Home

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - SLOTAKTE - A.Verklaringen betreffende bepalingen van de Grondwet - 15.Verklaring ad artikelen III-160 en III-322

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - SLOTAKTE - A.Verklaringen betreffende bepalingen van de Grondwet - 15.Verklaring ad artikelen III-160 en III-322

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa - SLOTAKTE - A.Verklaringen betreffende bepalingen van de Grondwet - 15.Verklaring ad artikelen III-160 en III-322

Publicatieblad Nr. 310 van 16/12/2004 blz. 0460 - 0460


15. Verklaring ad artikelen III-160 en III-322

De Conferentie memoreert dat de eerbiediging van de grondrechten en de fundamentele vrijheden met name inhoudt dat de nodige aandacht wordt geschonken aan de bescherming en de eerbiediging van het recht van de betrokken natuurlijke personen of entiteiten op het genot van de bij de wet bepaalde waarborgen. Daartoe, en om een grondige rechterlijke toetsing te waarborgen, moeten Europese besluiten waarbij een natuurlijke persoon of entiteit aan beperkende maatregelen wordt onderworpen, op duidelijke en onderscheiden criteria gebaseerd zijn. Deze criteria dienen te worden toegesneden op de specifieke kenmerken van de beperkende maatregel.

--------------------------------------------------