Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#A.VERKLARINGEN BETREFFENDE BEPALINGEN VAN DE VERDRAGEN#13.Verklaring betreffende het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#A.VERKLARINGEN BETREFFENDE BEPALINGEN VAN DE VERDRAGEN#13.Verklaring betreffende het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

7.6.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 202/343


13. Verklaring betreffende het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

De Conferentie benadrukt dat de bepalingen van het Verdrag betreffende de Europese Unie die het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid regelen, daaronder begrepen de instelling van het ambt van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de oprichting van een dienst voor extern optreden, geen afbreuk doen aan de huidige bevoegdheden van de lidstaten wat betreft de bepaling en uitvoering van hun buitenlands beleid, noch aan hun nationale vertegenwoordiging in derde landen en internationale organisaties.

De Conferentie herinnert er tevens aan dat de bepalingen die het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid beheersen, geen afbreuk doen aan de specifieke aard van het veiligheids- en defensiebeleid van de lidstaten.

Zij benadrukt dat de Europese Unie en haar lidstaten gebonden blijven door de bepalingen van het Handvest van de Verenigde Naties, in het bijzonder de bepaling dat de Veiligheidsraad en zijn leden de primaire verantwoordelijkheid dragen voor het handhaven van de internationale vrede en veiligheid.