Home

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - EERSTE DEEL: BEGINSELEN - Artikel 3

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - EERSTE DEEL: BEGINSELEN - Artikel 3

21.6.2005

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 157/203


AKTE

betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond

Overeenkomstig artikel 2 van het Toetredingsverdrag is deze Akte van toepassing wanneer het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa op 1 januari 2007 niet in werking is getreden, en blijft zij toepasselijk tot de datum van inwerkingtreding van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa.

EERSTE DEEL

BEGINSELEN

Artikel 1

In de zin van deze Akte:

worden met de uitdrukking „oorspronkelijke Verdragen” bedoeld:

a)

het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-Verdrag), en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EGA-Verdrag), zoals deze Verdragen zijn aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere rechtshandelingen die vóór de onderhavige toetreding in werking zijn getreden,

b)

het Verdrag betreffende de Europese Unie (EU-Verdrag), zoals aangevuld of gewijzigd bij verdragen of andere rechtshandelingen die vóór de onderhavige toetreding in werking zijn getreden;

worden met de uitdrukking „huidige lidstaten” bedoeld, het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland;

wordt met de uitdrukking „de Unie” bedoeld de Unie zoals tot stand gebracht bij het EU‐Verdrag;

wordt met de uitdrukking „de Gemeenschap” bedoeld één of beide van de in het eerste streepje vermelde Gemeenschappen, naar gelang van het geval;

worden met de uitdrukking „nieuwe lidstaten” bedoeld de Republiek Bulgarije en Roemenië;

worden met de uitdrukking „Instellingen” bedoeld de bij de oorspronkelijke Verdragen opgerichte Instellingen.

Artikel 2

Onmiddellijk na de toetreding zijn de oorspronkelijke Verdragen en de door de Instellingen en de Europese Centrale Bank vóór de toetreding genomen besluiten verbindend voor Bulgarije en Roemenië en in deze staten toepasselijk onder de voorwaarden waarin door die Verdragen en deze Akte wordt voorzien.

Artikel 3

1. Bulgarije en Roemenië treden toe tot de door de Vertegenwoordigers van de Regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, genomen besluiten en gesloten overeenkomsten.

2. Bulgarije en Roemenië bevinden zich ten aanzien van de verklaringen, resoluties of andere standpuntbepalingen van de Europese Raad of de Raad, alsmede ten aanzien van die welke betrekking hebben op de Gemeenschap of de Unie en in onderling overleg tussen de lidstaten zijn aanvaard, in dezelfde situatie als de huidige lidstaten; zij zullen derhalve de beginselen en beleidslijnen die hieruit voortvloeien eerbiedigen, en de maatregelen treffen die nodig zouden kunnen blijken ter verzekering van de toepassing daarvan.

3. Bulgarije en Roemenië treden toe tot de in bijlage I opgesomde verdragen, overeenkomsten en protocollen. Deze verdragen, overeenkomsten en protocollen treden in werking ten aanzien van Bulgarije en Roemenië op de data die door de Raad worden bepaald in de in lid 4 bedoelde besluiten.

4. De Raad brengt op aanbeveling van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen de ingevolge de toetreding vereiste aanpassingen aan in de verdragen, overeenkomsten en protocollen als bedoeld in lid 3, en maakt de aangepaste tekst bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

5. Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe om met betrekking tot de verdragen, overeenkomsten en protocollen als bedoeld in lid 3 administratieve en andere regelingen in te voeren in de trant van de regelingen die de huidige lidstaten of de Raad voor de datum van toetreding hebben aangenomen, en de praktische samenwerking tussen de Instellingen en organisaties van de lidstaten te faciliteren.

6. De Raad kan op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen bijlage I aanvullen met de verdragen, overeenkomsten en protocollen die vóór de datum van toetreding zijn ondertekend.

Artikel 4

1. De bepalingen van het Schengenacquis zoals dat in het kader van de Europese Unie is opgenomen door middel van het Protocol dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (hierna het „Schengenprotocol” genoemd), en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten die zijn opgesomd in bijlage II, evenals alle andere dergelijke rechtsbesluiten die eventueel worden aangenomen vóór de toetredingsdatum, zijn vanaf de datum van toetreding verbindend voor en toepasselijk in Bulgarije en Roemenië.

2. De bepalingen van het Schengenacquis zoals dat in het kader van de Europese Unie is opgenomen, en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten welke niet in lid 1 bedoeld worden, zijn vanaf de datum van toetreding verbindend voor Bulgarije en Roemenië, maar zijn in elk van voornoemde staten slechts toepasselijk op grond van een daartoe strekkend besluit van de Raad, nadat overeenkomstig de toepasselijke Schengenevaluatieprocedures is geconstateerd dat in de respectieve staten aan de nodige voorwaarden voor de toepassing van alle onderdelen van het betreffende acquis is voldaan.

De Raad besluit na raadpleging van het Europees Parlement met eenparigheid van stemmen van de leden die de regeringen vertegenwoordigen van de lidstaten ten aanzien waarvan de bepalingen van dit lid reeds van kracht zijn en van de vertegenwoordiger van de regering van de lidstaat ten aanzien waarvan die bepalingen van kracht moeten worden. De leden van de Raad die de regeringen van Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland vertegenwoordigen, nemen aan dit besluit deel voorzover het verband houdt met de bepalingen van het Schengenacquis en de daarop voortbouwende of op een andere wijze daaraan gerelateerde rechtsbesluiten waaraan deze lidstaten deelnemen.

Artikel 5

Vanaf de datum van toetreding nemen Bulgarije en Roemenië aan de Economische en Monetaire Unie deel als lidstaat met een derogatie in de zin van artikel 122 van het EG-Verdrag.

Artikel 6

1. De door de Gemeenschap of uit hoofde van artikel 24 of artikel 38 van het EU-Verdrag met een of meer derde staten, met een internationale organisatie of met een onderdaan van een derde staat gesloten of voorlopig toegepaste overeenkomsten of akkoorden, zijn verbindend voor Bulgarije en Roemenië, en wel onder de in de oorspronkelijke Verdragen en in deze Akte neergelegde voorwaarden.

2. Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe onder de in deze Akte neergelegde voorwaarden toe te treden tot de door de huidige lidstaten en de Gemeenschap gezamenlijk gesloten of ondertekende overeenkomsten of akkoorden.

De toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de overeenkomsten of akkoorden met specifieke derde landen of internationale organisaties die gezamenlijk zijn gesloten of ondertekend door de Gemeenschap en de huidige lidstaten, wordt geregeld door de sluiting van een protocol bij die overeenkomsten of akkoorden door de Raad, handelend met eenparigheid van stemmen namens de lidstaten, en het (de) betrokken derde land(en) of internationale organisatie. De Commissie voert namens de lidstaten onderhandelingen over deze protocollen, op basis van door de Raad met eenparigheid van stemmen goedgekeurde onderhandelingsrichtsnoeren en in overleg met een comité bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten. De Commissie dient een ontwerp van de te sluiten protocollen in bij de Raad.

Deze procedure geldt onverminderd de uitoefening van de eigen bevoegdheden van de Gemeenschap, en laat de verdeling van bevoegdheden tussen de Gemeenschap en de lidstaten op het gebied van de sluiting van dergelijke overeenkomsten in de toekomst dan wel andere, niet met de toetreding verband houdende wijzigingen, onverlet.

3. Vanaf hun toetreding tot de in lid 2 bedoelde overeenkomsten en akkoorden, verwerven Bulgarije en Roemenië dezelfde rechten en verplichtingen uit hoofde van die overeenkomsten en akkoorden als de huidige lidstaten.

4. Vanaf de datum van toetreding, en in afwachting van de inwerkingtreding van de nodige protocollen als bedoeld in lid 2, passen Bulgarije en Roemenië de bepalingen toe van de overeenkomsten en akkoorden die vóór de toetreding door de huidige lidstaten en de Gemeenschap gezamenlijk zijn gesloten, met uitzondering van de met Zwitserland gesloten overeenkomst over het vrije verkeer van personen. Deze verplichting geldt tevens voor de overeenkomsten en akkoorden die door de Unie en de huidige lidstaten in onderlinge overeenstemming voorlopig worden toegepast.

In afwachting van de inwerkingtreding van de protocollen als bedoeld in lid 2 nemen de Gemeenschap en de lidstaten, gezamenlijk optredend als dat passend is, en binnen hun respectieve bevoegdheden, de passende maatregelen.

5. Bulgarije en Roemenië treden toe tot de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds(1), ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000.

6. Bulgarije en Roemenië verbinden zich ertoe onder de in deze Akte neergelegde voorwaarden toe te treden tot de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte(2), zulks overeenkomstig artikel 128 van die Overeenkomst.

7. Vanaf de datum van toetreding worden de door de Gemeenschap met derde landen gesloten bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen door Bulgarije en Roemenië toegepast.

De door de Gemeenschap toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van textielproducten en kleding worden aangepast om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Gemeenschap. Te dien einde kan door de Gemeenschap met de betrokken derde landen nog voor de toetreding worden onderhandeld over wijzigingen van de bovengenoemde bilaterale overeenkomsten en regelingen.

Indien de wijzigingen van de bilaterale textielovereenkomsten en -regelingen op de datum van toetreding nog niet in werking zijn getreden, verricht de Gemeenschap de nodige aanpassingen van haar regels betreffende de invoer van textielproducten en kleding uit derde landen om rekening te kunnen houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië.

8. De door de Gemeenschap toegepaste kwantitatieve beperkingen op de invoer van staal en staalproducten worden aangepast op basis van de invoer van Bulgarije en Roemenië, over de afgelopen jaren, van staalproducten van oorsprong uit de betrokken leverancierlanden.

Te dien einde wordt nog voor de toetreding onderhandeld over de nodige wijzigingen in de door de Gemeenschap met derde landen gesloten bilaterale overeenkomsten en regelingen op het gebied van staal.

Indien de wijzigingen van de bilaterale overeenkomsten en regelingen op de datum van toetreding nog niet in werking zijn getreden, is de eerste alinea van toepassing.

9. Visserijovereenkomsten die vóór de toetreding door Bulgarije en Roemenië met derde landen werden gesloten, worden beheerd door de Gemeenschap.

De rechten en plichten die voor Bulgarije en Roemenië uit deze overeenkomsten voortvloeien, blijven onverlet gedurende de periode waarin de bepalingen van deze overeenkomsten voorlopig worden gehandhaafd.

Zo spoedig mogelijk, en in ieder geval vóór het verstrijken van de in de eerste alinea bedoelde overeenkomsten, stelt de Raad, in elk apart geval, op voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de passende besluiten vast voor het voortzetten van de daaruit voortvloeiende visserijactiviteiten, met inbegrip van de mogelijkheid om bepaalde van deze overeenkomsten met ten hoogste één jaar te verlengen.

10. Met ingang van de datum van toetreding zeggen Bulgarije en Roemenië elke vrijhandelsovereenkomst met derde landen, inclusief de Midden-Europese Vrijhandelsovereenkomst, op.

Voorzover de overeenkomsten tussen Bulgarije, Roemenië of beide staten enerzijds, en één of meer derde landen anderzijds, niet verenigbaar zijn met de verplichtingen die voortvloeien uit deze Akte, treffen Bulgarije en Roemenië alle passende maatregelen om de geconstateerde onverenigbaarheden weg te werken. Indien Bulgarije of Roemenië moeilijkheden ondervindt om een overeenkomst aan te passen die vóór de toetreding is gesloten met één of meer derde landen, trekt het zich uit die overeenkomst terug met inachtneming van de daarin vervatte voorwaarden.

11. Bulgarije en Roemenië treden onder de in deze Akte neergelegde voorwaarden toe tot de interne overeenkomsten welke door de lidstaten werden gesloten met het oog op de toepassing van de in lid 2, lid 5 en lid 6, bedoelde overeenkomsten en akkoorden.

12. Bulgarije en Roemenië treffen, zo nodig, passende maatregelen om zo nodig hun positie ten aanzien van internationale organisaties en internationale overeenkomsten waarbij de Gemeenschap of andere lidstaten eveneens partij zijn, aan te passen aan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hun toetreding tot de Unie.

Met name zeggen zij, op de datum van toetreding of zo spoedig mogelijk daarna, de internationale visserijovereenkomsten en hun lidmaatschap van de internationale visserijorganisaties op waarbij ook de Gemeenschap partij is, tenzij hun lidmaatschap geen verband houdt met visserijzaken.

Artikel 7

1. De bepalingen van deze Akte kunnen, tenzij anders is bepaald, uitsluitend worden geschorst, gewijzigd of ingetrokken door middel van de procedures voorzien in de oorspronkelijke Verdragen die het mogelijk maken tot een herziening van die Verdragen te komen.

2. De door de Instellingen genomen besluiten waarop de in deze Akte vastgestelde overgangsmaatregelen zijn gebaseerd, behouden hun eigen rechtskarakter; met name blijven de voor deze besluiten geldende wijzigingsprocedures van toepassing.

3. De bepalingen van deze Akte waarvan het doel of het gevolg is dat besluiten van de Instellingen anders dan bij wijze van overgangsmaatregel worden ingetrokken of gewijzigd, verkrijgen hetzelfde rechtskarakter als de daardoor ingetrokken of gewijzigde bepalingen en zijn onderworpen aan dezelfde regels als laatstgenoemde bepalingen.

Artikel 8

Ten aanzien van de toepassing van de oorspronkelijke Verdragen en van de door de Instellingen genomen besluiten gelden, bij wijze van overgang, de in deze Akte neergelegde afwijkende bepalingen.

TWEEDE DEEL

AANPASSING DER VERDRAGEN

TITEL I

INSTITUTIONELE BEPALINGEN

Artikel 9

1. Artikel 189, tweede alinea, van het EG-Verdrag en artikel 107, tweede alinea, van het Euratom-Verdrag worden vervangen door:

„Het aantal leden van het Europees Parlement bedraagt niet meer dan 736.”

2. Vanaf de aanvang van de zittingsperiode 2009-2014 wordt in artikel 190, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en in artikel 108, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie de eerste alinea vervangen door:

„2.

Het aantal in elke lidstaat gekozen vertegenwoordigers is als volgt vastgesteld:

België

22

Bulgarije

17

Tsjechië

22

Denemarken

13

Duitsland

99

Estland

6

Griekenland

22

Spanje

50

Frankrijk

72

Ierland

12

Italië

72

Cyprus

6

Letland

8

Litouwen

12

Luxemburg

6

Hongarije

22

Malta

5

Nederland

25

Oostenrijk

17

Polen

50

Portugal

22

Roemenië

33

Slovenië

7

Slowakije

13

Finland

13

Zweden

18

Verenigd Koninkrijk

72.”

Artikel 10

1. Artikel 205, lid 2, van het EG-Verdrag en artikel 118, lid 2, van het Euratom-Verdrag worden vervangen door:

„2.

Voor de besluiten van de Raad waarvoor een gekwalificeerde meerderheid is vereist, worden de stemmen der leden als volgt gewogen:

België

12

Bulgarije

10

Tsjechië

12

Denemarken

7

Duitsland

29

Estland

4

Griekenland

12

Spanje

27

Frankrijk

29

Ierland

7

Italië

29

Cyprus

4

Letland

4

Litouwen

7

Luxemburg

4

Hongarije

12

Malta

3

Nederland

13

Oostenrijk

10

Polen

27

Portugal

12

Roemenië

14

Slovenië

4

Slowakije

7

Finland

7

Zweden

10

Verenigd Koninkrijk

29

De besluiten van de Raad komen tot stand wanneer zij ten minste 255 stemmen hebben verkregen en de meerderheid van de leden voorstemt, ingeval zij krachtens dit Verdrag moeten worden genomen op voorstel van de Commissie.

In de overige gevallen komen de besluiten tot stand wanneer zij ten minste 255 stemmen hebben verkregen en ten minste twee derden van de leden voorstemmen.”;

2. In artikel 23, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt de derde alinea vervangen door:

„De stemmen van de leden van de Raad worden gewogen overeenkomstig artikel 205, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. De besluiten komen tot stand wanneer zij ten minste 255 stemmen hebben verkregen en ten minste twee derden van de leden voorstemmen. Een lid van de Raad kan verlangen dat bij besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt nagegaan of de lidstaten die de gekwalificeerde meerderheid vormen ten minste 62% van de totale bevolking van de Unie vertegenwoordigen. Indien blijkt dat niet aan deze voorwaarde is voldaan, is het besluit niet aangenomen.”;

3. Artikel 34, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt vervangen door:

„3.

Ingeval voor de besluiten van de Raad een gekwalificeerde meerderheid van stemmen is vereist, worden de stemmen van de leden gewogen overeenkomstig artikel 205, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en komen de besluiten tot stand wanneer zij ten minste 255 stemmen hebben verkregen, en ten minste twee derden van de leden voorstemmen. Een lid van de Raad kan verlangen dat bij besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen wordt nagegaan of de lidstaten die de gekwalificeerde meerderheid vormen ten minste 62% van de totale bevolking van de Unie vertegenwoordigen. Indien blijkt dat niet aan deze voorwaarde is voldaan, is het besluit niet aangenomen.”;

Artikel 11

1. Artikel 9, lid 1, van het Protocol, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, betreffende het statuut van het Hof van Justitie wordt vervangen door:

„De gedeeltelijke vervanging van de rechters, die om de drie jaar plaatsvindt, heeft beurtelings betrekking op veertien en op dertien rechters.”.

2. Artikel 48 van het Protocol, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, betreffende het statuut van het Hof van Justitie wordt vervangen door:

„Artikel 48

Het Gerecht bestaat uit zevenentwintig rechters.”.

Artikel 12

Artikel 258, tweede alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en artikel 166 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, betreffende de samenstelling van het Economisch en Sociaal Comité, worden vervangen door:

„Het aantal leden van het Comité is als volgt vastgesteld:

België

12

Bulgarije

12

Tsjechië

12

Denemarken

9

Duitsland

24

Estland

7

Griekenland

12

Spanje

21

Frankrijk

24

Ierland

9

Italië

24

Cyprus

6

Letland

7

Litouwen

9

Luxemburg

6

Hongarije

12

Malta

5

Nederland

12

Oostenrijk

12

Polen

21

Portugal

12

Roemenië

15

Slovenië

7

Slowakije

9

Finland

9

Zweden

12

Verenigd Koninkrijk

24”

Artikel 13

Artikel 263, derde alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, betreffende de samenstelling van het Comité van de Regio's, wordt vervangen door:

„Het aantal leden van het Comité is als volgt vastgesteld:

België

12

Bulgarije

12

Tsjechië

12

Denemarken

9

Duitsland

24

Estland

7

Griekenland

12

Spanje

21

Frankrijk

24

Ierland

9

Italië

24

Cyprus

6

Letland

7

Litouwen

9

Luxemburg

6

Hongarije

12

Malta

5

Nederland

12

Oostenrijk

12

Polen

21

Portugal

12

Roemenië

15

Slovenië

7

Slowakije

9

Finland

9

Zweden

12

Verenigd Koninkrijk

24”

Artikel 14

Het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol betreffende de statuten van de Europese Investeringsbank wordt hierbij als volgt gewijzigd:

1.

In artikel 3 wordt tussen de tekst voor België en die voor de Tsjechische Republiek het volgende ingevoegd:

„—

de Republiek Bulgarije,”

en tussen de tekst voor Portugal en die voor Slovenië:

„—

Roemenië,”

2.

In artikel 4, lid 1, eerste alinea,

a)

wordt de inleidende zin vervangen door:

„1.

Het kapitaal van de Bank bedraagt 164 795 737 000 EUR, waarin door de lidstaten voor de volgende bedragen wordt deelgenomen(3):

b)

wordt tussen de tekst voor Ierland en die voor Slowakije het volgende ingevoegd:

„Roemenië 846 000 000”

c)

en wordt tussen de tekst voor Slovenië en die voor Litouwen het volgende ingevoegd:

„Bulgarije 296 000 000”.

3.

In artikel 11, lid 2, worden de eerste, tweede en derde alinea's, vervangen door:

„2.

De Raad van bewind bestaat uit achtentwintig bewindvoerders en achttien plaatsvervangers.

De bewindvoerders worden door de Raad van gouverneurs voor een periode van vijf jaar benoemd, waarbij iedere lidstaat een bewindvoerder aanwijst. Ook de Commissie wijst een bewindvoerder aan.

De plaatsvervangende bewindvoerders worden door de Raad van gouverneurs voor een periode van vijf jaar benoemd, en wel als volgt:

twee plaatsvervangers aangewezen door de Bondsrepubliek Duitsland,

twee plaatsvervangers aangewezen door de Franse Republiek,

twee plaatsvervangers aangewezen door de Italiaanse Republiek,

twee plaatsvervangers aangewezen door het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

een plaatsvervanger in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek,

een plaatsvervanger in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden,

twee plaatsvervangers in onderlinge overeenstemming aangewezen door het Koninkrijk Denemarken, de Helleense Republiek, Ierland en Roemenië,

twee plaatsvervangers in onderlinge overeenstemming aangewezen door de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden,

drie plaatsvervangers aangewezen in onderlinge overeenstemming door de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek,

een plaatsvervanger aangewezen door de Commissie.”.

Artikel 15

Artikel 134, lid 2, eerste alinea van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, betreffende de samenstelling van het Wetenschappelijk en Technische Comité wordt vervangen door:

„2.

Het Comité bestaat uit eenenveertig leden, benoemd door de Raad na raadpleging van de Commissie.”.

TITEL II

ANDERE AANPASSINGEN

Artikel 16

De laatste zin van artikel 57, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap wordt vervangen door:

„Voor beperkingen uit hoofde van nationaal recht in Bulgarije, Estland en Hongarije geldt als datum 31 december 1999.”.

Artikel 17

Artikel 299, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap wordt vervangen door:

„1.

Dit verdrag is van toepassing op het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland.”.

Artikel 18

1. Artikel 314, tweede alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap wordt vervangen door:

„Krachtens de Toetredingsverdragen zijn de teksten van dit Verdrag in de Bulgaarse, de Tsjechische, de Deense, de Engelse, de Estse, de Finse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Slowaakse, de Sloveense, de Spaanse en de Zweedse taal eveneens gelijkelijk authentiek.”.

2. Artikel 225, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wordt vervangen door:

„Krachtens de Toetredingsverdragen zijn de teksten van dit Verdrag in de Bulgaarse, de Tsjechische, de Deense, de Engelse, de Estse, de Finse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Slowaakse, de Sloveense, de Spaanse en de Zweedse taal eveneens gelijkelijk authentiek.”.

3. Artikel 53, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de Europese Unie wordt vervangen door:

„Krachtens de Toetredingsverdragen zijn de teksten van dit Verdrag in de Bulgaarse, de Tsjechische, de Estse, de Finse, de Hongaarse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Roemeense, de Slowaakse, de Sloveense en de Zweedse taal eveneens gelijkelijk authentiek.”

DERDE DEEL

PERMANENTE BEPALINGEN

TITEL I

AANPASSINGEN VAN BESLUITEN VAN DE INSTELLINGEN

Artikel 19

Ten aanzien van de besluiten genoemd in bijlage III van deze Akte vinden de aanpassingen plaats die in die bijlage worden omschreven.

Artikel 20

De ingevolge de toetreding noodzakelijke aanpassingen van de besluiten vermeld in de lijst in bijlage IV van deze Akte, worden verricht overeenkomstig de in die bijlage vervatte richtsnoeren.

TITEL II

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 21

De in bijlage V van deze Akte opgesomde maatregelen worden toegepast op de in die bijlage bepaalde voorwaarden.

Artikel 22

De Raad kan, met eenparigheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement besluiten tot de aanpassingen van de bepalingen van deze Akte betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid welke nodig kunnen blijken ten gevolge van een wijziging van de communautaire voorschriften.

VIERDE DEEL

TIJDELIJKE BEPALINGEN

TITEL I

OVERGANGSMAATREGELEN

Artikel 23

De in de bijlagen VI en VII bij deze Akte vermelde besluiten zijn ten aanzien van Bulgarije en Roemenië van toepassing onder de in die bijlagen neergelegde voorwaarden.

TITEL II

INSTITUTIONELE BEPALINGEN

Artikel 24

1. In afwijking van het maximumaantal leden van het Europees Parlement als vastgesteld in artikel 189, tweede alinea, van het EG-Verdrag en in artikel 107, tweede alinea, van het EGA-Verdrag, wordt met het oog op de toetreding van Bulgarije en Roemenië het aantal leden van het Europees Parlement verhoogd met het onderstaande aantal vertegenwoordigers van deze landen vanaf de datum van toetreding tot het begin van de zittingsperiode 2009-2014 van het Europees Parlement:

Bulgarije

18

Roemenië

35.

2. Bulgarije en Roemenië gaan vóór 31 december 2007 elk over tot de verkiezing, door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, van het in lid 1 vastgestelde aantal vertegenwoordigers van hun volk in het Europees Parlement, overeenkomstig het bepaalde in de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen(4).

3. Indien de verkiezingen worden gehouden na de datum van toetreding, dan worden de vertegenwoordigers in het Europees Parlement van de volkeren van Bulgarije en Roemenië in afwijking van artikel 190, lid 1, van het EG-Verdrag en van artikel 108, lid 1, van het Euratom-Verdrag, voor de periode vanaf de datum van toetreding tot de in lid 2 bedoelde verkiezingen, aangewezen door de volksvertegenwoordigingen van deze Staten uit hun midden, zulks volgens de door elk dezer Staten vastgestelde procedure.

TITEL III

FINANCIËLE BEPALINGEN

Artikel 25

1. Vanaf de datum van toetreding storten Bulgarije en Roemenië de volgende bedragen overeenkomende met hun aandeel in het kapitaal gestort voor het geplaatste kapitaal als gedefinieerd in artikel 4 van de statuten van de Europese Investeringsbank(5).

Bulgarije

14 800 000 EUR

Roemenië

42 300 000 EUR.

Deze bijdragen worden gestort in acht gelijke termijnen die vervallen op 31 mei 2007, 31 mei 2008, 31 mei 2009, 30 november 2009, 31 mei 2010, 30 november 2010, 31 mei 2011 en 30 november 2011.

2. Bulgarije en Roemenië dragen, in acht gelijke termijnen die vervallen op de in lid 1 genoemde data, bij tot de reserves, de met reserves gelijk te stellen voorzieningen, alsmede tot het nog naar de reserves en voorzieningen over te boeken bedrag, bevattende het saldo van de verlies- en winstrekening, zoals deze aan het einde van de maand voorafgaande aan de toetreding zijn vastgesteld en in de balans van de Bank voorkomen, door storting van bedragen die overeenkomen met de volgende percentages van de reserves en voorzieningen(5):

Bulgarije

0,181%

Roemenië

0,517%.

3. De in lid 1 en 2 bedoelde stortingen worden door Bulgarije en Roemenië verricht in contanten in euro's, behoudens een door de Raad van gouverneurs met eenparigheid van stemmen besloten afwijking.

Artikel 26

1. Bulgarije en Roemenië betalen de volgende bijdragen aan het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal bedoeld in Besluit 2002/234/EGKS van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 27 februari 2002 betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal(6):

(miljoen EUR - huidige prijzen)

Bulgarije

11,95

Roemenië

29,88.

2. De bijdragen aan het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal worden in vier termijnen betaald, te beginnen in 2009, volgens het onderstaande schema, steeds op de eerste werkdag van de eerste maand van elk jaar:

2009

15%

2010

20%

2011

30%

2012

35%.

Artikel 27

1. Vanaf de datum van toetreding worden de aanbesteding, de contractsafsluiting, de uitvoering en de betaling inzake pretoetredingsbijstand in het kader van het Phare-programma(7) en het programma voor grensoverschrijdende samenwerking in het kader van Phare(8), alsmede inzake bijstand in het kader van de overgangsfaciliteit bedoeld in artikel 31, beheerd door een uitvoeringsinstantie in Bulgarije en Roemenië.

Van de voorafgaande goedkeuring door de Commissie van de aanbesteding en het sluiten van de overeenkomst zal worden afgezien bij een besluit van de Commissie te dien einde, nadat er door de Commissie een erkenningsprocedure is toegepast en het versterkte gedecentraliseerde uitvoeringssysteem (EDIS) positief is beoordeeld overeenkomstig de criteria en de voorwaarden van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1266/1999 van de Raad van 21 juni 1999 betreffende de coördinatie van de bijstand aan de kandidaat-lidstaten in het kader van de pretoetredingsstrategie en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3906/89(9), en van artikel 164 van de verordening betreffende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen(10).

Indien de beslissing van de Commissie om af te zien van voorafgaande goedkeuring niet is genomen vóór de toetreding, heeft dat tot gevolg dat overeenkomsten die zijn ondertekend tussen de toetredingsdatum en de datum waarop de Commissie haar beslissing neemt, niet in aanmerking komen voor pretoetredingsbijstand.

Indien evenwel, bij wijze van uitzondering, het besluit van de Commissie om af te zien van voorafgaande goedkeuring pas na de toetredingsdatum kan worden genomen om redenen die niet kunnen worden toegeschreven aan de autoriteiten van Bulgarije of Roemenië, kan de Commissie in naar behoren gemotiveerde gevallen aanvaarden dat overeenkomsten die zijn gesloten tussen de toetredingsdatum en de datum van het besluit van de Commissie, in aanmerking komen voor pretoetredingsbijstand, en dat de uitvoering van de pretoetredingsbijstand nog gedurende een beperkte periode wordt voortgezet, op voorwaarde dat de Commissie vooraf haar goedkeuring verleent aan de aanbesteding en het sluiten van de overeenkomst.

2. Financiële verplichtingen die vóór de toetreding in het kader van de in lid 1 bedoelde financiële pretoetredingsinstrumenten of na de toetreding in het kader van de in artikel 31 bedoelde overgangsfaciliteit zijn aangegaan, met inbegrip van het sluiten en de registratie van de specifieke juridische verplichtingen die vervolgens zijn aangegaan en de betalingen die na de toetreding zijn verricht, blijven vallen onder de regels en voorschriften van de financiële instrumenten in het kader van de pretoetredingsbijstand, en blijven ten laste van de desbetreffende begrotingshoofdstukken totdat de betrokken programma's en projecten worden afgesloten. Onverminderd hetgeen voorafgaat, worden procedures inzake overheidsopdrachten die worden ingeleid na de toetreding, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke communautaire richtlijnen.

3. De laatste programmeringsperiode voor de in lid 1 bedoelde pretoetredingsbijstand valt samen met het laatste jaar dat aan de toetreding voorafgaat. Voor de acties uit hoofde van deze programma's dient binnen de twee volgende jaren een overeenkomst te worden gesloten. Er worden geen verlengingen toegestaan voor de termijn van de overeenkomsten. Bij wijze van uitzondering en in naar behoren gemotiveerde gevallen, is een beperkte verlenging van de termijnen voor de uitvoering van de overeenkomsten mogelijk.

Onverminderd hetgeen voorafgaat, kunnen pretoetredingsmiddelen gedurende de eerste twee jaar na de toetreding ter dekking van administratieve kosten als omschreven in lid 4 worden vastgelegd. Voor audit- en evaluatiekosten kunnen pretoetredingsmiddelen tot vijf jaar na de toetreding worden vastgelegd.

4. Om te zorgen voor de noodzakelijke geleidelijke beëindiging van de in lid 1 bedoelde financiële instrumenten voor de pretoetredingsbijstand en van het ISPA-programma(11), kan de Commissie alle passende maatregelen treffen om in Bulgarije en Roemenië het nodige statutaire personeel te handhaven gedurende een periode van maximaal negentien maanden na de toetreding. Tijdens die periode genieten de ambtenaren, het tijdelijk personeel en de arbeidscontractanten die voor de toetreding in Bulgarije en Roemenië gedetacheerd waren en die in die lidstaten in dienst moeten blijven na de toetreding, bij wijze van uitzondering dezelfde financiële en materiële voorwaarden als die welke door de Commissie vóór de toetreding werden toegepast overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Gemeenschappen zoals die zijn vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68(12). De administratieve uitgaven, met inbegrip van de salarissen van andere personeelsleden, worden gefinancierd uit de begrotingspost „Stapsgewijze vermindering van de pretoetredingssteun voor nieuwe lidstaten” of overeenkomstige begrotingsposten in het kader van het passende beleidsonderdeel van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen dat betrekking heeft op de uitbreiding.

Artikel 28

1. Maatregelen waarop op de datum van toetreding een besluit inzake bijstand uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1267/1999 tot instelling van een pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid van toepassing is, en die op die datum nog niet volledig zijn uitgevoerd, worden geacht door de Commissie te zijn goedgekeurd uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1164/94 van de Raad van 16 mei 1994 tot oprichting van een Cohesiefonds(13). De bedragen die nog moeten worden vastgesteld met het oog op de uitvoering van bedoelde maatregelen, worden uit hoofde van de op de datum van toetreding geldende verordening inzake het Cohesiefonds vastgesteld en toegewezen aan het met deze verordening overeenstemmende hoofdstuk van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen. Tenzij in de leden 2 tot en met 5 wordt voorzien in een andere regeling, zijn de bepalingen betreffende de uitvoering van maatregelen die zijn goedgekeurd uit hoofde van de laatstgenoemde verordening van toepassing op die maatregelen.

2. Elke procedure met betrekking tot een overheidsopdracht in verband met een in lid 1 bedoelde maatregel waarvoor op de datum van toetreding al een uitnodiging tot inschrijving is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, wordt uitgevoerd overeenkomstig de in die uitnodiging tot inschrijving vastgestelde voorschriften. Het bepaalde in artikel 165 van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen, is evenwel niet van toepassing. Elke procedure met betrekking tot een overheidsopdracht in verband met een in lid 1 bedoelde maatregel waarvoor nog geen uitnodiging tot inschrijving is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de Verdragen en de op grond daarvan aangenomen maatregelen, en met inachtneming van het communautaire beleid, onder andere met betrekking tot milieubescherming, vervoer, trans-Europese netwerken, mededinging en gunningen van overheidsopdrachten.

3. De betalingen die door de Commissie worden verricht uit hoofde van een in lid 1 bedoelde maatregel, worden gekoppeld aan de vroegste openstaande betalingsverplichting die in eerste instantie is uitgevoerd krachtens Verordening (EG) nr. 1267/1999 en vervolgens krachtens de dan geldende verordening inzake het Cohesiefonds.

4. De voorschriften betreffende het in aanmerking nemen van uitgaven uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1267/1999 blijven van toepassing op de in lid 1 bedoelde maatregelen, uitgezonderd in naar behoren gemotiveerde gevallen waarover door de Commissie op verzoek van de betrokken lidstaat een besluit wordt genomen.

5. De Commissie kan, in uitzonderlijke en naar behoren gemotiveerde gevallen, voor de in lid 1 bedoelde maatregelen specifieke afwijkingen toestaan van de voorschriften die uit hoofde van de op de datum van toetreding geldende verordening inzake het Cohesiefonds worden toegepast .

Artikel 29

Wanneer de termijn voor meerjarenvastleggingen in het kader van het SAPARD-programma(14) met betrekking tot de bebossing van landbouwland, steun voor de oprichting van producentengroeperingen of milieuregelingen voor de landbouw, de toegestane uiterste datum voor betalingen in het kader van SAPARD overschrijdt, zullen de uitstaande vastleggingen worden gedekt binnen het programma voor plattelandsontwikkeling voor het tijdvak 2007-2013. Indien in dit verband specifieke overgangsmaatregelen nodig zijn, worden deze vastgesteld volgens de procedure van artikel 50, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen(15).

Artikel 30

1. Bulgarije, dat, zoals toegezegd, eenheid 1 en eenheid 2 van de kerncentrale van Kozloduy voor 2003 definitief gesloten heeft, om die vervolgens te ontmantelen, zegt toe eenheid 3 en eenheid 4 van deze centrale in 2006 definitief te zullen sluiten en vervolgens te zullen ontmantelen.

2. In de periode 2007-2009 zal de Gemeenschap Bulgarije financiële steun verlenen ter ondersteuning van de ontmantelingswerkzaamheden en van de inspanningen om de gevolgen van de sluiting en ontmanteling van de eenheden 1 tot en met 4 van de kerncentrale in Kozloduy te ondervangen.

De steun omvat onder meer het volgende: maatregelen ter ondersteuning van de ontmanteling van de eenheden 1 tot en met 4 van de kerncentrale van Kozloduy; maatregelen voor aanpassing aan de milieu-eisen, overeenkomstig het acquis, voor modernisering van de conventionele sectoren voor de productie, het transport en de distributie van energie in Bulgarije, en maatregelen voor de verbetering van de energie-efficiëntie, de bevordering van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de verbetering van de energievoorzieningszekerheid.

Voor de periode 2007-2009 zal de steun 210 miljoen EUR (prijzen van 2004) aan vastleggingskredieten belopen, vast te leggen in gelijke bedragen van 70 miljoen EUR per jaar (prijzen van 2004).

De steun (of delen daarvan) kan beschikbaar worden gesteld als een bijdrage van de Gemeenschap aan het Internationale steunfonds voor de ontmanteling van Kozloduy, dat beheerd wordt door de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.

3. De Commissie kan voorschriften voor de uitvoering van de in lid 2 bedoelde steunverlening vaststellen overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden(16). Daartoe wordt de Commissie bijgestaan door een comité. De artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EC zijn van toepassing. De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn bedraagt zes weken. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 31

1. Voor het eerste jaar na de toetreding verstrekt de Unie tijdelijke financiële bijstand, hierna de „overgangsfaciliteit” genoemd, aan Bulgarije en Roemenië voor de ontwikkeling en versterking van hun administratieve en justitiële capaciteit om de communautaire wetgeving uit te voeren en te handhaven, en de uitwisseling van beste praktijken tussen overeenkomstige instanties in verschillende landen te bevorderen. Uit deze bijstand zullen projecten voor institutionele ontwikkeling en daarmee samenhangende beperkte, kleinschalige investeringen worden gefinancierd.

2. Deze bijstand is gericht op de permanente noodzaak om de institutionele capaciteit op bepaalde terreinen te versterken door een optreden dat niet door de structuurfondsen of door de fondsen voor plattelandsontwikkeling kan worden gefinancierd.

3. Voor samenwerkingsverbanden tussen overheidsinstanties met het oog op institutionele ontwikkeling blijft de procedure met betrekking tot het doen van voorstellen via het netwerk van contactpunten in de lidstaten van toepassing; deze procedure is vastgelegd in de kaderovereenkomsten met de lidstaten met betrekking tot de pretoetredingssteun.

De vastleggingskredieten voor de overgangsfaciliteit voor Bulgarije en Roemenië bedragen, tegen de prijzen van 2004, 82 miljoen EUR in het eerste jaar na de toetreding en zijn bestemd voor nationale en horizontale prioriteiten. De kredieten worden door de begrotingsautoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.

4. Over de bijstand uit hoofde van de overgangsfaciliteit wordt besloten en de uitvoering ervan wordt bepaald overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3906/89 van de Raad betreffende economische hulp ten gunste van bepaalde landen van Midden- en Oost-Europa.

Artikel 32

1. Hierbij worden een cashflow- en Schengenfaciliteit als tijdelijk instrument ingesteld om Bulgarije en Roemenië vanaf de datum van toetreding tot eind 2009 te helpen bij het financieren van acties aan de nieuwe buitengrenzen van de Unie met het oog op de uitvoering van het Schengenacquis en de controle aan de buitengrenzen, alsook bij het verbeteren van de cashflow in de nationale begroting .

2. Voor de periode 2007-2009 worden de volgende bedragen (prijzen van 2004) ter beschikking gesteld van Bulgarije en Roemenië in de vorm van forfaitaire steunbetalingen uit hoofde van de tijdelijke cashflow- en Schengenfaciliteit:

(miljoen EUR - prijzen van 2004)

2007

2008

2009

Bulgarije

121,8

59,1

58,6

Roemenië

297,2

131,8

130,8

3. Ten minste 50% van elke toewijzing per land in het kader van de tijdelijke cashflow- en Schengenfaciliteit moet worden gebruikt om Bulgarije en Roemenië te steunen bij hun verplichting om maatregelen aan de nieuwe buitengrens van de Unie voor de uitvoering van het Schengenacquis en ter controle van de buitengrenzen te financieren.

4. Een twaalfde van elk jaarlijks bedrag wordt op de eerste werkdag van elke maand in het betreffende jaar aan Bulgarije en Roemenië uitbetaald. De forfaitaire steunbetalingen worden binnen drie jaar na de eerste betaling gebruikt. Bulgarije en Roemenië dienen, uiterlijk zes maanden na de termijn van drie jaar, een overzichtsverslag in over de wijze waarop de forfaitaire steunbetalingen uit hoofde van het Schengengedeelte van de tijdelijke cashflow- en Schengenfaciliteit zijn gebruikt, met een verklaring waarin de uitgaven worden gerechtvaardigd. Eventuele ongebruikte of onterecht uitgegeven middelen worden teruggevorderd door de Commissie.

5. De Commissie kan de voor de werking van de tijdelijke cashflow- en Schengenfaciliteit noodzakelijke technische bepalingen aannemen.

Artikel 33

1. Zonder vooruit te lopen op toekomstige beleidsbeslissingen zijn de totale vastleggingskredieten voor structurele maatregelen voor Bulgarije en Roemenië voor een periode van drie jaar (2007-2009) als volgt:

(miljoen EUR - prijzen van 2004)

2007

2008

2009

Bulgarije

539

759

1 002

Roemenië

1 399

1 972

2 603

2. Gedurende deze drie jaar (2007-2009) worden de reikwijdte en de aard van de interventies binnen deze vaste middelentoewijzingen per land vastgesteld op basis van de dan toepasselijke bepalingen voor uitgaven voor structurele maatregelen.

Artikel 34

1. Naast de op de datum van toetreding van kracht zijnde verordeningen betreffende plattelandsontwikkeling zijn de bepalingen van de Afdelingen I tot en met III van Bijlage VIII tijdens de periode 2007-2009 van toepassing op Bulgarije en Roemenië, en zijn de specifieke financiële bepalingen van Afdeling IV van bijlage VIII gedurende de volledige programmeerperiode 2007-2013 van toepassing op Bulgarije en Roemenië.

2. Zonder vooruit te lopen op toekomstige beleidsbeslissingen bedragen de vastleggingskredieten uit het garantiegedeelte van het EOGFL voor plattelandsontwikkeling voor Bulgarije en Roemenië tijdens de periode van drie jaar (2007-2009) 3 041 miljoen EUR (prijzen van 2004).

3. Indien nodig, worden voor de toepassing van bijlage VIII uitvoeringsbepalingen aangenomen overeenkomstig de procedure van artikel 50, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/1999.

4. Indien nodig, past de Raad met gekwalificeerde meerderheid van de stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, bijlage VIII aan, teneinde voor samenhang met de verordeningen betreffende plattelandsontwikkeling te zorgen.

Artikel 35

De in de artikelen 30, 31, 32, 33 en 34 bedoelde bedragen worden jaarlijks overeenkomstig de prijsbewegingen aangepast door de Commissie als onderdeel van de jaarlijkse technische aanpassingen van de financiële vooruitzichten.

TITEL IV

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 36

1. Indien zich voor het einde van een periode van ten hoogste drie jaar na de toetreding ernstige en mogelijk aanhoudende moeilijkheden voordoen in een sector van het economische leven, dan wel moeilijkheden die de economische toestand van een bepaalde streek ernstig kunnen verstoren, kan Bulgarije of Roemenië machtiging vragen om beschermingsmaatregelen te nemen, zodat de toestand weer in evenwicht kan worden gebracht en de betrokken sector kan worden aangepast aan de economie van de interne markt.

Onder dezelfde voorwaarden kan een van de huidige lidstaten verzoeken gemachtigd te worden beschermingsmaatregelen te nemen ten opzichte van Bulgarije, Roemenië of beide.

2. Op verzoek van de betrokken staat stelt de Commissie door middel van een spoedprocedure onverwijld de beschermingsmaatregelen vast welke zij noodzakelijk acht, waarbij zij de voorwaarden en praktische regels voor de toepassing ervan aangeeft.

In geval van ernstige economische moeilijkheden spreekt de Commissie zich op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken lidstaat uit binnen een termijn van vijf werkdagen na de ontvangst van het met redenen omkleed verzoek. De aldus getroffen maatregelen zijn onmiddellijk van toepassing, houden rekening met de belangen van alle betrokken partijen en leiden niet tot grenscontroles.

