Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#DERDE DEEL - HET BELEID EN INTERN OPTREDEN VAN DE UNIE#TITEL IV - HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL#HOOFDSTUK 1 - DE WERKNEMERS#Artikel 48 (oud artikel 42 VEG)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#DERDE DEEL - HET BELEID EN INTERN OPTREDEN VAN DE UNIE#TITEL IV - HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITAAL#HOOFDSTUK 1 - DE WERKNEMERS#Artikel 48 (oud artikel 42 VEG)

7.6.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 202/67


Artikel 48

(oud artikel 42 VEG)

Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure de maatregelen vast welke op het gebied van de sociale zekerheid noodzakelijk zijn voor de totstandkoming van het vrije verkeer van werknemers met name door een stelsel in te voeren waardoor het mogelijk is voor al dan niet in loondienst werkzame migrerende werknemers en hun rechthebbenden te waarborgen:

a)

dat, met het oog op het verkrijgen en het behoud van het recht op uitkeringen alsmede voor de berekening daarvan, al die tijdvakken worden bijeengeteld welke door de verschillende nationale wetgevingen in aanmerking worden genomen;

b)

dat de uitkeringen aan personen die op het grondgebied van de lidstaten verblijven, zullen worden uitbetaald.

Wanneer een lid van de Raad verklaart dat een ontwerp van wetgevingshandeling als bedoeld in de eerste alinea afbreuk zou doen aan belangrijke aspecten van zijn socialezekerheidsstelsel, met name het toepassingsgebied, de kosten en de financiële structuur ervan, of gevolgen zou hebben voor het financiële evenwicht van dat stelsel, kan hij verzoeken dat de aangelegenheid wordt voorgelegd aan de Europese Raad. In dat geval wordt de gewone wetgevingsprocedure geschorst. Na bespreking zal de Europese Raad, binnen 4 maanden na die schorsing:

a)

het ontwerp terugverwijzen naar de Raad, waardoor de schorsing van de gewone wetgevingsprocedure wordt beëindigd, of

b)

niet handelen of de Commissie verzoeken een nieuw voorstel in te dienen; in dat geval wordt de aanvankelijk voorgestelde handeling geacht niet te zijn vastgesteld.