Home

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#A.VERKLARINGEN BETREFFENDE BEPALINGEN VAN DE VERDRAGEN#37.Verklaring ad artikel 222 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie#A.VERKLARINGEN BETREFFENDE BEPALINGEN VAN DE VERDRAGEN#37.Verklaring ad artikel 222 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

7.6.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 202/349


37. Verklaring ad artikel 222 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

Onverminderd de maatregelen die de Unie vaststelt om te voldoen aan haar solidariteitsverplichting jegens een lidstaat die getroffen wordt door een terroristische aanval, een natuurramp of een door de mens veroorzaakte ramp, beoogt geen van de bepalingen van artikel 222 afbreuk te doen aan het recht van een andere lidstaat de geschiktste middelen te kiezen om aan zijn solidariteitsverplichting jegens eerstgenoemde lidstaat te voldoen.