3. De overeenkomstig lid 2 toegestane maatregelen kunnen afwijkingen van de regels van het EG-Verdrag en van deze Akte inhouden, voorzover en voor zolang zij strikt noodzakelijk zijn om de in lid 1 bedoelde doelstellingen te verwezenlijken. Bij voorrang moeten die maatregelen worden gekozen die de werking van de interne markt het minst verstoren.

Artikel 37

Bij niet-naleving door Bulgarije of Roemenië van in het kader van de toetredingsonderhandelingen aangegane verbintenissen, waardoor de werking van de interne markt ernstig wordt verstoord, met inbegrip van verbintenissen inzake sectoraal beleid betreffende economische activiteiten met grensoverschrijdende gevolgen, of bij onmiddellijke dreiging van een dergelijke verstoring, kan de Commissie tot aan het einde van een periode van ten hoogste drie jaar na de toetreding op een met redenen omkleed verzoek van een lidstaat, dan wel op eigen initiatief, passende maatregelen treffen.

Deze maatregelen moeten evenredig zijn, en er moet voorrang worden gegeven aan maatregelen die de werking van de interne markt het minst verstoren en, in voorkomend geval, aan de toepassing van de bestaande sectorale vrijwaringsmechanismen. Deze vrijwaringsmaatregelen mogen echter niet worden gebruikt als middel tot willekeurige discriminatie, noch als verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten. Op een vrijwaringsclausule kan zelfs vóór de toetreding een beroep gedaan worden op basis van de bevindingen van het toezicht, en de aangenomen maatregelen worden vanaf de eerste dag van toetreding van kracht, tenzij hierin een latere datum is bepaald. De maatregelen worden niet langer gehandhaafd dan strikt noodzakelijk is, en zij worden in elk geval ingetrokken wanneer de betrokken verplichting is nagekomen. Zij kunnen evenwel tot na de in de eerste alinea bedoelde periode worden toegepast indien de betrokken verplichtingen niet zijn nagekomen. In antwoord op de vooruitgang die door de betrokken nieuwe lidstaat bij het nakomen van zijn verplichtingen is geboekt, kan de Commissie in voorkomend geval de maatregelen aanpassen. De Commissie stelt de Raad tijdig in kennis alvorens zij vrijwaringsmaatregelen intrekt, en zij houdt terdege rekening met de desbetreffende opmerkingen van de Raad.

Artikel 38

Indien er zich in Bulgarije of Roemenië ernstige tekortkomingen of directe risico's op dergelijke tekortkomingen voordoen bij de omzetting, de stand van de uitvoering of de toepassing van de kaderbesluiten of andere ter zake doende verbintenissen, samenwerkingsinstrumenten en besluiten betreffende wederzijdse erkenning in strafzaken uit hoofde van titel VI van het EU-Verdrag en richtlijnen en verordeningen inzake wederzijdse erkenning in burgerlijke zaken uit hoofde van titel IV van het EG-Verdrag, kan de Commissie tot aan het einde van een periode van ten hoogste drie jaar na de toetreding op een met redenen omkleed verzoek van een lidstaat, dan wel op eigen initiatief, en na overleg met de lidstaten, passende maatregelen treffen, waarbij zij de voorwaarden en praktische regels voor de toepassing ervan aangeeft.

Deze maatregelen kunnen de vorm aannemen van een tijdelijke schorsing van de toepassing van de betrokken bepalingen en besluiten in de betrekkingen tussen Bulgarije en Roemenië en een andere lidstaat of andere lidstaten, zonder afbreuk te doen aan de verdere nauwe justitiële samenwerking. Op een vrijwaringsclausule kan zelfs vóór de toetreding een beroep gedaan worden op basis van de bevindingen van het toezicht, en de aangenomen maatregelen worden vanaf de eerste dag van toetreding van kracht, tenzij hierin een latere datum is bepaald. De maatregelen worden niet langer gehandhaafd dan strikt noodzakelijk is, en zij worden in elk geval ingetrokken wanneer de betrokken tekortkomingen zijn verholpen. Zij kunnen evenwel tot na de in de eerste alinea bedoelde periode worden toegepast zo lang de betrokken tekortkomingen blijven bestaan. In antwoord op de vooruitgang die door de betrokken nieuwe lidstaat bij het verhelpen van de aangegeven tekortkomingen is geboekt, kan de Commissie in voorkomend geval de maatregelen aanpassen na overleg met de lidstaten. De Commissie stelt de Raad tijdig in kennis alvorens zij vrijwaringsmaatregelen intrekt, en zij houdt terdege rekening met de desbetreffende opmerkingen van de Raad.

Artikel 39

1. Indien uit de voortdurende monitoring door de Commissie van de door Bulgarije en Roemenië in het kader van de toetredingsonderhandelingen aangegane verbintenissen en met name de monitoringverslagen van de Commissie, duidelijk blijkt dat de stand van voorbereiding voor de aanneming en uitvoering van het acquis in Bulgarije en Roemenië zodanig is dat er een ernstig gevaar bestaat dat één van beide staten op een aantal belangrijke gebieden klaarblijkelijk niet gereed is om voor de datum van toetreding van 1 januari 2007 te voldoen aan de voorwaarden voor lidmaatschap, kan de Raad, met eenparigheid van stemmen op basis van een aanbeveling van de Commissie, besluiten dat de datum van toetreding van dat land met één jaar wordt uitgesteld tot 1 januari 2008.

2. Onverminderd lid 1 kan de Raad, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op basis van een aanbeveling van de Commissie, het in lid 1 bedoelde besluit nemen ten aanzien van Roemenië indien ernstige tekortkomingen werden geconstateerd met betrekking tot de naleving door Roemenië van één of meer van de in bijlage IX, punt I, opgesomde verplichtingen en vereisten.

3. Onverminderd lid 1 en artikel 37, kan de Raad, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op basis van een aanbeveling van de Commissie en na een in het najaar 2005 uit te voeren gedetailleerde beoordeling van de vooruitgang van Roemenië op mededingingsgebied, het in lid 1 bedoelde besluit nemen ten aanzien van Roemenië indien er ernstige tekortkomingen werden geconstateerd met betrekking tot de naleving door Roemenië van de in het kader van de Europaovereenkomst(17) aangegane verplichtingen of van één of meer van de verplichtingen en vereisten in bijlage IX, punt II.

4. In geval van een besluit overeenkomstig de leden 1, 2 of 3, neemt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen onmiddellijk een besluit over de aanpassingen die noodzakelijk zijn geworden door het besluit tot uitstel bij deze Akte, met inbegrip van daaraan gehechte bijlagen en aanhangsels.

Artikel 40

Teneinde de goede werking van de interne markt niet te verstoren mag de tenuitvoerlegging van de nationale voorschriften van Bulgarije en Roemenië gedurende de in de bijlagen VI en VII bedoelde overgangsperioden niet leiden tot grenscontroles tussen de lidstaten.

Artikel 41

Indien overgangsmaatregelen nodig zijn ter vergemakkelijking van de overgang van de in Bulgarije en Roemenië bestaande regeling naar die welke voortvloeit uit de toepassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid overeenkomstig het bepaalde in deze Akte, worden deze maatregelen door de Commissie vastgesteld volgens de procedure van artikel 25, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1784/2003 van de Raad van 29 september 2003 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(18) of, naar gelang van het geval, van de desbetreffende artikelen van de andere verordeningen houdende een gemeenschappelijke ordening der landbouwmarkten of volgens de desbetreffende procedure van de toepasselijke wetgeving. De in dit artikel bedoelde overgangsmaatregelen kunnen worden aangenomen gedurende een tijdvak dat drie jaar na de datum van toetreding verstrijkt; de toepassing ervan is beperkt tot dat tijdvak. De Raad kan dit tijdvak met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement verlengen.

De overgangsmaatregelen die betrekking hebben op de toepassing van ingevolge de toetreding vereiste maar niet in deze Akte gespecificeerde instrumenten betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid, worden vóór de datum van toetreding door de Raad op voorstel van de Commissie met een gekwalificeerde meerderheid aangenomen of, indien die maatregelen gevolgen hebben voor oorspronkelijk door de Commissie aangenomen instrumenten, door de Commissie volgens de procedure die is vereist voor de aanneming van de betrokken instrumenten.

Artikel 42

Indien er overgangsmaatregelen nodig zijn om de overgang te vergemakkelijken van de in Bulgarije en Roemenië bestaande regeling naar de regeling die voortvloeit uit de toepassing van de communautaire veterinaire en fytosanitaire wetgeving en wetgeving inzake voedselveiligheid, dienen deze maatregelen door de Commissie volgens de in de toepasselijke wetgeving vastgestelde procedure te worden aangenomen. Deze maatregelen worden genomen gedurende een tijdvak dat drie jaar na de datum van toetreding verstrijkt; de toepassing ervan is beperkt tot dat tijdvak.

VIJFDE DEEL

BEPALINGEN BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN DEZE AKTE

TITEL I

HET IN WERKING STELLEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN

Artikel 43

Het Europees Parlement brengt in zijn Reglement de aanpassingen aan die door de toetreding noodzakelijk zijn geworden.

Artikel 44

De Raad brengt in zijn Reglement van Orde de aanpassingen aan die door de toetreding noodzakelijk zijn geworden.

Artikel 45

Van elke nieuwe lidstaat wordt op de dag van toetreding een onderdaan benoemd tot lid van de Commissie. De nieuwe leden van de Commissie worden met gekwalificeerde meerderheid van stemmen en in overeenstemming met de voorzitter van de Commissie door de Raad benoemd, na raadpleging van het Europees Parlement.

De ambtstermijn van de aldus benoemde leden eindigt tegelijk met die van de leden die op het tijdstip van toetreding in functie zijn.

Artikel 46

1. Bij het Hof van Justitie en bij het Gerecht van eerste aanleg worden elk twee rechters benoemd.

2. De ambtstermijn van één van de in lid 1 bedoelde rechters bij het Hof van Justitie loopt af op 6 oktober 2009. Deze rechter wordt door het lot aangewezen. De ambtstermijn van de andere rechter loopt af op 6 oktober 2012.

De ambtstermijn van één van de overeenkomstig lid 1 benoemde rechters bij het Gerecht van Eerste Aanleg loopt af op 31 augustus 2007. Deze rechter wordt door het lot aangewezen. De ambtstermijn van de andere rechter loopt af op 31 augustus 2010.

3. Het Hof van Justitie brengt in zijn reglement voor de procesvoering de aanpassingen aan die door de toetreding noodzakelijk zijn geworden.

Het Gerecht van eerste aanleg brengt, in overeenstemming met het Hof van Justitie, in zijn reglement voor de procesvoering de aanpassingen aan die door de toetreding noodzakelijk zijn geworden.

Het aldus aangepaste reglement voor de procesvoering moet door de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen worden goedgekeurd.

4. Voor het wijzen van het vonnis in zaken die op de datum van toetreding bij het Hof of het Gerecht aanhangig zijn en waarvoor de mondelinge procedure vóór deze datum is ingeleid, komen het Hof en het Gerecht in voltallige zitting of de Kamers bijeen in de samenstelling van voor de toetreding, en passen zij het reglement voor de procesvoering toe zoals dit op de dag voor de toetredingsdatum gold.

Artikel 47

De Rekenkamer wordt aangevuld door de benoeming van twee extra leden met een ambtstermijn van zes jaar.

Artikel 48

Het Economisch en Sociaal Comité wordt aangevuld door de benoeming van 27 leden die de verschillende economische en sociale componenten van de georganiseerde civiele samenleving in Bulgarije en Roemenië vertegenwoordigen. De ambtstermijn van de aldus benoemde leden eindigt tegelijk met die van de leden die op het tijdstip van toetreding in functie zijn.

Artikel 49

Het Comité van de Regio's wordt aangevuld door de benoeming van 27 leden die een regionaal of lokaal lichaam uit Bulgarije en Roemenië vertegenwoordigen, en die ofwel in een regionaal of lokaal lichaam gekozen zijn, ofwel politiek verantwoording schuldig zijn aan een gekozen vergadering. De ambtstermijn van de aldus benoemde leden eindigt tegelijk met die van de leden die op het tijdstip van toetreding in functie zijn.

Artikel 50

De door de toetreding noodzakelijk geworden aanpassingen van de statuten en van de reglementen van orde van de bij de oorspronkelijke Verdragen ingestelde comités geschieden zo spoedig mogelijk na de toetreding.

Artikel 51

1. Nieuwe leden van de bij de Verdragen of door een besluit van de Instellingen opgerichte comités, groepen of andere organen, worden benoemd onder de voorwaarden en overeenkomstig de procedures voor de benoeming van leden van deze comités, groepen of andere organen. De ambtstermijn van de nieuw benoemde leden eindigt tegelijk met die van de leden die op het tijdstip van toetreding in functie zijn.

2. De bij de Verdragen of door een besluit van de Instellingen opgerichte comités of groepen met een vast aantal leden, ongeacht het aantal lidstaten, worden bij de toetreding volledig vernieuwd, tenzij de ambtstermijn van de huidige leden binnen het jaar na de toetreding verstrijkt.

TITEL II

TOEPASSING VAN DE BESLUITEN VAN DE INSTELLINGEN

Artikel 52

Vanaf het tijdstip van toetreding wordt ervan uitgegaan dat de richtlijnen en beschikkingen in de zin van artikel 249 van het EG‐Verdrag en van artikel 161 van het EGA‐Verdrag, eveneens tot Bulgarije en Roemenië zijn gericht, voorzover deze richtlijnen en beschikkingen tot alle huidige lidstaten zijn gericht. Behoudens wat richtlijnen en beschikkingen betreft die in werking zijn getreden overeenkomstig artikel 254, leden 1 en 2, van het EG‐Verdrag, wordt ervan uitgegaan dat van deze richtlijnen en beschikkingen onmiddellijk na de toetreding kennis is gegeven aan Bulgarije en Roemenië.

Artikel 53

1. Bulgarije en Roemenië stellen de maatregelen in werking die nodig zijn om vanaf de datum van toetreding uitvoering te geven aan de richtlijnen en beschikkingen in de zin van artikel 249 van het EG-Verdrag en van artikel 161 van het EGA-Verdrag, tenzij in de onderhavige Akte een andere termijn is vastgesteld. Uiterlijk op de datum van toetreding of, in voorkomend geval, binnen de in de onderhavige Akte vastgestelde termijn, stellen zij de Commissie van deze maatregelen in kennis.

2. Voorzover wijzigingen die door de onderhavige Akte zijn aangebracht in de richtlijnen in de zin van artikel 249 van het EG-Verdrag en artikel 161 van het EGA-Verdrag, een wijziging van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de huidige lidstaten vereisen, stellen de huidige lidstaten de maatregelen in werking die nodig zijn om vanaf het tijdstip van toetreding uitvoering te geven aan de gewijzigde richtlijnen, tenzij in de onderhavige Akte een andere termijn is vastgesteld. Uiterlijk op de datum van toetreding of, indien later, binnen de in de onderhavige Akte vastgestelde termijn, stellen zij de Commissie van deze maatregelen in kennis.

Artikel 54

De wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen voor de bescherming van de gezondheid van de werknemers en van de bevolking op het grondgebied van Bulgarije en Roemenië tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren worden overeenkomstig artikel 33 van het EGA‐Verdrag, door deze Staten aan de Commissie medegedeeld binnen een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf de toetreding.

Artikel 55

Naar aanleiding van een met redenen omkleed verzoek van Bulgarije of Roemenië dat uiterlijk op de datum van toetreding aan de Commissie is gericht, kan de Raad, op voorstel van de Commissie, of de Commissie, indien het oorspronkelijke besluit door de Commissie was aangenomen, maatregelen nemen houdende tijdelijke afwijkingen van de besluiten van de Instellingen die tussen 1 oktober 2004 en de datum van toetreding zijn vastgesteld. De maatregelen worden aangenomen overeenkomstig de stemregels die gelden voor de aanneming van de besluiten waarvoor om een tijdelijke afwijking is verzocht. Als deze afwijkingen na de toetreding worden aangenomen, dan kunnen zij vanaf de datum van toetreding worden toegepast.

Artikel 56

Indien besluiten van de Instellingen van vóór de toetreding in verband met de toetreding moeten worden aangepast, en in deze Akte of de bijlagen daarvan niet in de noodzakelijke aanpassingen is voorzien, past de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen‚ op voorstel van de Commissie, of de Commissie, indien het oorspronkelijke besluit door de Commissie was aangenomen, daartoe de nodige besluiten aan. Als deze aanpassingen na de toetreding worden aangenomen, kunnen zij vanaf de datum van toetreding worden toegepast.

Artikel 57

Behoudens andersluidende bepalingen, stelt de Raad, op voorstel van de Commissie, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, de bepalingen vast die nodig zijn ter uitvoering van de bepalingen van deze Akte.

Artikel 58

De teksten van de besluiten van de Instellingen en de Europese Centrale Bank die vóór de toetreding zijn aangenomen en door de Raad, de Commissie of de Europese Centrale Bank in de Bulgaarse en de Roemeense taal zijn opgesteld, zijn vanaf het tijdstip van toetreding op gelijke wijze authentiek als de in de huidige talen vastgestelde teksten. Zij worden in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt, wanneer de teksten in de huidige talen aldus zijn bekendgemaakt.

TITEL III

SLOTBEPALINGEN

Artikel 59

Bijlagen I tot en met IX en de aanhangsels daarbij maken een integrerend deel van deze Akte uit.

Artikel 60

De Regering van de Italiaanse Republiek zendt aan de Regeringen van de Republiek Bulgarije en Roemenië een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal toe van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Verdragen tot wijziging of aanvulling daarvan, met inbegrip van de Verdragen betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, van de Helleense Republiek, van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, alsook van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek.

De teksten van deze Verdragen die zijn opgesteld in de Bulgaarse en de Roemeense taal, worden aan de onderhavige Akte gehecht. Deze teksten zijn op gelijke wijze authentiek als de teksten van de in de eerste alinea genoemde Verdragen die zijn opgesteld in de huidige talen.

Artikel 61

De secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie zal een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de internationale overeenkomsten die zijn nedergelegd in het archief van het secretariaat-generaal, aan de Regeringen van de Republiek Bulgarije en Roemenië toezenden.BIJLAGE I

Lijst van verdragen, overeenkomsten en protocollen waartoe Bulgarije en Roemenië bij toetreding toetreden (als bedoeld in artikel 3, lid 3, van de Toetredingsakte)

1.

Verdrag van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980 (PB L 266 van 9.10.1980, blz. 1)

Verdrag van 10 april 1984 inzake de toetreding van de Helleense Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980 (PB L 146 van 31.5.1984, blz. 1)

Eerste Protocol van 19 december 1988 betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980 (PB L 48 van 20.2.1989, blz. 1)

Tweede Protocol van 19 december 1988 waarbij aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bepaalde bevoegdheden worden toegekend inzake de uitlegging van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980 (PB L 48 van 20.2.1989, blz. 17)

Verdrag van 18 mei 1992 inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980 (PB L 333 van 18.11.1992, blz. 1)

Verdrag van 29 november 1996 betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en tot het Eerste en het Tweede Protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie (PB C 15 van 15.1.1997, blz. 10)

2.

Verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (PB L 225 van 20.8.1990, blz. 10)

Verdrag van 21 december 1995 betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (PB C 26 van 31.1.1996, blz. 1)

Protocol van 25 mei 1999 tot wijziging van het Verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (PB L 202 van 16.7.1999, blz. 1)

3.

Overeenkomst van 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB C 316 van 27.11.1995, blz. 49)

Protocol van 27 september1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB C 313 van 23.10.1996, blz. 2)

Protocol van 29 november 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB C 151 van 20.5.1997, blz. 2)

Tweede Protocol van 19 juni 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen (PB C 221 van 19.7.1997, blz. 12)

4.

Overeenkomst van 26 juli 1995, op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst) (PB C 316 van 27.11.1995, blz. 2)

Protocol van 24 juli 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (PB C 299 van 9.10.1996, blz. 2)

Protocol van 19 juni 1997, opgesteld op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 41, lid 3, van de Europol-overeenkomst, betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden (PB C 221 van 19.7.1997, blz. 2)

Protocol van 30 november 2000, opgesteld op grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst), tot wijziging van artikel 2 en de bijlage bij die overeenkomst (PB C 358 van 13.12.2000, blz. 2)

Protocol van 28 november 2002, tot wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst) en het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden (PB C 312 van 16.12.2002, blz. 2)

Protocol van 27 november 2003, opgesteld op basis van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-overeenkomst), tot wijziging van die overeenkomst (PB C 2 van 6.1.2004, blz. 3)

5.

Overeenkomst van 26 juli 1995, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied (PB C 316 van 27.11.1995, blz. 34)

Protocol van 29 november 1996, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied (PB C 151 van 20.5.1997, blz. 16)

Protocol van 12 maart 1999, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende het toepassingsgebied van het witwassen van opbrengsten in de overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, alsmede betreffende de opneming van het registratienummer van het vervoermiddel in de overeenkomst (PB C 91 van 31.3.1999, blz. 2)

Protocol van 8 mei 2003, vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot wijziging, wat betreft de vorming van een referentiebestand van onderzoeksdossiers op douanegebied, van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied (PB C 139 van 13.6.2003, blz. 2)

6.

Overeenkomst van 26 mei 1997, opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de Europese Unie ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn (PB C 195 van 25.6.1997, blz. 2)

7.

Overeenkomst van 18 december 1997, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douaneadministraties (PB C 24 van 23.1.1998, blz. 2)

8.

Overeenkomst van 17 juni 1998, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de ontzegging van de rijbevoegdheid (PB C 216 van 10.7.1998, blz. 2)

9.

Overeenkomst van 29 mei 2000, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (PB C 197 van 12.7.2000, blz. 3)

Protocol van 16 oktober 2001, vastgesteld door de Raad overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (PB C 326 van 21.11.2001, blz. 2).


BIJLAGE II

Lijst van de bepalingen van het Schengenacquis zoals dat in het kader van de Europese Unie is opgenomen en van de daarop voortbouwende of anderszins daarmee verband houdende rechtsbesluiten die voor de nieuwe lidstaten vanaf de toetreding bindend en toepasselijk zijn (bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Toetredingsakte)

1.

Het op 14 juni 1985 ondertekende Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen(1).

2.

De volgende bepalingen van de op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst(2) ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, de bijbehorende Slotakte en desbetreffende gemeenschappelijke verklaringen, zoals die zijn gewijzigd bij een aantal van de hieronder in punt 8 vermelde rechtsbesluiten:

Artikel 1, voorzover het betrekking heeft op het bepaalde in dit punt; de artikelen 3 tot en met 7, met uitzondering van artikel 5, lid 1, onder d); artikel 13; de artikelen 26 en 27; artikel 39; de artikelen 44 tot en met 59; de artikelen 61 tot en met 63; de artikelen 65 tot en met 69; de artikelen 71 tot en met 73; de artikelen 75 en 76; artikel 82; artikel 91; de artikelen 126 tot en met 130, voorzover zij betrekking hebben op het bepaalde in dit punt; en artikel 136; de gemeenschappelijke verklaringen 1 en 3 van de Slotakte.

3.

De volgende bepalingen van de Overeenkomsten betreffende de toetreding tot de op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, de Slotakten daarvan en de desbetreffende gemeenschappelijke verklaringen, zoals die zijn gewijzigd bij een aantal van de hieronder in punt 8 vermelde rechtsbesluiten:

a)

de op 27 november 1990 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek:

artikel 4,

Gemeenschappelijke Verklaring nr. 1 in Deel II van de Slotakte;

b)

de op 25 juni 1991 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje:

artikel 4,

Gemeenschappelijke Verklaring nr. 1 in Deel II van de Slotakte,

Verklaring nr. 2 in Deel III van de Slotakte;

c)

de op 25 juni 1991 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van de Portugese Republiek:

de artikelen 4, 5 en 6,

Gemeenschappelijke Verklaring nr. 1 in Deel II van de Slotakte;

d)

de op 6 november 1992 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek:

de artikelen 3, 4 en 5,

Gemeenschappelijke Verklaring nr. 1 in Deel II van de Slotakte,

Verklaring nr. 2 in Deel III van de Slotakte;

e)

de op 28 april 1995 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk:

artikel 4,

Gemeenschappelijke Verklaring nr. 1 in Deel II van de Slotakte;

f)

de op 19 december 1996 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Denemarken:

de artikelen 4, 5, lid 2, en 6,

de Gemeenschappelijke Verklaringen 1 en 3 in Deel II van de Slotakte;

g)

de op 19 december 1996 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Finland:

de artikelen 4 en 5,

de Gemeenschappelijke Verklaringen 1 en 3 in Deel II van de Slotakte,

Verklaring van de Regering van de Republiek Finland betreffende de Åland-eilanden in Deel III van de Slotakte;

h)

de op 19 december 1996 ondertekende Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Zweden:

de artikelen 4 en 5,

de Gemeenschappelijke Verklaringen 1 en 3 in Deel II van de Slotakte.

4.

De volgende overeenkomsten die door de Raad zijn gesloten overeenkomstig artikel 6 van het Schengenprotocol:

de Overeenkomst die op 18 mei 1999 is gesloten tussen de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de wijze waarop IJsland en Noorwegen worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis, met inbegrip van de daaraan gehechte bijlagen, slotakte, verklaringen en briefwisseling(3), goedgekeurd bij Besluit 1999/439/EG van de Raad(4);

de Overeenkomst die op 30 juni 1999 is gesloten door de Raad van de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de vaststelling van de rechten en verplichtingen tussen enerzijds Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en anderzijds de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen, op de gebieden van het Schengenacquis die op deze staten van toepassing zijn(5), goedgekeurd bij Besluit 2000/29/EG van de Raad(6);

de Overeenkomst die op 25 oktober 2004 is ondertekend door de Raad van de Europese Unie en de Zwitserse Federatie inzake de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis(7).

5.

Het bepaalde in de volgende besluiten van het Uitvoerend Comité dat is ingesteld bij de op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, zoals die zijn gewijzigd bij een aantal van de hieronder in punt 8 vermelde rechtsbesluiten:

SCH/Com-ex (93) 10 Besluit van het Uitvoerend Comité van 14 december 1993 betreffende de verklaringen van de ministers en staatssecretarissen

SCH/Com-ex (93) 14 Besluit van het Uitvoerend Comité van 14 december 1993 betreffende de verbetering van de praktijk inzake de justitiële samenwerking op het gebied van de bestrijding van sluikhandel in verdovende middelen

SCH/Com-ex (94) 16 herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 21 november 1994 betreffende de aanschaf van gemeenschappelijke in- en uitreisstempels

SCH/Com-ex (94) 28 herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 22 december 1994 betreffende de verklaring voor het met zich meevoeren van verdovende middelen en psychotrope stoffen als bedoeld in artikel 75

SCH/Com-ex (94) 29 2e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 22 december 1994 betreffende de inwerkingstelling van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990

SCH/Com-ex (95) 21 Besluit van het Uitvoerend Comité van 20 december 1995 betreffende de snelle uitwisseling tussen de Schengenstaten van statistische en concrete gegevens welke wijzen op een eventuele disfunctionaliteit aan de buitengrenzen

SCH/Com-ex (98) 1 2e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 21 april 1998 betreffende de rapportage door de Task Force, voorzover het betrekking heeft op het bepaalde in punt 2 dezes

SCH/Com-ex (98) 26 def. Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 september 1998 betreffende de oprichting van de Permanente Commissie Schengenuitvoeringsovereenkomst

SCH/Com-ex (98) 35 2e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 september 1998 betreffende de terbeschikkingstelling van het Gemeenschappelijk Handboek aan de EU-toetredingskandidaten

SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 Besluit van het Uitvoerend Comité van 27 oktober 1998 betreffende het actieplan ter bestrijding van illegale immigratie, voorzover het betrekking heeft op het bepaalde in punt 2 dezes

SCH/Com-ex (98) 51 3e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 december 1998 betreffende de grensoverschrijdende politiële samenwerking op verzoek bij de voorkoming en opsporing van strafbare feiten

SCH/Com-ex (98) 52 Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 december 1998 betreffende de leidraad voor de grensoverschrijdende politiële samenwerking, voorzover het betrekking heeft op het bepaalde in punt 2 dezes

SCH/Com-ex (98) 57 Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 december 1998 betreffende de invoering van een geharmoniseerd formulier ter staving van een uitnodiging, een garantstellingsverklaring (-toezegging) of huisvestingsverklaring

SCH/Com-ex (98) 59 herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 16 december 1998 betreffende de gecoördineerde inzet van documentenadviseurs

SCH/Com-ex (99) 1 2e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende het acquis inzake verdovende middelen

SCH/Com-ex (99) 6 Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende het Schengenacquis op het gebied van telecommunicatie

SCH/Com-ex (99) 7 2e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende de verbindingsfunctionarissen

SCH/Com-ex (99) 8 2e herz. Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende de algemene beginselen voor betaling van informanten en vertrouwenspersonen

SCH/Com-ex (99) 10 Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende de illegale vuurwapenhandel

SCH/Com-ex (99) 13 Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende de nieuwe versies van het Gemeenschappelijk Handboek en van de Gemeenschappelijke Visuminstructie:

Bijlagen 1 tot en met 3, 7, 8 en 15 van de Gemeenschappelijke Visuminstructie

Het Gemeenschappelijk Handboek, voorzover het betrekking heeft op het bepaalde in punt 2 dezes, met inbegrip van de Bijlagen 1, 5, 5A, 6, 10 en 13

SCH/Com-ex (99) 18 Besluit van het Uitvoerend Comité van 28 april 1999 betreffende de verbetering van de politiële samenwerking bij de voorkoming en opsporing van strafbare feiten.

6.

De volgende verklaringen van het Uitvoerend Comité dat is ingesteld bij de op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, voorzover zij betrekking hebben op de in bovenstaand punt 2 vermelde bepalingen:

SCH/Com-ex (96) decl. 6 2e herz. Verklaring van het Uitvoerend Comité van 26 juni 1996 inzake de uitlevering

SCH/Com-ex (97) decl. 13 2e herz. Verklaring van het Uitvoerend Comité van 9 februari 1998 inzake de ontvoering van minderjarigen.

7.

De volgende besluiten van de Centrale Groep die is ingesteld bij de op 19 juni 1990 te Schengen ondertekende Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni 1985 te Schengen ondertekende Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, voorzover zij betrekking hebben op de in bovenstaand punt 2 vermelde bepalingen:

SCH/C (98) 117 Besluit van de Centrale Groep van 27 oktober 1998 betreffende het actieplan ter bestrijding van illegale immigratie

SCH/C (99) 25 Besluit van de Centrale Groep van 22 maart 1999 betreffende de algemene beginselen voor de betaling van informanten en vertrouwenspersonen.

8.

De volgende rechtsbesluiten die voortbouwen op het Schengenacquis of die daar anderszins verband mee houden:

Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad van 29 mei 1995 betreffende de invoering van een uniform visummodel (PB L 164 van 14.7.1995, blz. 1)

Beschikking 1999/307/EG van de Raad van 1 mei 1999 tot vaststelling van de wijze waarop het Schengensecretariaat in het secretariaat-generaal van de Raad wordt opgenomen (PB L 119 van 7.5.1999, blz. 49)

Besluit 1999/435/EG van de Raad van 20 mei 1999 tot vaststelling, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie, van de rechtsgrondslag van elk van de bepalingen of besluiten die het Schengenacquis vormen (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 1)

Besluit 1999/436/EG van de Raad van 20 mei 1999 tot vaststelling, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en het Verdrag betreffende de Europese Unie, van de rechtsgrondslagen van elk van de bepalingen of besluiten die het Schengenacquis vormen (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 17)

Besluit 1999/437/EG van de Raad van 17 mei 1999 inzake bepaalde toepassingsbepalingen van de door de Raad van de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen gesloten overeenkomst inzake de wijze waarop deze twee staten worden betrokken bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis (PB L 176 van 10.7.1999, blz. 31)

Besluit 1999/848/EG van de Raad van 13 december 1999 betreffende de volledige toepassing van het Schengenacquis in Griekenland (PB L 327 van 21.12.1999, blz. 58)

Besluit 2000/365/EG van de Raad van 29 mei 2000 betreffende het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (PB L 131 van 1.6.2000, blz. 43)

Besluit 2000/586/JBZ van de Raad van 28 september 2000 tot vaststelling van een procedure voor de wijziging van artikel 40, leden 4 en 5, artikel 41, lid 7, en artikel 65, lid 2, van de Overeenkomst ter uitvoering van het Schengenakkoord van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen (PB L 248 van 3.10.2000, blz. 1)

Besluit 2000/751/EG van de Raad van 30 november 2000 houdende derubricering van sommige delen van het Gemeenschappelijk Handboek, aangenomen door het bij de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 14 juni 1985 ingestelde Uitvoerend Comité (PB L 303 van 2.12.2000, blz. 29)

Besluit 2000/777/EG van de Raad van 1 december 2000 inzake de inwerkingstelling van het Schengenacquis in Denemarken, Finland en Zweden, alsmede in IJsland en Noorwegen (PB L 309 van 9.10.2000, blz. 24)

Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad van 15 maart 2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (PB L 81 van 21.3.2001, blz. 1)

Verordening (EG) nr. 789/2001 van de Raad van 24 april 2001 tot verlening van uitvoeringsbevoegdheden aan de Raad met betrekking tot bepaalde gedetailleerde voorschriften en praktische procedures voor de behandeling van visumaanvragen (PB L 116 van 26.4.2001, blz. 2)

Verordening (EG) nr. 790/2001 van de Raad van 24 april 2001 tot verlening van uitvoeringsbevoegdheden aan de Raad met betrekking tot bepaalde gedetailleerde voorschriften en praktische procedures inzake de uitvoering van de controle en de bewaking aan de grenzen (PB L 116 van 26.4.2001, blz. 5)

Beschikking 2001/329/EG van de Raad van 24 april 2001 betreffende de bijwerking van deel VI en van de bijlagen 3, 6 en 13 van de Gemeenschappelijke Visuminstructie en van de bijlagen 5 a), 6 a) en 8 van het Gemeenschappelijk Handboek, voorzover zij betrekking heeft op bijlage 3 van de Gemeenschappelijke Visuminstructie en bijlage 5 a) van het Gemeenschappelijk Handboek (PB L 116 van 26.4.2001, blz. 32)

Richtlijn 2001/51/EG van de Raad van 28 juni 2001 tot aanvulling van het bepaalde in artikel 26 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 (PB L 187 van 10.7.2001, blz. 45)

Besluit 2001/886/JBZ van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 328 van 13.12.2001, blz. 1)

Verordening (EG) nr. 2414/2001 van de Raad van 7 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (PB L 327 van 12.12.2001, blz. 1)

Verordening (EG) nr. 2424/2001 van de Raad van 6 december 2001 betreffende de ontwikkeling van een Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (PB L 328 van 13.12.2001, blz. 4)

Verordening (EG) nr. 333/2002 van de Raad van 18 februari 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor een blad waarop een visum kan worden aangebracht dat door lidstaten wordt afgegeven aan houders van een reisdocument dat door de lidstaat die het blad opstelt niet wordt erkend (PB L 53 van 23.2.2002, blz. 4)

Verordening (EG) nr. 334/2002 van de Raad van 18 februari 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/95 betreffende de invoering van een uniform visummodel (PB L 53 van 23.2.2002, blz. 7)

Besluit 2002/192/EG van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan enkele van de bepalingen van het Schengenacquis (PB L 64 van 7.3.2002, blz. 20)

Beschikking 2002/352/EG van de Raad van 25 april 2002 betreffende de herziening van het Gemeenschappelijk handboek (PB L 123 van 9.5.2002, blz. 47)

Besluit 2002/353/EG van de Raad van 25 april 2002 houdende derubricering van deel II van het Gemeenschappelijk handboek, aangenomen door het bij de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 14 juni 1985 ingestelde Uitvoerend Comité (PB L 123 van 9.5.2002, blz. 49)

Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (PB L 157 van 15.6.2002, blz. 1)

Beschikking 2002/587/EG van de Raad van 12 juli 2002 betreffende de herziening van het Gemeenschappelijk handboek (PB L 187 van 16.7.2002, blz. 50)

Kaderbesluit 2002/946/JBZ van de Raad van 28 november 2002 tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf (PB L 328 van 5.12.2002, blz. 1)

Richtlijn 2002/90/EG van de Raad van 28 november 2002 tot omschrijving van hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf (PB L 328 van 5.12.2002, blz. 17)

Besluit 2003/170/JBZ van de Raad van 27 februari 2003 betreffende het gezamenlijk gebruik van verbindingsofficieren die gedetacheerd zijn door de rechtshandhavende autoriteiten van de lidstaten (PB L 67 van 12.3.2003, blz. 27)

Verordening (EG) nr. 453/2003 van de Raad van 6 maart 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld (PB L 69 van 13.3.2003, blz. 10)

Besluit 2003/725/JBZ van de Raad van 2 oktober 2003 houdende wijziging van artikel 40, leden 1 en 7, van de Overeenkomst ter uitvoering van het te Schengen gesloten Akkoord van 14 juni 1985 betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen (PB L 260 van 11.10.2003, blz. 37)

Richtlijn 2003/110/EG van de Raad van 25 november 2003 betreffende de ondersteuning bij doorgeleiding in het kader van maatregelen tot verwijdering door de lucht (PB L 321 van 6.12.2003, blz. 26)

Verordening (EG) nr. 377/2004 van de Raad van 19 februari 2004 betreffende de oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (PB L 64 van 2.3.2004, blz. 1)

Beschikking 2004/466/EG van de Raad van 29 april 2004 houdende opneming in het Gemeenschappelijk Handboek van een bepaling betreffende doelgerichte grenscontroles op begeleide minderjarigen (PB L 157 van 30.4.2004, blz. 136)

Richtlijn 2004/82/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor vervoerders om passagiersgegevens door te geven (PB L 261 van 6.8.2004, blz. 24)

Beschikking 2004/573/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake het organiseren van gezamenlijke vluchten voor de verwijdering van onderdanen van derde landen tegen wie individuele verwijderingsmaatregelen zijn genomen van het grondgebied van twee of meer lidstaten (PB L 261 van 6.8.2004, blz. 28)

Beschikking 2004/574/EG van de Raad van 29 april 2004 tot wijziging van het Gemeenschappelijk Handboek (PB L 261 van 6.8.2004, blz. 36)

Beschikking 2004/512/EG van de Raad van 8 juni 2004 betreffende het opzetten van het Visuminformatiesysteem (VIS) (PB L 213 van 15.6.2004, blz. 5)

Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad van 26 oktober 2004 tot oprichting van een Europees agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (PB L 349 van 25.11.2004, blz. 1)

Verordening (EG) nr. 2133/2004 van de Raad van 13 december 2004 waarbij voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten de verplichting wordt ingevoerd om in de reisdocumenten van onderdanen van derde landen bij het overschrijden van de buitengrenzen van de lidstaten systematisch een stempel aan te brengen, en waarbij de bepalingen van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen en het Gemeenschappelijk Handboek daartoe worden gewijzigd (PB L 369 van 16.12.2004, blz. 5)

Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad van 13 december 2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten (PB L 385 van 29.12.2004, blz. 1).BIJLAGE III

Lijst bedoeld in artikel 19 van de Toetredingsakte: aanpassingen van besluiten van de Instellingen

1. VENNOOTSCHAPSRECHT

INDUSTRIËLE-EIGENDOMSRECHTEN

I. GEMEENSCHAPSMERK

31994 R 0040: Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (PB L 11 van 14.1.1994, blz. 1), gewijzigd bij:

31994 R 3288: Verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22.12.1994 (PB L 349 van 31.12.1994, blz. 83),

32003 R 0807: Verordening (EG) nr. 807/2003 van de Raad van 14.4.2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 36),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33)

32003 R 1653: Verordening (EG) nr. 1653/2003 van de Raad van 18.6.2003 (PB L 245 van 29.9.2003, blz. 36),

32003 R 1992: Verordening (EG) nr. 1992/2003 van de Raad van 27.10.2003 (PB L 296 van 14.11.2003, blz. 1),

32004 R 0422: Verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19.2.2004 (PB L 70 van 9.3.2004, blz. 1).

Artikel 159 bis, lid 1, wordt vervangen door:

„1.

Vanaf de datum van toetreding van Bulgarije, Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije, hierna „de nieuwe lidstaten” te noemen, wordt de geldigheid van een voor de desbetreffende datum van toetreding uit hoofde van deze verordening ingeschreven of aangevraagd Gemeenschapsmerk uitgebreid tot het grondgebied van de nieuwe lidstaten, waardoor het dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Gemeenschap krijgt.”.

II. AANVULLEND BESCHERMINGSCERTIFICAAT

1.

31992 R 1768: Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (PB L 182 van 2.7.1992, blz. 1), gewijzigd bij:

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen ‐ Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

a)

Aan artikel 19 bis wordt het volgende toegevoegd:

„(k)

In Bulgarije kan een certificaat worden verkregen voor alle geneesmiddelen die in Bulgarije door een geldig basisoctrooi worden beschermd en waarvoor de eerste vergunning voor het in de handel brengen als geneesmiddel in Bulgarije na 1 januari 2000 is verleend, op voorwaarde dat de aanvraag voor een certificaat wordt ingediend binnen zes maanden na de datum van toetreding;

(l)

In Roemenië kan een certificaat worden verkregen voor alle geneesmiddelen die in Roemenië door een geldig basisoctrooi worden beschermd en waarvoor de eerste vergunning voor het in de handel brengen als geneesmiddel in Roemenië na 1 januari 2000 is verleend. In de gevallen waarin de in artikel 7, lid 1, voorgeschreven periode reeds is verstreken, wordt de mogelijkheid om een certificaat aan te vragen toegestaan voor een periode van zes maanden die uiterlijk op de toetredingsdatum ingaat.”.

b)

Artikel 20, lid 2, wordt vervangen door:

„2.

Deze verordening is van toepassing op de aanvullende beschermingscertificaten die voor de desbetreffende datum van toetreding worden verleend op grond van de nationale wetgeving in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije.”.

2.

31996 R 1610: Verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen (PB L 198 van 8.8.1996, blz. 30), gewijzigd bij:

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

a)

Aan artikel 19 bis wordt het volgende toegevoegd:

„(k)

In Bulgarije kan een certificaat worden verkregen voor alle gewasbeschermingsmiddelen die in Bulgarije door een geldig basisoctrooi worden beschermd en waarvoor de eerste vergunning voor het in de handel brengen als gewasbeschermingsmiddel in Bulgarije na 1 januari 2000 is verleend, op voorwaarde dat de aanvraag voor een certificaat wordt ingediend binnen zes maanden na de datum van toetreding;

(l)

In Roemenië kan een certificaat worden verkregen voor alle gewasbeschermingsmiddelen die in Roemenië door een geldig basisoctrooi worden beschermd en waarvoor de eerste vergunning voor het in de handel brengen als gewasbeschermingsmiddel in Roemenië na 1 januari 2000 is verleend. In de gevallen waarin de in artikel 7, lid 1, voorgeschreven periode reeds is verstreken, wordt de mogelijkheid om een certificaat aan te vragen toegestaan voor een periode van zes maanden die uiterlijk op de toetredingsdatum ingaat.”.

b)

Artikel 20, lid 2, wordt vervangen door:

„2.

Deze verordening is van toepassing op de aanvullende beschermingscertificaten die voor de desbetreffende datum van toetreding worden verleend op grond van de nationale wetgeving in Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije.”.

III. GEMEENSCHAPSMODELLEN

32002 R 0006: Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (PB L 3 van 5.1.2002, blz. 1), gewijzigd bij:

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

Artikel 110 bis, lid 1, wordt vervangen door:

„1.

Vanaf de datum van toetreding van Bulgarije, Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije, hierna „de nieuwe lidstaten”te noemen, wordt een voor de desbetreffende datum van toetreding uit hoofde van deze verordening aangevraagd of beschermd Gemeenschapsmodel uitgebreid tot het grondgebied van die lidstaten, zodat dat model dezelfde rechtsgevolgen heeft in de gehele Gemeenschap.”.

2. LANDBOUW

1.

