Home

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - VIJFDE DEEL: BEPALINGEN BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN DIT PROTOCOL - TITEL II:TOEPASSING VAN DE BESLUITEN VAN DE INSTELLINGEN - Artikel 52

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - VIJFDE DEEL: BEPALINGEN BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN DIT PROTOCOL - TITEL II:TOEPASSING VAN DE BESLUITEN VAN DE INSTELLINGEN - Artikel 52

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - VIJFDE DEEL: BEPALINGEN BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING VAN DIT PROTOCOL - TITEL II:TOEPASSING VAN DE BESLUITEN VAN DE INSTELLINGEN - Artikel 52

Publicatieblad Nr. L 157 van 21/06/2005 blz. 0043 - 0043


Artikel 52

Vanaf het tijdstip van toetreding wordt ervan uitgegaan dat de Europese kaderwetten, verordeningen en besluiten in de zin van artikel I-33 van de Grondwet, en de richtlijnen en beschikkingen in de zin van artikel 249 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en van artikel 161 van het Euratom-Verdrag, eveneens tot Bulgarije en Roemenië zijn gericht, voorzover deze Europese kaderwetten, verordeningen en besluiten en deze richtlijnen en beschikkingen tot alle huidige lidstaten zijn gericht. Behoudens wat betreft Europese besluiten die in werking treden overeenkomstig artikel I‐39, lid 2, van de Grondwet, en richtlijnen en beschikkingen die in werking zijn getreden overeenkomstig artikel 254, leden 1 en 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, wordt ervan uitgegaan dat van deze Europese besluiten en deze richtlijnen en beschikkingen aan Bulgarije en Roemenië kennis is gegeven bij de toetreding.

--------------------------------------------------