Home

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - VIERDE DEEL: TIJDELIJKE BEPALINGEN - TITEL III:FINANCIËLE BEPALINGEN - Artikel 29

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - VIERDE DEEL: TIJDELIJKE BEPALINGEN - TITEL III:FINANCIËLE BEPALINGEN - Artikel 29

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - VIERDE DEEL: TIJDELIJKE BEPALINGEN - TITEL III:FINANCIËLE BEPALINGEN - Artikel 29

Publicatieblad Nr. L 157 van 21/06/2005 blz. 0038 - 0038


Artikel 29

Wanneer de periode voor meerjarenvastleggingen in het kader van het SAPARD-programma [14] met betrekking tot de bebossing van bouwland, steun voor de oprichting van producentengroeperingen of milieuprogramma's voor de landbouw de toegestane uiterste datum voor betalingen in het kader van SAPARD overschrijdt, worden de uitstaande vaststellingen voldaan binnen het programma voor plattelandsontwikkeling voor de periode 2007-2013. Indien in dit verband specifieke overgangsmaatregelen nodig zijn, worden deze vastgesteld volgens de procedure van artikel 50, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen [15].

[14] Verordening (EG) nr. 1268/1999 van de Raad van 21.6.1999 inzake steunverlening door de Gemeenschap voor pretoetredingsmaatregelen op het gebied van landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa gedurende de pretoetredingsperiode (PB L 161 van 26.6.1999, blz. 87). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2008/2004 van de Raad (PB L 349 van 25.11.2004, blz. 12).

[15] PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij de akte van Toetreding van 2003 (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

--------------------------------------------------