31989 R 1576: Verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad van 29 mei 1989 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken (PB L 160 van 12.6.1989, blz. 1), gewijzigd bij:

31992 R 3280: Verordening (EEG) nr. 3280/92 van de Raad van 9.11.1992 (PB L 327 van 13.11.1992, blz. 3),

31994 R 3378: Verordening (EG) nr. 3378/94 van het Europees Parlement en de Raad van 22.12.1994 (PB L 366 van 31.12.1994, blz. 1),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen ‐ Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

a)

Aan artikel 1, lid 4, punt i), wordt het volgende toegevoegd:

„(5)

De benaming „vruchten-eau-de-vie” mag alleen voor de in Roemenië geproduceerde gedistilleerde drank worden vervangen door de benaming „Pălincă”.”

b)

In bijlage II worden de volgende geografische benamingen toegevoegd:

aan punt 4: „Vinars Târnave”, „Vinars Vaslui”, „Vinars Murfatlar”, „Vinars Vrancea”, „Vinars Segarcea”

aan punt 6: „Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya van Sungurlare”, „Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya van Sliven)”, „Стралджанска Mускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya van Straldja”, „Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya van Pomorie”, „Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Rusenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya van Ruse”, „Бургаска Mускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya van Bourgas”, „Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya van Dobrudja”, „Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya van Suhindol”, „Карловска гроздова ракия/Гроздова pакия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova rakiya van Karlovo”

aan punt 7: „Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya van Troyan”, „Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakiya/Kaysieva rakiya van Silistra”, „Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakiya/Kaysieva rakiya from Tervel”, „Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya van Lovech”, „Ţuică Zetea de Medieşu Aurit”, „Ţuică de Valea Milcovului”, „Ţuică de Buzău”, „Ţuică de Argeş”, „Ţuică de Zalău”, „Ţuică ardelenească de Bistriţa”, „Horincă de Maramureş”, „Horincă de Cămârzan”, „Horincă de Seini”, „Horincă de Chioar”, „Horincă de Lăpuş”, „Turţ de Oaş”, „Turţ de Maramureş”.

2.

31991 R 1601: Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad van 10 juni 1991 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gearomatiseerde wijnen, gearomatiseerde dranken op basis van wijn en gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten (PB L 149 van 14.6.1991, blz. 1), gewijzigd bij:

31992 R 3279: Verordening (EEG) nr. 3279/92 van de Raad van 9.11.1992 (PB L 327 van 13.11.1992, blz. 1),

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen ‐ Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31994 R 3378: Verordening (EG) nr. 3378/94 van het Europees Parlement en de Raad van 22.12.1994 (PB L 366 van 31.12.1994, blz. 1),

31996 R 2061: Verordening (EG) nr. 2061/96 van het Europees Parlement en de Raad van 8.10.1996 (PB L 277 van 30.10.1996, blz. 1),

32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

In artikel 2, lid 3, wordt het volgende punt na punt h) ingevoegd:

„i)

Pelin: Gearomatiseerde drank verkregen uit witte of rode wijn, druivenmostconcentraat, druivensap (of bietsuiker) en een specifiek kruidentinctuur, met een alcoholgehalte van ten minste 8,5 % vol., een suikergehalte, uitgedrukt in invertsuiker, van 45-50 gram per liter, en een totaal zuurgehalte, uitgedrukt in wijnsteenzuur, van ten minste 3 gram per liter.”

en punt i) wordt punt j)

3.

31992 R 2075: Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak (PB L 215 van 30.7.1992, blz. 70), gewijzigd bij:

11994 N: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen ‐ Toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden (PB C 241 van 29.8.1994, blz. 21),

31994 R 3290: Verordening (EG) nr. 3290/94 van de Raad van 22.12.1994 (PB L 349 van 31.12.1994, blz. 105),

31995 R 0711: Verordening (EG) nr. 711/95 van de Raad van 27.3.1995 (PB L 73 van 1.4.1995, blz. 13),

31996 R 0415: Verordening (EG) nr. 415/96 van de Raad van 4.3.1996 (PB L 59 van 8.3.1996, blz. 3),

31996 R 2444: Verordening (EG) nr. 2444/96 van de Raad van 17.12.1996 (PB L 333 van 21.12.1996, blz. 4),

31997 R 2595: Verordening (EG) nr. 2595/97 van de Raad van 18.12.1997 (PB L 351 van 23.12.1997, blz. 11),

31998 R 1636: Verordening (EG) nr. 1636/98 van de Raad van 20.7.1998 (PB L 210 van 28.7.1998, blz. 23),

31999 R 0660: Verordening (EG) nr. 660/1999 van de Raad van 22.3.1999 (PB L 83 van 27.3.1999, blz. 10),

32000 R 1336: Verordening (EG) nr. 1336/2000 van de Raad van 19.6.2000 (PB L 154 van 27.6.2000, blz. 2),

32002 R 0546: Verordening (EG) nr. 546/2002 van de Raad van 25.3.2002 (PB L 84 van 28.3.2002, blz. 4),

32003 R 0806: Verordening (EG) nr. 806/2003 van de Raad van 14.4.2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1),

32003 R 2319: Verordening (EG) nr. 2319/2003 van de Raad van 17.12.2003 (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 17),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

a)

Aan de bijlage, punt V. „SUN CURED TABAK”, wordt het volgende toegevoegd:

„Molovata

Ghimpaţi

Bărăgan”

b)

Aan de bijlage, punt VI. „Basmas”, wordt het volgende toegevoegd:

„Djebel

Nevrokop

Dupnitsa

Melnik

Ustina

Harmanli

Krumovgrad

Iztochen Balkan

Topolovgrad

Svilengrad

Srednogorska yaka”

c)

Aan de bijlage, punt VIII. „Klassieke Kaba Koulak”, wordt het volgende toegevoegd:

„Severna Bulgaria

Tekne”.

4.

31996 R 2201: Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit (PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29), gewijzigd bij:

31997 R 2199: Verordening (EG) nr. 2199/97 van de Raad van 30.10.1997 (PB L 303 van 6.11.1997, blz. 1),

31999 R 2701: Verordening (EG) nr. 2701/1999 van de Raad van 14.12.1999 (PB L 327 van 21.12.1999, blz. 5),

32000 R 2699: Verordening (EG) nr. 2699/2000 van de Raad van 4.12.2000 (PB L 311 van 12.12.2000, blz. 9),

32001 R 1239: Verordening (EG) nr. 1239/2001 van de Raad van 19.6.2001 (PB L 171 van 26.6.2001, blz. 1),

32002 R 0453: Verordening (EG) nr. 453/2002 van de Commissie van 13.3.2002 (PB L 72 van 14.3.2002, blz. 9),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32004 R 0386: Verordening (EG) nr. 386/2004 van de Commissie van 1.3.2004 (PB L 64 van 2.3.2004, blz. 25).

Bijlage III wordt vervangen door:

„BIJLAGE III

In artikel 5 bedoelde verwerkingsdrempels

Verse basisproducten

(in ton)

Tomaten

Perziken

Peren

Communautaire drempels

8 860 061

560 428

105 659

Communautaire drempels

Bulgarije

156 343

17 843

n.v.t.

Tsjechië

12 000

1 287

11

Griekenland

1 211 241

300 000

5 155

Spanje

1 238 606

180 794

35 199

Frankrijk

401 608

15 685

17 703

Italië

4 350 000

42 309

45 708

Cyprus

7 944

6

n.v.t.

Letland

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Hongarije

130 790

1 616

1 031

Malta

27 000

n.v.t.

n.v.t.

Nederland

n.v.t.

n.v.t.

243

Oostenrijk

n.v.t.

n.v.t.

9

Polen

194 639

n.v.t.

n.v.t.

Portugal

1 050 000

218

600

Roemenië

50 390

523

n.v.t.

Slowakije

29 500

147

n.v.t.

n.v.t. = niet van toepassing”.

5.

31998 R 2848: Verordening (EG) nr. 2848/98 van de Commissie van 22 december 1998 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad ten aanzien van de premieregeling, de productiequota en de aan de telersverenigingen toe te kennen specifieke steun in de sector ruwe tabak (PB L 358 van 31.12.1998, blz. 17), gewijzigd bij:

31999 R 0510: Verordening (EG) nr. 510/1999 van de Commissie van 8.3.1999 (PB L 60 van 9.3.1999, blz. 54),

31999 R 0731: Verordening (EG) nr. 731/1999 van de Commissie van 7.4.1999 (PB L 93 van 8.4.1999, blz. 20),

31999 R 1373: Verordening (EG) nr. 1373/1999 van de Commissie van 25.6.1999 (PB L 162 van 26.6.1999, blz. 47),

31999 R 2162: Verordening (EG) nr. 2162/1999 van de Commissie van 12.10.1999 (PB L 265 van 13.10.1999, blz. 13),

31999 R 2637: Verordening (EG) nr. 2637/1999 van de Commissie van 14.12.1999 (PB L 323 van 15.12.1999, blz. 8),

32000 R 0531: Verordening (EG) nr. 531/2000 van de Commissie van 10.3.2000 (PB L 64 van 11.3.2000, blz. 13),

32000 R 0909: Verordening (EG) nr. 909/2000 van de Commissie van 2.5.2000 (PB L 105 van 3.5.2000, blz. 18),

32000 R 1249: Verordening (EG) nr. 1249/2000 van de Commissie van 15.6.2000 (PB L 142 van 16.6.2000, blz. 3),

32001 R 0385: Verordening (EG) nr. 385/2001 van de Commissie van 26.2.2001 (PB L 57 van 27.2.2001, blz. 18),

32001 R 1441: Verordening (EG) nr. 1441/2001 van de Commissie van 16.7.2001 (PB L 193 van 17.7.2001, blz. 5),

32002 R 0486: Verordening (EG) nr. 486/2002 van de Commissie van 18.3.2002 (PB L 76 van 19.3.2002, blz. 9),

32002 R 1005: Verordening (EG) nr. 1005/2002 van de Commissie van 12.6.2002 (PB L 153 van 13.6.2002, blz. 3),

32002 R 1501: Verordening (EG) nr. 1501/2002 van de Commissie van 22.8.2002 (PB L 227 van 23.8.2002, blz. 16),

32002 R 1983: Verordening (EG) nr. 1983/2002 van de Commissie van 7.11.2002 (PB L 306 van 8.11.2002, blz. 8),

32004 R 1809: Verordening (EG) nr. 1809/2004 van de Commissie van 18.10.2004 (PB L 318 van 19.10.2004, blz. 18).

Bijlage I wordt vervangen door:

„BIJLAGE I

Percentage van de garantiedrempel per lidstaat of specifiek gebied met het oog op de erkenning van de telersverenigingen

Lidstaat of specifiek gebied waar de telersvereniging gevestigd is

Percentage

Duitsland, Spanje (behalve Kastilië-Leon, Navarra en het gebied van Campezo in Baskenland), Frankrijk (behalve Nord-Pas-de-Calais en Picardië), Italië, Portugal (behalve autonome regio der Azoren), België, Oostenrijk, Roemenië

2%

Griekenland (behalve Epirus), autonome regio der Azoren (Portugal), Nord-Pas-de-Calais en Picardië (Frankrijk), Bulgarije (behalve de gemeenten Banite, Zlatograd, Madan en Dospat in het Djebel-gebied en de gemeenten Veliki Preslav, Varbitca, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla en Antonovo in Noord-Bulgarije)

1%

Kastilië-Leon (Spanje), Navarra (Spanje), het gebied van Campezo in Baskenland (Spanje), Epirus (Griekenland), de gemeenten Banite, Zlatograd, Madan en Dospat in het Djebel-gebied en de gemeenten Veliki Preslav, Varbitca, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla en Antonovo in Noord-Bulgarije (Bulgarije)

0,3%”.

6.

31999 R 1493: Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1), gewijzigd bij:

32000 R 1622: Verordening (EG) nr. 1622/2000 van de Commissie van 24.7.2000 (PB L 194 van 31.7.2000, blz. 1),

32000 R 2826: Verordening (EG) nr. 2826/2000 van de Raad van 19.12.2000 (PB L 328 van 23.12.2000, blz. 2),

32001 R 2585: Verordening (EG) nr. 2585/2001 van de Raad van 19.12.2001 (PB L 345 van 29.12.2001, blz. 10),

32003 R 0806: Verordening (EG) nr. 806/2003 van de Raad van 14.4.2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32003 R 1795: Verordening (EG) nr. 1795/2003 van de Commissie van 13.10.2003 (PB L 262 van 14.10.2003, blz. 13).

a)

Aan artikel 6 wordt het volgende toegevoegd:

„5.

Er worden vanaf de datum van toetreding aan Bulgarije en Roemenië nieuw gecreëerde aanplantrechten voor de productie van v.q.p.r.d. toegewezen ten belope van 1,5% van het totaal wijnbouwareaal, zijnde 2 302,5 ha voor Bulgarije en 2 830,5 ha voor Roemenië. Die rechten worden toegewezen aan een nationale reserve waarop artikel 5 van toepassing is.”

b)

In bijlage III (wijnbouwzones) wordt in punt 2 het volgende toegevoegd:

„g)

in Roemenië, in het gebied Podişul Transilvaniei”

c)

In bijlage III (wijnbouwzones) wordt de laatste zin van punt 3 vervangen door:

„d)

In Slowakije, de regio Tokay

e)

in Roemenië, de met wijnstokken beplante oppervlakten die niet onder punt 2 g) of punt 5 f) zijn opgenomen.”

d)

In bijlage III (wijnbouwzones) wordt in punt 5 het volgende toegevoegd:

„e)

in Bulgarije, de met wijnstokken beplante oppervlakten in de volgende gebieden: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина)

f)

in Roemenië, de met wijnstokken beplante oppervlakten in de volgende gebieden: Dealurile Bužaului, Dealu Mare, Severinului en Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, het zuidelijke wijngebied met zandgronden en andere gunstige gebieden”

e)

In bijlage III (wijnbouwzones) wordt in punt 6 het volgende toegevoegd:

„In Bulgarije omvat wijnbouwzone C III a) de met wijnstokken beplante oppervlakten die niet onder punt 5 e) zijn opgenomen”

f)

In bijlage V, deel D.3, wordt het volgende toegevoegd:

„en in Roemenië”

7.

32000 R 1673: Verordening (EG) nr. 1673/2000 van de Raad van 27 juli 2000 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep (PB L 193 van 29.7.2000, blz. 16), gewijzigd bij:

32002 R 0651: Verordening (EG) nr. 651/2002 van de Commissie van 16.4.2002 (PB L 101 van 17.4.2002, blz. 3),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32003 R 1782: Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29.9.2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1),

32004 R 0393: Verordening (EG) nr. 393/2004 van de Raad van 24.2.2004 (PB L 65 van 3.3.2004, blz. 4).

a)

Artikel 3, lid 1, wordt vervangen door:

„1.

Voor lange vlasvezels wordt een gegarandeerde maximumhoeveelheid van 80 878 ton per verkoopseizoen vastgesteld en in de vorm van gegarandeerde nationale hoeveelheden over de lidstaten verdeeld. De verdeling van die hoeveelheden is als volgt:

13 800 ton voor België,

13 ton voor Bulgarije,

1 923 ton voor Tsjechië,

300 ton voor Duitsland,

30 ton voor Estland,

50 ton voor Spanje,

55 800 ton voor Frankrijk,

360 ton voor Letland,

2 263 ton voor Litouwen,

4 800 ton voor Nederland,

150 ton voor Oostenrijk,

924 ton voor Polen,

50 ton voor Portugal,

42 ton voor Roemenië,

73 ton voor Slowakije,

200 ton voor Finland,

50 ton voor Zweden,

50 ton voor het Verenigd Koninkrijk.”

b)

In artikel 3, lid 2, worden de inleidende zin en punt a) vervangen door:

„2.

Voor korte vlasvezels en voor hennepvezels waarvoor steun kan worden verleend, wordt een gegarandeerde maximumhoeveelheid van 147 265 ton per verkoopseizoen vastgesteld. Deze hoeveelheid wordt verdeeld in de vorm van:

a)

gegarandeerde nationale hoeveelheden voor de volgende lidstaten:

10 350 ton voor België,

48 ton voor Bulgarije,

2 866 ton voor Tsjechië,

12 800 ton voor Duitsland,

42 ton voor Estland,

20 000 ton voor Spanje,

61 350 ton voor Frankrijk,

1 313 ton voor Letland,

3 463 ton voor Litouwen,

2 061 ton voor Hongarije,

5 550 ton voor Nederland,

2 500 ton voor Oostenrijk,

462 ton voor Polen,

1 750 ton voor Portugal,

921 ton voor Roemenië,

189 ton voor Slowakije,

2 250 ton voor Finland,

2 250 ton voor Zweden,

12 100 ton voor het Verenigd Koninkrijk.

De gegarandeerde maximumhoeveelheid voor Hongarije heeft evenwel alleen betrekking op hennepvezels.”

8.

32003 R 1782: Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1), gewijzigd bij:

32004 R 0021: Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad van 17.12.2003 (PB L 5 van 9.1.2004, blz. 8),

32004 R 0583: Verordening (EG) nr. 583/2004 van de Raad van 22.3.2004 (PB L 91 van 30.3.2004, blz. 1),

32004 D 0281: Beschikking 2004/281/EG van de Raad van 22.3.2004 (PB L 93 van 30.3.2004, blz. 1),

32004 R 0864: Verordening (EG) nr. 864/2004 van de Raad van 29.4.2004 (PB L 161 van 30.4.2004, blz. 48).

a)

Artikel 2, punt g), wordt vervangen door:

„g)

onder „nieuwe lidstaten” wordt verstaan: Bulgarije, Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije.”

b)

Aan artikel 5, lid 2, wordt aan het einde van de eerste alinea het volgende toegevoegd:

„Bulgarije en Roemenië zien er echter op toe dat de grond die op 1 januari 2007 blijvend grasland was, als blijvend grasland wordt gehandhaafd.”

c)

Aan artikel 54, lid 2, wordt aan het einde van de eerste alinea het volgende toegevoegd:

„Voor Bulgarije en Roemenië is de voor de aanvragen om oppervlaktesteun vastgestelde datum echter 30 juni 2005.”

d)

Aan artikel 71 octies wordt het volgende toegevoegd:

„9.

Voor Bulgarije en Roemenië:

a)

is de in lid 2 bedoelde driejarige referentieperiode 2002-2004;

b)

is het in lid 3, punt a) bedoelde jaar 2004;

c)

is de verwijzing naar 2004 en/of 2005 in lid 4, eerste alinea, een verwijzing naar 2005 en/of 2006, en zijn de verwijzingen naar 2004 verwijzingen naar 2005.”

e)

Aan artikel 71 nonies wordt het volgende toegevoegd:

„Voor Bulgarije en Roemenië is de verwijzing naar 30 juni 2003 echter een verwijzing naar 30 juni 2005.”

f)

Artikel 74, lid 1, wordt vervangen door:

„1.

De steun wordt verleend voor nationale basisarealen in de in bijlage X vermelde traditionele productiegebieden.

De basisarealen zijn:

Bulgarije

21 800 ha

Griekenland

617 000 ha

Spanje

594 000 ha

Frankrijk

208 000 ha

Italië

1 646 000 ha

Cyprus

6 183 ha

Hongarije

2 500 ha

Oostenrijk

7 000 ha

Portugal

118 000 ha”

g)

Artikel 78, lid 1, wordt vervangen door:

„1.

Hierbij wordt een gegarandeerd maximumareaal van 1 648 000 ha vastgesteld waarvoor de steun kan worden verleend.”

h)

Artikel 80, lid 2, wordt vervangen door:

„2.

Op grond van de fysieke opbrengsten in de betrokken lidstaten bedraagt de steun:

Verkoopseizoen 2004/2005 en in geval van toepassing van artikel 71

(EUR/ha)

Verkoopseizoen 2005/2006 en volgende

(EUR/ha)

Bulgarije

345,225

Griekenland

1 323,96

561,00

Spanje

1 123,95

476,25

Frankrijk:

Europees grondgebied

971,73

411,75

Guyana

1 329,27

563,25

Italië

1 069,08

453,00

Hongarije

548,70

232,50

Portugal

1 070,85

453,75

Roemenië

126,075”

i)

Artikel 81 wordt vervangen door:

„Artikel 81

Arealen

Hierbij wordt voor elke producerende lidstaat een nationaal basisareaal vastgesteld. Voor Frankrijk worden evenwel twee basisarealen vastgesteld. De basisarealen zijn de volgende:

Bulgarije

4 166 ha

Griekenland

20 333 ha

Spanje

104 973 ha

Frankrijk:

Europees grondgebied

Guyana

19 050 ha

4 190 ha

Italië

219 588 ha

Hongarije

3 222 ha

Portugal

24 667 ha

Roemenië

500 ha

Een lidstaat kan zijn basisareaal of zijn basisarealen op basis van objectieve criteria in subbasisarealen onderverdelen.”

j)

Artikel 84 wordt vervangen door:

„Artikel 84

Arealen

1. Een lidstaat verleent de communautaire steun binnen de grenzen van een maximum dat wordt berekend door het in lid 3 vastgestelde aantal hectaren van zijn NGA te vermenigvuldigen met het gemiddelde bedrag van 120,75 EUR.

2. Hierbij wordt een gegarandeerd maximumareaal van 829 229 ha vastgesteld.

3. Het in lid 2 vastgestelde gegarandeerde maximumareaal wordt verdeeld in de volgende NGA's:

Nationaal gegarandeerd areaal (NGA)

België

100 ha

Bulgarije

11 984 ha

Duitsland

1 500 ha

Griekenland

41 100 ha

Spanje

568 200 ha

Frankrijk

17 300 ha

Italië

130 100 ha

Cyprus

5 100 ha

Luxemburg

100 ha

Hongarije

2 900 ha

Nederland

100 ha

Oostenrijk

100 ha

Polen

4 200 ha

Portugal

41 300 ha

Roemenië

1 645 ha

Slovenië

300 ha

Slowakije

3 100 ha

Verenigd Koninkrijk

100 ha

4. Een lidstaat kan zijn NGA op basis van objectieve criteria onderverdelen in subarealen, met name op regionaal niveau of in relatie tot de productie.”

k)

Aan artikel 95, lid 4, worden de volgende alinea's toegevoegd:

„Voor Bulgarije en Roemenië worden de in de eerste alinea bedoelde totale hoeveelheden vastgesteld in tabel f) van bijlage I van Verordening (EG) nr. 1788/2003 en herzien overeenkomstig artikel 6, lid 1, zesde alinea, van Verordening (EG) nr. 1788/2003.

Voor Bulgarije en Roemenië is het in de eerste alinea bedoelde tijdvak van 12 maanden het tijdvak 2006/2007.”

l)

Aan artikel 103 wordt aan de tweede alinea het volgende toegevoegd:

„Voor Bulgarije en Roemenië geldt voor de toepassing van deze alinea evenwel dat de regeling inzake een enkele areaalbetaling in 2007 wordt toegepast en dat is gekozen voor de toepassing van artikel 66.”

m)

Artikel 105, lid 1, wordt vervangen door:

„1.

Voor met durumtarwe ingezaaide oppervlakten in de in bijlage X genoemde traditionele productiegebieden wordt een toeslag op de areaalbetaling uitgekeerd van:

291 EUR/ha voor het verkoopseizoen 2005/2006,

285 EUR/ha vanaf het verkoopseizoen 2006/2007,

zulks tot de onderstaande maximumarealen:

(hectare)

Bulgarije

21 800

Griekenland

617 000

Spanje

594 000

Frankrijk

208 000

Italië

1 646 000

Cyprus

6 183

Hongarije

2 500

Oostenrijk

7 000

Portugal

118 000”

n)

Aan artikel 108 wordt aan de tweede alinea het volgende toegevoegd:

„In Bulgarije en Roemenië kunnen echter geen betalingsaanvragen worden ingediend voor grond die op 30 juni 2005 als blijvend grasland, voor meerjarige teelten, als bosgrond of voor niet-agrarische doeleinden in gebruik was.”

o)

Artikel 110 quater, lid 1, wordt vervangen door:

„1.

De volgende nationale basisarealen worden hierbij vastgesteld:

Bulgarije: 10 237 ha

Griekenland: 370 000 ha

Spanje: 70 000 ha

Portugal: 360 ha.”

p)

Artikel 110 quater, lid 2, wordt vervangen door:

„2.

De steun per subsidiabele hectare bedraagt in:

Bulgarije: 263 EUR.

Griekenland: 594 EUR voor 300 000 ha, en 342,85 EUR voor de resterende 70 000 ha

Spanje: 1 039 EUR.

Portugal: 556 EUR.”

q)

Artikel 116, lid 4, wordt vervangen door:

„4.

De volgende maxima zijn van toepassing:

Lidstaat

Rechten (x 1 000)

België

70

Bulgarije

2 058,483

Tsjechië

66,733

Denemarken

104

Duitsland

2 432

Estland

48

Griekenland

11 023

Spanje

19 580

Frankrijk

7 842

Ierland

4 956

Italië

9 575

Cyprus

472,401

Letland

18,437

Litouwen

17,304

Luxemburg

4

Hongarije

1 146

Malta

8,485

Nederland

930

Oostenrijk

206

Polen

335,88

Portugal

2 690

Roemenië

5 880,620

Slovenië

84,909

Slowakije

305,756

Finland

80

Zweden

180

Verenigd Koninkrijk

19 492

Totaal

89 607,008”

r)

Artikel 123, lid 8, wordt vervangen door:

„8.

De volgende regionale maxima zijn van toepassing:

België

235 149

Bulgarije

90 343

Tsjechië

244 349

Denemarken

277 110

Duitsland

1 782 700

Estland

18 800

Griekenland

143 134

Spanje

713 999(1)

Frankrijk

1 754 732(2)

Ierland

1 077 458

Italië

598 746

Cyprus

12 000

Letland

70 200

Litouwen

150 000

Luxemburg

18 962

Hongarije

94 620

Malta

3 201

Nederland

157 932

Oostenrijk

373 400

Polen

926 000

Portugal

175 075(3)

Roemenië

452 000

Slovenië

92 276

Slowakije

78 348

Finland

250 000

Zweden

250 000

Verenigd Koninkrijk

1 419 811(4)

s)

Artikel 126, lid 5, wordt vervangen door:

„5.

De volgende nationale maxima zijn van toepassing:

België

394 253

Bulgarije

16 019

Tsjechië

90 300

Denemarken

112 932

Duitsland

639 535

Estland

13 416

Griekenland

138 005

Spanje(5)

1 441 539

Frankrijk(6)

3 779 866

Ierland

1 102 620

Italië

621 611

Cyprus

500

Letland

19 368

Litouwen

47 232

Luxemburg

18 537

Hongarije

117 000

Malta

454

Nederland

63 236

Oostenrijk

375 000

Polen

325 581

Portugal(7)

416 539

Roemenië

150 000

Slovenië

86 384

Slowakije

28 080

Finland

55 000

Zweden

155 000

Verenigd Koninkrijk

1 699 511

t)

In artikel 130, lid 3, wordt de tweede alinea vervangen door:

„Voor de nieuwe lidstaten zijn de nationale maxima opgenomen in de onderstaande tabel.

Stieren, ossen, koeien en vaarzen

Kalveren van meer dan één en minder dan acht maanden oud met een slachtgewicht van ten hoogste 185 kg

Bulgarije

22 191

101 542

Tsjechië

483 382

27 380

Estland

107 813

30 000

Cyprus

21 000

Letland

124 320

53 280

Litouwen

367 484

244 200

Hongarije

141 559

94 439

Malta

6 002

17

Polen

1 815 430

839 518

Roemenië

148 000

85 000

Slovenië

161 137

35 852

Slowakije

204 062

62 841”

u)

Aan artikel 143 bis wordt de volgende alinea toegevoegd:

„In Bulgarije en Roemenië worden de rechtstreekse betalingen evenwel ingevoerd overeenkomstig de volgende regeling inzake toename, uitgedrukt als percentage van het dan geldende niveau van deze betalingen in de Gemeenschap in haar samenstelling op 30 april 2004:

25% in 2007

30% in 2008,

35% in 2009,

40% in 2010,

50% in 2011,

60% in 2012,

70% in 2013,

80% in 2014,

90% in 2015,

100% vanaf 2016.”

v)

Aan artikel 143 ter, lid 4, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor Bulgarije en Roemenië is het landbouwareaal in het kader van de regeling inzake een enkele areaalbetaling echter het deel van de oppervlakte cultuurgrond dat landbouwkundig in goede staat verkeert, ongeacht of het al dan niet in productie is, waar nodig bijgesteld volgens objectieve criteria die worden vastgesteld door Bulgarije of Roemenië, na goedkeuring door de Commissie.”

w)

Artikel 143 ter, lid 9, wordt vervangen door:

„9.

De regeling inzake een enkele areaalbetaling is voor elke nieuwe lidstaat beschikbaar voor een toepassingsperiode tot eind 2006, waarbij twee verlengingen met telkens één jaar op verzoek van de nieuwe lidstaat mogelijk zijn. De regeling inzake een enkele areaalbetaling is voor Bulgarije en Roemenië evenwel beschikbaar voor een toepassingsperiode tot eind 2009, waarbij twee verlengingen met telkens één jaar, op hun verzoek mogelijk zijn. Onverminderd lid 11, kan elke nieuwe lidstaat besluiten de toepassing van de regeling aan het einde van het eerste of het tweede jaar van de toepassingsperiode te beëindigen met het oog op toepassing van de bedrijfstoeslagregeling. De nieuwe lidstaten stellen de Commissie uiterlijk op 1 augustus van het laatste toepassingsjaar in kennis van hun voornemen de toepassing te beëindigen.”

x)

Aan artikel 143 ter, lid 11, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor Bulgarije en Roemenië wordt tot het einde van de vijfjarige toepassingsperiode van de regeling inzake een enkele areaalbetaling (d.w.z. tot eind 2011), het in artikel 143 bis vastgestelde percentage toegepast. Indien de toepassing van de regeling inzake een enkele areaalbetaling na die periode bij een overeenkomstig punt b) genomen besluit wordt verlengd, geldt het in artikel 143 bis voor het jaar 2011 vastgestelde percentage tot het einde van het laatste jaar waarin de regeling inzake een enkele areaalbetaling wordt toegepast.”

y)

Artikel 143 quater, lid 2, wordt vervangen door:

„2.

Onder voorbehoud van toestemming van de Commissie kunnen de nieuwe lidstaten eventuele rechtstreekse betalingen aanvullen:

a)

wat alle rechtstreekse betalingen betreft, tot 55% van het niveau van de rechtstreekse betalingen in de Gemeenschap in haar samenstelling op 30 april 2004 in 2004, 60% in 2005 en 65% in 2006 en vanaf 2007 tot 30 procentpunten boven het in artikel 143 bis voor het betrokken jaar vastgestelde niveau. Voor Bulgarije en Roemenië geldt het volgende: 55% van het niveau van de rechtstreekse betalingen in de Gemeenschap in haar samenstelling op 30 april 2004 in 2007, 60% in 2008 en 65% in 2009 en vanaf 2010 tot 30 procentpunten boven het in artikel 143 bis voor het betrokken jaar bedoelde toepasselijke niveau. Tsjechië kan de rechtstreekse betalingen in de sector aardappelzetmeel echter aanvullen tot 100% van het niveau dat geldt in de Gemeenschap in haar samenstelling op 30 april 2004. Wat betreft de rechtstreekse betalingen als bedoeld in titel IV, hoofdstuk 7, van deze verordening zijn evenwel de volgende maximumpercentages van toepassing: 85% in 2004, 90% in 2005, 95% in 2006 en 100% vanaf 2007. Voor Bulgarije en Roemenië zijn de volgende maximumpercentages van toepassing: 85% in 2007, 90% in 2008, 95% in 2009 en 100% vanaf 2010;

hetzij

b)

i)

wat de andere rechtstreekse betalingen dan de bedrijfstoeslag betreft, tot het totale niveau van de rechtstreekse steun waarop de landbouwer in de nieuwe lidstaat in het kalenderjaar 2003 per product op grond van een met GLB-steun vergelijkbare nationale regeling recht zou hebben, verhoogd met 10 procentpunten. Voor Litouwen is het referentiejaar evenwel het kalenderjaar 2002. Voor Bulgarije en Roemenië is het referentiejaar het kalenderjaar 2006. Voor Slovenië bedraagt de verhoging 10 procentpunten in 2004, 15 procentpunten in 2005, 20 procentpunten in 2006 en 25 procentpunten vanaf 2007;

ii)

wat de bedrijfstoeslagregeling betreft, wordt het totale bedrag van de aanvullende nationale rechtstreekse steun die een nieuwe lidstaat voor een bepaald jaar verleent, beperkt door een specifiek totaalbedrag. Dit totaalbedrag is gelijk aan het verschil tussen:

het totale bedrag aan met GLB-steun vergelijkbare nationale rechtstreekse steun dat in de betrokken nieuwe lidstaat beschikbaar zou zijn voor het kalenderjaar 2003 of, in het geval van Litouwen, het kalenderjaar 2002, telkens verhoogd met 10 procentpunten. Voor Bulgarije en Roemenië is het referentiejaar evenwel het kalenderjaar 2006. Voor Slovenië bedraagt de verhoging 10 procentpunten in 2004, 15 procentpunten in 2005, 20 procentpunten in 2006 en 25 procentpunten vanaf 2007.

en

het in bijlage VIII bis vermelde nationale maximum voor deze nieuwe lidstaat, zo nodig aangepast overeenkomstig artikel 64, lid 2, en artikel 70, lid 2.

Bij de berekening van het totale bedrag als bedoeld in het bovenstaande eerste streepje worden meegerekend de nationale rechtstreekse betalingen en/of componenten daarvan die overeenkomen met de communautaire rechtstreekse betalingen en/of componenten daarvan die in aanmerking werden genomen voor de berekening van het feitelijke maximum voor de betrokken nieuwe lidstaat overeenkomstig artikel 64, lid 2, artikel 70, lid 2 en artikel 71 quater.

Voor elke betrokken rechtstreekse betaling kan een nieuwe lidstaat kiezen voor de toepassing van bovengenoemde optie a) of b).

De totale rechtstreekse steun die na de toetreding in de nieuwe lidstaat aan de landbouwer kan worden verleend uit hoofde van de betrokken rechtstreekse betaling met inbegrip van alle aanvullende nationale rechtstreekse betalingen, is niet hoger dan het niveau van de rechtstreekse steun waarop de landbouwer recht zou hebben uit hoofde van de overeenkomstige rechtstreekse betaling die dan geldt voor de lidstaten van de Gemeenschap in haar samenstelling op 30 april 2004.”

z)

Artikel 154 bis, lid 2, wordt vervangen door:

„2.

De in lid 1 bedoelde maatregelen kunnen worden vastgesteld gedurende een periode die aanvangt op 1 mei 2004 en afloopt op 30 juni 2009, en worden na deze datum niet langer toegepast. Voor Bulgarije en Roemenië loopt deze periode evenwel van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011. De Raad kan deze periode op voorstel van de Commissie met gekwalificeerde meerderheid van stemmen verlengen.”

aa)

In bijlage III wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

aan de titel van punt A:

„* Voor Bulgarije en Roemenië moet de verwijzing naar 2005 worden gelezen als een verwijzing naar het eerste jaar dat de bedrijfstoeslagregeling wordt toegepast.”

aan de titel van punt B:

„* Voor Bulgarije en Roemenië moet de verwijzing naar 2006 worden gelezen als een verwijzing naar het tweede jaar dat de bedrijfstoeslagregeling wordt toegepast.”

aan de titel van punt C:

„* Voor Bulgarije en Roemenië moet de verwijzing naar 2007 worden gelezen als een verwijzing naar het derde jaar dat de bedrijfstoeslagregeling wordt toegepast.”

ab)

Bijlage VIII bis wordt vervangen door:

„BIJLAGE VIII BIS

Nationale maxima als bedoeld in artikel 71 quater

De maxima zijn berekend met inachtneming van de in artikel 143 bis vastgestelde toenameregeling en dienen derhalve niet te worden verlaagd.

(in miljoen euro)

Kalender-jaar

Bulgarije

Tsjechië

Estland

Cyprus

Letland

Litouwen

Hongarije

Malta

Polen

Roemenië

Slovenië

Slowakije

2005

228,8

23,4

8,9

33,9

92,0

350,8

0,67

724,6

35,8

97,7

2006

266,7

27,3

12,5

39,6

107,3

420,2

0,83

881,7

41,9

115,4

2007

200,3

343,6

40,4

16,3

55,6

146,9

508,3

1,64

1 140,8

440,0

56,1

146,6

2008

240,4

429,2

50,5

20,4

69,5

183,6

634,9

2,05

1 425,9

527,9

70,1

183,2

2009

281,0

514,9

60,5

24,5

83,4

220,3

761,6

2,46

1 711,0

618,1

84,1

219,7

2010

321,2

600,5

70,6

28,6

97,3

257,0

888,2

2,87

1 996,1

706,4

98,1

256,2

2011

401,4

686,2

80,7

32,7

111,2

293,7

1 014,9

3,28

2 281,1

883,0

112,1

292,8

2012

481,7

771,8

90,8

36,8

125,1

330,4

1 141,5

3,69

2 566,2

1 059,6

126,1

329,3

2013

562,0

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 236,2

140,2

365,9

2014

642,3

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 412,8

140,2

365,9

2015

722,6

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 589,4

140,2

365,9

volgende jaren

802,9

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 766,0

140,2

365,9”

ac)

Aan bijlage X wordt het volgende toegevoegd:

„Bulgarije

Starozagorski

Haskovski

Slivenski

Yambolski

Burgaski

Dobrichki

Plovdivski”

ad)

Bijlage XI ter wordt vervangen door:

„BIJLAGE XI TER

Nationale basisarealen voor akkerbouwgewassen en referentieopbrengsten in de nieuwe lidstaten als bedoeld in de artikelen 101 en 103

Basisareaal

(hectare)

Referentieopbrengst

(t/ha)

Bulgarije

2 625 258

2,90

Tsjechië

2 253 598

4,20

Estland

362 827

2,40

Cyprus

79 004

2,30

Letland

443 580

2,50

Litouwen

1 146 633

2,70

Hongarije

3 487 792

4,73

Malta

4 565

2,02

Polen

9 454 671

3,00

Roemenië

7 012 666

2,65

Slovenië

125 171

5,27

Slowakije

1 003 453

4,06”.

9.

32003 R 1788: Verordening (EG) nr. 1788/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van een heffing in de sector melk en zuivelproducten (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 123), gewijzigd bij:

32004 D 0281: Beschikking 2004/281/EG van de Raad van 22.3.2004 (PB L 93 van 30.3.2004, blz. 1).

a)

Aan artikel 1, lid 4, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor Bulgarije en Roemenië wordt een speciale herstructureringsreserve ingevoerd zoals vastgesteld in tabel g) van bijlage I. Deze reserve wordt met ingang van 1 april 2009 vrijgegeven in de mate waarin het verbruik op het bedrijf van melk en zuivelproducten in elke van deze landen sedert 2002 is gedaald. Het besluit tot vrijgave van de reserve en inzake de verdeling ervan over de quota voor de leveringen en de rechtstreekse verkoop wordt door de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 23, lid 2, genomen op basis van de beoordeling van een uiterlijk op 31 december 2008 door Bulgarije en Roemenië aan de Commissie voor te leggen verslag. Dit verslag moet de resultaten en trends van het lopende herstructureringsproces in de zuivelsector van het land, en met name de verlegging van de productie voor verbruik op het bedrijf naar productie voor de markt, gedetailleerd weergeven.”

b)

Artikel 1, lid 5, wordt vervangen door:

„5.

Voor Bulgarije, Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije hebben de nationale referentiehoeveelheden betrekking op alle hoeveelheden koemelk of het equivalent daarvan die worden geleverd aan een koper of rechtstreeks worden verkocht zoals omschreven in artikel 5 van deze verordening, ook indien deze krachtens een in die landen geldende overgangsmaatregel worden geproduceerd of vermarkt.”

c)

Aan artikel 1 wordt het volgende lid toegevoegd:

„6.

Voor Bulgarije en Roemenië geldt de heffing vanaf 1 april 2007.”

d)

In artikel 6, lid 1, wordt de tweede en derde alinea vervangen door:

„Voor Bulgarije, Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije wordt de grondslag voor de bovenbedoelde individuele referentiehoeveelheden vastgesteld in tabel f) van bijlage I.

In het geval van Bulgarije, Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije vangt het tijdvak van twaalf maanden voor de vaststelling van de individuele referentiehoeveelheden aan op: 1 april 2001 voor Hongarije, 1 april 2002 voor Malta en Litouwen, 1 april 2003 voor Tsjechië, Cyprus, Estland, Letland, en Slowakije, 1 april 2004 voor Polen en Slovenië en 1 april 2006 voor Bulgarije en Roemenië.”

e)

Aan artikel 6, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Wat Bulgarije en Roemenië betreft, wordt de in bijlage I, tabel f), vastgestelde verdeling van de totale hoeveelheid over de leveringen en de rechtstreekse verkoop op basis van de werkelijke cijfers over de in 2006 geleverde en rechtstreeks verkochte hoeveelheden opnieuw bezien en, zo nodig, door de Commissie aangepast volgens de in artikel 23, lid 2 bedoelde procedure.”

f)

In artikel 9, lid 2, wordt de tweede alinea vervangen door:

„Voor Bulgarije, Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije is het in lid 1 bedoelde referentievetgehalte hetzelfde als het referentievetgehalte van de hoeveelheden die aan de producenten worden toegewezen op basis van het tijdvak tot en met de volgende datum: 31 maart 2002 voor Hongarije, 31 maart 2003 voor Litouwen, 31 maart 2004 voor Tsjechië, Cyprus, Estland, Letland, en Slowakije, 31 maart 2005 voor Polen en Slovenië en 31 maart 2007 voor Bulgarije en Roemenië.”

g)

Aan artikel 9, lid 5, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor Roemenië wordt het in bijlage II vastgestelde referentievetgehalte op basis van de cijfers voor het volledige jaar 2004 opnieuw bezien en, zo nodig, door de Commissie aangepast volgens de in artikel 23, lid 2, bedoelde procedure.”

h)

In bijlage I worden de tabellen d), e), f) en g) vervangen door:

„d)

Tijdvak 2007/2008

Lidstaat

Hoeveelheid, ton

België

3 343 535,000

Bulgarije

979 000,000

Tsjechië

2 682 143,000

Denemarken

4 499 900,000

Duitsland

28 143 464,000

Estland

624 483,000

Griekenland

820 513,000

Spanje

6 116 950,000

Frankrijk

24 478 156,000

Ierland

5 395 764,000

Italië

10 530 060,000

Cyprus

145 200,000

Letland

695 395,000

Litouwen

1 646 939,000

Luxemburg

271 739,000

Hongarije

1 947 280,000

Malta

48 698,000

Nederland

11 185 440,000

Oostenrijk

2 776 895,000

Polen

8 964 017,000

Portugal

1 939 187,000

Roemenië

3 057 000,000

Slovenië

560 424,000

Slowakije

1 013 316,000

Finland

2 431 047,324

Zweden

3 336 030,000

Verenigd Koninkrijk

14 755 647,000

e)

Tijdvakken 2008/2009 tot 2014/2015

Lidstaat

Hoeveelheid, ton

België

3 360 087,000

Bulgarije

979 000,000

Tsjechië

2 682 143,000

Denemarken

4 522 176,000

Duitsland

28 282 788,000

Estland

624 483,000

Griekenland

820 513,000

Spanje

6 116 950,000

Frankrijk

24 599 335,000

Ierland

5 395 764,000

Italië

10 530 060,000

Cyprus

145 200,000

Letland

695 395,000

Litouwen

1 646 939,000

Luxemburg

273 084,000

Hongarije

1 947 280,000

Malta

48 698,000

Nederland

11 240 814,000

Oostenrijk

2 790 642,000

Polen

8 964 017,000

Portugal

1 948 550,000

Roemenië

3 057 000,000

Slovenië

560 424,000

Slowakije

1 013 316,000

Finland

2 443 069,324

Zweden

3 352 545,000

Verenigd Koninkrijk

14 828 597,000

f)

Referentiehoeveelheden voor leveringen en rechtstreekse verkoop als bedoeld in artikel 6, lid 1, tweede alinea

Lidstaat

Referentiehoeveelheid voor leveringen (ton)

Referentiehoeveelheid voor rechtstreekse verkoop (ton)

Bulgarije

722 000

257 000

Tsjechië

2 613 239

68 904

Estland

537 188

87 365

Cyprus

141 337

3 863

Letland

468 943

226 452

Litouwen

1 256 440

390 499

Hongarije

1 782 650

164 630

Malta

48 698

Polen

8 500 000

464 017

Roemenië

1 093 000

1 964 000

Slovenië

467 063

93 361

Slowakije

990 810

22 506

g)

Speciale herstructureringsreserve als bedoeld in artikel 1, lid 4

Lidstaat

Speciale herstructureringsreserve (ton)

Bulgarije

39 180

Tsjechië

55 788

Estland

21 885

Letland

33 253

Litouwen

57 900

Hongarije

42 780

Polen

416 126

Roemenië

188 400

Slovenië

16 214

Slowakije

27 472”

i)

In bijlage II wordt de tabel vervangen door:

„Referentievetgehalte

Lidstaat

Referentievetgehalte (g/kg)

België

36,91

Bulgarije

39,10

Tsjechië

42,10

Denemarken

43,68

Duitsland

40,11

Estland

43,10

Griekenland

36,10

Spanje

36,37

Frankrijk

39,48

Ierland

35,81

Italië

36,88

Cyprus

34,60

Letland

40,70

Litouwen

39,90

Luxemburg

39,17

Hongarije

38,50

Nederland

42,36

Oostenrijk

40,30

Polen

39,00

Portugal

37,30

Roemenië

35,93

Slovenië

41,30

Slowakije

37,10

Finland

43,40

Zweden

43,40

Verenigd Koninkrijk

39,70”.

