Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#ZEVENDE DEEL - ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN#Artikel 335#(oud artikel 282 VEG)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#ZEVENDE DEEL - ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN#Artikel 335#(oud artikel 282 VEG)

26.10.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 326/1


VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE (GECONSOLIDEERDE VERSIE)

ZEVENDE DEEL

ALGEMENE EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 335

(oud artikel 282 VEG)

In elk der lidstaten heeft de Unie de ruimste handelingsbevoegdheid welke door de nationale wetgevingen aan rechtspersonen wordt toegekend; zij kan met name roerende en onroerende goederen verkrijgen of vervreemden en in rechte optreden. Te dien einde wordt zij door de Commissie vertegenwoordigd. De Unie wordt evenwel door elk van de instellingen vertegenwoordigd, uit hoofde van hun administratieve autonomie, voor de aangelegenheden die verband houden met hun respectieve werking.