Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#VIJFDE DEEL - EXTERN OPTREDEN VAN DE UNIE#TITEL V - INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN#Artikel 216

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#VIJFDE DEEL - EXTERN OPTREDEN VAN DE UNIE#TITEL V - INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN#Artikel 216

26.10.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 326/1


VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (GECONSOLIDEERDE VERSIE)

VIJFDE DEEL

EXTERN OPTREDEN VAN DE UNIE

TITEL V

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

Artikel 216

1. De Unie kan een overeenkomst met een of meer derde landen of internationale organisaties sluiten wanneer de Verdragen daarin voorzien of wanneer het sluiten van een overeenkomst ofwel nodig is om, in het kader van het beleid van de Unie, een van de in de Verdragen bepaalde doelstellingen te verwezenlijken, of wanneer daarin bij een juridisch bindende handeling van de Unie is voorzien of wanneer zulks gemeenschappelijke regels kan aantasten of de strekking daarvan kan wijzigen.

2. De door de Unie gesloten overeenkomsten zijn verbindend voor de instellingen van de Unie en voor de lidstaten.