Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - Verklaringen gehecht aan de Slotakte van de Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen ondertekend op 13 december 2007 - A. VERKLARINGEN BETREFFENDE BEPALINGEN VAN DE VERDRAGEN - 12. Verklaring ad artikel 18 van het Verdrag de Europese Unie

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - Verklaringen gehecht aan de Slotakte van de Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen ondertekend op 13 december 2007 - A. VERKLARINGEN BETREFFENDE BEPALINGEN VAN DE VERDRAGEN - 12. Verklaring ad artikel 18 van het Verdrag de Europese Unie

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - Verklaringen gehecht aan de Slotakte van de Intergouvernementele Conferentie die het Verdrag van Lissabon heeft aangenomen ondertekend op 13 december 2007 - A. VERKLARINGEN BETREFFENDE BEPALINGEN VAN DE VERDRAGEN - 12. Verklaring ad artikel 18 van het Verdrag de Europese Unie

Publicatieblad Nr. 115 van 09/05/2008 blz. 0342 - 0342


12. Verklaring ad artikel 18 van het Verdrag betreffende de Europese Unie

1. De Conferentie verklaart dat tijdens de voorbereidende besprekingen voorafgaand aan de benoeming van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, die op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moet geschieden overeenkomstig artikel 18 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 5 van het Protocol betreffende de overgangsbepalingen, en wiens ambtstermijn loopt van bovenbedoelde datum tot het einde van de ambtstermijn van de Commissie die op dat moment in functie is, de nodige contacten met het Europees Parlement zullen worden gelegd.

2. De Conferentie memoreert tevens dat de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, wiens ambtstermijn in november 2009 een aanvang zal nemen op hetzelfde tijdstip en voor dezelfde duur als de volgende Commissie, zal worden benoemd overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

--------------------------------------------------