Home

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 97/2008 van 26 september 2008 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 97/2008 van 26 september 2008 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, gewijzigd bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

  1. Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 132/2007 van het Gemengd Comité van de EER van 26 oktober 2007(1).

  2. Richtlijn 2008/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende het zichtveld en de ruitenwissers van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen(2), dient in de Overeenkomst te worden opgenomen.

  3. De in de Overeenkomst opgenomen Richtlijn 74/347/EEG van de Raad(3) wordt bij Richtlijn 2008/2/EG ingetrokken en dient derhalve uit de Overeenkomst te worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk II van bijlage II bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

  1. De tekst van punt 5 (Richtlijn 74/347/EEG van de Raad) wordt geschrapt.

  2. Na punt 29 (Richtlijn 2000/25/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende punt ingevoegd:

    1. 32008 L 0002: Richtlijn 2008/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende het zichtveld en de ruitenwissers van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (PB L 24 van 29.1.2008, blz. 30).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Richtlijn 2008/2/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 27 september 2008, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden(****).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.