Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 157/2007 van 7 december 2007 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

Besluit van het Gemengd Comité van de EER Nr. 157/2007 van 7 december 2007 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 132/2007 van het Gemengd Comité van de EER van 26 oktober 2007(1).

  2. Richtlijn 2007/22/EG van de Commissie van 17 april 2007 tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op de aanpassing van bijlagen IV en VI aan de technische vooruitgang(2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XVI van bijlage II bij de Overeenkomst wordt in punt 1 (Richtlijn 76/768/EEG van de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

32007 L 0022: Richtlijn 2007/22/EG van de Commissie van 17 april 2007 (PB L 101 van 18.4.2007, blz. 11).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2007/22/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 8 december 2007, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden(***).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.