Home

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - Bijlage III:Lijst bedoeld in artikel 16 van het Protocol: aanpassingen van besluiten van de Instellingen - 1.Vennootschapsrecht - Industriële-eigendomsrechten - III.Gemeenschapsmodellen

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - Bijlage III:Lijst bedoeld in artikel 16 van het Protocol: aanpassingen van besluiten van de Instellingen - 1.Vennootschapsrecht - Industriële-eigendomsrechten - III.Gemeenschapsmodellen

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - Bijlage III:Lijst bedoeld in artikel 16 van het Protocol: aanpassingen van besluiten van de Instellingen - 1.Vennootschapsrecht - Industriële-eigendomsrechten - III.Gemeenschapsmodellen

Publicatieblad Nr. L 157 van 21/06/2005 blz. 0058 - 0058


III. GEMEENSCHAPSMODELLEN

32002 R 0006: Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (PB L 3 van 5.1.2002, blz. 1), gewijzigd bij:

- 12003 T: Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden en de aanpassing van de Verdragen - Toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek (PB L 236 van 23.9.2003, blz. 33).

Artikel 110 bis, lid 1, wordt vervangen door:

"1. Vanaf de datum van toetreding van Bulgarije, Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Roemenië, Slovenië en Slowakije, hierna "de nieuwe lidstaten" te noemen, wordt een voor de desbetreffende datum van toetreding uit hoofde van deze verordening aangevraagd of beschermd Gemeenschapsmodel uitgebreid tot het grondgebied van die lidstaten, zodat dat model dezelfde rechtsgevolgen heeft in de gehele Gemeenschap.".

--------------------------------------------------