3. VERVOERSBELEID

31996 L 0026: Richtlijn 96/26/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal en internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoerondernemers (PB L 124 van 23.5.1996, blz. 1), gewijzigd bij:

31998 L 0076: Richtlijn 98/76/EG van de Raad van 1.10.1998 (PB L 277 van 14.10.1998, blz. 17),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32004 L 0066: Richtlijn 2004/66/EG van de Raad van 26.4.2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 35).

a)

Aan artikel 10 worden de volgende alinea's toegevoegd:

„11.

In afwijking van lid 3 worden bewijzen die vóór de toetreding in Bulgarije aan wegvervoerders zijn afgegeven alleen met de op grond van de bepalingen van deze richtlijn afgegeven verklaringen gelijkgesteld voorzover zij:

na 19 november 2002 uit hoofde van Ordonnantie nr. 11 van 31 oktober 2002 betreffende het internationaal vervoer van passagiers en goederen over de weg (Staatsblad nr. 108 van 19 november 2002) zijn afgegeven aan ondernemers die internationaal goederenvervoer en personenvervoer over de weg verrichten;

na 19 november 2002 uit hoofde van Ordonnantie nr. 33 van 3 november 1999 betreffende het openbaar vervoer van passagiers en goederen op het grondgebied van Bulgarije, als gewijzigd op 30 oktober 2002 (Staatsblad nr. 108 van 19 november 2002) zijn afgegeven aan ondernemers die binnenlands goederenvervoer en personenvervoer over de weg verrichten.

12.

In afwijking van lid 3 worden bewijzen die vóór de toetreding in Roemenië aan wegvervoerders zijn afgegeven alleen met de op grond van de bepalingen van deze richtlijn afgegeven verklaringen gelijkgesteld voorzover zij na 28 januari 2000 uit hoofde van de beschikking van de minister van Vervoer nr. 761 van 21 december 1999 inzake de aanstelling, opleiding en beroepscertificaten voor personen die permanent en daadwerkelijk activiteiten op het gebied van wegvervoer coördineren, zijn afgegeven aan ondernemers die internationaal en binnenlands goederenvervoer en personenvervoer over de weg verrichten.”

b)

Artikel 10 ter, tweede alinea, wordt vervangen door:

„De in artikel 10, leden 4 tot en met 12, bedoelde bewijzen van vakbekwaamheid mogen door de betrokken lidstaten opnieuw worden afgegeven in de vorm van het getuigschrift in bijlage I bis.”

4. BELASTINGEN

1.

31977 L 0388: Zesde Richtlijn van de Raad (77/388/EEG) van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1), zoals gewijzigd bij:

11979 H: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen ‐ Toetreding van de Helleense Republiek (PB L 291 van 19.11.1979, blz. 95),

31980 L 0368: Richtlijn 80/368/EEG van de Raad van 26.3.1980 (PB L 90 van 3.4.1980, blz. 41),

31984 L 0368: Richtlijn 84/386/EEG van de Raad van 31.7.1984 (PB L 208 van 3.8.1984, blz. 58),

11985 I: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen - Toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek (PB L 302 van 15.11.1985, blz. 167),

31989 L 0465: Richtlijn 89/465/EEG van de Raad van 18.7.1989 (PB L 226 van 3.8.1989, blz. 21),

31991 L 0680: Richtlijn 91/680/EEG van de Raad van 16.12.1991 (PB L 376 van 31.12.1991, blz. 1),

31992 L 0077: Richtlijn 92/77/EEG van de Raad van 19.10.1992 (PB L 316 van 31.10.1992, blz. 1),

31992 L 0111: Richtlijn 92/111/EEG van de Raad van 14.12.1992 (PB L 384 van 30.12.1992, blz. 47),

31994 L 0004: Richtlijn 94/4/EG van de Raad van 14.2.1994 (PB L 60 van 3.3.1994, blz. 14),

31994 L 0005: Richtlijn 94/5/EG van de Raad van 14.2.1994 (PB L 60 van 3.3.1994, blz. 16),

31994 L 0076: Richtlijn 94/76/EG van de Raad van 22.12.1994 (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 53),

31995 L 0007: Richtlijn 95/7/EG van de Raad van 10.4.1995 (PB L 102 van 5.5.1995, blz. 18),

31996 L 0042: Richtlijn 96/42/EG van de Raad van 25.6.1996 (PB L 170 van 9.7.1996, blz. 34),

31996 L 0095: Richtlijn 96/95/EG van de Raad van 20.12.1996 (PB L 338 van 28.12.1996, blz. 89),

31998 L 0080: Richtlijn 98/80/EG van de Raad van 12.10.1998 (PB L 281 van 17.10.1998, blz. 31),

31999 L 0049: Richtlijn 1999/49/EG van de Raad van 25.5.1999 (PB L 139 van 2.6.1999, blz. 27),

31999 L 0059: Richtlijn 1999/59/EG van de Raad van 17.6.1999 (PB L 162 van 26.6.1999, blz. 63),

31999 L 0085: Richtlijn 1999/85/EG van de Raad van 22.10.1999 (PB L 277 van 28.10.1999, blz. 34),

32000 L 0017: Richtlijn 2000/17/EG van de Raad van 30.3.2000 (PB L 84 van 5.4.2000, blz. 24),

32000 L 0065: Richtlijn 2000/65/EG van de Raad van 17.10.2000 (PB L 269 van 21.10.2000, blz. 44),

32001 L 0004: Richtlijn 2001/4/EG van de Raad van 19.1.2001 (PB L 22 van 24.1.2001, blz. 17),

32001 L 0115: Richtlijn 2001/115/EG van de Raad van 20.12.2001 (PB L 15 van 17.1.2002, blz. 24),

32002 L 0038: Richtlijn 2002/38/EG van de Raad van 7.5.2002 (PB L 128 van 15.5.2002, blz. 41),

32002 L 0093: Richtlijn 2002/93/EG van de Raad van 3.12.2002 (PB L 331 van 7.12.2002, blz. 27),

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassingen van de Verdragen - Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33),

32003 L 0092: Richtlijn 2003/92/EG van de Raad van 7.10.2003 (PB L 260 van 11.10.2003, blz. 8),

32004 L 0007: Richtlijn 2004/7/EG van de Raad van 20.1.2004 (PB L 27 van 30.1.2004, blz. 44),

32004 L 0015: Richtlijn 2004/15/EG van de Raad van 10.2.2004 (PB L 52 van 21.2.2004, blz. 61),

32004 L 0066: Richtlijn 2004/66/EG van de Raad van 26.4.2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 35).

In artikel 24 bis wordt vóór het streepje

„—

voor Tsjechië: 35 000 EUR” de volgende tekst ingevoegd:

„—

voor Bulgarije: 25 600 EUR;”

en wordt na het streepje

„—

in Polen: 10 000 EUR” het volgende ingevoegd:

„—

in Roemenië: 35 000 EUR;”

2.

31992 L 0083: Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (PB L 316 van 31.10.1992, blz. 21), gewijzigd bij:

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

a)

Artikel 22, lid 6, wordt vervangen door:

„6.

Bulgarije en Tsjechië mogen een verlaagd accijnstarief van niet minder dan 50% van het normale nationale accijnstarief voor ethylalcohol toepassen op ethylalcohol die is geproduceerd door distilleerderijen van fruitkwekers die op jaarbasis meer dan 10 hectoliter ethylalcohol van hun door fruitkwekershuishoudens geleverd fruit produceren. De toepassing van het verlaagde tarief is beperkt tot 30 liter exclusief voor persoonlijke consumptie bestemde vruchten-eau-de-vie per producerend fruitkwekershuishouden per jaar.”

b)

Artikel 22, lid 7, wordt vervangen door:

„7.

Hongarije, Roemenië en Slowakije mogen een verlaagd accijnstarief van niet minder dan 50% van het normale nationale accijnstarief voor ethylalcohol toepassen op ethylalcohol die is geproduceerd door distilleerderijen van fruitkwekers die op jaarbasis meer dan 10 hectoliter ethylalcohol van hun door fruitkwekershuishoudens geleverd fruit produceren. De toepassing van het verlaagde tarief is beperkt tot 50 liter exclusief voor persoonlijke consumptie bestemde vruchten-eau-de-vie per producerend fruitkwekershuishouden per jaar. De Commissie zal deze regeling in 2015 evalueren, en aan de Raad rapporteren inzake mogelijke wijzigingen.”BIJLAGE IV

Lijst bedoeld in artikel 20 van de Toetredingsakte: aanvullende aanpassingen van besluiten van de Instellingen

LANDBOUW

A. LANDBOUWWETGEVING

1.

Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa, Deel III, Titel II, Landbouw

Op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement wijzigt de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen de verordening betreffende de gemeenschappelijke marktordening in de sector suiker teneinde rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië, waarbij de suiker- en isoglucosequota alsook de maximale bevoorradingsbehoefte voor geïmporteerde ruwe suiker, zoals vastgesteld in de onderstaande tabel, worden aangepast; deze kunnen op dezelfde manier worden aangepast als de quota voor de huidige lidstaten, om ervoor te zorgen dat de dan geldende beginselen en doelstellingen van de gemeenschappelijke marktordening in de sector suiker in acht worden genomen.

Overeengekomen hoeveelheden

(in ton)

Bulgarije

Roemenië

Basishoeveelheid voor suiker(1)

4 752

109 164

waarvan: A

4 320

99 240

B

432

9 924

Maximale bevoorradingsbehoefte (uitgedrukt in witte suiker) voor geïmporteerde ruwe suiker

198 748

329 636

Basishoeveelheid voor isoglucose(2)

56 063

9 981

waarvan: A

56 063

9 790

B

0

191

Indien Bulgarije daar in 2006 om verzoekt, worden de bovenvermelde basishoeveelheden A en B voor suiker overgebracht naar de respectieve basishoeveelheden A en B van Bulgarije voor isoglucose.

2.

31998 R 2848: Verordening (EG) nr. 2848/98 van de Commissie van 22 december 1998 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad ten aanzien van de premieregeling, de productiequota en de aan de telersverenigingen toe te kennen specifieke steun in de sector ruwe tabak (PB L 358 van 31.12.1998, blz. 17), gewijzigd bij:

31999 R 0510: Verordening (EG) nr. 510/1999 van de Commissie van 8.3.1999 (PB L 60 van 9.3.1999, blz. 54),

31999 R 0731: Verordening (EG) nr. 731/1999 van de Commissie van 7.4.1999 (PB L 93 van 8.4.1999, blz. 20),

31999 R 1373: Verordening (EG) nr. 1373/1999 van de Commissie van 25.6.1999 (PB L 162 van 26.6.1999, blz. 47),

31999 R 2162: Verordening (EG) nr. 2162/1999 van de Commissie van 12.10.1999 (PB L 265 van 13.10.1999, blz. 13),

31999 R 2637: Verordening (EG) nr. 2637/1999 van de Commissie van 14.12.1999 (PB L 323 van 15.12.1999, blz. 8),

32000 R 0531: Verordening (EG) nr. 531/2000 van de Commissie van 10.3.2000 (PB L 64 van 11.3.2000, blz. 13),

32000 R 0909: Verordening (EG) nr. 909/2000 van de Commissie van 2.5.2000 (PB L 105 van 3.5.2000, blz. 18),

32000 R 1249: Verordening (EG) nr. 1249/2000 van de Commissie van 15.6.2000 (PB L 142 van 16.6.2000, blz. 3),

32001 R 0385: Verordening (EG) nr. 385/2001 van de Commissie van 26.2.2001 (PB L 57 van 27.2.2001, blz. 18),

32001 R 1441: Verordening (EG) nr. 1441/2001 van de Commissie van 16.7.2001 (PB L 193 van 17.7.2001, blz. 5),

32002 R 0486: Verordening (EG) nr. 486/2002 van de Commissie van 18.3.2002 (PB L 76 van 19.3.2002, blz. 9),

32002 R 1005: Verordening (EG) nr. 1005/2002 van de Commissie van 12.6.2002 (PB L 153 van 13.6.2002, blz. 3),

32002 R 1501: Verordening (EG) nr. 1501/2002 van de Commissie van 22.8.2002 (PB L 227 van 23.8.2002, blz. 16),

32002 R 1983: Verordening (EG) nr. 1983/2002 van de Commissie van 7.11.2002 (PB L 306 van 8.11.2002, blz. 8),

32004 R 1809: Verordening (EG) nr. 1809/2004 van de Commissie van 18.10.2004 (PB L 318 van 19.10.2004, blz. 18),

Waar van toepassing, stelt de Commissie bij de toetreding volgens de procedure bedoeld in artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 2075/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak(3) de nodige wijzigingen van de Communautaire lijst van erkende productiegebieden in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2848/98 vast om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië, met name om de aangewezen Bulgaarse en Roemeense productiegebieden in die lijst op te nemen.

3.

32003 R 1782: Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1), gewijzigd bij:

32004 R 0012: Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad van 17.12.2003 (PB L 5 van 9.1.2004, blz. 8),

32004 R 0583: Verordening (EG) nr. 583/2004 van de Raad van 22.3.2004 (PB L 91 van 30.3.2004, blz. 1),

32004 D 0281: Beschikking 2004/281/EG van de Raad van 22.3.2004 (PB L 93 van 30.3.2004, blz. 1),

32004 R 0864: Verordening (EG) nr. 864/2004 van de Raad van 29.4.2004 (PB L 161 van 30.4.2004, blz. 48).

a)

De Raad stelt, met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, de nodige bepalingen voor Bulgarije en Roemenië vast om steun voor zaaizaad op te nemen in de steunregelingen waarin is voorzien in titel III, hoofdstuk 6, en titel IV bis van Verordening (EG) nr. 1782/2003.

i)

Die bepalingen zullen onder meer de volgende wijziging omvatten van bijlage XI BIS „Maxima voor de steun voor zaaizaad in de nieuwe lidstaten als bedoeld in artikel 99, lid 3” van Verordening (EG) nr. 1782/2003, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 583/2004 van de Raad:

„BIJLAGE XI BIS

Maxima voor de steun voor zaaizaad in de nieuwe lidstaten als bedoeld in artikel 99, lid 3

(miljoen euro)

Kalender- jaar

Bulgarije

Tsjechië

Estland

Cyprus

Letland

Litouwen

Hongarije

Malta

Polen

Roemenië

Slovenië

Slowakije

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

volgende jaren

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12”

ii)

De toewijzing van de nationale maximumhoeveelheden zaaizaad waarvoor de steun zal worden betaald, is als volgt:

Overeengekomen toewijzing van de nationale maximumhoeveelheden zaaizaad waarvoor de steun zal worden betaald

(in ton)

Bulgarije

Roemenië

Zaairijst (Oryza sativa L.)

883,2

100

Ander zaaizaad dan zaairijst

936

2 294

b)

De Raad stelt met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, de nodige bepalingen voor Bulgarije en Roemenië vast om de steun voor tabak op te nemen in de steunregelingen waarin is voorzien in titel III, Hoofdstuk 6, en titel IV BIS van Verordening (EG) nr. 1782/2003.

De overeengekomen toewijzing van nationale garantiedrempels voor tabak is als volgt:

Overeengekomen toewijzing van nationale garantiedrempels voor tabak

(in ton)

Bulgarije

Roemenië

Totaal, waarvan:

47 137

12 312

I Flue-cured

9 023

4 647

II Light air-cured

3 208

2 370

V Sun-cured

5 295

VI Basmas

31 106

VIII Kaba Koulak

3 800

B. VETERINAIRE EN FYTOSANITAIRE WETGEVING

31999 L 0105: Richtlijn 1999/105/EG van de Raad van 22 december 1999 betreffende het in de handel brengen van bosbouwkundig teeltmateriaal (PB L 11 van 15.1.2000, blz. 17).

De Commissie zal, indien nodig, en volgens de procedure van artikel 26, lid 3, van Richtlijn 1999/105/EG bijlage I bij deze richtlijn aanpassen met betrekking tot de boomsoorten Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. en Tilia tomentosa Moench.BIJLAGE V

Lijst bedoeld in artikel 21 van de Toetredingsakte: overige permanente bepalingen

1. VENNOOTSCHAPSRECHT

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Deel III, Titel I, Vrij verkeer van goederen

SPECIFIEK MECHANISME

Wat Bulgarije en Roemenië betreft, kan de houder, of zijn begunstigde, van een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat voor een geneesmiddel dat in een lidstaat is geregistreerd op een tijdstip waarop die bescherming voor dat product niet in een van de bovengenoemde nieuwe lidstaten kon worden verkregen, aanspraak maken op de rechten van dat octrooi of van het aanvullend beschermingscertificaat om de invoer en het in de handel brengen van dat product te voorkomen in de lidstaat of de lidstaten waar dat product octrooibescherming of bescherming uit hoofde van een aanvullend beschermingscertificaat geniet, ook indien dat product door hem of met zijn instemming voor het eerst in die nieuwe lidstaat in de handel is gebracht.

Iedereen die een geneesmiddel waarop de bovenstaande alinea van toepassing is, wil invoeren of in de handel brengen in een lidstaat waar een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat voor dat geneesmiddel geldt, moet ten genoegen van de bevoegde autoriteiten in de aanvraag aantonen dat de houder of begunstigde van die bescherming een maand tevoren daarvan in kennis is gesteld.

2. MEDEDINGINGSBELEID

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Deel III, Titel VI, Hoofdstuk I, Regels betreffende de mededinging

1.

Bij de toetreding worden de volgende steunregelingen en individuele steunmaatregelen die in een nieuwe lidstaat vóór de toetredingsdatum ten uitvoer zijn gebracht en na die datum nog steeds van toepassing zijn, als bestaande steun in de zin van artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag aangemerkt:

a)

vóór 10 december 1994 ten uitvoer gebrachte steunmaatregelen;

b)

in het aanhangsel bij deze bijlage opgenomen steunmaatregelen;

c)

steunmaatregelen die vóór de toetredingsdatum zijn beoordeeld door de toezichthoudende autoriteit inzake overheidssteun van de nieuwe lidstaat en verenigbaar met het acquis zijn bevonden, waartegen de Commissie geen bezwaar heeft aangetekend vanwege ernstige twijfel aan de verenigbaarheid van de maatregel met de gemeenschappelijke markt overeenkomstig de procedure van punt 2.

Alle na de datum van toetreding nog toepasselijke maatregelen die overheidssteun vormen en niet aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoen, worden voor de toepassing van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag bij de toetreding als nieuwe steun aangemerkt.

Het voorgaande is niet van toepassing op steun voor de vervoersector of op activiteiten die verband houden met de productie, de behandeling of het op de markt brengen van de in Bijlage I bij het EG-Verdrag opgenomen producten, met uitzondering van visserijproducten en producten op basis daarvan.

Bovengenoemde bepalingen doen voorts geen afbreuk aan de in deze Akte opgenomen overgangsmaatregelen betreffende het mededingingsbeleid, noch aan de maatregelen die zijn vastgesteld in Bijlage VII, Hoofdstuk 4, Afdeling B, bij deze Akte.

2.

Indien een nieuwe lidstaat wenst dat de Commissie een steunmaatregel onderzoekt volgens de procedure van punt 1, onderdeel c), verstrekt hij de Commissie regelmatig:

a)

een lijst van bestaande steunmaatregelen die door de nationale toezichthoudende autoriteit inzake overheidssteun zijn beoordeeld en door die autoriteit verenigbaar met het acquis zijn bevonden; en

b)

alle overige informatie die essentieel is om te beoordelen of de te onderzoeken steunmaatregel verenigbaar is,

overeenkomstig de door de Commissie voor gegevensverstrekking voorgeschreven concrete vorm.

Indien de Commissie binnen de drie maanden na ontvangst van de volledige informatie over de bestaande steunmaatregel, of na ontvangst van de verklaring van de nieuwe lidstaat waarin die de Commissie meedeelt dat hij de verstrekte gegevens als volledig beschouwt omdat de gevraagde extra informatie niet beschikbaar is of reeds is verstrekt, geen bezwaar aantekent tegen die maatregel vanwege ernstige twijfel aan de verenigbaarheid van de maatregel met de gemeenschappelijke markt, wordt zij geacht geen bezwaar te hebben aangetekend.

Op alle volgens de in punt 1, onderdeel c), vóór de datum van toetreding aan de Commissie voorgelegde steunmaatregelen is de bovengenoemde procedure van toepassing, ongeacht het feit dat de betrokken nieuwe lidstaat in de onderzoeksperiode al lid van de Unie is geworden.

3.

Een besluit van de Commissie om bezwaar aan te tekenen tegen een maatregel in de zin van punt 1, onderdeel c), wordt aangemerkt als een besluit tot het inleiden van de formele onderzoeksprocedure in de zin van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag.(1)

Indien zulk een besluit vóór de toetredingsdatum wordt genomen, wordt het pas op de datum van toetreding van kracht.

4.

Onverminderd de procedures betreffende bestaande steunmaatregelen waarin artikel 88 van het EG-Verdrag voorziet, worden steunregelingen en individuele steunmaatregelen voor de vervoersector, die in een nieuwe lidstaat vóór de datum van toetreding in werking treden en na die datum van toepassing blijven, onder de onderstaande voorwaarde beschouwd als bestaande steunmaatregelen in de zin van artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag:

van de steunmaatregelen wordt binnen vier maanden na de datum van toetreding kennis gegeven aan de Commissie. Die kennisgeving omvat ook informatie over de rechtsgrondslag van elke maatregel. Bestaande steunmaatregelen en plannen om steunmaatregelen in te voeren of te wijzigen, welke vóór de datum van toetreding ter kennis van de Commissie zijn gebracht, worden beschouwd als steunmaatregelen en plannen waarvan op de datum van toetreding kennis is gegeven.

Deze steunmaatregelen worden tot het einde van het derde jaar na de datum van toetreding beschouwd als „bestaande” steun in de zin van artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag.

De nieuwe lidstaten wijzigen, waar nodig, die steunmaatregelen, om zich uiterlijk aan het einde van het derde jaar na de datum van toetreding te conformeren aan de door de Commissie toegepaste richtsnoeren. Na die datum worden steunmaatregelen die onverenigbaar blijken te zijn met die richtsnoeren als nieuwe steunmaatregelen aangemerkt.

5.

Met betrekking tot Roemenië geldt onderdeel c) van punt 1 alleen voor steunmaatregelen die door de Roemeense toezichthoudende autoriteit inzake overheidssteun zijn beoordeeld na de datum waarop, krachtens een besluit van de Commissie op basis van het permanente toezicht op de door Roemenië in het kader van de toetredingsonderhandelingen aangegane toezeggingen, de handhavingsprestaties van Roemenië op het gebied van overheidssteun in de pretoetredingsperiode een toereikend niveau hebben bereikt. Een dergelijk toereikend niveau wordt pas geacht te zijn bereikt zodra Roemenië heeft aangetoond dat het op consistente wijze een volledige en passende controle op overheidssteun uitvoert met betrekking tot alle in Roemenië ingevoerde steunmaatregelen, met inbegrip van de aanneming en uitvoering van volledige en, met redenen omklede besluiten die door de Roemeense toezichthoudende autoriteit inzake overheidssteun zijn genomen, en waarin de aard van de overheidssteun van elke maatregel nauwkeurig is beoordeeld en de verenigbaarheidscriteria correct zijn toegepast.

De Commissie kan vanwege ernstige twijfel aan de verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt bezwaar aantekenen tegen elke steunmaatregel die in de pretroetredingsperiode is genomen tussen 1 september 2004 en de datum die is vastgesteld in het bovengenoemde Commissiebesluit waarin wordt geconstateerd dat de handhavingsprestaties een toereikend niveau hebben bereikt. Een dergelijk Commissiebesluit om bezwaar aan te tekenen tegen een maatregel, wordt aangemerkt als een besluit tot het inleiden van de formele onderzoeksprocedure in de zin van Verordening (EG) nr. 659/1999. Indien zulk een besluit vóór de toetredingsdatum wordt genomen, wordt het pas op de datum van toetreding van kracht.

Als de Commissie na het inleiden van de formele onderzoeksprocedure een negatief besluit neemt, dan beslist zij dat Roemenië alle maatregelen neemt die nodig zijn om de steun daadwerkelijk terug te vorderen bij de begunstigde. De terug te vorderen steun omvat rente tegen een passend rentepercentage dat wordt vastgesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 794/2004(2), en is vanaf dezelfde datum verschuldigd.

3. LANDBOUW

(a)

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Deel III, Titel II, Landbouw

1.

Op de datum van toetreding in de nieuwe lidstaten bestaande openbare voorraden die het gevolg zijn van hun marktondersteuningsbeleid, worden door de Gemeenschap overgenomen tegen de waarde die voortvloeit uit de toepassing van artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 1883/78 van de Raad van 2 augustus 1978 betreffende de algemene regels voor de financiering van de interventies door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, Afdeling Garantie(3). Die voorraden worden alleen overgenomen op voorwaarde dat in de Gemeenschap een openbare interventie plaatsvindt voor de desbetreffende producten en dat de voorraden voldoen aan de communautaire interventievoorschriften.

2.

Alle zowel particuliere als openbare productvoorraden, die zich op de datum van toetreding op het grondgebied van de nieuwe lidstaten in het vrije verkeer bevinden en die het niveau overschrijden van wat als normale overdrachthoeveelheden kan worden beschouwd, moeten op kosten van de nieuwe lidstaten worden weggewerkt.

Het begrip „normale overdrachthoeveelheid” wordt voor elk product omschreven aan de hand van de specifieke criteria en doelstellingen van elke gemeenschappelijke marktordening.

3.

De in lid 1 bedoelde voorraden worden in mindering gebracht op de hoeveelheid die de normale overdrachtshoeveelheid overschrijdt.

4.

De Commissie voert bovengenoemde regelingen uit en past deze toe overeenkomstig de procedure van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid(4) of, waar passend, overeenkomstig de procedure van artikel 42, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 30 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(5), of de relevante artikelen van de andere verordeningen houdende landbouwmarktordeningen of de desbetreffende comitologieprocedure zoals die is vastgesteld in de toepasselijke wetgeving.

(b)

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Deel III, Titel VI, Hoofdstuk I, Regels betreffende de mededinging

Onverminderd de procedures betreffende bestaande steunmaatregelen waarin artikel 88 van het EG-Verdrag voorziet, worden steunregelingen en individuele steunmaatregelen voor activiteiten in verband met de productie, de verwerking of het in de handel brengen van in Bijlage I bij het EG-Verdrag vermelde producten, met uitzondering van visserijproducten en daarvan afgeleide producten, die in een nieuwe lidstaat vóór de datum van toetreding in werking treden en na die datum van toepassing blijven, onder de onderstaande voorwaarden beschouwd als bestaande steunmaatregelen in de zin van artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag:

van de steunmaatregelen wordt binnen vier maanden na de datum van toetreding kennis gegeven aan de Commissie. Die kennisgeving omvat ook informatie over de rechtsgrondslag van elke maatregel. Bestaande steunmaatregelen en plannen om steunmaatregelen in te voeren of te wijzigen, welke vóór de datum van toetreding ter kennis van de Commissie zijn gebracht, worden beschouwd als steunmaatregelen en plannen waarvan op de datum van toetreding kennis is gegeven. De Commissie maakt de lijst van die steunmaatregelen bekend.

Deze steunmaatregelen worden tot het einde van het derde jaar na de datum van toetreding beschouwd als bestaande steun in de zin van artikel 88, lid 1, van het EG-Verdrag.

De nieuwe lidstaten wijzigen, waar nodig, die steunmaatregelen, om zich uiterlijk aan het einde van het derde jaar na de datum van toetreding te conformeren aan de door de Commissie toegepaste richtsnoeren. Na die datum worden steunmaatregelen die onverenigbaar blijken te zijn met die richtsnoeren als nieuwe steunmaatregelen aangemerkt.

4. DOUANE-UNIE

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Deel III, Titel I, Vrij verkeer van goederen, Onderafdeling 1. De douane-unie

31992 R 2913: Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33);

31993 R 2454: Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

32003 R 2286: Verordening (EG) nr. 2286/2003 van 18.12.2003 (PB L 343 van 31.12.2003, blz. 1);

Verordening (EEG) nr. 2913/92 en Verordening (EEG) nr. 2454/93 zijn in de nieuwe lidstaten van toepassing onder de volgende voorwaarden:

BEWIJS VAN DE COMMUNAUTAIRE STATUS (HANDEL IN DE UITGEBREIDE GEMEENSCHAP)

1.

Niettegenstaande artikel 20 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 zijn goederen die op de datum van toetreding zich in tijdelijke opslag bevinden of vallen onder één van de hieronder in artikel 4, punt 15, onder b), en punt 16, onder b) tot en met g), van die verordening vermelde douaneregelingen en -procedures in de uitgebreide Gemeenschap, dan wel in de uitgebreide Gemeenschap worden vervoerd na aan uitvoerformaliteiten te zijn onderworpen, vrijgesteld van douanerechten en andere douanemaatregelen wanneer zij voor het vrije verkeer in de uitgebreide Gemeenschap worden aangegeven, mits de volgende bewijzen zijn geleverd:

a)

bewijs van preferentiële oorsprong, naar behoren vóór de datum van toetreding afgegeven of opgesteld overeenkomstig een van de Europa-overeenkomsten (zie hieronder) of de evenwaardige preferentiële overeenkomsten tussen de nieuwe lidstaten onderling, bevattende een verbod van „drawback” of vrijstelling van douanerechten op materiaal niet van oorsprong, dat is gebruikt bij de vervaardiging van de producten waarvoor een bewijs van oorsprong is afgegeven of opgesteld („no-drawback”-regel);

De Europa-overeenkomsten:

21994 A 1231 (24) Bulgarije: Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds - Protocol nr. 4 betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking(6);

21994 A 1231 (20) Roemenië: Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds - Protocol nr. 4 betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking(7);

b)

een van de bewijzen van communautaire status, bedoeld in artikel 314 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93;

c)

een carnet ATA dat vóór de datum van toetreding in een huidige lidstaat of in een nieuwe lidstaat is afgegeven.

2.

Voor de afgifte van de in lid 1, onder b), bedoelde bewijzen met betrekking tot de situatie op de datum van toetreding en in aanvulling op het bepaalde in artikel 4, lid 7, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 wordt onder „communautaire goederen” verstaan:

goederen die op het grondgebied van een van de nieuwe lidstaten zijn verkregen onder voorwaarden die identiek zijn aan die van artikel 23 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en waarin geen goederen zijn verwerkt die uit andere landen of gebieden zijn ingevoerd; hetzij

goederen die zijn ingevoerd uit andere landen of gebieden dan het betrokken land, en die in dat land in het vrije verkeer zijn gebracht; hetzij

goederen die in het betrokken land zijn vervaardigd, hetzij uitsluitend uit de in het tweede streepje bedoelde goederen, hetzij uit de in het eerste en tweede streepje bedoelde goederen.

3.

Voor de controle van de in lid 1, onder a), bedoelde bewijzen zijn de bepalingen betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking uit hoofde van de respectieve Europa-Overeenkomsten of de evenwaardige preferentiële overeenkomsten tusen de nieuwe lidstaten onderling van toepassing. Verzoeken om controle achteraf van bewijzen van oorsprong worden door de bevoegde douaneautoriteiten van de huidige en de nieuwe lidstaten aanvaard gedurende een periode van drie jaar na de afgifte van het betrokken bewijs van oorsprong en kunnen door die autoriteiten nog worden gedaan tijdens een periode van drie jaar vanaf de aanvaarding van het bewijs van oorsprong ter rechtvaardiging van een aangifte voor het in het vrije verkeer brengen.

BEWIJS VAN PREFERENTIËLE OORSPRONG (HANDEL MET DERDE LANDEN, WAARONDER TURKIJE, IN HET KADER VAN DE PREFERENTIËLE OVEREENKOMSTEN BETREFFENDE LANDBOUWPRODUCTEN EN KOLEN- EN STAALPRODUCTEN)

4.

Onverminderd de toepassing van eventuele maatregelen in het kader van de gemeenschappelijke handelspolitiek worden bewijzen van oorsprong die door derde landen naar behoren zijn afgegeven of opgesteld in het kader van door de nieuwe lidstaten met die landen gesloten preferentiële overeenkomsten of in het kader van unilaterale nationale wetgeving van de nieuwe lidstaten, in de respectieve nieuwe lidstaten aanvaard, mits:

a)

de verkrijging van die oorsprong aanleiding geeft tot een preferentiële tariefbehandeling op grond van de preferentiële tariefmaatregelen vervat in overeenkomsten of regelingen die de Gemeenschap heeft gesloten met of getroffen ten aanzien van die derde landen of groepen van landen, als bedoeld in artikel 20, lid 3, onder d) en e), van Verordening (EEG) nr. 2913/92; en

b)

het bewijs van oorsprong en de vervoersdocumenten uiterlijk op de dag voor de toetreding zijn afgegeven of opgesteld; en

c)

het bewijs van oorsprong binnen de periode van 4 maanden na de toetreding bij de douaneautoriteiten is ingediend.

Indien goederen in een nieuwe lidstaat vóór de datum van toetreding voor het vrije verkeer zijn aangegeven, kunnen bewijzen van oorsprong die a posteriori zijn afgegegeven of opgesteld uit hoofde van preferentiële overeenkomsten of regelingen die in die nieuwe lidstaat golden op het tijdstip van het aangeven voor het vrije verkeer, ook in de betrokken nieuwe lidstaat worden aanvaard, op voorwaarde dat zij binnen de periode van vier maanden na de toetreding aan de douaneautoriteiten worden voorgelegd.

5.

Bulgarije en Roemenië mogen de vergunningen waarmee de status van „toegelaten exporteur” in het kader van met derde landen gesloten overeenkomsten is toegekend, behouden op voorwaarde dat:

a)

een dergelijke bepaling ook is opgenomen in de door die derde landen vóór de toetredingsdatum met de Gemeenschap gesloten overeenkomsten; en

b)

de toegelaten exporteurs de regels van oorsprong toepassen waarin die overeenkomsten voorzien.

Deze vergunningen worden door de nieuwe lidstaten uiterlijk één jaar na de toetreding vervangen door nieuwe, overeenkomstig de voorwaarden van de communautaire wetgeving afgegeven vergunningen.

6.

Voor de controle van de in lid 4 bedoelde bewijzen zijn de bepalingen betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking uit hoofde van de relevante overeenkomsten of regelingen van toepassing. Verzoeken om controle achteraf van bewijzen van oorsprong worden door de bevoegde douaneautoriteiten van de huidige en de nieuwe lidstaten aanvaard gedurende een periode van drie jaar na de afgifte van het betrokken bewijs van oorsprong en kunnen door die autoriteiten nog worden gedaan tijdens een periode van drie jaar vanaf de aanvaarding van het bewijs van oorsprong ter rechtvaardiging van een aangifte voor het in het vrije verkeer brengen.

7.

Onverminderd de toepassing van eventuele maatregelen in het kader van de gemeenschappelijke handelspolitiek worden bewijzen van oorsprong die door derde landen a posteriori zijn afgegeven in het kader van preferentiële overeenkomsten welke door de Gemeenschap met die landen zijn gesloten, in de nieuwe lidstaten aanvaard voor de aangifte voor het vrije verkeer van goederen die op de datum van toetreding onderweg zijn of zich in tijdelijke opslag, in een douane-entrepot of in een vrije zone in een van die derde landen of in een nieuwe lidstaat bevinden, mits in de nieuwe lidstaat waar de producten voor het vrije verkeer worden aangegeven, op het tijdstip waarop de vervoersdocumenten werden afgegeven voor de betrokken producten geen vrijhandelsovereenkomst met het derde land gold en mits:

a)

de verkrijging van die oorsprong aanleiding geeft tot een preferentiële tariefbehandeling op grond van de preferentiële tariefmaatregelen vervat in overeenkomsten of regelingen die de Gemeenschap heeft gesloten met of getroffen ten aanzien van derde landen of groepen van landen, als bedoeld in artikel 20, lid 3, onder d) en e), van Verordening (EEG) nr. 2913/92; en

b)

de vervoersdocumenten uiterlijk op de dag vóór de toetreding zijn afgegeven; en

c)

het a posteriori afgegeven bewijs van oorsprong binnen de periode van 4 maanden na de toetreding bij de douaneautoriteiten is ingediend.

8.

Voor de controle van de in lid 7 bedoelde bewijzen zijn de bepalingen betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking uit hoofde van de relevante overeenkomsten of regelingen van toepassing.

BEWIJS VAN STATUS OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN INZAKE VRIJ VERKEER VAN INDUSTRIEPRODUCTEN BINNEN DE DOUANE-UNIE EG-TURKIJE

9.

Bewijzen van oorsprong die door Turkije of een nieuwe lidstaat naar behoren zijn afgegeven in het kader van tussen die landen toegepaste preferentiële handelsovereenkomsten waarbij met de Gemeenschap een cumulatie van oorsprong op basis van identieke regels van oorsprong is toegestaan en die een verbod van „drawback” of vrijstelling van douanerechten op de betrokken goederen bevatten, worden in de respectieve landen aanvaard als bewijs van status overeenkomstig de bepalingen inzake vrij verkeer van industrieproducten van Besluit nr. 1/95 van de Associatieraad EG-Turkije(8), mits:

a)

het bewijs van oorsprong en de vervoersdocumenten uiterlijk op de dag voor de toetreding zijn afgegeven; en

b)

het bewijs van oorsprong binnen de periode van 4 maanden na de toetreding bij de douaneautoriteiten is ingediend.

Indien goederen in Turkije of in een nieuwe lidstaat vóór de datum van toetreding voor het vrije verkeer zijn aangegeven in het kader van de hierboven genoemde preferentiële handelsovereenkomsten, kunnen bewijzen van oorsprong die a posteriori zijn afgegegeven uit hoofde van die overeenkomsten ook worden aanvaard, op voorwaarde dat zij binnen de periode van vier maanden na de toetreding aan de douaneautoriteiten worden voorgelegd.

10.

Voor de controle van de in lid 9 bedoelde bewijzen zijn de bepalingen betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking uit hoofde van de relevante preferentiële overeenkomsten van toepassing. Verzoeken om controle achteraf van bewijzen van oorsprong worden door de bevoegde douaneautoriteiten van de huidige en de nieuwe lidstaten aanvaard gedurende een periode van drie jaar na de afgifte van het betrokken bewijs van oorsprong en kunnen door die autoriteiten nog worden gedaan tijdens een periode van drie jaar vanaf de aanvaarding van het bewijs van oorsprong ter rechtvaardiging van een aangifte voor het in het vrije verkeer brengen.

11.

Onverminderd de toepassing van eventuele maatregelen in het kader van de gemeenschappelijke handelspolitiek wordt een certificaat inzake goederenverkeer A.TR. dat is afgegeven overeenkomstig de bepalingen inzake vrij verkeer van industrieproducten van Besluit nr. 1/95 van de Associatieraad EG-Turkije van 22 december 1995 in de nieuwe lidstaten aanvaard voor de aangifte voor het vrije verkeer van goederen die op de datum van toetreding worden vervoerd na aan uitvoerformaliteiten te zijn onderworpen binnen de Gemeenschap of in Turkije, of zich in tijdelijke opslag bevinden of vallen onder één van de in artikel 4, punt 16, onder b) tot en met h), van Verordening (EEG) nr. 2913/92 vermelde douaneprocedures in Turkije of in de nieuwe lidstaat, mits:

a)

geen bewijs van oorsprong als bedoeld bij lid 9 voor de betrokken goederen wordt voorgelegd; en

b)

de goederen voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van de bepalingen inzake het vrij verkeer van industrieproducten; en

c)

de vervoersdocumenten uiterlijk op de dag vóór de toetreding zijn afgegeven; en

d)

het certificaat inzake goederenverkeer A.TR. binnen de periode van 4 maanden na de toetreding bij de douaneautoriteiten is ingediend.

12.

Voor de controle van het in lid 11 hierboven bedoelde certificaat inzake goederenverkeer A.TR. zijn de bepalingen betreffende de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer A.TR. en de methoden van administratieve samenwerking van Besluit nr. 1/2001 van het Comité douanesamenwerking EG-Turkije(9) van toepassing.

DOUANEPROCEDURES

13.

De tijdelijke opslag en de in artikel 4, punt 16, onder b) tot en met h), van Verordening (EEG) nr. 2913/92 bedoelde douaneprocedures waarmee vóór de toetreding een aanvang is gemaakt, worden beëindigd of afgewikkeld onder de voorwaarden van de communautaire wetgeving.

Indien de beëindiging of afwikkeling aanleiding geeft tot een douaneschuld, is het te betalen bedrag aan invoerrechten het bedrag dat van kracht is op het tijdstip waarop de douaneschuld ontstaat overeenkomstig het gemeenschappelijk douanetarief; het betaalde bedrag wordt beschouwd als eigen middelen van de Gemeenschap.

14.

De procedures betreffende de regeling douane-entrepot van de artikelen 84 tot en met 90 en 98 tot en met 113 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en de artikelen 496 tot en met 535 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 zijn in de nieuwe lidstaten van toepassing onder de volgende specifieke voorwaarden:

indien het bedrag van een douaneschuld wordt bepaald op basis van de aard, de douanewaarde en de hoeveelheid van de ingevoerde goederen op het tijdstip van de aanvaarding van de aangifte tot plaatsing in een douane-entrepot en wanneer deze aangifte vóór de toetreding werd aanvaard, worden deze elementen bepaald aan de hand van de wetgeving die vóór de toetreding van toepassing was in de betrokken nieuwe lidstaat.

15.

De procedures betreffende de regeling actieve veredeling van de artikelen 84 tot en met 90 en 114 tot en met 129 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en de artikelen 496 tot en met 523 en 536 tot en met 550 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 zijn in de nieuwe lidstaten van toepassing onder de volgende specifieke voorwaarden:

indien het bedrag van een douaneschuld wordt bepaald op basis van de aard, de tariefindeling, de hoeveelheid, de douanewaarde en de oorsprong van de ingevoerde goederen op het tijdstip van de aanvaarding van de aangifte tot plaatsing onder de regeling actieve veredeling en wanneer deze aangifte vóór de toetreding werd aanvaard, worden deze elementen bepaald aan de hand van de wetgeving die vóór de toetreding van toepassing was in de betrokken nieuwe lidstaat;

om, ingeval de afwikkeling leidt tot een douaneschuld, de gelijkheid van de in de huidige lidstaten en in de nieuwe lidstaten gevestigde vergunninghouders te waarborgen, moet met ingang van de toetredingsdatum compensatierente worden betaald over de krachtens de communautaire wetgeving toepasselijke invoerrechten;

indien de aangifte tot actieve veredeling aanvaard is in het kader van een teruggaveregeling, vindt teruggave plaats onder de voorwaarden van de communautaire wetgeving, door en op kosten van de nieuwe lidstaat waar de douaneschuld in verband waarmee teruggave wordt gevraagd, vóór de toetreding was ontstaan.

16.

De procedures betreffende de regeling tijdelijke invoer van de artikelen 84 tot en met 90 en 137 tot en met 144 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en de artikelen 496 tot en met 523 en 553 tot en met 584 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 zijn in de nieuwe lidstaten van toepassing onder de volgende specifieke voorwaarden:

indien het bedrag van een douaneschuld wordt bepaald op basis van de aard, de tariefindeling, de hoeveelheid, de douanewaarde en de oorsprong van de ingevoerde goederen op het tijdstip van de aanvaarding van de aangifte tot plaatsing onder de regeling tijdelijke invoer en wanneer deze aangifte vóór de toetreding werd aanvaard, worden deze elementen bepaald aan de hand van de wetgeving die vóór de toetreding van toepassing was in de betrokken nieuwe lidstaat;

om, ingeval de afwikkeling leidt tot een douaneschuld, de gelijkheid van de in de huidige lidstaten en in de nieuwe lidstaten gevestigde vergunninghouders te waarborgen, moet met ingang van de toetredingsdatum compensatierente worden betaald over de krachtens de communautaire wetgeving toepasselijke invoerrechten.

