Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#EERSTE DEEL - DE BEGINSELEN#TITEL I - CATEGORIEËN EN GEBIEDEN VAN BEVOEGDHEDEN VAN DE UNIE#Artikel 5

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#EERSTE DEEL - DE BEGINSELEN#TITEL I - CATEGORIEËN EN GEBIEDEN VAN BEVOEGDHEDEN VAN DE UNIE#Artikel 5

26.10.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 326/1


VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (GECONSOLIDEERDE VERSIE)

EERSTE DEEL

DE BEGINSELEN

TITEL I

CATEGORIEËN EN GEBIEDEN VAN BEVOEGDHEDEN VAN DE UNIE

Artikel 5

1. De lidstaten coördineren hun economisch beleid binnen de Unie. Daartoe stelt de Raad maatregelen vast, met name globale richtsnoeren voor dat beleid.

Voor de lidstaten die de euro als munt hebben, gelden bijzondere bepalingen.

2. De Unie neemt maatregelen om te zorgen voor de coördinatie van het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten, met name door de richtsnoeren voor dat beleid te bepalen.

3. De Unie kan initiatieven nemen ter coördinatie van het sociaal beleid van de lidstaten.