Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#TWEEDE DEEL - NON-DISCRIMINATIE EN BURGERSCHAP VAN DE UNIE#Artikel 23#(oud artikel 20 VEG)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#TWEEDE DEEL - NON-DISCRIMINATIE EN BURGERSCHAP VAN DE UNIE#Artikel 23#(oud artikel 20 VEG)

26.10.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 326/1


VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (GECONSOLIDEERDE VERSIE)

TWEEDE DEEL

NON-DISCRIMINATIE EN BURGERSCHAP VAN DE UNIE

Artikel 23

(oud artikel 20 VEG)

Iedere burger van de Unie geniet op het grondgebied van derde landen waar de lidstaat waarvan hij onderdaan is, niet vertegenwoordigd is, de bescherming van de diplomatieke en consulaire instanties van iedere andere lidstaat, onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die lidstaat. De lidstaten treffen de nodige voorzieningen en beginnen de internationale onderhandelingen die met het oog op deze bescherming vereist zijn.

De Raad kan, volgens een bijzondere wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Europees Parlement, richtlijnen aannemen tot vaststelling van coördinatie- en samenwerkingsmaatregelen die nodig zijn om die bescherming te vergemakkelijken.