17.

De procedures betreffende de regeling passieve verdeling van de artikelen 84 tot en met 90 en 145 tot en met 160 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en de artikelen 496 tot en met 523 en 585 tot en met 592 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 zijn in de nieuwe lidstaten van toepassing onder de volgende specifieke voorwaarden:

artikel 591, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 is mutatis mutandis van toepassing op tijdelijk uitgevoerde goederen die vóór de datum van toetreding tijdelijk uit de nieuwe lidstaten waren uitgevoerd.

OVERIGE BEPALINGEN

18.

Vergunningen die vóór de datum van toetreding zijn verleend met het oog op de in artikel 4, punt 16, onder d), e) en g), van Verordening (EEG) nr. 2913/92 bedoelde douaneprocedures, zijn geldig tot het einde van hun geldigheidsduur, maar uiterlijk tot één jaar na de datum van toetreding.

19.

De procedures betreffende het ontstaan van een douaneschuld, de boeking van de bedragen van de rechten en navordering van de rechten van de artikelen 201 tot en met 232 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en de artikelen 859 tot en met 876 bis van Verordening (EEG) nr. 2454/93 zijn in de nieuwe lidstaten van toepassing onder de volgende specifieke voorwaarden:

de navordering geschiedt onder de voorwaarden van de communautaire wetgeving. Indien de douaneschuld echter vóór de toetredingsdatum is ontstaan, geschiedt de navordering door en ten bate van de betrokken nieuwe lidstaat onder de daar vóór de toetreding geldende voorwaarden.

20.

De procedures betreffende de terugbetaling en de kwijtschelding van rechten van de artikelen 235 tot en met 242 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en de artikelen 877 tot en met 912 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 zijn in de nieuwe lidstaten van toepassing onder de volgende specifieke voorwaarden:

terugbetaling en kwijtschelding van rechten geschieden onder de voorwaarden van de communautaire wetgeving. Indien de rechten waarvan terugbetaling of kwijtschelding wordt gevraagd, betrekking hebben op een douaneschuld die vóór de toetredingsdatum is ontstaan, geschieden de terugbetaling en kwijtschelding van rechten evenwel door en ten laste van de betrokken nieuwe lidstaat onder de daar vóór de toetreding geldende voorwaarden.Aanhangsel bij Bijlage V

Lijst van bestaande steunmaatregelen als bedoeld in punt 1, onder b), van het bestaande steunmechanisme zoals weergegeven in Hoofdstuk 2 van Bijlage V

N.B.: De in dit aanhangsel vermelde maatregelen worden, wat de bestaande steunregeling van Hoofdstuk 2 van Bijlage V betreft, slechts beschouwd als bestaande steun voorzover ze vallen onder de werkingssfeer van lid 1 van dat artikel.

Nr.

Titel (origineel)

Datum van goedkeuring door de nationale autoriteit voor toezicht op staatssteun

Duur

LS

Nr

Jaar

BG

1

2004

Предоговаряне на задълженията към държавата, възникнали по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г. със „Силома” АД, гр.Силистра, чрез удължаване на срока на изплащане на главницата за срок от 15 години.

29.7.2004

2004-2018

BG

2

2004

Средства за компенсиране от държавния бюджет на доказания от „Български пощи” ЕАД дефицит от изпълнението на универсалната пощенска услуга.

18.11.2004

31.12.2010

BG

3

2004

Целево финансиране на дейността на Българската телеграфна агенция- направление „Информационно обслужване”

16.12.2003

31.12.2010


BIJLAGE VI

Lijst bedoeld in artikel 23 van de Toetredingsakte: Overgangsmaatregelen Bulgarije

1. VRIJ VERKEER VAN PERSONEN

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

PB L 257 van 19.10.1968, blz. 2

32004 L 0038: Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29.4.2004 (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77).

31996 L 0071: Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1).

32004 L 0038: Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77).

1.

Wat betreft het vrij verkeer van werknemers en het vrij verrichten van diensten dat gepaard gaat met tijdelijk verkeer van werknemers als bedoeld in artikel 1 van Richtlijn 96/71/EG tussen Bulgarije enerzijds en elk van de huidige lidstaten anderzijds, zijn artikel 39 en de eerste alinea van artikel 49 van het EG-Verdrag slechts volledig van toepassing onder voorbehoud van de overgangsregelingen van de punten 2 tot en met 14.

2.

In afwijking van de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 zullen de huidige lidstaten tot het einde van het tweede jaar na de datum van toetreding van Bulgarije nationale of uit bilaterale overeenkomsten voortvloeiende maatregelen toepassen om de toegang van Bulgaarse onderdanen tot hun arbeidsmarkten te regelen. De huidige lidstaten mogen dergelijke maatregelen blijven toepassen tot het einde van het vijfde jaar na de datum van toetreding van Bulgarije.

Bulgaarse onderdanen die op de datum van toetreding legaal in een huidige lidstaat werken, en wier toelating tot de arbeidsmarkt van die lidstaat voor een ononderbroken periode van 12 maanden of meer geldt, hebben toegang tot de arbeidsmarkt van die lidstaat, maar niet tot de arbeidsmarkt van andere lidstaten die nationale maatregelen toepassen.

Bulgaarse onderdanen die na de toetreding gedurende een ononderbroken periode van 12 maanden of meer tot de arbeidsmarkt van een huidige lidstaat zijn toegelaten, genieten dezelfde rechten.

De in de tweede en derde alinea bedoelde Bulgaarse onderdanen verliezen de aldaar vermelde rechten als zij de arbeidsmarkt van de betrokken huidige lidstaat vrijwillig verlaten.

Bulgaarse onderdanen die op de datum van toetreding of gedurende een periode waarin nationale maatregelen worden toegepast, legaal werkten in een huidige lidstaat, en die voor minder dan 12 maanden tot de arbeidsmarkt van die lidstaat waren toegelaten, genieten deze rechten niet.

3.

Vóór het einde van het tweede jaar na de datum van toetreding van Bulgarije wordt het functioneren van de overgangsmaatregelen van punt 2 door de Raad getoetst op basis van een verslag van de Commissie.

Na afronding van de toetsing en uiterlijk aan het einde van het tweede jaar na de datum van toetreding van Bulgarije delen de huidige lidstaten de Commissie mee of zij de nationale of uit bilaterale overeenkomsten voortvloeiende maatregelen blijven toepassen, dan wel of zij voortaan de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 toepassen. Bij gebreke van een dergelijke kennisgeving zijn de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van toepassing.

4.

Op verzoek van Bulgarije kan de toetsing eenmaal worden herhaald. De in punt 3 bedoelde procedure is van toepassing en wordt binnen zes maanden vanaf de datum van ontvangst van het verzoek van Bulgarije voltooid.

5.

Een lidstaat die aan het einde van de in punt 2 bedoelde periode van vijf jaar de nationale of uit bilaterale overeenkomsten voortvloeiende maatregelen handhaaft, mag in geval van ernstige verstoringen van zijn arbeidsmarkt of het dreigen daarvan en na kennisgeving aan de Commissie deze maatregelen tot aan het einde van het zevende jaar na de datum van toetreding van Bulgarije blijven toepassen. Bij gebreke van een dergelijke kennisgeving zijn de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van toepassing.

6.

De lidstaten waar gedurende de periode van zeven jaar na de datum van toetreding, krachtens punt 3, 4 of 5, de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van toepassing zijn ten aanzien van Bulgaarse onderdanen en die gedurende deze periode om redenen van toezicht arbeidsvergunningen aan Bulgaarse onderdanen afgeven, doen zulks automatisch.

7.

De lidstaten waar, krachtens punt 3, 4 of 5, ten aanzien van Bulgaarse onderdanen de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van toepassing zijn, mogen tot het einde van het zevende jaar na de datum van toetreding, de in de volgende alinea's omschreven procedures toepassen.

Wanneer een in de eerste alinea bedoelde lidstaat verstoringen van de arbeidsmarkt ondervindt of voorziet die een serieuze bedreiging kunnen vormen voor de levensstandaard of het werkgelegenheidspeil in een bepaalde regio of binnen een bepaalde beroepsgroep, stelt deze de Commissie en de overige lidstaten daarvan in kennis en verstrekt hun alle dienstige gegevens. Op basis van deze informatie kan de lidstaat de Commissie verzoeken te bepalen dat de toepassing van de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort om in die regio of beroepsgroep de normale toestand te herstellen. Uiterlijk twee weken na de ontvangst van het verzoek neemt de Commissie een besluit over de opschorting en over de duur en de werkingssfeer ervan en stelt zij de Raad in kennis van dit besluit. Binnen twee weken na de datum van het besluit van de Commissie kan elke lidstaat de Raad verzoeken dat besluit te vernietigen of te wijzigen. Binnen twee weken na dat verzoek neemt de Raad een besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Een in de eerste alinea bedoelde lidstaat kan in dringende en uitzonderlijke gevallen de toepassing van de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 opschorten, waarna een met redenen omklede kennisgeving aan de Commissie wordt gedaan.

8.

Zolang de toepassing van de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68, krachtens de punten 2 tot en met 5 en punt 7, is opgeschort, blijft artikel 23 van Richtlijn 2004/38/EG van toepassing ten aanzien van onderdanen van de huidige lidstaten in Bulgarije en ten aanzien van Bulgaarse onderdanen in de huidige lidstaten, onder de volgende voorwaarden en, in zoverre het gaat om het recht van de gezinsleden van werknemers om werk aan te nemen:

de echtgeno(o)t(e) van een werknemer en hun nakomelingen die jonger zijn dan 21 jaar of afhankelijk zijn en op de datum van toetreding met de werknemer legaal op het grondgebied van een lidstaat verblijven, hebben vanaf de toetreding onmiddellijk toegang tot de arbeidsmarkt van die lidstaat. Dit geldt niet voor de leden van het gezin van een werknemer die legaal tot de arbeidsmarkt van die lidstaat is toegelaten voor een periode van minder dan 12 maanden;

de echtgeno(o)t(e) van een werknemer en hun nakomelingen die jonger zijn dan 21 jaar of afhankelijk zijn en die vanaf een datum na de datum van toetreding, doch gedurende de periode van toepassing van de boven bepaalde overgangsregelingen, met de werknemer legaal op het grondgebied van een lidstaat verblijven, hebben toegang tot de arbeidsmarkt van de betrokken lidstaat nadat zij gedurende ten minste achttien maanden in de betrokken lidstaat hebben verbleven of, indien dit eerder is, vanaf het derde jaar na de datum van toetreding van Bulgarije.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan gunstiger nationale of uit bilaterale overeenkomsten voortvloeiende maatregelen.

9.

Voorzover sommige bepalingen van Richtlijn 2004/38/EG, waarin bepalingen van Richtlijn 68/360/EEG(1) zijn overgenomen, onlosmakelijk verbonden zijn met de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1612/68 waarvan de toepassing uit hoofde van de punten 2 tot en met 5 en de punten 7 en 8 wordt opgeschort, mogen Bulgarije en de huidige lidstaten van eerstgenoemde bepalingen afwijken voorzover zulks voor de toepassing van de punten 2 tot en met 5 en de punten 7 en 8 nodig is.

10.

Als de huidige lidstaten krachtens de bovenstaande overgangsregelingen nationale maatregelen of uit bilaterale overeenkomsten voortvloeiende maatregelen toepassen, mag Bulgarije ten aanzien van de onderdanen van de bewuste lidstaat of lidstaten gelijkwaardige maatregelen handhaven.

11.

Indien de toepassing van de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 door een van de huidige lidstaten wordt opgeschort, mag Bulgarije de procedure van punt 7 toepassen ten aanzien van Roemenië. Tijdens die periode worden de arbeidsvergunningen die Bulgarije om redenen van toezicht afgeeft aan onderdanen van Roemenië, automatisch afgegeven.

12.

Elke huidige lidstaat die overeenkomstig de punten 2 tot en met 5 en de punten 7 tot en met 9 nationale maatregelen toepast, kan krachtens de nationale wetgeving een vrijer verkeer van werknemers invoeren dan op de datum van toetreding het geval is, met inbegrip van volledige toegang tot de arbeidsmarkt. Vanaf het derde jaar na de datum van toetreding kan elke huidige lidstaat die nationale maatregelen toepast, te allen tijde besluiten in de plaats daarvan de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 toe te passen. Van dit besluit wordt kennis gegeven aan de Commissie.

13.

Teneinde in te spelen op ernstige verstoringen of dreigende verstoringen in specifieke, gevoelige dienstensectoren op hun arbeidsmarkten, die in bepaalde regio's als gevolg van de in artikel 1 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde transnationale dienstverrichtingen zouden kunnen ontstaan, en zolang zij uit hoofde van bovenstaande overgangsregelingen, nationale of uit bilaterale overeenkomsten voortvloeiende maatregelen op het vrij verkeer van Bulgaarse werknemers toepassen, mogen Duitsland en Oostenrijk, na kennisgeving aan de Commissie, afwijken van artikel 49, eerste alinea, van het EG-Verdrag, teneinde in de context van dienstverrichting door in Bulgarije gevestigde ondernemingen, het tijdelijk verkeer te beperken van werknemers wier recht om in Duitsland en Oostenrijk werk aan te nemen onder nationale maatregelen valt.

De lijst van dienstensectoren die onder deze afwijkende regeling kunnen vallen, is als volgt:

in Duitsland:

Sector

NACE(2)-code, tenzij anders aangegeven

Bouwnijverheid en aanverwante activiteiten

45.1 tot en met 4;

Activiteiten vermeld in de bijlage bij Richtlijn 96/71/EG

Industriële reiniging

74.70 Industriële reiniging

Overige diensten

74.87 Uitsluitend de activiteiten van binnenhuisarchitecten

in Oostenrijk:

Sector

NACE(3)-code, tenzij anders aangegeven

Diensten in verband met de tuinbouw

01.41

Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen

26.7

Vervaardiging van metalen constructiewerken en van onderdelen daarvan

28.11

Bouwnijverheid en aanverwante activiteiten

45.1 tot en met 4

Activiteiten vermeld in de bijlage bij Richtlijn 96/71/EG

Beveiligingsdiensten

74.60

Industriële reiniging

74.70

Thuisverpleging

85.14

Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft

85.32

Voorzover Duitsland en Oostenrijk in overeenstemming met de voorgaande alinea's afwijken van artikel 49, eerste alinea, van het EG-Verdrag, mag Bulgarije, na kennisgeving hiervan aan de Commissie, gelijkwaardige maatregelen treffen.

De toepassing van dit punt mag niet leiden tot strengere voorwaarden voor het tijdelijke verkeer van werknemers in de context van transnationale dienstverrichtingen tussen Duitsland of Oostenrijk en Bulgarije dan de op de datum van ondertekening van het toetredingsverdrag geldende voorwaarden.

14.

De toepassing van de punten 2 tot en met 5 en 7 tot en met 12 mag niet leiden tot strengere voorwaarden voor de toegang van Bulgaarse onderdanen tot de arbeidsmarkten van de huidige lidstaten dan de op de datum van ondertekening van het toetredingsverdrag geldende voorwaarden.

Niettegenstaande de toepassing van het bepaalde in de punten 1 tot en met 13 geven de huidige lidstaten, wat de toegang tot hun arbeidsmarkt betreft, gedurende eender welke periode tijdens welke nationale of uit bilaterale overeenkomsten voortvloeiende maatregelen worden toegepast, voorrang aan werknemers die onderdaan van de lidstaten zijn boven werknemers die onderdaan van een derde land zijn.

Legaal in een andere lidstaat verblijvende en werkende Bulgaarse migrerende werknemers en hun gezinnen, en legaal in Bulgarije verblijvende en werkende migrerende werknemers van andere lidstaten en hun gezinnen mogen niet restrictiever worden behandeld dan in de betrokken lidstaat c.q. Bulgarije verblijvende en werkende werknemers uit een derde land. Voorts mogen in Bulgarije verblijvende en werkende migrerende werknemers uit derde landen uit hoofde van het beginsel van de communautaire preferentie geen gunstiger behandeling krijgen dan Bulgaarse onderdanen.

2. VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN

31997 L 0009: Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels (PB L 84 van 26.3.1997, blz. 22).

In afwijking van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 97/9/EG is het minimumbedrag van de compensatie tot en met 31 december 2009 niet van toepassing in Bulgarije. Bulgarije zorgt ervoor dat zijn beleggerscompensatiestelsel voorziet in een dekking van niet minder dan 12 000 EUR van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 en van niet minder dan 15 000 EUR van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009.

Gedurende de overgangsperiode behouden de andere lidstaten het recht om een op hun grondgebied gevestigd bijkantoor van een Bulgaarse beleggingsonderneming te beletten werkzaam te zijn, tenzij en totdat dat bijkantoor is toegetreden tot een officieel erkend beleggerscompensatiestelsel op het grondgebied van de betrokken lidstaat om het verschil tussen het Bulgaarse compensatieniveau en het in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 97/9/EG genoemde minimumbedrag te dekken.

3. VRIJ VERKEER VAN KAPITAAL

Verdrag betreffende de Europese Unie,

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

1.

Onverminderd de verplichtingen uit hoofde van de Verdragen waarop de Europese Unie gegrondvest is, mag Bulgarije, gedurende een periode van vijf jaar na de datum van toetreding, de in zijn bij de ondertekening van deze Toetredingsakte bestaande wetgeving vastgestelde beperkingen handhaven ten aanzien van het verwerven van de eigendom van grond voor tweede woningen door niet in Bulgarije verblijvende onderdanen van de lidstaten of de staten die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte (EER), alsmede door rechtspersonen die zijn opgericht overeenkomstig de wetgeving van een andere lidstaat of een EER-staat.

Onderdanen van de lidstaten en onderdanen van staten die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte en die wettig in Bulgarije verblijven, vallen niet onder het bepaalde in de voorgaande alinea, en worden niet onderworpen aan andere voorschriften en procedures dan die welke gelden voor de onderdanen van Bulgarije.

2.

Onverminderd de verplichtingen uit hoofde van de Verdragen waarop de Europese Unie gegrondvest is, mag Bulgarije, gedurende een periode van zeven jaar na de datum van toetreding, de in zijn bij de ondertekening van de Toetredingsakte bestaande wetgeving vastgestelde beperkingen handhaven ten aanzien van het verwerven van landbouwgronden, bossen en bosbouwgronden door onderdanen van een andere lidstaat, onderdanen van de staten die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte (EER), alsmede door rechtspersonen die zijn opgericht overeenkomstig de wetgeving van een andere lidstaat of een EER-staat. In geen geval mogen onderdanen van de lidstaten bij de verwerving van landbouwgronden, bossen en bosbouwgronden een minder gunstige behandeling ontvangen dan op het moment van de ondertekening van het Toetredingsverdrag, en evenmin mogen op hen stringentere beperkingen van toepassing zijn dan op onderdanen van een derde land.

Zelfstandige landbouwers die onderdaan zijn van een andere lidstaat en die zich in Bulgarije wensen te vestigen en er legaal wensen te verblijven, vallen niet onder het bepaalde in de voorgaande alinea en worden niet onderworpen aan andere procedures dan die welke gelden voor de onderdanen van Bulgarije.

In het derde jaar na de toetreding vindt er een algemene evaluatie van deze overgangsmaatregelen plaats. De Commissie brengt daartoe verslag uit bij de Raad. De Raad kan op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen besluiten om de in de eerste alinea vermelde overgangsperiode in te korten of te beëindigen.

4. LANDBOUW

A. LANDBOUWWETGEVING

31997 R 2597: Verordening (EG) nr. 2597/97 van de Raad van 18 december 1997 houdende aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met betrekking tot consumptiemelk (PB L 351 van 23.12.1997, blz. 13), laatstelijk gewijzigd bij:

31999 R 1602: Verordening (EG) nr. 1602/1999 van de Raad van 19.7.1999 (PB L 189 van 22.7.1999, blz. 43).

In afwijking van artikel 3, lid 1, onder b) en c), van Verordening (EG) nr. 2597/97 zijn de voorschriften betreffende het vetgehalte tot 30 april 2009 niet van toepassing op in Bulgarije geproduceerde consumptiemelk, waarbij melk met een vetgehalte van 3% (m/m) als volle melk, en melk met een vetgehalte van 2% (m/m) als halfvolle melk in de handel mag worden gebracht. Consumptiemelk die niet voldoet aan de voorschriften inzake het vetgehalte mag uitsluitend in Bulgarije in de handel worden gebracht of naar een derde land worden uitgevoerd.

B. VETERINAIRE EN FYTOSANITAIRE WETGEVING

32004 R 0853: Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55).

a)

De in het aanhangsel, hoofdstukken I en II, bij deze bijlage opgenomen melkverwerkingsinrichtingen mogen tot en met 31 december 2009 rauwe melk aangeleverd krijgen die niet voldoet aan of niet is behandeld overeenkomstig de voorschriften van Verordening (EG) nr. 853/2004, bijlage III, sectie IX, hoofdstuk I, sub hoofdstukken II en III, op voorwaarde dat de bedrijven waarvan de melk afkomstig is, worden vermeld op een lijst die daartoe door de Bulgaarse autoriteiten wordt bijgehouden.

b)

Zolang de bepalingen van punt a) van toepassing zijn op de in dat punt bedoelde inrichtingen, worden producten afkomstig van die inrichtingen uitsluitend op de nationale markt in de handel gebracht of gebruikt voor verdere verwerking in Bulgaarse inrichtingen waarvoor de bepalingen van punt a) eveneens gelden, ongeacht de datum waarop zij in de handel worden gebracht. Deze producten moeten een ander identificatiemerk dragen dan het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 853/2004 bedoelde identificatiemerk.

c)

De in hoofdstuk II van het aanhangsel bij deze bijlage opgenomen inrichtingen mogen tot en met 31 december 2009 melk die wel, respectievelijk niet voldoet aan de EU-voorschriften, verwerken op aparte productielijnen. In deze context wordt onder „melk die niet voldoet aan de EU-voorschriften” de onder a) bedoelde melk verstaan. De bedoelde inrichtingen moeten zich volledig aan de EU-eisen inzake inrichtingen conformeren, met inbegrip van de toepassing van de beginselen van het systeem van risicoanalyse en kritisch controlepunt (HACCP) (als bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 852/2004(4), en aantonen in staat te zijn aan de volgende voorwaarden te voldoen en in dat verband de betreffende productielijnen vermelden:

de nodige maatregelen treffen om de naleving te waarborgen van de interne procedures voor de aparte behandeling van melk, vanaf de ophaling tot en met de laatste productiefase, met inbegrip van de routes voor het ophalen van de melk, aparte opslag en behandeling van melk die wel, respectievelijk niet voldoet aan de EU-voorschriften, specifieke verpakking en etikettering van producten die zijn gebaseerd op melk die niet voldoet aan de EU-voorschriften, en de aparte opslag van dergelijke producten,

een procedure invoeren om de traceerbaarheid van grondstoffen te verzekeren, met inbegrip van de nodige schriftelijke bewijsstukken betreffende de bewegingen van de producten, en om producten te verantwoorden en grondstoffen die wel, respectievelijk niet aan de voorschriften voldoen, te doen overeenstemmen met de categorieën producten die worden vervaardigd,

alle rauwe melk gedurende 15 seconden een warmtebehandeling laten ondergaan bij een temperatuur van ten minste 71,7oC, alsmede

alle passende maatregelen treffen om te garanderen dat de identificatiemerken niet op frauduleuze wijze worden gebruikt.

De Bulgaarse autoriteiten:

zorgen ervoor dat de exploitant of de beheerder van elke betrokken inrichting de nodige maatregelen treft om de naleving te waarborgen van de interne procedures voor de aparte behandeling van melk;

voeren tests en niet-aangekondigde controles uit met betrekking tot de naleving van de eisen inzake aparte behandeling; en

voeren in erkende laboratoria tests uit op alle grondstoffen en afgewerkte producten, teneinde na te gaan of zij voldoen aan de eisen van Verordening (EG) nr. 853/2004, bijlage III, sectie IX, hoofdstuk II, inclusief de microbiologische criteria voor zuivelproducten.

Melk en/of zuivelproducten afkomstig van aparte productielijnen voor de verwerking van EU-conforme en niet-EU-conforme melk in door de EU erkende melkverwerkingsinrichtingen mogen uitsluitend onder de in punt b) vermelde voorwaarden in de handel worden gebracht. Producten op basis van rauwe melk die aan de voorschriften voldoet en die op een aparte productielijn is verwerkt in een inrichting die is opgenomen in hoofdstuk II van het aanhangsel bij de bijlage, mogen in de handel worden gebracht als producten die aan de voorschriften voldoen, wanneer alle voorwaarden betreffende de scheiding van de productielijnen worden nageleefd.

d)

Voor melk en zuivelproducten die overeenkomstig de bepalingen onder c) worden geproduceerd, wordt alleen steun verleend op grond van titel I, hoofdstukken II en III, met uitzondering van artikel 11, en titel II van Verordening (EG) nr. 1255/1999(5) indien zij het ovale identificatiemerk dragen als bedoeld in bijlage II, sectie I, van Verordening (EG) nr. 853/2004.

e)

Bulgarije zorgt ervoor dat het geleidelijk aan zal voldoen aan de voorschriften van punt a) en dient bij de Commissie jaarverslagen in over de vorderingen bij het verbeteren van de melkveebedrijven en het melkophalingssysteem. Bulgarije zorgt ervoor dat uiterlijk op 31 december 2009 volledig aan deze voorschriften wordt voldaan.

f)

Voor de toetreding en tot en met 31 december 2009 kan de Commissie, overeenkomstig de procedure van artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(6), van het aanhangsel bij deze bijlage actualiseren en in dat verband individuele inrichtingen toevoegen of schrappen, in het licht van de vorderingen met het verhelpen van de bestaande tekortkomingen en het resultaat van het toezichtproces.

Nadere uitvoeringsbepalingen die de vlotte werking van bovenstaande overgangsregeling moeten verzekeren, kunnen worden aangenomen overeenkomstig de procedure van artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002.

5. VERVOERSBELEID

1.

31993 R 3118: Verordening (EEG) nr. 3118/93 van de Raad van 25 oktober 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot het binnenlands goederenvervoer over de weg in een lidstaat waar zij niet gevestigd zijn (PB L 279 van 12.11.1993, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

32002 R 0484: Verordening (EG) nr. 484/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 1.3.2002 (PB L 76 van 19.3.2002, blz. 1).

a)

In afwijking van artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3118/93 en tot het eind van het derde jaar na de datum van de toetreding, worden in Bulgarije gevestigde ondernemingen niet toegelaten tot het binnenlands goederenvervoer over de weg in de overige lidstaten, en worden in de andere lidstaten gevestigde ondernemingen niet toegelaten tot het binnenlands goederenvervoer over de weg in Bulgarije.

b)

Vóór het eind van het derde jaar na de datum van toetreding brengen de lidstaten de Commissie ter kennis of zij van plan zijn deze overgangsperiode voor maximaal twee jaar te verlengen dan wel het bepaalde in artikel 1 van de verordening vanaf dan toe te passen. Bij gebreke van een dergelijke kennisgeving is artikel 1 van de verordening van toepassing. Alleen vervoersondernemers die gevestigd zijn in de lidstaten waar artikel 1 van de verordening van toepassing is, mogen binnenlands goederenvervoer over de weg verrichten in de overige lidstaten waar artikel 1 van de verordening eveneens van toepassing is.

c)

Die lidstaten waar krachtens punt b) artikel 1 van de verordening van toepassing is, mogen tot het einde van het vijfde jaar na de datum van toetreding de onderstaande procedure toepassen.

Wanneer een in de vorige alinea bedoelde lidstaat een ernstige verstoring van zijn nationale markt of van delen daarvan ondervindt die veroorzaakt of verergerd wordt door cabotage, zoals een ernstig overaanbod of een bedreiging van de financiële stabiliteit of van het voortbestaan van een aanzienlijk aantal ondernemingen in het goederenvervoer over de weg, stelt deze lidstaat de Commissie en de overige lidstaten daarvan in kennis en verstrekt hij hen de nodige gegevens. Op basis van deze informatie kan de lidstaat de Commissie verzoeken de toepassing van artikel 1 van de verordening volledig of gedeeltelijk te schorsen teneinde de normale toestand te herstellen.

De Commissie beoordeelt de situatie op basis van de door de betrokken lidstaat verstrekte gegevens en besluit uiterlijk een maand na de ontvangst van het verzoek of er vrijwaringsmaatregelen moeten worden genomen. De in artikel 7, lid 3, tweede, derde en vierde alinea, uiteengezette procedure alsmede artikel 7, leden 4, 5 en 6, van de verordening zijn van toepassing.

Een in de eerste alinea bedoelde lidstaat kan in dringende en uitzonderlijke gevallen de toepassing van artikel 1 van de verordening schorsen, waarna een met redenen omklede kennisgeving aan de Commissie geschiedt.

d)

Zolang artikel 1 van de verordening op grond van de punten a) en b) niet wordt toegepast, kunnen de lidstaten de toegang tot hun binnenlands goederenvervoer over de weg reguleren door geleidelijk cabotagevergunningen uit te wisselen op basis van bilaterale overeenkomsten. Dit kan de mogelijkheid van volledige liberalisering inhouden.

e)

De toepassing van de punten a) tot en met c) mag niet leiden tot een toegang tot de nationale markt voor goederenvervoer over de weg die beperkter is dan die welke ten tijde van de ondertekening van het toetredingsverdrag bestond.

2.

31996 L 0026: Richtlijn 96/26/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal en internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije vestiging van bedoelde vervoerondernemers (PB L 124 van 23.5.1996, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

32004 L 0066: Richtlijn 2004/66/EG van de Raad van 26.4.2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 35).

Tot en met 31 december 2010 is artikel 3, lid 3, punt c), van Richtlijn 96/26/EG in Bulgarije niet van toepassing op ondernemingen die zich uitsluitend bezighouden met binnenlands goederen‐ en personenvervoer over de weg.

Het beschikbare kapitaal en de reserves van deze ondernemingen worden geleidelijk op de niveaus gebracht die in dat artikel zijn bepaald, en wel volgens het volgende schema:

vóór 1 januari 2007 moet de onderneming beschikken over een kapitaal en reserves van ten minste 5 850 EUR voor het eerste voertuig, en ten minste 3 250 EUR voor elk extra voertuig;

vóór 1 januari 2008 moet de onderneming beschikken over een kapitaal en reserves van ten minste 6 750 EUR voor het eerste voertuig, en ten minste 3 750 EUR voor elk extra voertuig;

vóór 1 januari 2009 moet de onderneming beschikken over een kapitaal en reserves van ten minste 7 650 EUR voor het eerste voertuig, en ten minste 4 250 EUR voor elk extra voertuig;

vóór 1 januari 2010 moet de onderneming beschikken over een kapitaal en reserves van ten minste 8 550 EUR voor het eerste voertuig, en ten minste 4 750 EUR voor elk extra voertuig.

3.

31996 L 0053: Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (PB L 235 van 17.9.1996, blz. 59), laatstelijk gewijzigd bij:

32002 L 0007: Richtlijn 2002/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18.2.2002 (PB L 67 van 9.3.2002, blz. 47).

In afwijking van artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/53/EG mogen voertuigen die voldoen aan de grenswaarden van de punten 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 en 3.5.1 van bijlage 1 bij die richtlijn tot en met 31 december 2013 alleen gebruik maken van niet-aangepaste delen van het Bulgaarse wegennet indien zij voldoen aan de Bulgaarse grenswaarden inzake maximumdruk per as.

Vanaf de datum van toetreding mogen geen beperkingen meer worden opgelegd op het gebied van het gebruik door voertuigen die voldoen aan de eisen van Richtlijn 96/53/EG, van de in bijlage I bij Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet vermelde hoofdtransitoroutes(7).

Bulgarije dient zich te houden aan het in de onderstaande tabellen opgenomen tijdschema voor de aanpassing van zijn hoofdwegennet. Bij alle investeringen in infrastructuur waarbij wordt geput uit middelen afkomstig uit de Gemeenschapsbegroting, moeten de wegen worden aangelegd/aangepast voor een druk van 11,5 ton per as.

Naarmate de aanpassingen vorderen, wordt het Bulgaarse wegennet, met inbegrip van het in bijlage I bij Beschikking nr. 1692/96/EG beschreven net, geleidelijk opengesteld voor alle voertuigen voor internationaal vervoer die voldoen aan de grenswaarden van de richtlijn. Met het oog op laad- en losoperaties, en waar zulks technisch mogelijk is, zal tijdens de gehele overgangsperiode het gebruik van niet-aangepaste gedeelten van het secundaire wegennet worden toegestaan.

Vanaf de datum van toetreding mag op het hele Bulgaarse wegennet geen enkel voertuig in het internationaal vervoer dat met luchtveringssystemen uitgerust is en aan de grenswaarden van Richtlijn 96/53/EG voldoet, nog tijdelijke extra heffingen opgelegd krijgen.

Tijdelijke extra heffingen voor het gebruik van de niet-aangepaste gedeelten van het wegennet door voertuigen in het internationaal goederenvervoer die niet uitgerust zijn met luchtveringssystemen en die aan de grenswaarden van de richtlijn voldoen, moeten op een niet-discriminerende manier in rekening worden gebracht. Het systeem van heffingen moet transparant zijn, en de betaling ervan mag geen buitensporige administratieve lasten of vertragingen meebrengen voor de gebruiker, en mag al evenmin aanleiding geven tot stelselmatige controles van de asdruk aan de grensposten. De handhaving van de grenswaarden inzake de asdruk dient op het gehele grondgebied op een niet-discriminerende wijze te geschieden en dient tevens daadwerkelijk te worden toegepast op in Bulgarije ingeschreven voertuigen.

Programma voor de aanpassing van het wegennet (km)

Tabel 1

Nr.

WEG

TRAJECT

LENGTE/KM

OPEN VOOR VERKEER

MAATREGEL

1

2

3

4

5

6

1

I-5/E-85/

GABROVO - SHIPKA

18

2014

NIEUWE WEG

2

I-5/E-85/

KARDJALI - PODKOVA (MAKAZA)

18

2008

NIEUWE WEG

SUBTOTAAL

36

3

I-6

SOFIA - PIRDOP

56

2009

HERSTELLING

4

I-7

SILISTRA - SHUMEN

88

2011

HERSTELLING

5

I-7

PRESLAV - E-773

48

2010

HERAANLEGGEN

SUBTOTAAL

136

6

I-9/E-87/

ROEMEENSE GRENS - BALCHIK

60

2009

HERSTELLING

7

II-12

VIDIN - GRENS MET SERVIË EN MONTENEGRO

26

2008

HERAANLEGGEN

8

II-14

VIDIN - KULA - GRENS MET SERVIË EN MONTENEGRO

42

2009

HERAANLEGGEN

9

II-18

RINGWEG SOFIA - NOORDELIJKE BOOG

24

2014

NIEUWE WEG

10

II-19

SIMITLI - GOTSE DELCHEV - GRIEKSE GRENS

91

2008

HERSTELLING

11

II-29

DOBRICH - VARNA

21

2010

HERSTELLING

12

II-35

LOVECH - KARNARE

28

2011

HERAANLEGGEN

13

II-53

SLIVEN - YAMBOL

25

2010

HERSTELLING

14

II-55

GURKOVO - NOVA ZAGORA

26

2010

HERSTELLING

15

II-55

NOVA ZAGORA - SVILENGRAD

81

2012

HERSTELLING

SUBTOTAAL

107

16

II-57

STARA ZAGORA - RADNEVO

42

2010

HERSTELLING

17

II-62

KYUSTENDIL - DUPNITSA

26

2011

HERAANLEGGEN

18

II-63

PERNIK - GRENS MET SERVIË EN MONTENEGRO

20

2010

HERAANLEGGEN

19

II-73

SHUMEN - KARNOBAT

44

2012

HERAANLEGGEN

20

II-73

SHUMEN - KARNOBAT

119

2011

HERAANLEGGEN

SUBTOTAAL

63

21

II-78

RADNEVO - TOPOLOVGRAD

40

2013

HERSTELLING

22

II-86

ASENOVGRAD - SMOLYAN

72

2014

HERAANLEGGEN

23

II-98

BURGAS - MALKO TARNOVO

64

2014

HERAANLEGGEN

24

III-197

GOTZE DELCHEV - SMOLYAN

87

2013

HERAANLEGGEN

25

III-198

GOTSE DELCHEV - GRENS MET DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

95

2013

HERAANLEGGEN

26

III-534

ELENA - NOVA ZAGORA

52

2012

HERAANLEGGEN

27

III-534

NOVA ZAGORA - SIMEONOVGRAD

53

2014

HERAANLEGGEN

SUBTOTAAL

105

28

III-601

KYUSTENDIL - GRENS MET DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

27

2011

NIEUWE WEG

29

III-622

KYUSTENDIL - GRENS MET DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

31

2013

NIEUWE WEG

30

III-865

SMOLYAN - MADAN

15

2011

HERAANLEGGEN

31

III-867

SMOLYAN - KARDJALI

69

2014

HERAANLEGGEN

32

III-868

RING SMOLYAN

40

2012

NIEUWE WEG

33

IV-410068

SIMITLI - GRENS MET DE VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË

28

2009

NIEUWE WEG

34

RING PLOVDIV

4

2014

NIEUWE WEG

A1

AUTOSNELWEG „TRAKIA” - STARA ZAGORA - KARNOBAT

35

DEEL 2

33

2010

NIEUWE WEG

36

DEEL 3

37

2011

NIEUWE WEG

37

DEEL 4

48

2014

NIEUWE WEG

SUBTOTAAL

118

TOTAAL

1598

Tabel 2

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

MAATREGEL

HERSTELLING

91

116

114

88

81

40

0

HERAANLEGGEN

26

42

68

88

96

182

258

NIEUWE WEG

18

28

33

64

40

31

94

135

186

215

240

217

253

352

1598 km

6. BELASTINGEN

1.

31977 L 0388: Zesde Richtlijn van de Raad (77/388/EEG) van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

32004 L 0066: Richtlijn 2004/66/EG van de Raad van 26.4.2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 35).

Met het oog op de toepassing van artikel 28, lid 3, onder b), van Richtlijn 77/388/EEG mag Bulgarije een BTW-vrijstelling handhaven voor internationaal personenvervoer zoals omschreven in punt 17 van bijlage F bij de richtlijn, tot is voldaan aan de voorwaarde van artikel 28, lid 4, van Richtlijn 77/388/EEG, of, als dat korter is, zolang dezelfde vrijstellingen worden toegepast door één van de huidige lidstaten.

2.

31992 L 0079: Richtlijn 92/79/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de onderlinge aanpassing van de belastingen op sigaretten (PB L 316 van 31.10.1992, blz. 8), laatstelijk gewijzigd bij:

32003 L 0117: Richtlijn 2003/117/EG van de Raad van 5.12.2003 (PB L 333 van 20.12.2003, blz. 49).

In afwijking van artikel 2, lid 1, van Richtlijn 92/79/EEG mag Bulgarije de toepassing van het algemene minimum accijnstarief op de kleinhandelsprijs (inclusief alle belastingen) tot en met 31 december 2009 uitstellen voor sigaretten van de prijsklasse waarnaar de vraag het grootst is, op voorwaarde dat Bulgarije tijdens die periode geleidelijk zijn accijnstarieven verhoogt tot het algemene minimumtarief waarin de richtlijn voorziet.

Onverminderd artikel 8 van Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop(8) en na kennisgeving aan de Commissie, mogen de lidstaten, zolang de bovenbedoelde afwijking van toepassing is, ten aanzien van de hoeveelheden sigaretten die vanuit Bulgarije zonder verdere betaling van accijns hun grondgebied worden binnengebracht, dezelfde beperkingen handhaven als ten aanzien van de invoer uit derde landen. De lidstaten die van deze mogelijkheid gebruikmaken, mogen de nodige controles uitoefenen zonder de goede werking van de interne markt in het gedrang te brengen.

3.

32003 L 0049: Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten (PB L 157 van 26.6.2003, blz. 49), laatstelijk gewijzigd bij:

32004 L 0076: Richtlijn 2004/76/EG van de Raad van 29.4.2004 (PB L 157 van 30.4.2004, blz. 106).

Bulgarije wordt gemachtigd het bepaalde in artikel 1 van Richtlijn 2003/49/EG niet toe te passen tot en met 31 december 2014. Tijdens die overgangsperiode mag het belastingtarief voor uitkeringen van interest en royalty's aan een verbonden onderneming van een andere lidstaat of een in een andere lidstaat gelegen vaste inrichting van een verbonden onderneming van een lidstaat tot en met 31 december 2010 niet meer dan 10% bedragen en de daaropvolgende jaren tot en met 31 december 2014 niet meer dan 5%.

4.

32003 L 0096: Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51), laatstelijk gewijzigd bij:

32004 L 0075: Richtlijn 2004/75/EG van de Raad van 29.4.2004 (PB L 157 van 30.4.2004, blz. 100).

a)

In afwijking van artikel 7 van Richtlijn 2003/96/EG mag Bulgarije de volgende overgangsperiodes hanteren:

tot en met 1 januari 2011 om het nationale belastingniveau voor als motorbrandstof gebruikte ongelode benzine aan te passen aan het minimumbelastingniveau van 359 EUR per 1 000 l. Het effectieve belastingtarief voor als motorbrandstof gebruikte ongelode benzine mag per 1 januari 2008 niet lager liggen dan 323 EUR per 1 000 l,

tot en met 1 januari 2010 om het nationale belastingniveau voor als motorbrandstof gebruikte gasolie en kerosine aan te passen aan het minimumbelastingniveau van 302 EUR per 1 000 l, en tot en met 1 januari 2013 om het minimumbelastingniveau van 330 EUR per 1 000 l te bereiken. Het effectieve belastingtarief voor als motorbrandstof gebruikte gasolie en kerosine mag per 1 januari 2008 niet lager liggen dan 274 EUR per 1 000 l.

b)

In afwijking van artikel 9 van Richtlijn 2003/96/EG mag Bulgarije de volgende overgangsperiodes hanteren:

tot en met 1 januari 2010 om het nationale belastingniveau voor steenkool en cokes voor stadsverwarming aan te passen aan de in bijlage I, tabel C, vastgestelde minimumbelastingniveaus,

tot en met 1 januari 2009 om het nationale belastingniveau voor steenkool en cokes voor andere doeleinden dan stadsverwarming aan te passen aan de in bijlage I, tabel C, vastgestelde minimumbelastingniveaus.

Het effectieve belastingtarief voor de betrokken energieproducten mag per 1 januari 2007 niet lager liggen dan 50% van het ter zake geldende communautaire minimumtarief.

c)

In afwijking van artikel 10 van Richtlijn 2003/96/EG mag Bulgarije tot en met 1 januari 2010 een overgangsperiode hanteren om de nationale belastingniveaus voor elektriciteit aan te passen aan de in bijlage I, tabel C, vastgestelde minimumbelastingniveaus. Het effectieve belastingtarief voor elektriciteit mag per 1 januari 2007 niet lager liggen dan 50% van het geldende communautaire minimumtarief.

7. SOCIAAL BELEID EN WERKGELEGENHEID

32001 L 0037: Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaksproducten (PB L 194 van 18.7.2001, blz. 26).

In afwijking van artikel 3 van Richtlijn 2001/37/EG wordt de datum van toepassing van het maximale teergehalte in op het grondgebied van Bulgarije geproduceerde en in de handel gebrachte sigaretten vastgesteld op 1 januari 2011. Tijdens de overgangsperiode:

mogen in Bulgarije geproduceerde sigaretten met een teergehalte van meer dan 10 mg per sigaret niet in andere lidstaten in de handel worden gebracht;

mogen in Bulgarije geproduceerde sigaretten met een teergehalte van meer dan 13 mg niet naar derde landen worden uitgevoerd; deze grenswaarde wordt vanaf 1 januari 2008 beperkt tot 12 mg en vanaf 1 januari 2010 tot 11 mg;

verstrekt Bulgarije de Commissie regelmatig bijgewerkte informatie over het tijdschema en de maatregelen tot naleving van de richtlijn.

