Home

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie#TITEL IV - SOLIDARITEIT#Artikel 34 - Sociale zekerheid en sociale bijstand

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie#TITEL IV - SOLIDARITEIT#Artikel 34 - Sociale zekerheid en sociale bijstand

26.10.2012

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 326/391


HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE

TITEL IV

SOLIDARITEIT

Artikel 34

Sociale zekerheid en sociale bijstand

1. De Unie erkent en eerbiedigt onder de door het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden het recht op toegang tot socialezekerheidsvoorzieningen en sociale diensten die bescherming bieden in omstandigheden zoals moederschap, ziekte, arbeidsongevallen, afhankelijkheid of ouderdom, alsmede bij verlies van arbeid.

2. Eenieder die legaal in de Unie verblijft en zich daar legaal verplaatst, heeft recht op socialezekerheidsvoorzieningen en sociale voordelen overeenkomstig het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en praktijken.

3. Om sociale uitsluiting en armoede te bestrijden, erkent en eerbiedigt de Unie het recht op sociale bijstand en op bijstand voor huisvesting, teneinde eenieder die niet over voldoende middelen beschikt, onder de door het recht van de Unie en de nationale wetgevingen en praktijken gestelde voorwaarden een waardig bestaan te verzekeren.