Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - EERSTE DEEL: DE BEGINSELEN - TITEL I: CATEGORIEËN EN GEBIEDEN VAN BEVOEGDHEDEN VAN DE UNIE - Artikel 3

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - EERSTE DEEL: DE BEGINSELEN - TITEL I: CATEGORIEËN EN GEBIEDEN VAN BEVOEGDHEDEN VAN DE UNIE - Artikel 3

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - EERSTE DEEL: DE BEGINSELEN - TITEL I: CATEGORIEËN EN GEBIEDEN VAN BEVOEGDHEDEN VAN DE UNIE - Artikel 3

Publicatieblad Nr. 115 van 09/05/2008 blz. 0051 - 0051


Artikel 3

1. De Unie is exclusief bevoegd op de volgende gebieden:

a) de douane-unie;

b) de vaststelling van mededingingsregels die voor de werking van de interne markt nodig zijn;

c) het monetair beleid voor de lidstaten die de euro als munt hebben;

d) de instandhouding van de biologische rijkdommen van de zee in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid;

e) de gemeenschappelijke handelspolitiek.

2. De Unie is tevens exclusief bevoegd een internationale overeenkomst te sluiten indien een wetgevingshandeling van de Unie in die sluiting voorziet, indien die sluiting noodzakelijk is om de Unie in staat te stellen haar interne bevoegdheid uit te oefenen of indien die sluiting gevolgen kan hebben voor gemeenschappelijke regels of de strekking daarvan kan wijzigen.

--------------------------------------------------