8. ENERGIE

31968 L 0414: Richtlijn 68/414/EEG van de Raad van 20 december 1968 houdende verplichting voor de lidstaten van de EEG om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden (PB L 308 van 23.12.1968, blz. 14), laatstelijk gewijzigd bij:

31998 L 0093: Richtlijn 98/93/EG van de Raad van 14.12.1998 (PB L 358 van 31.12.1998, blz. 100).

In afwijking van artikel 1, lid 1, van Richtlijn 68/414/EEG is het minimumniveau van de voorraden aardolieproducten tot en met 31 december 2012 niet van toepassing in Bulgarije. Bulgarije dient ervoor te zorgen dat het minimumniveau van zijn voorraden aardolieproducten voor elk van de in artikel 2 genoemde categorieën aardolieproducten gelijk is aan ten minste het volgende aantal dagen gemiddeld binnenlands verbruik per dag als gedefinieerd in artikel 1, lid 1:

30 dagen vóór 1 januari 2007;

40 dagen vóór 31 december 2007;

50 dagen vóór 31 december 2008;

60 dagen vóór 31 december 2009;

70 dagen vóór 31 december 2010;

80 dagen vóór 31 december 2011;

90 dagen vóór 31 december 2012.

9. TELECOMMUNICATIE EN INFORMATIETECHNOLOGIE

32002 L 0022: Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (universeledienstrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002, blz. 51).

In afwijking van artikel 30, lid 1, van Richtlijn 2002/22/EG, mag Bulgarije de invoering van nummerportabiliteit uitstellen tot uiterlijk 1 januari 2009.

10. MILIEU

A. LUCHTKWALITEIT

1.

31994 L 0063: Richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf terminals naar benzinestations (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 24), gewijzigd bij:

32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

a)

In afwijking van artikel 3 en bijlage I van Richtlijn 94/63/EG zijn de voorschriften voor bestaande opslaginstallaties van terminals niet van toepassing in Bulgarije:

tot en met 31 december 2007 voor opslaginstallaties van 6 terminals met een debiet van meer dan 25 000 ton/jaar, maar ten hoogste 50 000 ton/jaar;

tot en met 31 december 2009 voor opslaginstallaties van 19 terminals met een debiet van ten hoogste 25 000 ton/jaar.

b)

In afwijking van artikel 4 en bijlage II van Richtlijn 94/63/EG zijn de eisen inzake het vullen en ledigen van bestaande mobiele tanks van terminals niet van toepassing in Bulgarije:

tot en met 31 december 2007 voor 12 terminals met een debiet van meer dan 25 000 ton/jaar, maar ten hoogste 150 000 ton/jaar;

tot en met 31 december 2009 voor 29 terminals met een debiet van ten hoogste 25 000 ton/jaar.

c)

In afwijking van artikel 5 van Richtlijn 94/63/EG zijn de voorschriften inzake bestaande mobiele tanks van terminals niet van toepassing in Bulgarije:

tot en met 31 december 2007 voor 50 tankwagens;

tot en met 31 december 2009 voor nog eens 466 tankwagens;

d)

In afwijking van artikel 6 en bijlage III van Richtlijn 94/63/EG zijn de voorschriften voor het vullen van bestaande opslaginstallaties van benzinestations niet van toepassing in Bulgarije:

tot en met 31 december 2007 voor 355 benzinestations met een debiet van meer dan 500 m3/jaar, maar ten hoogste 1 000 m3/jaar;

tot en met 31 december 2009 voor 653 benzinestations met een debiet van ten hoogste 500 m3/jaar.

2.

31999 L 0032: Richtlijn 1999/32/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende een vermindering van het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen en tot wijziging van Richtlijn 93/12/EEG (PB L 121 van 11.5.1999, blz. 13), gewijzigd bij:

32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

a)

In afwijking van artikel 3, lid 1, van Richtlijn 1999/32/EG zijn de eisen inzake het zwavelgehalte van zware stookolie voor plaatselijk gebruik tot en met 31 december 2011 niet van toepassing in Bulgarije. Gedurende deze overgangsperiode bedraagt het zwavelgehalte niet meer dan 3,00 massaprocent.

b)

In afwijking van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 1999/32/EG zijn de eisen inzake het zwavelgehalte van gasoliën voor plaatselijk gebruik tot en met 31 december 2009 niet van toepassing in Bulgarije. Gedurende deze overgangsperiode bedraagt het zwavelgehalte niet meer dan 0,20 massaprocent.

B. BEHEER VAN AFVALSTOFFEN

1.

31993 R 0259: Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (PB L 30 van 6.2.1993, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

32001 R 2557: Verordening (EG) nr. 2557/2001 van de Commissie van 28.12.2001 (PB L 349 van 31.12.2001, blz. 1).

a)

Tot en met 31 december 2014 dient elke overbrenging van in bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 259/93 opgenomen afvalstoffen voor terugwinning naar Bulgarije, te worden gemeld aan de bevoegde autoriteiten en te worden verwerkt overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van de verordening.

b)

In afwijking van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 259/93, kunnen de bevoegde Bulgaarse autoriteiten tot en met 31 december 2009 bezwaar aantekenen tegen de overbrenging van de volgende, in bijlage III vermelde afvalstoffen voor terugwinning naar Bulgarije, op de in artikel 4, lid 3, van de verordening vastgestelde gronden. Voor dergelijke overbrengingen geldt dan artikel 10 van de verordening.

AA.

METAALHOUDENDE AFVALSTOFFEN

AA 090

Afval en residuen van arseen

AA 100

Afval en residuen van kwik

AA 130

Vloeistoffen afkomstig van het afbijten van metalen

AB.

HOOFDZAKELIJK UIT ANORGANISCHE BESTANDDELEN BESTAAND AFVAL, DAT METALEN EN ORGANISCHE MATERIALEN KAN BEVATTEN

AC.

HOOFDZAKELIJK UIT ORGANISCHE BESTANDDELEN BESTAAND AFVAL, DAT METALEN EN ANORGANISCHE MATERIALEN KAN BEVATTEN

AC 040

Slib van loodhoudende benzine

AC 050

Thermische vloeistoffen (warmteoverdracht)

AC 060

Hydraulische vloeistoffen

AC 070

Remvloeistoffen

AC 080

Antivriesvloeistoffen

AC 110

Fenolen, fenolverbindingen met inbegrip van chloorfenol, in de vorm van vloeistoffen en slib

AC 120

Polychloornaftaleen

AC 150

Chloorfluorkoolwaterstoffen

AC 160

Halonen

AC 190

Lichte fractie vrijkomend bij het verwerken van autowrakken

AC 200

Organische fosforverbindingen

AC 230

Niet-waterige distillatieresiduen, al of niet gehalogeneerd, afkomstig van de terugwinning van organische oplosmiddelen

AC 240

Afval afkomstig van de productie van alifatische gehalogeneerde koolwaterstoffen (zoals chloormethaan, dichloorethaan, vinylchloride, dichloorvinylideen, allylchloride and epichloorhydrine)

AC 260

Varkensmest; uitwerpselen

AD.

AFVAL DAT ZOWEL ORGANISCHE ALS ANORGANISCHE BESTANDDELEN KAN BEVATTEN

AD 010

Afval afkomstig van de productie en de bereiding van farmaceutische producten

Afval dat een van de volgende stoffen bevat, daaruit bestaat, of daarmee verontreinigd is:

AD 040

Anorganische cyaniden, met uitzondering van de residuen van edele metalen in vaste vorm die sporen van anorganische cyaniden bevatten

AD 050

Organische cyaniden

AD 060

Mengsels en emulsies van olie/water of koolwaterstoffen/water

AD 070

Afval afkomstig van de productie, de bereiding en het gebruik van inkt, kleurstoffen, pigmenten, verf, lak of vernis

AD 150

Als filters gebruikt natuurlijk organisch materiaal (bijvoorbeeld biofilters)

AD 160

Stedelijk/huishoudelijk afval

Deze periode kan worden verlengd tot uiterlijk 31 december 2012, overeenkomstig de procedure van artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975(9), gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG(10).

c)

In afwijking van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 259/93, kunnen de bevoegde Bulgaarse autoriteiten tot en met 31 december 2009 bezwaar aantekenen tegen de overbrenging van in bijlage IV van de verordening opgenomen en van niet in de bijlagen bij de verordening vermelde afvalstoffen voor terugwinning naar Bulgarije, op de in artikel 4, lid 3, van de verordening vastgestelde gronden.

d)

In afwijking van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 259/93 tekenen de bevoegde Bulgaarse autoriteiten bezwaar aan tegen de overbrenging van de in de bijlagen II, III en IV bij de verordening vermelde afvalstoffen voor terugwinning en de overbrenging van niet in die bijlagen vermelde afvalstoffen voor terugwinning naar een installatie die een tijdelijke afwijking geniet van bepaalde eisen van Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging(11), of Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties(12) in de periode dat die tijdelijke afwijking geldt voor de installatie van bestemming.

2.

31994 L 0062: Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10), laatstelijk gewijzigd bij:

32004 L 0012: Richtlijn 2004/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11.2.2004 (PB L 47 van 18.2.2004, blz. 26).

a)

In afwijking van artikel 6, lid 1, onder a), van Richtlijn 94/62/EG dient Bulgarije uiterlijk op 31 december 2011 het totale percentage voor terugwinning of verbranding in afvalverbrandingsinstallaties met energieterugwinning te halen, met inachtneming van de volgende tussentijdse streefcijfers:

35 gewichtsprocent per 31 december 2006, 39% voor 2007, 42% voor 2008, 46% voor 2009 en 48% voor 2010.

b)

In afwijking van artikel 6, lid 1, onder b), van Richtlijn 94/62/EG dient Bulgarije uiterlijk op 31 december 2014 het totale percentage voor terugwinning of verbranding in afvalverbrandingsinstallaties met energieterugwinning te halen, met inachtneming van de volgende tussentijdse streefcijfers:

50 gewichtsprocent voor 2011, 53% voor 2012 en 56% voor 2013.

c)

In afwijking van artikel 6, lid 1, onder c), van Richtlijn 94/62/EG dient Bulgarije uiterlijk op 31 december 2009 het recyclingstreefcijfer voor kunststoffen te halen, met inachtneming van de volgende tussentijdse streefcijfers:

8 gewichtsprocent per 31 december 2006, 12% voor 2007 en 14,5% voor 2008.

d)

In afwijking van artikel 6, lid 1, onder d), van Richtlijn 94/62/EG dient Bulgarije uiterlijk op 31 december 2014 het totale recyclingstreefcijfer te halen, met inachtneming van de volgende tussentijdse streefcijfers:

34 gewichtsprocent per 31 december 2006, 38% voor 2007, 42% voor 2008, 45% voor 2009, 47% voor 2010, 49% voor 2011, 52% voor 2012 en 54,9% voor 2013.

e)

In afwijking van artikel 6, lid 1, onder e), punt i),van Richtlijn 94/62/EG dient Bulgarije uiterlijk op 31 december 2013 het recyclingstreefcijfer voor glas te halen, met inachtneming van de volgende tussentijdse streefcijfers:

26 gewichtspercent per 31 december 2006, 33% voor 2007, 40% voor 2008, 46% voor 2009, 51% voor 2010, 55% voor 2011 en 59,6% voor 2012.

f)

In afwijking van artikel 6, lid 1, onder e), punt iv),van Richtlijn 94/62/EG dient Bulgarije uiterlijk op 31 december 2013 het recyclingstreefcijfer voor kunststoffen te halen, waarbij uitsluitend materiaal wordt meegeteld dat opnieuw tot kunststof wordt gerecycleerd, met inachtneming van de volgende tussentijdse streefcijfers:

17 gewichtsprocent voor 2009, 19% voor 2010, 20% voor 2011 en 22% voor 2012.

3.

31999 L 0031: Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1), gewijzigd bij:

32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

In afwijking van artikel 5, lid 3, onder a) en b), en bijlage I, punt 2, tweede streepje, van Richtlijn 1999/31/EG, en onverminderd artikel 6, onder c), punt ii) van de richtlijn, en Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen(13), zijn de voorschriften voor vloeibare, corrosieve en oxiderende afvalstoffen, en inzake het voorkomen dat oppervlaktewater in de gestorte afvalstoffen doordringt, tot en met 31 december 2014 niet van toepassing op de 14 onderstaande installaties:

1.

„Polimeri” slibvijver, Varna, Devnya;

2.

„Solvey Sod”, „Deven” en „Agropolichim” gecombineerde as-slibvijver, Varna, Devnya - deel van de gemeente Varna;

3.

„TPP Varna” asvijver, Varna, Beloslav;

4.

„Sviloza” asvijver, Veliko Tarnovo, Svistov;

5.

TPP in „Zaharni zavodi” asvijver, Veliko Tarnovo, Gorna Oryahovitsa;

6.

„Vidachim v likvidatsia” asvijver, Vidin, Vidin;

7.

„Toplofikatsia-Ruse TPP East” asvijver, Ruse, Ruse;

8.

TPP „Republika”, „COF-Pernik” en „Kremikovtsi-Rudodobiv” asvijver, Pernik, Pernik;

9.

„Toplofikatsia Pernik” en „Solidus” Pernik asvijver, Pernik, Pernik;

10.

TPP „Bobov dol” asvijver, Kyustendil, Bobov dol;

11.

„Brikel” asvijver, Stara Zagora, Galabovo;

12.

„Toplofikatsia Sliven” asvijver, Sliven, Sliven;

13.

„TPP Maritsa 3” asvijver, Haskovo, Dimitrovgrad;

14.

„TPP Maritsa 3” asvijver, Haskovo, Dimitrovgrad;

Bulgarije zorgt ervoor dat het storten van afval in deze 14 bestaande, niet aan de voorschriften beantwoordende installaties geleidelijk afneemt, overeenkomstig de onderstaande jaarlijkse maximumhoeveelheden:

per 31 december 2006: 3 020 000 ton;

per 31 december 2007: 3 010 000 ton;

per 31 december 2008: 2 990 000 ton;

per 31 december 2009: 1 978 000 ton;

per 31 december 2010: 1 940 000 ton;

per 31 december 2011: 1 929 000 ton;

per 31 december 2012: 1 919 000 ton;

per 31 december 2013: 1 159 000 ton;

per 31 december 2014: 1 039 000 ton.

4.

32002 L 0096: Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (PB L 37 van 13.2.2003, blz. 24), gewijzigd bij:

32003 L 0108: Richtlijn 2003/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8.12.2003 (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 106),

In afwijking van artikel 5, lid 5, en artikel 7, lid 2, van Richtlijn 2002/96/EG dient Bulgarije uiterlijk op 31 december 2008 een gemiddelde hoeveelheid gescheiden ingezamelde AEEA uit particuliere huishoudens van ten minste vier kilogram per inwoner per jaar, alsmede het percentage terugwinning en het percentage hergebruik en recycling van onderdelen, materialen en stoffen te halen.

C. WATERKWALITEIT

31991 L 0271: Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40), laatstelijk gewijzigd bij:

32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

In afwijking van de artikelen 3, 4 en 5, lid 2, van Richtlijn 91/271/EEG zijn de eisen inzake opvangsystemen en zuivering van stedelijk afvalwater tot en met 31 december 2014 niet van toepassing in Bulgarije, met inachtneming van de volgende tussentijdse doelstelling:

voor agglomeraties met een inwonerequivalent van meer dan 10 000 dient per 31 december 2010 aan de richtlijn te zijn voldaan.

D. INDUSTRIËLE VERVUILING EN RISICOBEHEERSING

1.

31996 L 0061: Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26), laatstelijk gewijzigd bij:

32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

In afwijking van artikel 5, lid 1, van Richtlijn 96/61/EG zijn in Bulgarije de voorschriften voor de afgifte van vergunningen voor bestaande installaties op de volgende installaties pas van toepassing na de hieronder voor elk van die installaties genoemde datum, voorzover het de verplichting betreft om die installaties overeenkomstig de emissiegrenswaarden, de gelijkwaardige parameters en technische maatregelen, gebaseerd op de beste beschikbare technieken, als bedoeld in artikel 9, leden 3 en 4, te exploiteren:

Tot en met 31 december 2008:

„Yambolen” — Yambol (activiteit 4.1 h)

„Verila” — Ravno Pole (activiteit 4.1)

„Lakprom” — Svetovrachane (activiteit 4.1 b)

„Orgachim” — Ruse (activiteit 4.1 j)

„Neochim” — Dimitrovgrad (activiteit 4.1 b)

Tot en met 31 december 2009:

„Eliseyna Gara” Eliseyna (activiteit 2.5 a)

Tot en met 31 december 2011:

TPP „Ruse East” — Ruse (activiteit 1.1)

TPP „Varna” — Varna (activiteit 1.1)

TPP „Bobov Dol” — Sofia (activiteit 1.1)

TPP „Lukoil Neftochim” — Burgas (activiteit 1.1)

„Lukoil Neftochim” — Burgas (activiteit 1.2)

„Kremikovtsi” — Sofia (activiteit 2.2)

„Radomir Metali” — Radomir (activiteit 2.3 b)

„Solidus” — Pernik (activiteit 2.4)

„Berg Montana Fitingi” — Montana (activiteit 2.4)

„Energoremont” — Kresna (activiteit 2.4)

„Chugunoleene” — Ihtiman (activiteit 2.4)

„Alkomet” — Shumen (activiteit 2.5 b)

„Start” — Dobrich (activiteit 2.5 b)

„Alukom” — Pleven (activiteit 2.5 b)

„Energia” — Targovishte (activiteit 2.5 b)

„Uspeh” — Lukovit (activiteit 3.5)

„Keramika” — Burgas (activiteit 3.5)

„Stroykeramika” — Mezdra (activiteit 3.5)

„Straldja Keramika” — Stradlja (activiteit 3.5)

„Balkankeramiks” — Novi Iskar (activiteit 3.5)

„Shamot” — Elin Pelin (activiteit 3.5)

Keramiekfabriek — Dragovishtitsa (activiteit 3.5)

„Fayans” — Kaspichan (activiteit 3.5)

„Solvey Sodi” — Devnya (activiteit 4.2 d)

„Polimeri” — Devnya (activiteit 4.2 c)

„Agropolichim” — Devnya (activiteit 4.3)

„Neochim” — Dimitrovgrad (activiteit 4.3)

„Agriya” — Plovdiv (activiteit 4.4)

„Balkanpharma” — Razgrad (activiteit 4.5)

„Biovet” — Peshtera (activiteit 4.5)

„Catchup-frukt” — Aitos (activiteit 6.4 b)

„Bulgarikum” — Burgas (activiteit 6.4 c)

„Serdika 90” — Dobrich (activiteit 6.4 c)

„Ekarisaj” — Varna (activiteit 6.5)

„Ekarisaj Bert” — Burgas (activiteit 6.5).

Vóór 30 oktober 2007 worden voor deze installaties volledig gecoördineerde vergunningen afgegeven, met voor iedere installatie bindende tijdschema's voor de volledige toepassing van de voorschriften. Uiterlijk op 30 oktober 2007 moet voldaan zijn aan de algemene beginselen van de fundamentele verplichtingen van de exploitanten die genoemd worden in artikel 3 van de richtlijn.

2.

32001 L 0080: Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties (PB L 309 van 27.11.2001, blz. 1), gewijzigd bij:

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

a)

In afwijking van artikel 4, lid 3, en deel A van de bijlagen III, IV en VII van Richtlijn 2001/80/EG zijn de emissiegrenswaarden voor zwaveldioxide en stof tot en met de voor elke eenheid opgegeven datum niet van toepassing op de volgende installaties in Bulgarije:

TPP Varna:

Eenheid 1 tot en met 31 december 2009

Eenheid 2 tot en met 31 december 2010

Eenheid 3 tot en met 31 december 2011

Eenheid 4 tot en met 31 december 2012

Eenheid 5 tot en met 31 december 2013

Eenheid 6 tot en met 31 december 2014

TPP Bobov dol:

Eenheid 2 tot en met 31 december 2011

Eenheid 3 tot en met 31 december 2014

TPP Ruse East:

Eenheden 3 en 4 tot en met 31 december 2009

Eenheden 1 en 2 tot en met 31 december 2011

TPP Lukoil Neftochim Burgas:

Eenheden 2, 7, 8, 9, 10 en 11 tot en met 31 december 2011.

Tijdens deze overgangsperiode mogen de emissies van zwaveldioxide en stof van alle stookinstallaties overeenkomstig Richtlijn 2001/80/EG de volgende tussentijdse maximumhoeveelheden niet te boven gaan:

per 2008: 179 700 ton SO2/jaar; 8 900 ton stof/jaar

per 2012: 103 000 ton SO2/jaar; 6 000 ton stof/jaar.

b)

In afwijking van artikel 4, lid 3, en deel A van bijlage VI van Richtlijn 2001/80/EG zijn de emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden tot en met 31 december 2011 niet van toepassing op de eenheden 2, 7, 8, 9, 10 en 11 van de stookinstallatie TPP „Lukoil Neftochim” Burgas.

Tijdens deze overgangsperiode mogen de emissies van stikstofoxiden van alle stookinstallaties overeenkomstig Richtlijn 2001/80/EG de volgende tussentijdse maximumhoeveelheden niet te boven gaan:

per 2008: 42 900 ton/jaar

per 2012: 33 300 ton/jaar

c)

Bulgarije dient uiterlijk op 1 januari 2011 bij de Commissie een bijgewerkt plan in, vergezeld van een investeringsplan, voor de geleidelijke aanpassing van de overblijvende, niet aan de voorschriften beantwoordende installaties, met duidelijk omschreven stappen voor de toepassing van het acquis. Met deze plannen wordt gezorgd voor een verdere reductie van de emissies tot op een niveau dat aanzienlijk lager ligt dan de in de punten a) en b) vermelde tussentijdse doelstellingen, met name wat betreft de emissies voor de periode van 2012 tot en met 2014. Indien de Commissie, in het bijzonder gelet op de milieueffecten en de noodzaak om de concurrentieverstoringen op de interne markt als gevolg van de overgangsmaatregelen te beperken, van oordeel is dat deze plannen onvoldoende zijn om deze doelstellingen te halen, brengt zij Bulgarije daarvan op de hoogte. Binnen de daaropvolgende drie maanden verstrekt Bulgarije informatie over de maatregelen die het heeft genomen om deze doelstellingen te bereiken. Indien de Commissie daarna, in overleg met de lidstaten, van oordeel is dat deze maatregelen onvoldoende zijn om deze doelstellingen te halen, start zij een procedure wegens het niet nakomen van verplichtingen overeenkomstig artikel 226 van het EG-Verdrag.Aanhangsel bij Bijlage VI

HOOFDSTUK I

Lijst van melkverwerkingsinrichtingen die niet aan de voorschriften beantwoordende melk verwerken bedoeld in Hoofdstuk 4, Afdeling B, punt a), van Bijlage VI

Nr.

Vet. Nr.

Naam en adres van de inrichting

Locatie van de betrokken bedrijfsruimten

Regio Blagoevgrad — Nr. 1

1

BG 0112004

„Matand” EOOD

gr. Pernik

ul. „Lenin” 111

s. Eleshnitsa

Regio Bourgas — Nr. 2

2

BG 0212013

ET „Marsi-Mincho Bakalov”

gr. Burgas

j.k. „Vazrajdane” bl. 1

Burgas

j.k. „Pobeda”

ul. „Baykal” 9

3

BG 0212027

DZZD „Mlechen svyat”

gr. Burgas

j.k. „Izgrev”

ul. „Malchika” 3

s. Debelt

ul. „Indje voyvoda” 5

obl. Burgaska

4

BG 0212028

„Vester” OOD

gr. Burgas

ul. „Fotinov” 36

s. Sigmen

5

BG 0212047

„Complektstroy” EOOD

gr. Burgas

ul. „Aleksandar Stamboliiski” 17

s. Veselie

Regio Vidin — Nr. 5

6

BG 0512025

„El Bi Bulgarikum” EAD

gr. Vidin

gr. Vidin

Yujna promishlena zona

RegioVratsa — Nr. 6

7

BG 0612010

„Hadjiiski i familiya” EOOD

s. Gradeshnitsa

s. Gradeshnitsa

8

BG 0612027

„Mlechen ray 99” EOOD

gr. Vratsa

j.k. „Dabnika” bl. 48 ap. 3

gr. Vratsa

j.k. Bistrets

Stopanski dvor

9

BG 0612035

ET „Nivego”

s. Chiren

s. Chiren

Regio Gabrovo — Nr. 7

10

BG 0712001

„Ben Invest” OOD

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

s. Kostenkovtsi

obsht. Gabrovo

11

BG 0712002

„Shipka 97” AD

gr. Gabrovo

ul. „V. Levski” 2

gr. Gabrovo

ul. „V. Levski” 2

12

BG 0712003

„Elvi” OOD

s. Velkovtsi

obsht. Gabrovo

s. Velkovtsi

obsht. Gabrovo

13

BG 0712008

„Milkieks” OOD

gr. Sevlievo

j.k. „d-r Atanas Moskov”

gr. Sevlievo

j.k. „Atanas Moskov”

Regio Dobrich — Nr. 8

14

BG 0812002

„AVITA” OOD

gr. Sofia

ul. „20-ti April” 6

s. Tsarichino

15

BG 0812008

„Roles 2000” OOD

gr. Varna

ul. „Tsar Ivan Shishman” 13

s. Kardam

16

BG 0812019

„Filipopolis” OOD

gr. Plovdiv

ul. „Hristo Danov” 2

s. Jeglartsi

17

BG 0812029

„AKURAT — MLECHNA

PROMISHLENOST” OOD

gr. Sofia

ul. „Baba Vida 2”

gr. Dobrich

j.k. „Riltsi”

18

BG 0812030

„FAMA” AD

gr. Varna

ul. „Evlogi Georgiev” 23

gr. Dobrich

bul. „Dobrudja” 2

Regio Kardjali — Nr. 9

19

BG 0912004

ET „Rado”

v. Byal izvor

v. Byal izvor

obsht. Ardino

Regio Kiustendil — Nr. 10

20

BG 1012012

„Galkom” OOD

gr. Dupnitsa

gr. Dupnitsa

ul. „Venelin” 57

21

BG 1012008

ET „Nikolay Kolev”

s. Konyavo

s. Konyavo

Regio Lovech — Nr. 11

22

BG 1112001

„Prima Lakta” Ltd.

gr. Lovech

ul. „Troyansko shose” 1

gr. Lovech

ul. „Troyansko shose”

23

BG 1112004

„Mlekoprodukt” OOD

gr. Lovech

s. Goran

24

BG 1112008

„Plod” AD

gr. Apriltsi

gr. Apriltsi

25

BG 1112012

„Stilos” OOD

gr. Dupnitsa

ul. „Batenberg” 64

s. Lesidren

Regio Pazardjik — Nr. 13

26

BG 1312011

„Eko-F” EAD

gr. Sofia

ul. „Stara planina” 34

s. Karabunar

27

BG 1312015

„Mevgal Bulgaria” EOOD

gr. Velingrad

gr. Velingrad

j.k. „Industrialen”

28

BG 1312022

ET „Palmite-Vesela Popova”

gr. Plovdiv

ul. „Koprivkite” 23

gr. Strelcha

ul. „Osvobojdenie” 17

Regio Pleven — Nr. 15

29

BG 1512003

„Mandra 1” EOOD

gr. Obnova

s. Tranchovitsa

30

BG 1512006

„Mandra” OOD

gr. Obnova

s. Obnova

31

BG 1512008

ET „Viola”

gr. Koynare

gr. Koynare

ul. „Hristo Botev” 16

32

BG 1512010

ET „Militsa Lazarova - 90”

gr. Slavyanovo

gr. Slavyanovo

ul. „Asen Zlatarev” 2

Regio Plovdiv — Nr. 16

33

BG 1612009

ET „D.Madjarov”

gr. Plovdiv

gr. Stamboliiski-mandra

34

BG 1612013

ET „Polidey - EI”

gr. Karlovo

s. Domlyan

35

BG 1612017

„Snep” OOD

gr. Rakovski

gr. Rakovski

ul. „F.Stanislavov” 57

36

BG 1612020

ET „Bor -Chvor”

s. Dalbok izvor

s. Dalbok izvor

37

BG 1612023

„Vanela” OOD

gr. Plovdiv

bul. „Bulgaria” 170

s. Tsarimir

38

BG 1612024

SD „Kostovi - EMK”

gr. Saedinenie

gr. Saedinenie

39

BG 1612039

„Topolovo-Agrokomers” OOD

gr. Sofia

z.k. Dianabad, bl.20

s. Topolovo

Stopanski dvor

40

BG 1612040

„Mlechni produkti” OOD

gr. Plovdiv

s. Manole

Regio Razgrad — Nr. 17

41

BG 1712002

ET „Rosver”

gr. Tsar Kaloyan

ul. „Ivan Vazov” 4

gr. Tsar Kaloyan

ul. „Sofia” 41

42

BG 1712010

„Bulagrotreyd” OOD

gr. Ruse

ul. „Elin Pelin” 15A

s. Juper

43

BG 1712020

ET „Prelest-Sevim Ahmed”

s. Podayva

ul. „Struma” 12

s. Lavino

Stopanski dvor

44

BG 1712042

ET „Madar”

s. Madrevo

ul. „Han Kubrat” 65

s. Terter

Stopanski dvor

Regio Ruse — Nr. 18

45

BG 1812002

„Laktis-Byala” AD

gr. Byala

gr. Byala

ul. „Stefan Stambolov” 75

46

BG 1812005

ET „DAV”

gr. Ruse

ul. „6-ti Septemvri” 43

gr. Vetovo

47

BG 1812022

ZKPU „Tetovo”

s. Tetovo

s. Tetovo

ul. „Tsar Osvoboditel” 5

48

BG 1812011

ET „Georgi Bojinov-Gogo”

s. Nikolovo

s. Nikolovo

Regio Silistra — Nr. 19

49

BG 1912004

ET „Merone-Hristo Kunev”

gr. Silistra

bul. „Makedonia” 150

gr. Alfatar

50

BG 1912013

„JOSI” OOD

gr. Sofia

ul. „Hadji Dimitar” 142 vh.A

s. Chernolik

51

BG 1912024

„Buldeks” OOD

gr. Silistra

ul. „D.Donchev” 6

s. Belitsa

Regio Sliven — Nr. 20

52

BG 2012007

„Delta lakt” OOD

gr. Stara Zagora

ul. „Tsar Kaloyan” 20

s. Stoil Voyvoda

53

BG 2012020

„Yotovi” OOD

gr. Sliven

j.k. Rechitsa

ul. „Kosharite” 12

gr. Sliven

j.k. Rechitsa

54

BG 2012022

„Bratya Zafirovi” OOD

gr. Sliven

ul. „Treti mart” 7

gr. Sliven

Industrialna zona Zapad

55

BG 2012030

„Agroprodukt” OOD

gr. Sliven

ul. „Oreshak” 24

s. Dragodanovo

56

BG 2012036

„Minchevi” OOD

s. Korten

obl. Sliven

s. Korten

obl. Sliven

Regio Smolian — Nr. 21

57

BG 2112001

„Belev” EOOD

gr. Smolyan

gr. Smolyan

ul. „Trakiya” 15

58

BG 2112021

„Rossi” EOOD

gr. Dospat

gr. Dospat

59

BG 2112018

ET „Rosen Atanasov-Komers”

s. Kutela

s. Kutela

60

BG 2112023

ET „Iliyan Isakov”

s. Trigrad

s. Trigrad

obsht. Devin

Regio Sofia stad — Nr. 22

61

BG 2212001

„Danon — Serdika” AD

gr. Sofia

ul. „Ohridsko ezero” 3

ul. „Ohridsko ezero” 3

62

BG 2212002

„Formalat” EOOD

s. G.Lozen

ul. „Saedinenie” 132

s. G. Lozen

ul. „Saedinenie” 132

63

BG 2212009

„Serdika-94” OOD

j.k. Jeleznitsa

j.k. Jeleznitsa

64

BG 2212022

„Megle - MJ” OOD

ul. „Probuda” 14

ul. „Probuda” 12-14

65

BG 2212023

„EL BI BULGARIKUM” EAD

gr. Sofia

ul. „Saborna” 9

ul. „Malashevska” 12A

Regio Sofia district — Nr. 23

66

BG 2312013

ET „Dobrev”

s. Dragushinovo

s. Dragushinovo

67

BG 2312016

AD „Bovis”

s. Trudovets

s. Trudovets

68

BG 2312026

„Dyado Liben” OOD

gr. Sofia

ul. „Hubcha” 2

gr. Koprivshtitsa

bul. „H.Nencho Palaveev” 137

69

BG 2312033

„Balkan Spetsial” OOD

gr. Sofia

s. Gorna Malina

70

BG 2312002

ET „Danim”

gr. Elin Pelin

gr. Elin Pelin

bul. „Vitosha” 18A

Regio Stara Zagora — Nr. 24

71

BG 2412019

„Dekada” OOD

gr. Stara Zagora

bul. „Ruski” 41 et.3 ap.9

s. Elhovo

72

BG 2412023

Agricultural Institute

gr. Stara Zagora

gr. Stara Zagora

73

BG 2412033

„Gospodinovi” OOD

gr. Stara Zagora

pl. „Beroe” 1 ap.21

s. Julievo

Regio Targovishte — Nr. 25

74

BG 2512004

„PIP Trade” OOD

gr. Sofia

ul. „Baba Vida” 2

s. Davidovo

75

BG 2512006

„Hadad” OOD

s. Makariopolsko

s. Makariopolsko

76

BG 2512016

„Milktreyd-BG” OOD

gr. Sofia

obsht. „Studentska” 58-A-115

s. Saedinenie

obl. Targovishte

77

BG 2512017

„YU E S - Komers” OOD

gr. Opaka

s. Golyamo Gradishte

ul. „Rakovski” 2

Regio Yambol — Nr. 28

78

BG 2812002

„Arachievi” OOD

gr. Elhovo

ul. „Bakalov” 19

s. Kirilovo

79

BG 2812003

„Balgarski jogurt” OOD

s. Ravda

ul. „Struma” 8

s. Veselinovo

Kompleks „Ekaterina”

80

BG 2812025

„Sakarela” OOD

gr. Yambol

ul. „Hr. Botev” 24-B-15

gr. Yambol

ul. „Preslav” 269

HOOFDSTUK II

Lijst van melkinrichtingen voor de verwerking van melk die wel en melk die niet aan de voorschriften voldoet bedoeld in Hoofdstuk 4, Afdeling B, punten a) en c), van Bijlage VI

Nr.

Vet. Nr.

Naam en adres van de inrichting

Locatie van de betrokken bedrijfsruimten

Regio Veliko Turnovo — Nr. 4

1

BG 0412002

„Sofbiolayf-BG” OOD

gr. Svishtov

gr. Svishtov

ul. „33-ti svishtovski polk.” 67

2

BG 0412009

„Milki-luks” OOD

gr. Plovdiv

s. Byala Cherkva

3

BG 0412010

„Bi Si Si Handel” OOD

gr. Elena

gr. Elena

ul. „Treti mart” 19

Regio Vratsa — Nr. 6

4

BG 0612012

ET „Zorov - 97”

gr. Vratsa

j.k. Kulata

ul. „Palkovitsa” 7

Vrachanski balkan, mestnost „Parshevitsa”

Regio Dobrich — Nr. 8

5

BG 0812009

„Serdika - 90” AD

gr. Dobrich

gr. Dobrich

ul. „25 septemvri” 100

Regio Lovech — Nr. 11

6

BG 1112006

„Kondov Ekoproduktsiya” OOD

gr. Sofia

s. Staro selo

Regio Plovdiv — Nr. 16

7

BG 1612001

„OMK”

gr. Sofia

gr. Plovdiv

bul. „Dunav” 3

8

BG 1612002

„Shipka 99” OOD

gr. Parvomay

gr. Parvomay

9

BG 1612037

„Filipopolis-RK” OOD

gr. Plovdiv

gr. Plovdiv

j.k. „Proslav”

ul. „Prosveta” 2A

10

BG 1612041

„Elit-95” EOOD

s. Dalbok izvor

s. Dalbok izvor

Regio Ruse — Nr. 18

11

BG 1812003

„Sirma Prista” AD

gr. Ruse

gr. Ruse

bul. „3-ti mart” 1

Regio Sliven — Nr. 20

12

BG 2012006

„Mlechen pat” AD

gr. Sofia

ul. „Vasil Levski” 109

gr. Nova Zagora

j.k. Industrialen

13

BG 2012009

„Vangard” OOD

gr. Sliven

ul. „Al. Stamboliiski” 1

s. Jelyo voyvoda

obl. Sliven

14

BG 2012019

„Hemus milk komers” OOD

gr. Sliven

ul. „Neofit Rilski” 3a

gr. Sliven

Industrialna zona Zapad

j.k. 10

15

BG 2012042

„Tirbul” EAD

gr. Sliven

„Tirbul” EAD

gr. Sliven

Regio Stara Zagora — Nr. 24

16

BG 2412005

„Markeli” AD

gr. Stara Zagora

ul. „Sv.Kn.Boris” 67 et.3 ap.6

gr. Kazanlak

j.k. Industrialen

Regio Targovishte — Nr. 25

17

BG 2512001

„Mladost - 2002” OOD

gr. Targovishte

gr. Targovishte

bul. „29-ti yanuari” 7

18

BG 2512020

„Mizia-Milk” OOD

gr. Targovishte

ul. „Rodopi” 5

gr. Targovishte

Industrialna zona

Regio Haskovo — Nr. 26

19

BG 2612047

„Balgarsko sirene” OOD

gr. Harmanli

ul. „Gotse Delchev” 1

gr. Haskovo

bul. „Saedinenie” 94

Regio Yambol — Nr. 28

20

BG 2812022

„Karil i Tanya” OOD

gr. Yambol

gr. Yambol

ul. „Graf Ignatiev” 189


BIJLAGE VII

Lijst bedoeld in artikel 23 van de Toetredingsakte: Overgangsmaatregelen Roemenië

1. VRIJ VERKEER VAN PERSONEN

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

31968 R 1612: Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap (PB L 257 van 19.10.1968, blz. 2), laatstelijk gewijzigd bij:

32004 L 0038: Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29.4.2004 (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77);

31996 L 0071: Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1);

32004 L 0038: Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 77).

1.

Wat betreft het vrij verkeer van werknemers en het vrij verrichten van diensten dat gepaard gaat met tijdelijk verkeer van werknemers als bedoeld in artikel 1 van Richtlijn 96/71/EG tussen Roemenië enerzijds en elk van de huidige lidstaten anderzijds, zijn artikel 39 en de eerste alinea van artikel 49 van het EG-Verdrag slechts volledig van toepassing onder voorbehoud van de overgangsregelingen van de punten 2 tot en met 14.

2.

In afwijking van de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 zullen de huidige lidstaten tot het einde van het tweede jaar na de datum van toetreding van Roemenië nationale of uit bilaterale overeenkomsten voortvloeiende maatregelen toepassen om de toegang van Roemeense onderdanen tot hun arbeidsmarkten te regelen. De huidige lidstaten mogen dergelijke maatregelen blijven toepassen tot het einde van het vijfde jaar na de datum van toetreding van Roemenië.

Roemeense onderdanen die op de datum van toetreding legaal in een huidige lidstaat werken, en wier toelating tot de arbeidsmarkt van die lidstaat voor een ononderbroken periode van 12 maanden of meer geldt, hebben toegang tot de arbeidsmarkt van die lidstaat, maar niet tot de arbeidsmarkt van andere lidstaten die nationale maatregelen toepassen.

Roemeense onderdanen die na de toetreding gedurende een ononderbroken periode van 12 maanden of meer tot de arbeidsmarkt van een huidige lidstaat zijn toegelaten, genieten dezelfde rechten.

De in de tweede en derde alinea bedoelde Roemeense onderdanen verliezen de aldaar vermelde rechten als zij de arbeidsmarkt van de betrokken huidige lidstaat vrijwillig verlaten.

Roemeense onderdanen die op de datum van toetreding of gedurende een periode waarin nationale maatregelen worden toegepast, legaal werkten in een huidige lidstaat, en die voor minder dan 12 maanden tot de arbeidsmarkt van die lidstaat waren toegelaten, genieten deze rechten niet.

3.

Vóór het einde van het tweede jaar na de datum van toetreding van Roemenië wordt het functioneren van de overgangsmaatregelen van punt 2 door de Raad getoetst op basis van een verslag van de Commissie.

Na afronding van de toetsing en uiterlijk aan het einde van het tweede jaar na de datum van toetreding van Roemenië delen de huidige lidstaten de Commissie mee of zij de nationale of uit bilaterale overeenkomsten voortvloeiende maatregelen blijven toepassen, dan wel of zij voortaan de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 toepassen. Bij gebreke van een dergelijke kennisgeving zijn de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van toepassing.

4.

Op verzoek van Roemenië kan de toetsing eenmaal worden herhaald. De in punt 3 bedoelde procedure is van toepassing en wordt binnen zes maanden vanaf de datum van ontvangst van het verzoek van Roemenië voltooid.

5.

Een lidstaat die aan het einde van de in punt 2 bedoelde periode van vijf jaar de nationale of uit bilaterale overeenkomsten voortvloeiende maatregelen handhaaft, mag in geval van ernstige verstoringen van zijn arbeidsmarkt of het dreigen daarvan en na kennisgeving aan de Commissie deze maatregelen tot aan het einde van het zevende jaar na de datum van toetreding van Roemenië blijven toepassen. Bij gebreke van een dergelijke kennisgeving zijn de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van toepassing.

6.

De lidstaten waar gedurende de periode van zeven jaar na de datum van toetreding, krachtens punt 3, 4 of 5, de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van toepassing zijn ten aanzien van Roemeense onderdanen en die gedurende deze periode om redenen van toezicht arbeidsvergunningen aan Roemeense onderdanen afgeven, doen zulks automatisch.

7.

De lidstaten waar, krachtens punt 3, 4 of 5, ten aanzien van Roemeense onderdanen de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 van toepassing zijn, mogen tot het einde van het zevende jaar na de datum van toetreding, de in de volgende alinea's omschreven procedures toepassen.

Wanneer een in de eerste alinea bedoelde lidstaat verstoringen van de arbeidsmarkt ondervindt of voorziet die een serieuze bedreiging kunnen vormen voor de levensstandaard of het werkgelegenheidspeil in een bepaalde regio of binnen een bepaalde beroepsgroep, stelt deze de Commissie en de overige lidstaten daarvan in kennis en verstrekt hun alle dienstige gegevens. Op basis van deze informatie kan de lidstaat de Commissie verzoeken te bepalen dat de toepassing van de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 geheel of gedeeltelijk wordt opgeschort om in die regio of beroepsgroep de normale toestand te herstellen. Uiterlijk twee weken na de ontvangst van het verzoek neemt de Commissie een besluit over de opschorting en over de duur en de werkingssfeer ervan en stelt zij de Raad in kennis van dit besluit. Binnen twee weken na de datum van het besluit van de Commissie kan elke lidstaat de Raad verzoeken dat besluit te vernietigen of te wijzigen. Binnen twee weken na dat verzoek neemt de Raad een besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.

Een in de eerste alinea bedoelde lidstaat kan in dringende en uitzonderlijke gevallen de toepassing van de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 opschorten, waarna een met redenen omklede kennisgeving aan de Commissie wordt gedaan.

8.

Zolang de toepassing van de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68, krachtens de punten 2 tot en met 5 en punt 7, is opgeschort, blijft artikel 23 van Richtlijn 2004/38/EG van toepassing ten aanzien van onderdanen van de huidige lidstaten in Roemenië en ten aanzien van Roemeense onderdanen in de huidige lidstaten, onder de volgende voorwaarden en, inzoverre het gaat om het recht van gezinsleden van werknemers om werk aan te nemen:

de echtgeno(o)t(e) van een werknemer en hun nakomelingen die jonger zijn dan 21 jaar of afhankelijk zijn en op de datum van toetreding met de werknemer legaal op het grondgebied van een lidstaat verblijven, hebben vanaf de toetreding onmiddellijk toegang tot de arbeidsmarkt van die lidstaat. Dit geldt niet voor de leden van het gezin van een werknemer die legaal tot de arbeidsmarkt van die lidstaat is toegelaten voor een periode van minder dan 12 maanden;

de echtgeno(o)t(e) van een werknemer en hun nakomelingen die jonger zijn dan 21 jaar of afhankelijk zijn en die vanaf een datum na de datum van toetreding, doch gedurende de periode van toepassing van de boven bepaalde overgangsregelingen, met de werknemer legaal op het grondgebied van een lidstaat verblijven, hebben toegang tot de arbeidsmarkt van de betrokken lidstaat nadat zij gedurende ten minste achttien maanden in de betrokken lidstaat hebben verbleven of, indien dit eerder is, vanaf het derde jaar na de datum van toetreding van Roemenië.

