Home

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - VIERDE DEEL: TIJDELIJKE BEPALINGEN - TITEL II:INSTITUTIONELE BEPALINGEN - Artikel 21

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - VIERDE DEEL: TIJDELIJKE BEPALINGEN - TITEL II:INSTITUTIONELE BEPALINGEN - Artikel 21

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - VIERDE DEEL: TIJDELIJKE BEPALINGEN - TITEL II:INSTITUTIONELE BEPALINGEN - Artikel 21

Publicatieblad Nr. L 157 van 21/06/2005 blz. 0035 - 0035


Artikel 21

1. In artikel 1, lid 2, van het aan de Grondwet en het Euratom-Verdrag gehechte Protocol nr. 34 inzake de overgangsbepalingen betreffende de Instellingen en de organen van de Unie wordt de volgende alinea toegevoegd:

"In afwijking van het in artikel I-20, lid 2, van de Grondwet vastgestelde maximumaantal leden van het Europees Parlement, wordt het aantal leden van het Europees Parlement, om rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië, voor de periode vanaf de datum van toetreding tot de aanvang van de zittingsperiode 2009-2014 van het Europees Parlement verhoogd met het volgende aantal leden uit die landen :

Bulgarije 18

Roemenië 35"

2. Vóór 31 december 2007 houden Bulgarije en Roemenië elk verkiezingen van het in lid 1 vastgestelde aantal leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, overeenkomstig het bepaalde in de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen [4].

3. Indien de verkiezingen worden gehouden na de datum van toetreding, dan worden in afwijking van artikel I-20, lid 3, van de Grondwet,; de leden van het Europees Parlement die de burgers van Bulgarije en Roemenië vertegenwoordigen voor de periode die van de datum van toetreding tot elk van de in lid 2 bedoelde verkiezingen loopt, door de parlementen van die staten aangewezen onder hun leden, volgens de door elk van deze staten vastgelegde procedure.

[4] PB L 278 van 8.10.1976, blz. 5. Akte laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2002/772/EG, Euratom van de Raad (PB L 283 van 21.10.2002, blz. 1).

--------------------------------------------------