Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#ZESDE DEEL - INSTITUTIONELE EN FINANCIËLE BEPALINGEN#TITEL II - FINANCIËLE BEPALINGEN#HOOFDSTUK 5 - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN#Artikel 322 (oud artikel 279 VEG)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#ZESDE DEEL - INSTITUTIONELE EN FINANCIËLE BEPALINGEN#TITEL II - FINANCIËLE BEPALINGEN#HOOFDSTUK 5 - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN#Artikel 322 (oud artikel 279 VEG)

7.6.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 202/187


Artikel 322

(oud artikel 279 VEG)

1. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van de Rekenkamer bij verordeningen:

a)

de financiële regels vast, met name betreffende de wijze waarop de begroting wordt opgesteld en uitgevoerd, alsmede de wijze waarop rekening en verantwoording wordt gedaan en de rekeningen worden nagezien;

b)

de regels vast betreffende de controle van de verantwoordelijkheid van de financiële actoren, met name van ordonnateurs en rekenplichtigen.

2. De Raad, handelend op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en van de Rekenkamer, bepaalt de regels en de procedure volgens welke de budgettaire ontvangsten waarin het stelsel der eigen middelen van de Unie voorziet, ter beschikking van de Commissie worden gesteld, en schrijft voor welke maatregelen moeten worden toegepast om in voorkomend geval te voorzien in de behoefte aan kasmiddelen.