Deze bepalingen doen geen afbreuk aan gunstiger nationale of uit bilaterale overeenkomsten voortvloeiende maatregelen.

9.

Voorzover sommige bepalingen van Richtlijn 2004/38/EG, waarin bepalingen van Richtlijn 68/360/EEG(1) zijn overgenomen, onlosmakelijk verbonden zijn met de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1612/68 waarvan de toepassing uit hoofde van de punten 2 tot en met 5 en de punten 7 en 8 wordt opgeschort, mogen Roemenië en de huidige lidstaten van eerstgenoemde bepalingen afwijken voorzover zulks voor de toepassing van de punten 2 tot en met 5 en de punten 7 en 8 nodig is.

10.

Als de huidige lidstaten krachtens de bovenstaande overgangsregelingen nationale maatregelen of uit bilaterale overeenkomsten voortvloeiende maatregelen toepassen, mag Roemenië ten aanzien van de onderdanen van de bewuste lidstaat of lidstaten gelijkwaardige maatregelen handhaven.

11.

Indien de toepassing van de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 door een van de huidige lidstaten wordt opgeschort, mag Roemenië de procedure van punt 7 toepassen ten aanzien van Bulgarije. Tijdens die periode worden de arbeidsvergunningen die Roemenië om redenen van toezicht afgeeft aan onderdanen van Bulgarije, automatisch afgegeven.

12.

Elke huidige lidstaat die overeenkomstig de punten 2 tot en met 5 en de punten 7 tot en met 9 nationale maatregelen toepast, kan krachtens de nationale wetgeving een vrijer verkeer van werknemers invoeren dan op de datum van toetreding het geval is, met inbegrip van volledige toegang tot de arbeidsmarkt. Vanaf het derde jaar na de datum van toetreding kan elke huidige lidstaat die nationale maatregelen toepast, te allen tijde besluiten in de plaats daarvan de artikelen 1 tot en met 6 van Verordening (EEG) nr. 1612/68 toe te passen. Van dit besluit wordt kennis gegeven aan de Commissie.

13.

Teneinde in te spelen op ernstige verstoringen of dreigende verstoringen in specifieke, gevoelige dienstensectoren op hun arbeidsmarkten, die in bepaalde regio's als gevolg van de in artikel 1 van Richtlijn 96/71/EG bedoelde transnationale dienstverrichtingen zouden kunnen ontstaan, en zolang zij uit hoofde van bovenstaande overgangsregelingen, nationale of uit bilaterale overeenkomsten voortvloeiende maatregelen op het vrij verkeer van Roemeense werknemers toepassen, mogen Duitsland en Oostenrijk, na kennisgeving aan de Commissie, afwijken van artikel 49, eerste alinea, van het EG-Verdrag, teneinde in de context van dienstverrichting door in Roemenië gevestigde ondernemingen, het tijdelijk verkeer te beperken van werknemers wier recht om in Duitsland en Oostenrijk werk aan te nemen onder nationale maatregelen valt.

De lijst van dienstensectoren die onder deze afwijkende regeling kunnen vallen, is als volgt:

in Duitsland:

Sector

NACE (2)-code, tenzij anders aangegeven

Bouwnijverheid en aanverwante activiteiten

45.1 tot en met 4

Activiteiten vermeld in de bijlage bij Richtlijn 96/71/EG

Industriële reiniging

74.70 Industriële reiniging

Overige diensten

74.87 Uitsluitend de activiteiten van binnenhuisarchitecten

in Oostenrijk:

Sector

NACE(3)-code, tenzij anders aangegeven

Diensten in verband met de tuinbouw

01.41

Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen

26.7

Vervaardiging van metalen constructiewerken en van onderdelen daarvan

28.11

Bouwnijverheid en aanverwante activiteiten

45.1 tot en met 4

Activiteiten vermeld in de bijlage bij Richtlijn 96/71/EG

Beveiligingsdiensten

74.60

Industriële reiniging

74.70

Thuisverpleging

85.14

Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft

85.32

Voorzover Duitsland en Oostenrijk in overeenstemming met de voorgaande alinea's afwijken van artikel 49, eerste alinea, van het EG-Verdrag, mag Roemenië, na kennisgeving hiervan aan de Commissie, gelijkwaardige maatregelen treffen.

De toepassing van dit punt mag niet leiden tot strengere voorwaarden voor het tijdelijke verkeer van werknemers in de context van transnationale dienstverrichtingen tussen Duitsland of Oostenrijk en Roemenië dan de op de datum van ondertekening van het toetredingsverdrag geldende voorwaarden.

14.

De toepassing van de punten 2 tot en met 5 en 7 tot en met 12 mag niet leiden tot strengere voorwaarden voor de toegang van Roemeense onderdanen tot de arbeidsmarkten van de huidige lidstaten dan de op de datum van ondertekening van het toetredingsverdrag geldende voorwaarden.

Niettegenstaande de toepassing van het bepaalde in de punten 1 tot en met 13 geven de huidige lidstaten, wat de toegang tot hun arbeidsmarkt betreft, gedurende eender welke periode tijdens welke nationale of uit bilaterale overeenkomsten voortvloeiende maatregelen worden toegepast, voorrang aan werknemers die onderdaan van de lidstaten zijn boven werknemers die onderdaan van een derde land zijn.

Legaal in een andere lidstaat verblijvende en werkende Roemeense migrerende werknemers en hun gezinnen, en legaal in Roemenië verblijvende en werkende migrerende werknemers van andere lidstaten en hun gezinnen mogen niet restrictiever worden behandeld dan in de betrokken lidstaat c.q. Roemenië verblijvende en werkende migrerende werknemers en hun gezinnen uit een derde land. Voorts mogen in Roemenië verblijvende en werkende migrerende werknemers uit derde landen uit hoofde van het beginsel van de communautaire preferentie geen gunstiger behandeling krijgen dan Roemeense onderdanen.

2. VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN

31997 L 0009: Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels (PB L 84 van 26.3.1997, blz. 22).

In afwijking van artikel 4, lid 1, van Richtlijn 97/9/EG is het minimumbedrag van de compensatie tot en met 31 december 2011 niet van toepassing in Roemenië. Roemenië zorgt ervoor dat zijn beleggerscompensatiestelsel voorziet in een dekking van niet minder dan 4 500 EUR van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007, niet minder dan 7 000 EUR van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008, niet minder dan 9 000 EUR van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009, niet minder dan 11 000 EUR van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010, en niet minder dan 15 000 EUR van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011.

Gedurende de overgangsperiode behouden de andere lidstaten het recht om een op hun grondgebied gevestigd bijkantoor van een Roemeense beleggingsonderneming te beletten werkzaam te zijn, tenzij en totdat dat bijkantoor is toegetreden tot een officieel erkend beleggerscompensatiestelsel op het grondgebied van de betrokken lidstaat om het verschil tussen het Roemeense compensatieniveau en het in artikel 4, lid 1, van Richtlijn 97/9/EG genoemde minimumbedrag te dekken.

3. VRIJ VERKEER VAN KAPITAAL

Verdrag betreffende de Europese Unie,

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap

1.

Onverminderd de verplichtingen uit hoofde van de Verdragen waarop de Europese Unie gegrondvest is, mag Roemenië gedurende een periode van vijf jaar na de datum van toetreding de in zijn bij de ondertekening van de Toetredingsakte bestaande wetgeving vastgestelde beperkingen handhaven ten aanzien van het verwerven van de eigendom van grond voor tweede woningen door niet in Roemenië verblijvende onderdanen van de lidstaten of de staten die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte (EER), alsmede door ondernemingen die zijn opgericht overeenkomstig de wetgeving van een andere lidstaat of een EER-staat, en die niet op het grondgebied van Roemenië zijn gevestigd, en daar evenmin een bijkantoor of een vertegenwoordiging hebben.

Onderdanen van de lidstaten en onderdanen van staten die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte en die wettig in Roemenië verblijven, vallen niet onder het bepaalde in de voorgaande alinea, en worden niet onderworpen aan andere voorschriften en procedures dan die welke gelden voor de onderdanen van Roemenië.

2.

Onverminderd de verplichtingen uit hoofde van de Verdragen waarop de Europese Unie gegrondvest is, mag Roemenië, gedurende een periode van zeven jaar na de datum van toetreding, de in zijn bij de ondertekening van de Toetredingsakte bestaande wetgeving vastgestelde beperkingen handhaven ten aanzien van het verwerven van landbouwgronden, bossen en bosbouwgronden door onderdanen van de lidstaten, onderdanen van de staten die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte (EER), alsmede door ondernemingen die zijn opgericht overeenkomstig de wetgeving van een andere lidstaat of een EER-staat, en die niet in Roemenië zijn gevestigd of geregistreerd. In geen geval mogen onderdanen van de lidstaten bij de verwerving van landbouwgronden, bossen en bosbouwgronden een minder gunstige behandeling ontvangen dan op het moment van de ondertekening van het Toetredingsverdrag, en evenmin mogen op hen stringentere beperkingen van toepassing zijn dan op onderdanen van een derde land.

Zelfstandige landbouwers die onderdaan zijn van een andere lidstaat en die zich in Roemenië wensen te vestigen en er wensen te wonen, vallen niet onder het bepaalde in de voorgaande alinea en worden niet onderworpen aan andere procedures dan die welke gelden voor de onderdanen van Roemenië.

In het derde jaar na de toetreding vindt er een algemene evaluatie van deze overgangsmaatregelen plaats. De Commissie brengt daartoe verslag uit bij de Raad. De Raad kan op voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen besluiten om de in de eerste alinea vermelde overgangsperiode in te korten of te beëindigen.

4. MEDEDINGINGSBELEID

A. FISCALE STEUN

1. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Titel VI, Hoofdstuk 1, Regels betreffende de mededinging

a)

Niettegenstaande de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag, mag Roemenië aan ondernemingen die vóór 1 juli 2003 het certificaat van permanente investeerder in een achterstandsgebied hebben verkregen, vrijstellingen van vennootschapsbelasting blijven verlenen op grond van Noodbesluit nr. 24/1998 van de regering inzake achterstandsgebieden, als gewijzigd:

voor drie achterstandsgebieden (Brad, Valea Jiului, Bălan) tot en met 31 december 2008,

voor 22 achterstandsgebieden (Comăneşti, Bucovina, Altân Tepe, Filipeşti, Ceptura, Albeni, Schela, Motru Rovinari, Rusca Montană, Bocşa, Moldova Nouă-Anina, Baraolt, Apuseni, Ştei-Nucet, Borod Şuncuiuş-Dobreşti-Vadu Crişului, Popeşti-Derna-Aleşd, Ip, Hida-Surduc- Jibou-Bălan, Şărmăşag-Chiejd-Bobota, Baia Mare, Borşa Vişeu, Rodna) tot en met 31 december 2009,

voor 3 achterstandsgebieden (Cugir, Zimnicea, Copşa Mică) tot en met 31 december 2010;

onder de volgende voorwaarden:

de overheidssteun wordt toegekend voor regionale investeringen:

het netto-aandeel van de regionale steun mag niet meer bedragen dan 50% van het netto-subsidie-equivalent. Dit plafond mag voor het MKB worden vermeerderd met 15%, mits het totale netto-aandeel van de steun niet meer dan 75% bedraagt;

de totale steun wordt beperkt tot maximaal 30% van de in aanmerking komende investeringskosten, indien het bedrijf actief is in de motorvoertuigensector(4);

de periode voor de berekening van de steun waarmee, onder de bovengenoemde plafonds, rekening moet worden gehouden, begint op 2 januari 2003; alle steun die op basis van winsten vóór deze datum is aangevraagd en ontvangen, wordt bij de berekening buiten beschouwing gelaten;

om de totale steun te berekenen wordt rekening gehouden met alle aan de begunstigde verleende steun voor de in aanmerking komende kosten, met inbegrip van de steun uit andere programma's en ongeacht of de steun komt uit lokale, regionale, nationale of communautaire bronnen;

de in aanmerking komende kosten worden omschreven op basis van de richtsnoeren inzake nationale regionale steunmaatregelen(5);

de in aanmerking komende kosten zijn die welke zijn ontstaan tussen 2 oktober 1998 (de datum van inwerkingtreding van de regeling krachtens Noodbesluit nr. 24/1998 van de regering inzake achterstandsgebieden) en 15 september 2004.

b)

Roemenië brengt de volgende elementen ter kennis van de Commissie:

binnen twee maanden na de toetredingsdatum, informatie over de naleving van de bovenvermelde voorwaarden,

uiterlijk eind december 2010, informatie over de in aanmerking komende kosten van de investeringen die de begunstigden daadwerkelijk hebben verricht uit hoofde van Noodbesluit nr. 24/1998 van de regering inzake achterstandsgebieden, als gewijzigd, alsmede over de totale steunbedragen die de begunstigden hebben ontvangen, en

halfjaarlijkse rapporten over het toezicht op de steun aan de sector motorvoertuigen.

2. Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Titel VI, Hoofdstuk 1, Regels betreffende de mededinging

a)

Niettegenstaande de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag, mag Roemenië aan ondernemingen die voor 1 juli 2002 handelsovereenkomsten hebben gesloten met de instanties van de vrijhandelszones, tot en met 31 december 2011 vrijstellingen voor royalty's blijven verlenen op grond van Wet nr. 84/1992 inzake vrijhandelszones, als gewijzigd, onder de volgende voorwaarden:

de overheidssteun wordt toegekend voor regionale investeringen:

het netto-aandeel van de regionale steun mag niet meer bedragen dan 50% van het netto-subsidie-equivalent. Dit plafond mag voor het MKB worden vermeerderd met 15%, mits het totale netto-aandeel van de steun niet meer dan 75% bedraagt;

de totale steun wordt beperkt tot maximaal 30% van de in aanmerking komende investeringskosten, indien het bedrijf actief is in de motorvoertuigensector(6);

de periode voor de berekening van de steun waarmee, onder de bovengenoemde plafonds, rekening moet worden gehouden, begint op 2 januari 2003; alle steun die op basis van winsten vóór deze datum is aangevraagd en ontvangen, wordt bij de berekening buiten beschouwing gelaten;

om de totale steun te berekenen wordt rekening gehouden met alle aan de begunstigde verleende steun voor de in aanmerking komende kosten, met inbegrip van de steun uit andere programma's en ongeacht of de steun komt uit lokale, regionale, nationale of communautaire bronnen;

de in aanmerking komende kosten worden omschreven op basis van de richtsnoeren inzake nationale regionale steunmaatregelen(7);

de in aanmerking komende kosten zijn die welke zijn ontstaan tussen 30 juli 1992 (de datum van inwerkingtreding van de regeling krachtens Wet nr. 84/1992 inzake vrijhandelszones) en 1 november 2004.

b)

Roemenië brengt de volgende elementen ter kennis van de Commissie:

binnen twee maanden na de toetredingsdatum, informatie over de naleving van de bovenvermelde voorwaarden,

uiterlijk eind december 2011, informatie over de in aanmerking komende kosten van de investeringen die de begunstigden daadwerkelijk hebben verricht uit hoofde van Wet nr. 84/1992 inzake vrijhandelszones, als gewijzigd, alsmede over de totale steunbedragen die de begunstigden hebben ontvangen, en

halfjaarlijkse rapporten over het toezicht op de steun aan de sector motorvoertuigen.

B. HERSTRUCTURERING VAN DE STAALSECTOR

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap: Titel VI, Hoofdstuk 1, Regels betreffende de mededinging

1.

Ondanks de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag wordt overheidssteun die van 1993 tot en met 2004 door Roemenië wordt verleend voor de herstructurering van nader bepaalde delen van de Roemeense ijzer- en staalindustrie als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt beschouwd onder de volgende voorwaarden:

de periode waarin is voorzien in artikel 9, lid 4, van Protocol nr. 2 betreffende EGKS-producten bij de Europa-overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Roemenië, anderzijds(8), is verlengd tot en met 31 december 2005,

de voorwaarden van het nationale herstructureringsprogramma en de individuele bedrijfsplannen op basis waarvan voornoemd protocol werd verlengd, worden in de periode 2002‐2008 nageleefd,

er is voldaan aan de in deze bepalingen en aanhangsel A opgenomen voorwaarden, en

van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2008, het einde van de herstructureringsperiode, wordt geen overheidssteun toegekend of uitbetaald aan staalfabrieken die onder het nationale herstructureringsprogramma vallen, en

na 31 december 2004 wordt aan de Roemeense staalsector geen herstructureringssteun meer toegekend of uitbetaald. In deze bepalingen en aanhangsel A wordt onder overheidssteun voor herstructurering verstaan, elke op staalbedrijven betrekking hebbende maatregel die overheidssteun vormt in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-verdrag en, niet kan worden beschouwd als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt in de zin van de normale in de Gemeenschap geldende voorschriften.

2.

Uitsluitend in aanhangsel A, deel I, vermelde ondernemingen (hierna „begunstigde ondernemingen” genoemd) komen in aanmerking voor overheidssteun in het kader van het herstructureringsprogramma voor de Roemeense ijzer- en staalindustrie.

3.

De herstructurering van de Roemeense ijzer- en staalindustrie, zoals beschreven in de individuele bedrijfsplannen van de begunstigde ondernemingen en in het nationale herstructureringsprogramma, en in overeenstemming met de voorwaarden van dit protocol en aanhangsel A, moet uiterlijk op 31 december 2008 (hierna „het einde van de herstructureringsperiode” genoemd) voltooid zijn.

4.

Het is een begunstigde onderneming niet toegestaan:

a)

in geval van een fusie met een niet in aanhangsel A, deel I, vermelde onderneming, de aan de begunstigde onderneming verleende steun door te geven;

b)

in de periode tot en met 31 december 2008 het actief van een andere niet in aanhangsel A, deel I, vermelde staalonderneming over te nemen en de verleende steun door te geven.

5.

Mocht de eigendom van de begunstigde ondernemingen nadien worden gewijzigd, dan worden de in deze bepalingen en aanhangsel A omschreven voorwaarden en beginselen inzake rendabiliteit, overheidssteun en capaciteitsvermindering daarbij nageleefd.

6.

Ondernemingen die niet zijn opgenomen in de lijst van „begunstigde ondernemingen” van aanhangsel A, deel I, komen niet in aanmerking voor overheidssteun voor herstructurering of enige andere steun die niet verenigbaar wordt geacht met de communautaire voorschriften inzake overheidssteun, en van deze ondernemingen zal geen capaciteitsvermindering worden geëist. Capaciteitsreducties bij deze ondernemingen zullen niet meetellen in de minimumcapaciteitsvermindering.

7.

Bij de vaststelling van het totaalbedrag van de voor de begunstigde ondernemingen goed te keuren bruto-herstructureringssteun zal voor elke afzonderlijke steunmaatregel in het definitieve, door de Roemeense overheid goed te keuren nationaal herstructureringsprogramma en in de individuele bedrijfsplannen worden beoordeeld of voldaan is aan de in artikel 9, lid 4, van Protocol nr. 2 bij de Europa-overeenkomst genoemde criteria, en zal de Raad worden verzocht er zijn goedkeuring aan te hechten. Het totaalbedrag van de toegekende en uitbetaalde bruto-herstructureringssteun voor de periode 1993-2004 bedraagt in geen geval meer dan 49 985 miljard ROL. Binnen dit totale plafond zijn er submaxima, hetgeen betekent dat in de periode 1993-2004 aan elke begunstigde onderneming de volgende maximumbedragen mogen worden toegekend en uitbetaald:

Ispat Sidex Galaţi

ROL 30 598 miljard

Siderurgica Hunedoara

ROL 9 975 miljard

CS Reşiţa

ROL 4 707 miljard

IS Câmpia Turzii

ROL 2 234 miljard

COS Târgovişte

ROL 2 399 miljard

Donasid (Siderca) Călăraşi

ROL 72 miljard

De steun leidt ertoe dat de begunstigde ondernemingen aan het einde van de herstructureringsperiode onder normale marktvoorwaarden levensvatbaar zijn. Het bedrag en de intensiteit van deze steun blijven strikt beperkt tot hetgeen voor dit herstel van de levensvatbaarheid absoluut noodzakelijk is. De levensvatbaarheid zal worden bepaald onder verwijzing naar de in aanhangsel A, deel III, omschreven benchmarks.

Roemenië verleent daarna geen verdere overheidssteun voor herstructurering meer aan zijn ijzer- en staalindustrie.

8.

De in de periode 1993-2008 door de begunstigde ondernemingen te bereiken totale netto capaciteitsvermindering bedraagt minimaal 2,05 miljoen ton.

Voor de berekening van deze capaciteitsvermindering wordt alleen definitieve sluiting van de betrokken warmwalsinstallaties door middel van fysieke vernietiging in aanmerking genomen, zodat de productie-installaties niet opnieuw in bedrijf kunnen worden gesteld. De faillietverklaring van een begunstigde onderneming geldt niet als capaciteitsvermindering(9).

Voor de minimale netto-capaciteitsvermindering van 2,05 miljoen ton en de data voor zowel het stopzetten van de productie als de definitieve sluiting van de betrokken installaties wordt het in aanhangsel A, deel II, beschreven tijdschema gevolgd.

9.

De individuele bedrijfsplannen bevatten de schriftelijke goedkeuring van de begunstigde ondernemingen. Zij worden voornamelijk als volgt uitgevoerd:

a)

Voor „Ispat Sidex Galaţi”:

i)

de uitvoering van het investeringsprogramma met het oog op de modernisering van de productieprocédés, de verhoging van de winstmarges, de verlaging van de kosten (met name een lager energieverbruik) en de verbetering van de kwaliteit;

ii)

de heroriëntatie naar marktsegmenten van platte staalproducten met een hogere toegevoegde waarde;

iii)

de verbetering van de operationele doeltreffendheid en het organisatiemanagement;

iv)

de voltooiing van de financiële herstructurering van de onderneming;

v)

het verrichten van de investeringen die nodig zijn om aan de milieuwetgeving te voldoen;

b)

Voor „Siderurgica Hunedoara”:

i)

de modernisering van de installaties om het opgestelde verkoopsplan uit te voeren;

ii)

de verbetering van de operationele doeltreffendheid en het organisatiemanagement;

iii)

het verrichten van de investeringen die nodig zijn om aan de milieuwetgeving te voldoen;

c)

Voor „IS Câmpia Turzii”:

i)

de verhoging van de output van producten met een hogere toegevoegde waarde en verwerkte producten;

ii)

de uitvoering van het investeringsprogramma ter verbetering van de productkwaliteit;

iii)

de verbetering van de operationele doeltreffendheid en het organisatiemanagement;

iv)

het verrichten van de investeringen die nodig zijn om aan de milieuwetgeving te voldoen;

d)

Voor „CS Reşiţa”:

i)

specialiseren in halfafgewerkte producten om de plaatselijke buizensector te bevoorraden;

ii)

de sluiting van inefficiënte installaties;

iii)

het verrichten van de investeringen die nodig zijn om aan de milieuwetgeving te voldoen;

e)

Voor „COS Târgovişte”:

i)

het vergroten van het aandeel van de producten met een hogere toegevoegde waarde;

ii)

de uitvoering van een investeringsprogramma met het oog op kostenverlagingen, meer efficiëntie en verbetering van de kwaliteit;

iii)

het verrichten van de investeringen die nodig zijn om aan de milieuwetgeving te voldoen;

f)

Voor „Donasid Călăraşi”:

i)

de uitvoering van een investeringsprogramma met het oog op de modernisering van de productieprocédés;

ii)

het vergroten van het aandeel van de afgewerkte producten;

iii)

het verrichten van de investeringen die nodig zijn om aan de milieuwetgeving te voldoen.

10.

Voor alle daaropvolgende wijzigingen in de nationale herstructureringsplannen en de individuele bedrijfsplannen is de goedkeuring van de Commissie c.q. van de Raad vereist.

11.

De uitvoering van de herstructurering moet in volledige transparantie en op basis van gezonde markteconomische beginselen plaatsvinden.

12.

De Commissie en de Raad zullen van dichtbij toezien op de uitvoering van het herstructureringsplan en de diverse individuele bedrijfsplannen, alsmede op het vervullen van de in deze bepalingen en aanhangsel A opgenomen voorwaarden vóór en na de toetreding, en zulks tot 2009. De Commissie zal met name toezien op de voornaamste verbintenissen en bepalingen in de punten 7 en 8 betreffende overheidssteun, levensvatbaarheid en capaciteitsreducties, daarbij gebruik makend van inzonderheid de in punt 9 en aanhangsel A, deel III, omschreven herstructureringsbenchmarks. Daartoe brengt de Commissie verslag uit aan de Raad.

13.

Het toezicht omvat een onafhankelijke evaluatie, die in de periode van 2005 tot en met 2009 ieder jaar plaatsvindt .

14.

Roemenië zal volledig meewerken met alle regelingen voor toezicht. Het betreft met name de volgende regelingen:

Roemenië legt uiterlijk op 15 maart en 15 september van elk jaar aan de Commissie een halfjaarlijks verslag voor, tenzij de Commissie anders besluit. Het eerste verslag wordt op 15 maart 2005 ingediend en het laatste op 15 maart 2009.

de verslagen moeten alle nodige informatie bevatten voor het toezicht op het herstructureringsproces en op de capaciteitsvermindering, en moeten toereikende financiële gegevens verstrekken om te kunnen beoordelen of is voldaan aan de voorwaarden en de voorschriften van deze bepalingen en aanhangsel A. De verslagen bevatten ten minste de in aanhangsel A, deel IV, omschreven informatie; de Commissie behoudt zich het recht voor om hierin wijzigingen aan te brengen op grond van haar ervaringen tijdens het toezicht. Als aanvulling op de individuele bedrijfsplannen van de begunstigde ondernemingen, zal tevens verslag worden uitgebracht over de algemene toestand van de Roemeense ijzer- en staalsector, met inbegrip van recente macro-economische ontwikkelingen.

Roemenië verplicht de begunstigde ondernemingen om alle relevante gegevens bekend te maken die onder andere omstandigheden wellicht als vertrouwelijk zouden worden beschouwd. In de verslagen aan de Raad zorgt de Commissie ervoor dat vertrouwelijke informatie die specifiek is voor een onderneming, niet wordt bekendgemaakt.

15.

Er vinden halfjaarlijkse vergaderingen plaats van een raadgevend comité bestaande uit vertegenwoordigers van de Roemeense autoriteiten en de Commissie. De bijeenkomsten van dit raadgevend comité kunnen tevens op een ad hoc-basis worden gehouden indien de Commissie zulks noodzakelijk acht.

16.

Indien de Commissie bij de uitoefening van het toezicht constateert dat er aanzienlijke afwijkingen zijn ten opzichte van de macro-economische prognoses, de financiële situatie van de begunstigde ondernemingen of de levensvatbaarheidsbeoordeling, kan zij eisen dat Roemenië passende maatregelen neemt om de herstructureringsmaatregelen van de betrokken begunstigde ondernemingen aan te scherpen of te wijzigen.

17.

Indien uit het toezicht blijkt dat:

a)

één of meer van de in deze bepalingen en in aanhangsel A opgenomen voorwaarden niet vervuld zijn, of

b)

de verbintenissen die door Roemenië zijn aangegaan in het kader van de verlenging van de periode tijdens welke Roemenië uitzonderlijk overheidssteun mag verlenen voor de herstructurering van zijn ijzer- en staalindustrie overeenkomstig de Europa-Overeenkomst, niet zijn nagekomen, of

c)

Roemenië de begunstigde ondernemingen of een ander staalbedrijf in de loop van de herstructureringsperiode bijkomende, onverenigbare overheidssteun heeft verleend,

neemt de Commissie passende maatregelen om van betrokken ondernemingen de terugbetaling te eisen van eventuele steun die werd verleend zonder dat de in deze bepalingen en aanhangsel A opgenomen voorwaarden werden nagekomen. Zo nodig zal gebruik worden gemaakt van de vrijwaringsclausule van artikel 37 van de Akte, of van artikel 39 van de Akte.

5. LANDBOUW

A. LANDBOUWWETGEVING

31999 R 1493: Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt (PB L 179 van 14.7.1999, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

32003 R 1795: Verordening (EG) nr. 1795/2003 van de Commissie van 13.10.2003 (PB L 262 van 14.10.2003, blz. 13).

In afwijking van artikel 19, leden 1 tot en met 3, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 kan Roemenië herbeplantingsrechten erkennen die zijn toegekend op grond van het rooien van gemengde rassen die niet zijn opgenomen in de indeling van wijnstokrassen, geteeld op een oppervlakte van 30 000 hectaren. Deze herbeplantingsrechten mogen uiterlijk tot en met 31 december 2014 worden aangewend en uitsluitend voor het beplanten met Vitis vinifera.

De herstructurering en omschakeling van deze wijngaarden zal niet in aanmerking komen voor communautaire steun krachtens artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1493/1999. Er mag evenwel nationale staatssteun worden toegekend voor de kosten die voortvloeien uit deze herstructurering en omschakeling. Die steun mag niet hoger liggen dan 75% van alle kosten per wijngaard.

B. VETERINAIRE EN FYTOSANITAIRE WETGEVING

I. VETERINAIRE WETGEVING

32004 R 0852: Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1).

32004 R 0853: Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55).

a)

De structurele voorschriften van Verordening (EG) nr. 852/2004, bijlage II, hoofdstuk II, en van Verordening (EG) nr. 853/2004, bijlage III, sectie I, hoofdstuk II en hoofdstuk III, sectie II, hoofdstuk II en hoofdstuk III, en sectie V, hoofdstuk I, zijn tot en met 31 december 2009 niet van toepassing op de in aanhangsel B bij deze bijlage opgenomen inrichtingen in Roemenië, onder de hiernavolgende voorwaarden.

b)

Zolang de bepalingen van punt a) van toepassing zijn op de in dat punt bedoelde inrichtingen, worden producten afkomstig van die inrichtingen uitsluitend op de nationale markt in de handel gebracht of gebruikt voor verdere verwerking in inrichtingen in Roemenië waarvoor de bepalingen van punt a) eveneens gelden, ongeacht de datum waarop zij in de handel worden gebracht. Deze producten dragen een gezondheids- of identificatiemerk dat verschilt van dat waarin is voorzien in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 853/2004.

De vorige alinea geldt ook voor alle producten die afkomstig zijn uit geïntegreerde vleesinrichtingen waarvan een gedeelte onder het bepaalde in punt a) valt.

c)

Tot en met 31 december 2009 mogen de in aanhangsel B bij deze bijlage genoemde melkverwerkingsinrichtingen leveringen van rauwe melk ontvangen die niet voldoen aan of niet zijn behandeld in overeenstemming met de voorschriften van Verordening (EG) nr. 853/2004, bijlage III, sectie IX, hoofdstuk I, subhoofdstukken II en III, op voorwaarde dat de bedrijven die de melk leveren, zijn opgenomen op de lijst die daartoe door de Roemeense autoriteiten wordt bijgehouden. Roemenië dient jaarlijks bij de Commissie een verslag in over de gemaakte vorderingen bij het verbeteren van deze melkveebedrijven en de regelingen voor het ophalen van de melk.

d)

Roemenië zorgt ervoor dat geleidelijk wordt voldaan aan de in punt a) bedoelde structurele voorschriften. Vóór de datum van toetreding dient Roemenië bij de Commissie een door de bevoegde nationale veterinaire autoriteit goedgekeurd verbeteringsplan in voor elk van de in aanhangsel B vermelde inrichtingen waarvoor de maatregel van punt a) geldt. Het plan omvat een lijst van alle tekortkomingen met betrekking tot de in punt a) vermelde voorschriften en de geplande datum voor het verhelpen ervan. Roemenië dient jaarlijks bij de Commissie een verslag in over de gemaakte vorderingen in elk van de inrichtingen. Roemenië zorgt ervoor dat alleen inrichtingen die uiterlijk op 31 december 2009 volledig aan deze voorschriften voldoen, in werking mogen blijven.

e)

Voor de toetreding en tot en met 31 december 2009 kan de Commissie overeenkomstig de in artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002(10) bedoelde procedure aanhangsel B bij deze bijlage actualiseren en in dat verband individuele inrichtingen toevoegen of schrappen, in het licht van de vorderingen met het verhelpen van de bestaande tekortkomingen en het resultaat van het toezichtproces.

Nadere uitvoeringsbepalingen die de vlotte werking van bovenstaande overgangsregeling moeten waarborgen, kunnen worden aangenomen overeenkomstig de in artikel 58 van Verordening (EG) nr. 178/2002 bedoelde procedure.

II. FYTOSANITAIRE WETGEVING

31991 L 0414: Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

32004 L 0099: Richtlijn 2004/99/EG van de Commissie van 1.10.2004 (PB L 309 van 6.10.2004, blz. 6).

In afwijking van artikel 13, lid 1, van Richtlijn 91/414/EEG, mag Roemenië de in bijlagen II en III bij Richtlijn 91/414/EEG genoemde termijnen voor het verstrekken van informatie over de thans in Roemenië toegestane en uitsluitend op het Roemeense grondgebied in de handel gebrachte gewasbeschermingsmiddelen die koperverbindingen (sulfaat, oxychloride of hydroxide), zwavel, acetochloor, dimethoaat en 2,4-D bevatten, verlengen, mits die ingrediënten dan zijn opgenomen in bijlage I bij deze richtlijn. Voornoemde termijnen mogen uiterlijk tot en met 31 december 2009 worden verlengd, behalve voor 2,4-D, waarvoor de termijn uiterlijk tot en met 31 december 2008 mag worden verlengd. De bovenstaande bepalingen gelden uitsluitend voor verzoekende bedrijven die reeds voor 1 januari 2005 daadwerkelijk met het produceren of inwinnen van de vereiste gegevens zijn begonnen.

6. VERVOERSBELEID

1.

31993 R 3118: Verordening (EEG) nr. 3118/93 van de Raad van 25 oktober 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot het binnenlands goederenvervoer over de weg in een lidstaat waar zij niet gevestigd zijn (PB L 279 van 12.11.1993, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

32002 R 0484: Verordening (EG) nr. 484/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 1.3.2002 (PB L 76 van 19.3.2002, blz. 1).

a)

In afwijking van artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3118/93 en tot het eind van het derde jaar na de datum van de toetreding, worden in Roemenië gevestigde ondernemingen niet toegelaten tot het binnenlands goederenvervoer over de weg in de overige lidstaten, en worden in de andere lidstaten gevestigde ondernemingen niet toegelaten tot het binnenlands goederenvervoer over de weg in Roemenië.

b)

Vóór het eind van het derde jaar na de datum van toetreding brengen de lidstaten de Commissie ter kennis of zij van plan zijn deze overgangsperiode voor maximaal twee jaar te verlengen dan wel het bepaalde in artikel 1 van de verordening vanaf dan toe te passen. Bij gebreke van een dergelijke kennisgeving is artikel 1 van de verordening van toepassing. Alleen vervoersondernemers die gevestigd zijn in de lidstaten waar artikel 1 van de verordening van toepassing is, mogen binnenlands goederenvervoer over de weg verrichten in de overige lidstaten waar artikel 1 van de verordening eveneens van toepassing is.

c)

Die lidstaten waar krachtens punt b) artikel 1 van de verordening van toepassing is, mogen tot het einde van het vijfde jaar na de datum van toetreding de onderstaande procedure toepassen.

Wanneer een in de vorige alinea bedoelde lidstaat een ernstige verstoring van zijn nationale markt of van delen daarvan ondervindt die veroorzaakt of verergerd wordt door cabotage, zoals een ernstig overaanbod of een bedreiging van de financiële stabiliteit of van het voortbestaan van een aanzienlijk aantal ondernemingen in het goederenvervoer over de weg, stelt deze lidstaat de Commissie en de overige lidstaten daarvan in kennis en verstrekt hij hen de nodige gegevens. Op basis van deze informatie kan de lidstaat de Commissie verzoeken de toepassing van artikel 1 van de verordening volledig of gedeeltelijk te schorsen teneinde de normale toestand te herstellen.

De Commissie beoordeelt de situatie op basis van de door de betrokken lidstaat verstrekte gegevens en besluit uiterlijk een maand na de ontvangst van het verzoek of er vrijwaringsmaatregelen moeten worden genomen. De in artikel 7, lid 3, tweede, derde en vierde alinea, uiteengezette procedure alsmede artikel 7, leden 4, 5 en 6, van de verordening zijn van toepassing.

Een in de eerste alinea bedoelde lidstaat kan in dringende en uitzonderlijke gevallen de toepassing van artikel 1 van de verordening schorsen, waarna een met redenen omklede kennisgeving aan de Commissie geschiedt.

d)

Zolang artikel 1 van de verordening op grond van de punten a) en b) niet wordt toegepast, kunnen de lidstaten de toegang tot hun binnenlands goederenvervoer over de weg reguleren door geleidelijk cabotagevergunningen uit te wisselen op basis van bilaterale overeenkomsten. Dit kan de mogelijkheid van volledige liberalisering inhouden.

e)

De toepassing van de punten a) tot en met c) mag niet leiden tot een toegang tot de nationale markt voor goederenvervoer over de weg die beperkter is dan die welke ten tijde van de ondertekening van het toetredingsverdrag bestond.

2.

31996 L 0053: Richtlijn. 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (PB L 235 van 17.9.1996, blz. 59), laatstelijk gewijzigd bij:

32002 L 0007: Richtlijn 2002/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18.2.2002 (PB L 67 van 9.3.2002, blz. 47).

In afwijking van artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/53/EG mogen voertuigen die voldoen aan de grenswaarden van de punten 3.2.1., 3.4.1., 3.4.2. en 3.5.1. van bijlage I bij die richtlijn tot en met 31 december 2013 alleen gebruik maken van niet-aangepaste gedeelten van het Roemeense wegennet indien zij voldoen aan de Roemeense grenswaarden inzake asdruk.

Vanaf de datum van toetreding mogen geen beperkingen meer worden opgelegd op het gebied van het gebruik door voertuigen die voldoen aan de eisen van Richtlijn 96/53/EG, van de in bijlage 5 bij de vervoersovereenkomst EG/Roemenië(11) en bijlage I bij Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet(12) vermelde hoofdtransitoroutes, die hierna worden opgesomd:

1.

Alba Iulia — Turda — Zalau — Satu Mare — Halmeu (weg E 81)

2.

Zalau — Oradea — Bors (wegen 1H en E60)

3.

Marasesti — Bacau — Suceava — Siret (weg E85)

4.

Tisita — Tecuci — Husi — Albita (weg E581)

5.

Simeria — Hateg — Rovinari — Craiova — Calafat (weg E79)

6.

Lugoj — Caransebes — Drobeta-Turnu Severin — Filiasi — Craiova (weg E70)

7.

Craiova — Alexandria — Bucharest (weg 6)

8.

Drobeta-Turnu Severin — Calafat (weg 56 A)

9.

Bucharest — Buzau (wegen E60/E85)

10.

Bucharest — Giurgiu (wegen E70/E85)

11.

Braşov — Sibiu (weg E 68)

12.

Timişoara — Stamora Moraviţa

Roemenië dient zich te houden aan het in de hiernavolgende tabel vervatte tijdschema voor de aanpassing van zijn secundaire wegennet zoals aangegeven op de hiernavolgende kaart. Bij alle investeringen in infrastructuur waarbij wordt geput uit middelen afkomstig uit de Gemeenschapsbegroting, moeten de wegen worden aangelegd/aangepast voor een druk van 11,5 ton per as.

Naarmate de aanpassingen vorderen, wordt het Roemeense secundaire wegennet geleidelijk opengesteld voor voertuigen voor internationaal vervoer die voldoen aan de grenswaarden van de richtlijn. Met het oog op laad- en losoperaties, en waar zulks technisch mogelijk is, zal tijdens de gehele overgangsperiode het gebruik van niet-aangepaste gedeelten van het secundaire wegennet worden toegestaan.

Vanaf de datum van toetreding mogen alle voertuigen in het internationaal vervoer die aan de grenswaarden van Richtlijn 96/53/EG voldoen, uitsluitend tijdelijke extra heffingen op het Roemeense secundaire wegvervoersnet opgelegd krijgen, indien ze de nationale grenswaarden inzake asdruk overschrijden. Deze voertuigen mogen geen tijdelijke extra heffingen op het Roemeense secundaire wegennet opgelegd krijgen wanneer ze de nationale grenswaarden inzake afmetingen of het totale gewicht van het voertuig overschrijden. Wanneer het voertuigen in het internationaal vervoer betreft die aan de grenswaarden van Richtlijn 96/53/EG voldoen, en die zijn uitgerust met luchtveringssystemen, dienen de heffingen ten minste 25% lager te liggen.

Tijdelijke extra heffingen voor het gebruik van de niet-aangepaste delen van het secundaire wegennet door voertuigen in het internationaal goederenvervoer die voldoen aan de grenswaarden van Richtlijn 96/53/EG moeten op een niet-discriminerende manier in rekening worden gebracht. Het systeem van heffingen moet transparant zijn, en de betaling ervan mag geen buitensporige administratieve lasten of vertragingen meebrengen voor de gebruiker, en mag al evenmin aanleiding geven tot stelselmatige controles van de asdruk aan de grensposten. De handhaving van de grenswaarden inzake de asdruk dient op het gehele grondgebied op een niet-discriminerende wijze te geschieden en dient tevens daadwerkelijk te worden toegepast op in Roemenië ingeschreven voertuigen.

De heffingen voor voertuigen zonder luchtvering die aan de grenswaarden van Richtlijn 96/53/EG voldoen, mogen niet meer bedragen dan hetgeen is vastgesteld in de onderstaande tabel (uitgedrukt in cijfers van 2002). Voor voertuigen met luchtvering die aan de grenswaarden van Richtlijn 96/53/EG voldoen, dienen de heffingen ten minste 25% lager te liggen.

Maximale heffingen (cijfers van 2002) voor voertuigen zonder luchtvering die aan de grenswaarden van Richtlijn 96/53/EG voldoen,

Opgegeven druk per as van een voertuig van - tot

Extra heffing voor het gebruik van een kilometer niet aangepaste weg (met een maximaal draagvermogen van 10 ton per as) in euro (cijfers van 2002)

van 10 ton per as tot 10,5 ton per as

0,11

van 10,5 ton per as tot 11 ton per as

0,30

van 11 ton per as tot 11,5 ton per as

0,44

Tijdschema voor de aanpassing van het secundaire wegennet dat geleidelijk zal worden opengesteld voor voertuigen die aan de grenswaarden van Richtlijn 96/53/EG voldoen

Periode

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAAL

Km in aanpassing(13)

3 031

2 825

1 656

1 671

1 518

1 529

1 554

Km in dienst genomen(14)

960

1 674

528

624

504

543

471

Werkzaamheden samengeteld (in km)

3 916

5 590

6 118

6 742

7 246

7 789

8 260

8 260

Image

3.

31999 L 0062: Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (PB L 187 van 20.7.1999, blz. 42), laatstelijk gewijzigd bij:

12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

In afwijking van artikel 6, lid 1, van Richtlijn 1999/62/EG zijn de in Bijlage I bij de richtlijn opgenomen minimumbelastingtarieven in Roemenië tot en met 31 december 2010 niet van toepassing op voertuigen die uitsluitend binnenlands vervoer verrichten.

In de tussenliggende periode zullen de tarieven die door Roemenië op deze voertuigen worden toegepast, geleidelijk worden verhoogd tot het niveau van de in bijlage I bij de richtlijn opgenomen minimumbelastingtarieven, overeenkomstig het volgende schema:

uiterlijk op 1 januari 2007 dienen de door Roemenië toe te passen tarieven ten minste 60% van de in bijlage I bij de richtlijn opgenomen minimumtarieven te bedragen;

uiterlijk op 1 januari 2009 dienen de door Roemenië toe te passen tarieven ten minste 80% van de in bijlage I bij de richtlijn opgenomen minimumtarieven te bedragen.

7. BELASTINGEN

1.

31977 L 0388: Zesde Richtlijn van de Raad (77/388/EEG) van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

32004 L 0066: Richtlijn 2004/66/EG van de Raad van 26.4.2004 (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 35).

Met het oog op de toepassing van artikel 28, lid 3, onder b), van Richtlijn 77/388/EEG mag Roemenië een BTW-vrijstelling handhaven voor internationaal personenvervoer zoals omschreven in punt 17 van bijlage F bij de richtlijn, tot is voldaan aan de voorwaarde van artikel 28, lid 4, van Richtlijn 77/388/EEG, of, als dat korter is, zolang dezelfde vrijstellingen worden toegepast door één van de huidige lidstaten.

