Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - DERDE DEEL: HET BELEID EN INTERN OPTREDEN VAN DE UNIE - TITEL XVI: TRANSEUROPESE NETWERKEN - Artikel 171 (oud artikel 155 VEG)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - DERDE DEEL: HET BELEID EN INTERN OPTREDEN VAN DE UNIE - TITEL XVI: TRANSEUROPESE NETWERKEN - Artikel 171 (oud artikel 155 VEG)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - DERDE DEEL: HET BELEID EN INTERN OPTREDEN VAN DE UNIE - TITEL XVI: TRANSEUROPESE NETWERKEN - Artikel 171 (oud artikel 155 VEG)

Publicatieblad Nr. 115 van 09/05/2008 blz. 0125 - 0125


Artikel 171

(oud artikel 155 VEG)

1. Voor de verwezenlijking van de in artikel 170 genoemde doelstellingen:

- stelt de Unie een geheel van richtsnoeren op betreffende de doelstellingen, de prioriteiten en de grote lijnen van de op het gebied van trans-Europese netwerken overwogen maatregelen; in deze richtsnoeren worden projecten van gemeenschappelijk belang aangegeven;

- treft de Unie alle maatregelen die nodig kunnen blijken om de interoperabiliteit van de netwerken te verzekeren, met name op het gebied van de harmonisatie van de technische normen;

- kan de Unie steun verlenen aan door de lidstaten gesteunde projecten van gemeenschappelijk belang, die als zodanig zijn aangegeven in het kader van de in het eerste streepje bedoelde richtsnoeren met name in de vorm van uitvoerbaarheidsstudies, garanties voor leningen, of rentesubsidies; de Unie kan ook door middel van het overeenkomstig artikel 177 opgerichte Cohesiefonds bijdragen aan de financiering van specifieke projecten in lidstaten op het terrein van de vervoersinfrastructuur.

Bij het optreden van de Unie wordt rekening gehouden met de potentiële economische levensvatbaarheid van de projecten.

2. De lidstaten coördineren onderling, in verbinding met de Commissie, het nationale beleid dat van grote invloed kan zijn op de verwezenlijking van de in artikel 170 bedoelde doelstellingen. De Commissie kan in nauwe samenwerking met de lidstaten alle dienstige initiatieven nemen om deze coördinatie te bevorderen.

3. De Unie kan besluiten met derde landen samen te werken om projecten van gemeenschappelijk belang te bevorderen en de interoperabiliteit van de netwerken te verzekeren.

--------------------------------------------------