Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#DERDE DEEL - HET BELEID EN INTERN OPTREDEN VAN DE UNIE#TITEL III - LANDBOUW EN VISSERIJ#Artikel 38 (oud artikel 32 VEG)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#DERDE DEEL - HET BELEID EN INTERN OPTREDEN VAN DE UNIE#TITEL III - LANDBOUW EN VISSERIJ#Artikel 38 (oud artikel 32 VEG)

7.6.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 202/62


Artikel 38

(oud artikel 32 VEG)

1. De Unie bepaalt een gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid en voert dat uit.

De interne markt omvat mede de landbouw, de visserij en de handel in landbouwproducten. Onder landbouwproducten worden verstaan de voortbrengselen van bodem, veeteelt en visserij alsmede de producten in eerste graad van bewerking welke met de genoemde voortbrengselen rechtstreeks verband houden. Verwijzingen naar het gemeenschappelijk landbouwbeleid of naar de landbouw en het gebruik van de term landbouw worden geacht tevens te gelden als verwijzing naar de visserij, met inachtneming van de bijzondere kenmerken van de visserijsector.

2. Voor zover in de artikelen 39 tot en met 44 niet anders is bepaald, zijn de regels voor de instelling en de werking van de interne markt van toepassing op de landbouwproducten.

3. De producten welke vallen onder de bepalingen van de artikelen 39 tot en met 44 zijn vermeld in de lijst in bijlage I.

4. De werking en de ontwikkeling van de interne markt voor de landbouwproducten dienen gepaard te gaan met de totstandkoming van een gemeenschappelijk landbouwbeleid.