Home

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie)#Derde deel - Het beleid van de Gemeenschap#Titel III - Het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal#Hoofdstuk 4 - Kapitaal en betalingsverkeer#Artikel 60

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie)#Derde deel - Het beleid van de Gemeenschap#Titel III - Het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal#Hoofdstuk 4 - Kapitaal en betalingsverkeer#Artikel 60

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Geconsolideerde versie) - Derde deel - Het beleid van de Gemeenschap - Titel III - Het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal - Hoofdstuk 4 - Kapitaal en betalingsverkeer - Artikel 60

Publicatieblad Nr. C 321 E van 29/12/2006 blz. 0065 - 0065
Publicatieblad Nr. C 325 van 24/12/2002 blz. 0057 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 340 van 10/11/1997 blz. 0200 - Geconsolideerde versie
Publicatieblad Nr. C 224 van 31/08/1992 blz. 0025 - Geconsolideerde versie


Artikel 60

1. Indien in gevallen als bedoeld in artikel 301, een optreden van de Gemeenschap nodig wordt geacht, kan de Raad volgens de procedure van artikel 301 ten aanzien van de betrokken derde landen de nodige urgente maatregelen betreffende het kapitaalverkeer en het betalingsverkeer nemen.

2. Onverminderd artikel 297 kan een lidstaat, zolang de Raad geen maatregelen overeenkomstig lid 1 heeft genomen, om ernstige politieke redenen in spoedeisende gevallen eenzijdige maatregelen tegen een derde land nemen met betrekking tot het kapitaalverkeer en het betalingsverkeer. De Commissie en de andere lidstaten worden daarvan uiterlijk op de datum waarop de maatregelen in werking treden, in kennis gesteld.

Op voorstel van de Commissie kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen besluiten dat de betrokken lidstaat deze maatregelen moet wijzigen of intrekken. De voorzitter van de Raad stelt het Europees Parlement in kennis van het door de Raad genomen besluit.

--------------------------------------------------