Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#TWEEDE DEEL - NON-DISCRIMINATIE EN BURGERSCHAP VAN DE UNIE#Artikel 18#(oud artikel 12 VEG)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#TWEEDE DEEL - NON-DISCRIMINATIE EN BURGERSCHAP VAN DE UNIE#Artikel 18#(oud artikel 12 VEG)

26.10.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 326/1


VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (GECONSOLIDEERDE VERSIE)

TWEEDE DEEL

NON-DISCRIMINATIE EN BURGERSCHAP VAN DE UNIE

Artikel 18

(oud artikel 12 VEG)

Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen, daarin gesteld, is elke discriminatie op grond van nationaliteit verboden.

Het Europees Parlement en de Raad kunnen, volgens de gewone wetgevingsprocedure, regelingen treffen met het oog op het verbod van bedoelde discriminaties.