2.

31992 L 0079: Richtlijn 92/79/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 inzake de onderlinge aanpassing van de belastingen op sigaretten (PB L 316 van 31.10.1992, blz. 8), laatstelijk gewijzigd bij:

32003 L 0117: Richtlijn 2003/117/EG van de Raad van 5.12.2003 (PB L 333 van 20.12.2003, blz. 49).

In afwijking van artikel 2, lid 1, van Richtlijn 92/79/EEG mag Roemenië de toepassing van het algemene minimum accijnstarief op de kleinhandelsprijs (inclusief alle belastingen) tot en met 31 december 2009 uitstellen voor sigaretten van de prijsklasse waarnaar de vraag het grootst is, op voorwaarde dat Roemenië tijdens die periode geleidelijk zijn accijnstarieven verhoogt tot het algemene minimumtarief waarin de richtlijn voorziet.

Onverminderd artikel 8 van Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop(15) en na kennisgeving aan de Commissie, mogen de lidstaten, zolang de bovenbedoelde afwijking van toepassing is, ten aanzien van de hoeveelheden sigaretten die vanuit Roemenië zonder verdere betaling van accijns hun grondgebied worden binnengebracht, dezelfde beperkingen handhaven als ten aanzien van de invoer uit derde landen. De lidstaten die van deze mogelijkheid gebruikmaken, mogen de nodige controles uitoefenen zonder de goede werking van de interne markt in het gedrang te brengen.

3.

32003 L 0049: Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten (PB L 157 van 26.6.2003, blz. 49), laatstelijk gewijzigd bij:

32004 L 0076: Richtlijn 2004/76/EG van de Raad van 29.4.2004 (PB L 157 van 30.4.2004, blz. 106).

Roemenië wordt gemachtigd het bepaalde in artikel 1 van Richtlijn 2003/49/EG niet toe te passen tot en met 31 december 2010. Tijdens die overgangsperiode mag het belastingtarief voor uitkeringen van interest en royalty's aan een verbonden onderneming van een andere lidstaat of een in een andere lidstaat gelegen vaste inrichting van een verbonden onderneming van een lidstaat niet meer dan 10% bedragen.

4.

32003 L 0096: Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51), laatstelijk gewijzigd bij:

32004 L 0075: Richtlijn 2004/75/EG van de Raad van 29.4.2004 (PB L 157 van 30.4.2004, blz. 100).

a)

In afwijking van artikel 7 van Richtlijn 2003/96/EG mag Roemenië de volgende overgangsperiodes hanteren:

tot en met 1 januari 2011 om het nationale belastingniveau voor als motorbrandstof gebruikte ongelode benzine aan te passen aan het minimumbelastingniveau van 359 EUR per 1 000 l. Het effectieve belastingtarief voor als motorbrandstof gebruikte ongelode benzine mag per 1 januari 2008 niet lager liggen dan 323 EUR per 1 000 l,

tot en met 1 januari 2013 om het nationale belastingniveau voor als motorbrandstof gebruikte gasolie aan te passen aan het minimumbelastingniveau van 330 EUR per 1 000 l. Het effectieve belastingtarief voor als motorbrandstof gebruikte gasolie mag per 1 januari 2008 niet lager liggen dan 274 EUR per 1 000 l, en per 1 januari 2011 niet lager dan 302 EUR per 1 000 l.

b)

In afwijking van artikel 9 van Richtlijn 2003/96/EG mag Roemenië de volgende overgangsperiodes hanteren:

tot en met 1 januari 2010 om het nationale belastingniveau voor aardgas voor particuliere verwarmingsdoeleinden aan te passen aan het in bijlage I, tabel C, vastgestelde minimumbelastingniveau,

tot en met 1 januari 2010 om het nationale belastingniveau voor zware stookolie voor stadsverwarming aan te passen aan de in bijlage I, tabel C, vastgestelde minimumbelastingniveaus,

tot en met 1 januari 2009 om de nationale belastingniveaus voor zware stookolie voor andere doeleinden dan stadsverwarming aan te passen aan de in bijlage I, tabel C, vastgestelde minimumbelastingniveaus.

Het effectieve belastingtarief voor de betrokken zwarestookolieproducten mag per 1 januari 2007 niet lager liggen dan 13 EIR per 1 000 kg.

c)

In afwijking van artikel 10 van Richtlijn 2003/96/EG mag Roemenië tot en met 1 januari 2010 een overgangsperiode hanteren om het nationale belastingniveau voor elektriciteit aan te passen aan de in bijlage I, tabel C, vastgestelde minimumbelastingniveaus. Het effectieve belastingniveau voor elektriciteit mag per 1 januari 2007 niet lager liggen dan 50% van het geldende communautaire minimumtarief.

8. ENERGIE

31968 L 0414: Richtlijn 68/414/EEG van de Raad van 20 december 1968 houdende verplichting voor de lidstaten van de EEG om minimumvoorraden ruwe aardolie en/of aardolieproducten in opslag te houden (PB L 308 van 23.12.1968, blz. 14), laatstelijk gewijzigd bij:

31998 L 0093: Richtlijn 98/93/EG van de Raad van 14.12.1998 (PB L 358 van 31.12.1998, blz. 100).

68,75 dagen vóór 1 januari 2007;

73 dagen vóór 31 december 2007;

77,25 dagen vóór 31 december 2008;

81,5 dagen vóór 31 december 2009;

85,45 dagen vóór 31 december 2010;

90 dagen vóór 31 december 2011.

9. MILIEU

A. LUCHTKWALITEIT

31994 L 0063: Richtlijn 94/63/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende de beheersing van de uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOS) als gevolg van de opslag van benzine en de distributie van benzine vanaf terminals naar benzinestations (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 24), gewijzigd bij:

32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

1.

In afwijking van artikel 3 en bijlage I van Richtlijn 94/63/EG zijn de voorschriften voor bestaande opslaginstallaties van terminals niet van toepassing in Roemenië:

tot en met 31 december 2007 voor 115 opslaginstallaties van 12 terminals, en tot en met 31 december 2008 voor 4 opslaginstallaties van 1 terminal met een debiet van meer dan 25 000 ton/jaar, maar ten hoogste 50 000 ton/jaar,

tot en met 31 december 2007 voor 138 opslaginstallaties van 13 terminals, tot en met 31 december 2008 voor 57 opslaginstallaties van 10 terminals, en tot en met 31 december 2009 voor 526 opslaginstallaties van 63 terminals met een debiet van ten hoogste 25 000 ton/jaar.

2.

In afwijking van artikel 4 en bijlage II van Richtlijn 94/63/EG zijn de voorschriften voor het vullen en ledigen van bestaande mobiele tanks bij terminals niet van toepassing in Roemenië:

tot en met 31 december 2007 voor 36 overslaginstallaties van 12 terminals met een debiet van meer dan 25 000 ton/jaar, maar ten hoogste 150 000 ton/jaar,

tot en met 31 december 2007 voor 82 overslaginstallaties van 18 terminals, tot en met 31 december 2008 voor 14 overslaginstallaties van 11 terminals, en tot en met 31 december 2009 voor 114 overslaginstallaties van 58 terminals met een debiet van ten hoogste 25 000 ton/jaar.

3.

In afwijking van artikel 5 van Richtlijn 94/63/EG zijn de voorschriften voor bestaande mobiele tanks bij terminals niet van toepassing in Roemenië:

tot en met 31 december 2007 voor 31 tankwagens;

tot en met 31 december 2008 voor nog eens 101 tankwagens;

tot en met 31 december 2009 voor nog eens 432 tankwagens.

4.

In afwijking van artikel 6 en bijlage III van Richtlijn 94/63/EG zijn de voorschriften voor het vullen van bestaande opslaginstallaties van benzinestations niet van toepassing in Roemenië:

tot en met 31 december 2007 voor 116 benzinestations, tot en met 31 december 2008 voor nog eens 19 benzinestations, en tot en met 31 december 2009 voor nog eens 106 benzinestations met een debiet van meer dan 1 000 m3/jaar;

tot en met 31 december 2007 voor 49 benzinestations, tot en met 31 december 2008 voor nog eens 11 benzinestations, en tot en met 31 december 2009 voor nog eens 85 benzinestations met een debiet van meer dan 500 m3/jaar, maar niet meer dan 1 000 m3/jaar;

tot en met 31 december 2007 voor 23 benzinestations, tot en met 31 december 2008 voor nog eens 14 benzinestations, en tot en met 31 december 2009 voor nog eens 188 benzinestations met een debiet van ten hoogste 500 m3/jaar.

B. BEHEER VAN AFVALSTOFFEN

1.

31993 R 0259: Verordening (EEG) nr. 259/93 van de Raad van 1 februari 1993 betreffende toezicht en controle op de overbrenging van afvalstoffen binnen, naar en uit de Europese Gemeenschap (PB L 30 van 6.2.1993, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij:

32001 R 2557: Verordening (EG) nr. 2557/2001 van de Commissie van 28.12.2001 (PB L 349 van 31.12.2001, blz. 1).

a)

Tot en met 31 december 2015 dient elke overbrenging naar Roemenië van afvalstoffen van bijlage II van Verordening (EEG) nr. 259/93 voor terugwinning aan de bevoegde autoriteiten te worden gemeld en dienen de afvalstoffen te worden verwerkt overeenkomstig de artikelen 6, 7 en 8 van de Verordening.

b)

In afwijking van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 259/93 kunnen de bevoegde autoriteiten van Roemenië tot en met 31 december 2011 bezwaar aantekenen tegen de overbrenging van de volgende, in bijlage III opgenomen afvalstoffen voor terugwinning naar Roemenië, op de in artikel 4, lid 3, van deze verordening vastgestelde gronden. Voor dergelijke overbrengingen geldt artikel 10 van de verordening.

AA.

METAALHOUDENDE AFVALSTOFFEN

AA 060

Assen en residuen van vanadium

AA 080

Afval, restanten en residuen van thallium

AA 090

Afval en residuen van arseen

AA 100

Afval en residuen van kwik

AA 130

Vloeistoffen afkomstig van het afbijten van metalen

AB.

HOOFDZAKELIJK UIT ANORGANISCH MATERIAAL BESTAAND AFVAL, DAT METALEN EN ORGANISCHE MATERIALEN KAN BEVATTEN

AB 010

Slakken, as en residuen die niet elders vermeld of ingedeeld zijn

AB 020

Residuen van de verbranding van stedelijk/huishoudelijk afval

AB 030

Afval van oppervlaktebehandeling van metalen met behulp van niet-gecyanideerde producten

AB 040

Glas afkomstig van kathodestraalbuizen en ander geactiveerd glas

AB 050

Calciumfluorideslib

AB 060

Andere anorganische fluorverbindingen in de vorm van vloeistoffen of slib

AB 080

Afgewerkte katalysatoren die niet op de groene lijst voorkomen

AB 090

Afval van aluminiumhydraten

AB 110

Basische oplossingen

AB 120

Anorganische halogenideverbindingen, niet elders vermeld of ingedeeld

AC.

HOOFDZAKELIJK UIT ORGANISCH MATERIAAL BESTAAND AFVAL, DAT METALEN EN ANORGANISCHE MATERIALEN KAN BEVATTEN

AC 040

Slib van loodhoudende benzine

AC 050

Thermische vloeistoffen (warmteoverdracht)

AC 060

Hydraulische vloeistoffen

AC 070

Remvloeistoffen

AC 080

Antivriesvloeistoffen

AC 090

Afval van de productie, de bereiding en het gebruik van hars, latex, weekmakers of lijm en kleefmiddelen

AC 100

Nitrocellulose

AC 110

Fenolen, fenolverbindingen met inbegrip van chloorfenol, in de vorm van vloeistoffen en slib

AC 120

Polychloornaftaleen

AC 140

Triëthylamine-katalysatoren gebruikt bij de bereiding van zand voor smelterijen/gieterijen

AC 150

Chloorfluorkoolwaterstoffen

AC 160

Halonen

AC 190

Lichte fractie vrijkomend bij het verwerken van autowrakken

AC 200

Organische fosforverbindingen

AC 210

Niet-gehalogeneerde oplosmiddelen

AC 220

Gehalogeneerde oplosmiddelen

AC 230

Niet-waterige distillatieresiduen, al of niet gehalogeneerd, afkomstig van de terugwinning van organische oplosmiddelen

AC 240

Afval afkomstig van de productie van alifatische gehalogeneerde koolwaterstoffen (zoals chloormethaan, dichloorethaan, vinylchloride, dichloorvinylideen, allylchloride and epichloorhydrine)

AC 260

Varkensmest, uitwerpselen

AC 270

Rioolslib

AD.

AFVAL DAT ZOWEL ANORGANISCHE ALS ORGANISCHE BESTANDDELEN KAN BEVATTEN

AD 010

Afval afkomstig van de productie en de bereiding van farmaceutische producten

AD 020

Afval afkomstig van de productie, de bereiding en het gebruik van biociden en van fytofarmaceutische producten

AD 030

Afval afkomstig van de fabricage, de bereiding en het gebruik van houtconserveringsmiddelen

Afval dat een van de volgende stoffen bevat, daaruit bestaat, of daarmee verontreinigd is:

AD 040

- Anorganische cyaniden, met uitzondering van de residuen van edele metalen in vaste vorm die sporen van anorganische cyaniden bevatten

AD 050

- Organische cyaniden

AD 080

Explodeerbaar afval dat niet onder een andere specifieke wetgeving valt

AD 110

Zure oplossingen

AD 120

Ionenwisselaarharsen

AD 130

Wegwerpfototoestellen met batterijen

AD 140

Afval uit industriële installaties voor het reinigen van afgassen, voorzover niet elders genoemd of opgevoerd

AD 150

Als filters gebruikt natuurlijk organisch materiaal (bijvoorbeeld biofilters)

AD 160

Stedelijk/huishoudelijk afval

AD 170

Afgewerkte actieve kool die gevaar kan opleveren en die afkomstig is van in de anorganisch-chemische, de organisch-chemische of de farmaceutische industrie toegepaste processen, de zuivering van afvalwater, de zuivering van lucht of gassen en soortgelijke toepassingen

Deze periode kan volgens de procedure van artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen(16), gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG van de Raad(17) worden verlengd tot uiterlijk 31 december 2015.

c)

In afwijking van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 259/93, kunnen de bevoegde autoriteiten van Roemenië tot en met 31 december 2011 bezwaar aantekenen tegen de overbrenging van in bijlage IV van de verordening opgenomen en van niet in de bijlagen bij de verordening vermelde afvalstoffen voor terugwinning naar Roemenië, op de in artikel 4, lid 3, van de verordening vastgestelde gronden. Deze periode kan volgens de procedure van artikel 18 van Richtlijn 75/442/EEG van de Raad betreffende afvalstoffen(16), gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG(18) van de Raad, worden verlengd tot uiterlijk 31 december 2015..

d)

In afwijking van artikel 7, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 259/93 tekenen de bevoegde autoriteiten van Roemenië bezwaar aan tegen de overbrenging van de in de bijlagen II, III en IV bij de verordening vermelde afvalstoffen voor terugwinning en de overbrenging van niet in die bijlagen vermelde afvalstoffen voor terugwinning naar een installatie die een tijdelijke afwijking geniet van bepaalde eisen van Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging(19), Richtlijn 2000/76/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2000 betreffende de verbranding van afval(20), of Richtlijn 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties(21) in de periode dat die tijdelijke afwijking geldt voor de installatie van bestemming.

2.

31994 L 0062: Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10), laatstelijk gewijzigd bij:

32004 L 0012: Richtlijn 2004/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11.2.2004 (PB L 47 van 18.2.2004, blz. 26),

a)

In afwijking van artikel 6, lid 1, onder a), van Richtlijn 94/62/EG dient Roemenië uiterlijk op 31 december 2011 het totale percentage voor terugwinning of verbranding in afvalverbrandingsinstallaties met energieterugwinning te halen, met inachtneming van de volgende tussentijdse streefcijfers:

32 gewichtsprocent per 31 december 2006, 34% voor 2007, 40% voor 2008, 45% voor 2009 en 48% voor 2010.

b)

In afwijking van artikel 6, lid 1, onder b), van Richtlijn 94/62/EG dient Roemenië uiterlijk op 31 december 2013 het totale percentage voor terugwinning of verbranding in afvalverbrandingsinstallaties met energieterugwinning te halen, met inachtneming van de volgende tussentijdse streefcijfers:

53 gewichtsprocent voor 2011 en 57% voor 2012.

c)

In afwijking van artikel 6, lid 1, onder c), van Richtlijn 94/62/EG dient Roemenië uiterlijk op 31 december 2011 het recyclingstreefcijfer van kunststoffen te halen, met inachtneming van de volgende tussentijdse streefcijfers:

8 gewichtsprocent per 31 december 2006, 10% voor 2007, 11% voor 2008, 12% voor 2009 en 14% voor 2010.

d)

In afwijking van artikel 6, lid 1, onder d), van Richtlijn 94/62/EG dient Roemenië uiterlijk op 31 december 2013 het totale recyclingstreefcijfer te halen, met inachtneming van de volgende tussentijdse streefcijfers:

26 gewichtsprocent per 31 december 2006, 28% voor 2007, 33% voor 2008, 38% voor 2009, 42% voor 2010, 46% voor 2011 en 50% voor 2012.

e)

In afwijking van artikel 6, lid 1, onder e), punt i), van Richtlijn 94/62/EG dient Roemenië uiterlijk op 31 december 2013 het recyclingstreefcijfer van glas te halen, met inachtneming van de volgende tussentijdse streefcijfers:

21 gewichtsprocent per 31 december 2006, 22% voor 2007, 32% voor 2008, 38% voor 2009, 44% voor 2010, 48% voor 2011 en 54% voor 2012.

f)

In afwijking van artikel 6, lid 1, onder e), punt iv), van Richtlijn 94/62/EG dient Roemenië uiterlijk op 31 december 2013 het recyclingstreefcijfer van kunststoffen te halen, waarbij uitsluitend materiaal wordt meegeteld dat tot kunststof wordt gerecycleerd, met inachtneming van de volgende tussentijdse streefcijfers:

16 gewichtsprocent voor 2011 en 18% voor 2012.

g)

In afwijking van artikel 6, lid 1, onder e), punt v), van Richtlijn 94/62/EG dient Roemenië uiterlijk op 31 december 2011 het recyclingstreefcijfer van hout te halen, met inachtneming van de volgende tussentijdse streefcijfers:

4 gewichtsprocent voor 31 december 2006, 5% voor 2007, 7% voor 2008, 9% voor 2009 en 12% voor 2010.

3.

31999 L 0031: Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1), gewijzigd bij:

32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

a)

In afwijking van artikel 14, onder c), en de punten 2, 3, 4 en 6 van bijlage I van Richtlijn 1999/31/EG en onverminderd Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen(22) en Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen(23), zijn de voorschriften inzake water- en percolaatbeheer, bodem- en waterbescherming, gasbeheersing en stabiliteit tot en met 16 juli 2017 niet van toepassing op 101 bestaande stortplaatsen voor stedelijk afval in Roemenië.

Roemenië dient voor een geleidelijke vermindering te zorgen van het afval dat op deze 101 bestaande, niet aan de voorschriften voldoende stortplaatsen voor stedelijk afval wordt gestort, met inachtneming van de volgende jaarlijkse maximumhoeveelheden:

voor 31 december 2006: 3 470 000 ton;

voor 31 december 2007: 3 240 000 ton;

voor 31 december 2008: 2 920 000 ton;

voor 31 december 2009: 2 920 000 ton;

voor 31 december 2010: 2 900 000 ton;

voor 31 december 2011: 2 740 000 ton;

voor 31 december 2012: 2 460 000 ton;

voor 31 december 2013: 2 200 000 ton;

voor 31 december 2014: 1 580 000 ton;

voor 31 december 2015: 1 420 000 ton;

voor 31 december 2016: 1 210 000 ton.

b)

In afwijking van artikel 5, lid 3, onder a) en b), en bijlage I, punt 2, tweede streepje, van Richtlijn 1999/31/EG, en onverminderd artikel 6, onder c) punt ii), van de richtlijn, en Richtlijn 75/442/EEG, zijn de voorschriften inzake vloeibare, corrosieve en oxiderende afvalstoffen, en inzake het voorkomen dat oppervlaktewater in de gestorte afvalstoffen doordringt, in Roemenië niet van toepassing op de volgende 23 bestaande installaties, en zulks tot de voor elke installatie aangegeven datum:

Tot en met 31 december 2007:

1.

S.C. BEGA UPSOM Ocna Mureş, Ocna Mureş, provincie Alba

Tot en met 31 december 2008:

2.

S.C. TERMOELECTRICA SA - SE Doiceşti, Doiceşti, provincie Dâmbovita

3.

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA, Cicani-Beterega, provincie Gorj

4.

RAAN Drobeta-Turnu Severin - Sucursala ROMAG — TERMO, Drobeta-Turnu Tverin, provincie Mehedinţi

Tot en met 31 december 2009:

5.

COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Craiova, Valea Mănăstirii, provincie Dolj

6.

COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Işalnita, Işalnita II, provincie Dolj

7.

COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - SE Işalnita, Işalnita I, provincie Dolj

8.

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA - SE Paroşeni, Căprişoara, provincie Hunedoara

9.

S.C. TERMICA SA Suceava, Suceava, provincie Suceava

Tot en met 31 december 2010:

10.

S.C. ELECTROCENTRALE DEVA SA, Bejan, provincie Hunedoara

11.

S.C. ALUM Tulcea, Tulcea, provincie Tulcea

Tot en met 31 december 2011:

12.

S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU SA, Giurgiu, provincie Giurgiu

Tot en met 31 december 2012:

13.

CET Bacău, Furnicari — Bacău, Bacău

14.

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, provincie Gorj

15.

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, provincie Gorj

16.

S.C. UZINELE SODICE Govora, Govora, provincie Vâlcea

17.

S.C. CET Govora SA, Govora, provincie Vâlcea

Tot en met 31 december 2013:

18.

S.C. CET Arad, Arad, provincie Arad

19.

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Sântaul Mic, provincie Bihor

20.

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Sântaul Mic, provincie Bihor

21.

S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA SA, Sântaul Mic, provincie Bihor

22.

CET II Iaşi, Holboca, provincie Iaşi

23.

S.C. Uzina Electrică Zalău, Hereclean — Panic, provincie Sălaj

Roemenië dient voor een geleidelijke vermindering te zorgen van vloeibaar afval dat op deze 23 bestaande, niet aan de voorschriften voldoende stortplaatsen wordt gestort, met inachtneming van de volgende jaarlijkse maximumhoeveelheden:

per 31 december 2006: 11 286 000 ton;

per 31 december 2007: 11 286 000 ton;

per 31 december 2008: 11 120 000 ton;

per 31 december 2009: 7 753 000 ton;

per 31 december 2010: 4 803 000 ton;

per 31 december 2011: 3 492 000 ton;

per 31 december 2012: 3 478 000 ton;

per 31 december 2013: 520 000 ton.

c)

In afwijking van artikel 5, lid 3, onder a) en b), en bijlage I, punt 2, tweede streepje, van Richtlijn 1999/31/EG, en onverminderd artikel 6, onder c) punt ii), van de richtlijn en Richtlijn 75/442/EEG, zijn de voorschriften inzake vloeibare, corrosieve en oxiderende afvalstoffen, en inzake het voorkomen dat oppervlaktewater in de gestorte afvalstoffen doordringt, in Roemenië niet van toepassing op de volgende 5 bestaande afvalbassins, en zulks tot de voor elk bassin aangegeven datum:

Tot en met 31 december 2009:

1.

BĂITA Ştei, Fânaţe, provincie Bihor

Tot en met 31 december 2010:

2.

TRANSGOLD Baia Mare, Aurul-Recea, provincie Maramureş

3.

MINBUCOVINA Vatra Dornei, Ostra-Valea Straja, provincie Suceava

Tot en met 31 december 2011:

4.

CUPRUMIN Abrud, Valea Şesei, provincie Alba

5.

CUPRUMIN Abrud, Valea Ştefancei, provincie Alba

Roemenië dient voor een geleidelijke vermindering te zorgen van het vloeibaar afval dat in deze 5 bestaande, niet aan de voorschriften voldoende afvalbassins wordt gestort, met inachtneming van de volgende jaarlijkse maximumhoeveelheden:

per 31 december 2006: 6 370 000 ton;

per 31 december 2007: 5 920 000 ton (waarvan 2 100 000 ton gevaarlijk, 3 820 000 ton niet gevaarlijk);

per 31 december 2008: 4 720 000 ton (waarvan 2 100 000 ton gevaarlijk, 2 620 000 ton niet gevaarlijk);

per 31 december 2009: 4 720 000 ton (waarvan 2 100 000 ton gevaarlijk, 2 620 000 ton niet gevaarlijk);

per 31 december 2010: 4 640 000 ton (waarvan 2 100 000 ton gevaarlijk, 2 540 000 ton niet gevaarlijk);

per 31 december 2011: 2 470 000 ton (allemaal niet gevaarlijk).

d)

In afwijking van artikel 2, onder g), tweede streepje, van Richtlijn 1999/31/EG, en onverminderd Richtlijn 75/442/EEG en Richtlijn 91/689/EEG, wordt een terrein dat permanent wordt gebruikt voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen die in Roemenië zijn geproduceerd, tot en met 31 december 2009 niet als stortplaats beschouwd.

Roemenië zendt de Commissie ieder jaar per 30 juni, te beginnen met 30 juni 2007, een verslag toe betreffende de geleidelijke toepassing van de richtlijn en de inachtneming van deze tussentijdse streefcijfers.

4.

32002 L 0096: Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) (PB L 37 van 13.2.2003, blz. 24), gewijzigd bij:

32003 L 0108: Richtlijn 2003/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8.12.2003 (PB L 345 van 31.12.2003, blz. 106).

In afwijking van artikel 5, lid 5, en artikel 7, lid 2, van Richtlijn 2002/96/EG dient Roemenië uiterlijk op 31 december 2008 het percentage gescheiden inzameling van gemiddeld ten minste vier kilogram AEEA per inwoner per jaar uit particuliere huishoudens, het percentage terugwinning en het percentage hergebruik en recycling van onderdelen, materialen en stoffen te halen.

C. WATERKWALITEIT

1.

31983 L 0513: Richtlijn 83/513/EEG van de Raad van 26 september 1983 betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van cadmium (PB L 291 van 24.10.1983, blz. 1), gewijzigd bij:

31991 L 0692: Richtlijn 91/692/EEG van de Raad van 23.12.1991 (PB L 377 van 31.12.1991, blz. 48);

31984 L 0156: Richtlijn 84/156/EEG van de Raad van 8 maart 1984 betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor kwiklozingen afkomstig van andere sectoren dan de elektrolyse van alkalichloriden (PB L 74 van 17.3.1984, blz. 49), gewijzigd bij:

31991 L 0692: Richtlijn 91/692/EEG van de Raad van 23.12.1991 (PB L 377 van 31.12.1991, blz. 48),

In afwijking van artikel 3 en bijlage I van Richtlijn 83/513/EEG, en artikel 3 en bijlage I van Richtlijn 84/156/EEG, zijn de grenswaarden voor lozingen van cadmium en kwik in de wateren bedoeld in artikel 1 van Richtlijn 76/464/EEG van de Raad van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd(24), in Roemenië tot en met 31 december 2009 niet van toepassing op de volgende industriële installaties:

ARIEŞMIN SA Baia de Arieş -Valea Sărtaş - Baia de Arieş — provincie Alba

ARIEŞMIN SA Baia de Arieş - ape de mină- Baia de Arieş — provincie Alba

EM TURŢ — Turţ — provincie Satu Mare

SM BAIA BORŞA- evacuare ape de mină Gura Băii —Borşa — provincie Maramureş

SM BAIA BORŞA- evacuare ape de mină Burloaia - Borşa — provincie Maramureş

SM BAIA BORSA-evacuare Colbu-Toroioaga - Borşa — provincie Maramureş

EM BAIA SPRIE — Baia Sprie — provincie Maramureş

EM CAVNIC — Cavnic — provincie Maramureş

EM BĂIUŢ — Băiuţ — provincie Maramureş

S.C. Romplumb SA BAIA MARE-evacuare în canal de.transport — Baia Mare — provincie Maramureş

SUCURSALA MINIERĂ BAIA MARE- flotaţie centrală - Baia Mare — provincie Maramureş

SM BAIA BORŞA - evacuare ape flotaţie - Borşa — provincie Maramureş

Romarm Tohan Zărneşti — Zărneşti — provincie Braşov

S.C. Viromet SA Victoria — Victoria — provincie Braşov

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 1 — Slatina — provincie Olt

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 2 - Slatina — provincie Olt

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 3 - Slatina — provincie Olt

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 4 - Slatina — provincie Olt

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 5 - Slatina — provincie Olt

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 6 - Slatina — provincie Olt

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 7 - Slatina — provincie Olt

S.C. GECSAT Târnăveni — Târnăveni — provincie Mureş

SGDP BAIA BORŞA - Borşa — provincie Maramureş

SPGC SEINI — Seini — provincie Maramureş

S.C. VITAL BAIA MARE-evacuare staţie - Baia Mare — provincie Maramureş

S.C. IMI SA BAIA MARE-evacuare staţie mina Ilba - Baia Mare — provincie Maramureş

S.C. WEST CONSTRUCT MINA SOCEA — Valea Socea — provincie Maramureş

2.

31984 L 0491: Richtlijn 84/491/EEG van de Raad van 9 oktober 1984 betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van hexachloorcyclohexaan (PB L 274 van 17.10.1984, blz. 11), gewijzigd bij:

31991 L 0692: Richtlijn 91/692/EEG van de Raad van 23.12.1991 (PB L 377 van 31.12.1991, blz. 48),

In afwijking van artikel 3 en bijlage I van Richtlijn 84/491/EEC zijn de grenswaarden voor lozingen van lindaan in de wateren bedoeld in artikel 1 van Richtlijn 76/464/EEG van de Raad van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd(25), in Roemenië tot en met 31 december 2009 niet van toepassing op de volgende industriële installaties:

S.C. Sinteza SA Oradea — Oradea — provincie Bihor

S.C. OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea — Râmnicu-Vâlcea — provincie Vâlcea

S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzeşti — Borzeşti — provincie Bacău

3.

31986 L 0280: Richtlijn 86/280/EEG van de Raad van 12 juni 1986 betreffende grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van bepaalde onder lijst I van de bijlage van Richtlijn 76/464/EEG vallende gevaarlijke stoffen (PB L 181 van 4.7.1986, blz. 16), laatstelijk gewijzigd bij:

31991 L 0692: Richtlijn 91/692/EEG van de Raad van 23.12.1991 (PB L 377 van 31.12.1991, blz. 48),

In afwijking van artikel 3 en bijlage II van Richtlijn 86/280/EEC zijn de grenswaarden voor lozingen van hexachloorbenzeen, hexachloorbutadieen, 1,2-dichloorethaan (EDC), trichloorethyleen (TRI) en trichloorbenzeen (TCB) in de wateren bedoeld in artikel 1 van Richtlijn 76/464/EEG van de Raad van 4 mei 1976 betreffende de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch milieu van de Gemeenschap worden geloosd(25), in Roemenië tot en met 31 december 2009 niet van toepassing op de volgende industriële installaties:

S.C. NUTRISAM SATU MARE- Ferma MOFTIN— Satu Mare — provincie Satu Mare

S.C. MARLIN SA ULMENI — Ulmeni — provincie Maramureş

S.C. PROMET — Satu Mare — provincie Maramureş

ARDUDANA ARDUD — Ardud - provincie Maramureş

SM BAIA BORŞA - evacuare ape de mină Gura Băii — Borşa — provincie Maramureş

SM BAIA BORŞA -evacuare Colbu-Toroioaga - Borşa — provincie Maramureş

ERS CUG CLUJ - evacuare 3 —Cluj-Napoca — provincie Cluj

S.C. AMĂTURA CLUJ — 6 evacuări directe - Cluj-Napoca — provincie Cluj

SUCURSALA MINIERĂ BAIA MARE- flotaţie centrală — Baia Mare — provincie Maramureş

S.C. OLTCHIM SA — Râmnicu Vâlcea — provincie Vâlcea

S.C. CHIMCOMPLEX SA Borzeşti -M 1 — Borzeşti — provincie Bacău

S.C. Electrocarbon SA Slatina - R 2 — Slatina — provincie Olt

S.C. TERAPIA CLUJ - evacuare staţie 3 + staţie 2 - Cluj-Napoca — provincie Cluj

S.C. PHOENIX ROMĂNIA CAREI — Carei — provincie Satu Mare

S.C. SILVANIA ZALĂU — Zalău — provincie Sălaj

SNP PETROM SA - ARPECHIM Piteşti — Piteşti — provincie Argeş

S.C. TEHNOFRIG CLUJ - evacuare 1 - Cluj-Napoca — provincie Cluj

RBG ELCOND ZALĂU - Zalău — provincie Sălaj

S.C. MUCART CLUJ - Cluj-Napoca — provincie Cluj

S.C. CELHART DONARIS SA Brăila — Brăila — provincie Brăila

STRATUS MOB SA Blaj — Blaj — provincie Alba

4.

31991 L 0271: Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40), laatstelijk gewijzigd bij:

32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

In afwijking van de artikelen 3 en 4 en artikel 5, lid 2, van Richtlijn 91/271/EEG zijn de voorschriften inzake opvangsystemen en zuivering van stedelijk afvalwater tot en met 31 december 2018 niet van toepassing in Roemenië, met inachtneming van de volgende tussentijdse doelstellingen:

voor agglomeraties met een inwonerequivalent van meer dan 10 000 moet uiterlijk op 31 december 2013 aan het bepaalde in artikel 3 van de richtlijn zijn voldaan;

voor agglomeraties met een inwonerequivalent van meer dan 10 000 moet uiterlijk op 31 december 2015 aan het bepaalde in artikel 5, lid 2, van de richtlijn zijn voldaan.

Roemenië dient te zorgen voor een geleidelijke toename van in artikel 3 bedoelde opvangsystemen, met inachtneming van de volgende minimale totale inwonerequivalenten:

61% per 31 december 2010,

69% per 31 december 2013,

80% per 31 december 2015.

Roemenië dient te zorgen voor een geleidelijke toename van de in artikel 4 en artikel 5, lid 2, bedoelde zuivering van afvalwater, met inachtneming van de volgende minimale totale inwonerequivalenten:

51% per 31 december 2010,

61% per 31 december 2013,

77% per 31 december 2015.

5.

31998 L 0083: Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32), gewijzigd bij:

32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

In afwijking van de artikelen 5, lid 2, en 8, en van bijlage I, Deel B en Deel C, van Richtlijn 98/83/EG, gelden de voor de volgende parameters vastgestelde waarden voor Roemenië niet ten volle, onder de volgende voorwaarden:

tot en met 31 december 2010 voor oxideerbaarheid in agglomeraties met minder dan 10 000 inwoners;

tot en met 31 december 2010 voor oxideerbaarheid en troebelingsgraad in agglomeraties van 10 000 tot 100 000 inwoners;

tot en met 31 december 2010 voor oxideerbaarheid, ammonium, aluminium, pesticiden, ijzer en staal en mangaan in agglomeraties met meer dan 100 000 inwoners,

tot en met 31 december 2015 voor ammonium, nitraten, troebelingsgraad, aluminium, ijzer en staal, lood, cadmium en pesticiden in agglomeraties met minder dan 10 000 inwoners;

tot en met 31 december 2015 voor ammonium, nitraten, aluminium, ijzer en staal, lood, cadmium, pesticiden en mangaan in agglomeraties van 10 000 tot 100 000 inwoners.

Roemenië dient de naleving van de voorschriften van de Richtlijn te waarborgen, met inachtneming van de tussentijdse streefcijfers in onderstaande tabel:

Plaatsen die voor 31 december 2006 aan het acquis zullen voldoen

Aangesloten bevolking

Totaal aantal plaatsen

Oxideerbaarheid %

Ammonium %

Nitraten %

Troebelingsgraad %

Aluminium %

IJzer en staal %

Cadmium, Lood %

Pesticiden %

Mangaan %

<10 000

1 774

98,4

99

95,3

99,3

99,7

99,2

99,9

99,9

100

10 000 -

100 000

111

73

59,5

93,7

87

83,8

78,4

98,2

93,4

96,4

100 001 -

200 000

14

85,7

92,9

100

100

92,9

100

100

78,6

92,9

>200 000

9

77,8

100

100

100

88,9

88,9

100

88,9

88,9

Totaal

1 908

96,7

96,7

95,2

98,64

98,64

97,9

99,8

99,4

99,7

Plaatsen die eind 2010 aan het acquis zullen voldoen

Aangesloten bevolking

Totaal aantal plaatsen

Oxideerbaarheid %

Ammonium %

Nitraten %

Troebelingsgraad %

Aluminium %

IJzer en staal %

Cadmium, Lood %

Pesticiden %

Mangaan %

<10 000

1 774

100

99,5

97,7

99,7

99,7

99,3

99,9

99,9

100

10 000 -

100 000

111

100

80,2

97,3

100

94,6

90

98,2

96,4

96,4

100 001 -

200 000

14

100

100

100

100

100

100

100

100

100

>200 000

9

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Totaal

1 908

100

98,32

97,7

99,7

99,4

98,7

99,8

99,7

99,7

Deze afwijking geldt niet voor drinkwater dat gebruikt wordt voor het bereiden van voedsel.

D. INDUSTRIELE VERVUILING EN RISICOBEHEERSING

1.

31996 L 0061: Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26), laatstelijk gewijzigd bij:

32003 R 1882: Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29.9.2003 (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

In afwijking van artikel 5, lid 1, van Richtlijn 96/61/EG zijn in Roemenië de voorschriften voor de afgifte van vergunningen voor bestaande installaties op de volgende installaties pas van toepassing na de hieronder voor elk van die installaties genoemde datum, voorzover het de verplichting betreft om die installaties overeenkomstig de emissiegrenswaarden, de gelijkwaardige parameters en technische maatregelen, gebaseerd op de beste beschikbare technieken, als bedoeld in artikel 9, leden 3 en 4, te exploiteren:

Tot en met 31 december 2008:

1.

S.C. CARBID FOX SA Târnăveni (hoofdactiviteit 4.2)

2.

S.C. AVICOLA SA Ferma Gârleni-Bacău (hoofdactiviteit 6.6 a)

3.

S.C. EXPERT 2001 IMPEX SRL Bistriţa-Năsăud (hoofdactiviteit 6.6)

Tot en met 31 december 2009:

4.

S.C. UCM Reşiţa-Caraş-Severin (hoofdactiviteit 2.2)

5.

S.C. SICERAM SA Mureş (hoofdactiviteit 3.5)

6.

S.C. BEGA UPSOM SA Alba (hoofdactiviteit 4.2)

7.

S.C. CELROM SA Mehedinţi (hoofdactiviteit 6.1)

8.

S.C. COMCEH SA Călăraşi-Călăraşi (hoofdactiviteit 6.1 b)

9.

S.C. ECOPAPER SA Zărneşti-Braşov (hoofdactiviteit 6.1 b)

10.

S.C. RIFIL SA Neamţ (hoofdactiviteit 6.2)

11.

S.C. AVICOLA SA Ferma Războieni-Iaşi (hoofdactiviteit 6.6 a)

12.

S.C. AVIMAR SA Maramureş (hoofdactiviteit 6.6 a)

13.

S.C. AVICOLA SA Iaşi-Ferma Leţcani—Iaşi (hoofdactiviteit 6.6 a)

14.

COMBINATUL AGROINDUSTRIAL Curtici-Arad (hoofdactiviteit 6.6 b)

15.

S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Bora- Ialomiţa (hoofdactiviteit 6.6 a)

16.

S.C. SUINTEST Oarja SA—Argeş (hoofdactiviteit 6.6 b, c)

17.

S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Andrăşeşti-Ialomiţa (hoofdactiviteit 6.6 a)

18.

S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Perieţi-Ialomiţa (hoofdactiviteit 6.6 a)

19.

S.C. AVICOLA SA Slobozia-Ferma Gheorghe Doja- Ialomiţa (hoofdactiviteit 6.6 a)

Tot en met 31 december 2010:

20.

S.C. ROMPLUMB SA Maramureş (hoofdactiviteit 2.5)

21.

S.C. ROMRADIATOARE SA Braşov (hoofdactiviteit 2.5 b)

22.

S.C. ELECTROMONTAJ SA Bucuresti (hoofdactiviteit 2.6)

23.

HOLCIM (Romania) —Ciment Câmpulung Argeş (hoofdactiviteit 3.1)

24.

S.C. ETERMED SA Medgidia — Constanţa (hoofdactiviteit 3.2)

25.

S.C. CONGIPS SA (Azbest) Bihor (hoofdactiviteit 3.2)

26.

S.C. HELIOS SA Aştileu-Bihor (hoofdactiviteit 3.5)

27.

S.C. SOFERT SA Bacău (hoofdactiviteit 4.3, 4.2 b)

28.

S.C. CHIMOPAR SA Bucureşti (hoofdactiviteit 4.1)

29.

S.C. ANTIBIOTICE SA Iaşi (hoofdactiviteit 4.5)

30.

S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL Constanţ (hoofdactiviteit 4.1)

31.

S.C. LETEA SA Bacău (hoofdactiviteit 6.1 a)

32.

S.C. ZAHĂR Corabia SA-Olt (hoofdactiviteit 6.4 b)

33.

S.C. TARGO SRL Timiş (hoofdactiviteit 6.4)

34.

S.C. SUINPROD Roman-Neamţ (hoofdactiviteit 6.6 b)

35.

S.C. LUCA SUINPROD SA Codlea -Braşov (hoofdactiviteit 6.6 b)

36.

S.C. AVICOLA Costeşti Argeş-Argeş (hoofdactiviteit 6.6 b)

37.

S.C. AVICOLA SA Platou Avicol Brad -Bacău (hoofdactiviteit 6.6 a)

38.

S.C. AT GRUP PROD IMPEX SRL Olt (hoofdactiviteit 6.6 a)

39.

S.C. AVICOLA SA Ferma Gherăieşti—Băcau (hoofdactiviteit 6.6 a)

40.

S.C. CARNIPROD SRL Tulcea — Tulcea (hoofdactiviteit 6.6 b)

41.

S.C. PIGCOM SA Satu Nou-Tulcea (hoofdactiviteit 6.6 b)

42.

S.C. AGROPROD IANCU SRL Urziceni-Ialomiţa (hoofdactiviteit 6.6 b)

43.

S.C. CRUCIANI IMPEX SRL Deduleşti-Brăila (hoofdactiviteit 6.6)

44.

S.C. AGROFLIP Bonţida-Cluj (hoofdactiviteit 6.6 b, c)

45.

S.C. AVICOLA SA Slobozia Ferma Amara— Ialomiţa (hoofdactiviteit 6.6 a)

46.

S.C. ISOVOLTA GROUP SA Bucureşti (hoofdactiviteit 6.7)

47.

S.C. SAMOBIL SA Satu Mare (hoofdactiviteit 6.7)

48.

S.C. ELECTROCARBON SA Slatina-Olt (hoofdactiviteit 6.8)

49.

S.C. TRANSGOLD SA Baia Mare-Maramureş (hoofdactiviteit 2.5)

Tot en met 31 december 2011:

50.

S.C. ORGANE DE ASAMBLARE SA Braşov (hoofdactiviteit 2.6)

51.

HEIDELBERG CEMENT - Fieni Cement Dâmboviţa (hoofdactiviteit 3.1)

52.

CARMEUSE Romănia SA Argeş (hoofdactiviteit 3.1)

53.

S.C. RESIAL SA Alba (hoofdactiviteit 3.5)

54.

SOCIETATEA NATIONALĂ A PETROLULUI PETROM SA Sucursala Craiova, Combinatul Doljchim-Dolj (hoofdactiviteit 4.2, 4.1)

55.

S.C. USG SA Vâlcea (hoofdactiviteit 4.2 d)

56.

S.C. ULTEX SA Tăndărei-Ialomiţa (hoofdactiviteit 6.4 b)

57.

S.C. CARMOLIMP SRL Vişea de Sus - Sibiu (hoofdactiviteit 6.6 b)

58.

S.C. AVICOL