0182 - 0182


Artikel III-424

Gezien de structurele economische en sociale situatie van Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Réunion, de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden, die wordt bemoeilijkt door de grote afstand, het insulaire karakter, de kleine oppervlakte, een moeilijk reliëf en klimaat en de economische afhankelijkheid van een gering aantal producten, welke factoren door hun blijvende en cumulatieve karakter de ontwikkeling van deze gebieden ernstig schaden, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, Europese wetten, kaderwetten, verordeningen en besluiten vast die er met name op gericht zijn de voorwaarden voor de toepassing van de grondwet, met inbegrip van gemeenschappelijk beleid, op deze gebieden vast te stellen. De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement.

De in de eerste alinea bedoelde handelingen hebben met name betrekking op het douane- en handelsbeleid, het fiscaal beleid, vrijhandelszones, het landbouw- en visserijbeleid, voorwaarden voor de voorziening met grondstoffen en essentiële consumptiegoederen, staatssteun en de voorwaarden voor toegang tot de structuurfondsen en tot de horizontale programma's van de Unie.

De Raad stelt de in de eerste alinea bedoelde handelingen vast, rekening houdend met de bijzondere kenmerken en beperkingen van de ultraperifere gebieden en zonder afbreuk te doen aan de integriteit en de samenhang van de rechtsorde van de Unie, waaronder de interne markt en het gemeenschappelijk beleid.

--------------------------------------------------